Ministerieel Besluit van 05 mei 2000
gepubliceerd op 18 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1998 tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige in

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022384
pub.
18/08/2000
prom.
05/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MEI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022021 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de graden bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022021 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 21 december 1999;

Gelet op het protocol van 4 april 2000 van Sectorcomité XII;

Overwegende dat het aangewezen is de bijzondere voorwaarden betreffende de uitvoering van het statuut van het personeel aan te passen, met het oog op de aanstelling van het personeel waarover de Kruispuntbank van de sociale zekerheid moet kunnen beschikken, Besluit :

Artikel 1.De bijlage gevoegd bij het ministerieel besluit van 14 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022021 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut sluiten tot vaststelling voor de Kruispuntbank van de sociale zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut wordt vervangen door de aan dit besluit gevoegde bijlage.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 5 mei 2000.

F. VANDENBROUCKE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 5 mei 2000.

De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^