Ministerieel Besluit van 05 juni 2001
gepubliceerd op 15 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012594
pub.
15/09/2001
prom.
05/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende delegatie van bevoegdheden


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 10/06/2000 numac 2000002051 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1995 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 30/05/2000 pub. 01/06/2000 numac 2000016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten houdende delegatie van bevoegdheden wordt aangevuld als volgt : 18° om de legitimatiebewijzen te ondertekenen;19° om de financiële tussenkomsten van de sociale dienst te ondertekenen.

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden « de artikelen 1, 2 en 6 » vervangen door de woorden « de artikelen 1, 2 en 7 ».

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden « de artikelen 3 en 7 » vervangen door de woorden « de artikelen 3 en 8 ».

Art. 4.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden « de artikelen 2, 6 en 9 » vervangen door de woorden « de artikelen 2, 7 en 10 ».

Art. 5.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de woorden « de artikelen 3, 7 en 12 » vervangen door de woorden « de artikelen 3, 8 en 11 ».

Art. 6.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 19.Aan de Directeur-generaal van de Administratie van de arbeidshygiëne en geneeskunde wordt delegatie verleend : 1° om de vergunning te verlenen om de gevaarlijke stoffen en preparaten te behandelen die vermeld zijn in bijlage V (lijsten A en B) van Hoofdstuk III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;2° om de uitvoeringsakten te tekenen betreffende de erkenning van de speciaal erkende gebruikers voorzien in artikel 38 van het koninklijk besluit van 5 juni 1975 betreffende het bewaren, het verkopen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.

Art. 7.. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 5 juni 2001.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^