Ministerieel Besluit van 05 mei 2011
gepubliceerd op 19 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204174
pub.
19/08/2011
prom.
05/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister-President, De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010027257 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.13, programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 12 december 2008, 27 mei 2009 en 15 en 22 oktober 2009 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Interreg IV A", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Interreg VI A Euregio Maas-Rijn;

Hoofdlijn 3 : Levenskwaliteit;

Maatregel 3.3 : Duurzaamheid en versterking van de samenwerking inzake veiligheid;

Titel : EMRIC +;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 43.13.02;

Ordonnanceringskredieten : 103.972,60 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 303003 0004 I;

Titel : EMROD;

Operator : Provincie Luik;

Basisallocatie : 43.13.02;

Ordonnanceringskredieten : 54.669,63 EUR;

Codificatie van het project : E IE 1 303003 0005 I;

Interreg VI A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen;

Hoofdlijn 3 : Versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke ruimte via een beter aanbod en een vlottere toegang toe de grensoverschrijdende diensten;

Maatregel 3.2 : Gemeenschappelijke en geïntegreerde acties voeren inzake grensoverschrijdend dagelijks leven;

Titel : APPORT;

Operator : « Régie provinciale autonome de Financement et de Gestion des services incendie du Hainaut »;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 97.883,20 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 81.345,86 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302FWA 0092 I;

Titel : APPORT;

Operator : Provincie Henegouwen;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 102.784,96 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 85.419,46 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302FWA 0092 I;

Titel : APPORT;

Operator : ISSEP;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 179.225,32 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 143.592,24 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302FWA 0092 I;

Titel : APPORT;

Operator : Informaticacentrum Henegouwen;

Basisallocatie : 43.13.02;

Vastleggingskredieten : 43.237,04 EUR;

Ordonnanceringskredieten : 35.932,15 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302FWA 0092 I;

Titel : "Alpha & Oméga";

Operator : IDETA Doornik;

Basisallocatie : 43.13.02;

Ordonnanceringskredieten : 81.286,17 EUR;

Codificatie van het project : E IF 1 302TRI 0073 I;

Interreg VI A Grote Regio;

Hoofdlijn 2 : De Ruimte : De levenskwaliteit verbeteren, de aantrekkingskracht van de grondgebieden en de milieubescherming versterken;

Maatregel 2.1 : Ondersteuning van de beleidslijnen inzake Ruimtelijke ordening;

Titel : « Intelligence territoriale »;

Operator : VZW "Pays de Famenne";

Basisallocatie : 43.13.02;

Ordonnanceringskredieten : 115.812,80 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 201WLL 0015 I;

Interreg VI A Grote Regio;

Hoofdlijn 3 : De Mensen;

Maatregel 3.3 : Ondersteuning voor de samenwerking op het gebied van gezondheid;

Titel : " MAG - NET ";

Operator : CAL van de Provincie Luxemburg;

Basisallocatie : 43.13.02;

Ordonnanceringskredieten : 57.040,29 EUR;

Codificatie van het project : E IG 1 303GDR 0046 I, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 424 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 760 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 02 van organisatieafdeling 17.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 32 en van programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend Euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 32 01.01.01

136.477

106.760

- 424

- 760

136.053

106.000

OA 17 43.13.02

0

0

+ 424

+ 760

424

760


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 5 mei 2011.

R. DEMOTTE P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^