Ministerieel Besluit van 05 mei 2015
gepubliceerd op 01 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten naar aanleiding van de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

bron
vlaamse overheid
numac
2015035641
pub.
01/06/2015
prom.
05/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035641

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


5 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse ministeriële besluiten naar aanleiding van de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 7bis, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 12 februari 2010 en 20 december 2013, artikel 7ter, ingevoegd bij het decreet van 2 juni 2006 en vervangen bij het decreet van 12 februari 2010, en artikel 10, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999 en 12 februari 2010;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 19, 8°, vervangen bij het decreet van 20 maart 2009;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, artikel 3, § 4, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, artikel 17, § 2, 3°, e), ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 tot regeling van de investeringswaarborg voor woonzorgcentra, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, artikel 6, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 13, eerste lid, en artikel 8, vijfde lid, van bijlage I, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, artikel 8, tweede lid, en artikel 9, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten houdende kwaliteitseisen voor budgethoudersverenigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013031555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de toewijzing van de DOP-uren aan de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036778 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur va sluiten houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur van innovatieve pilootprojecten moet voldoen om voor een investeringssubsidie of investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, in aanmerking te komen;

Gelet op advies 57.311/1 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 13 van het ministerieel besluit van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten houdende kwaliteitseisen voor budgethoudersverenigingen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 6 oktober 2010, wordt de zinsnede "Het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie," vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,".

Art. 2.In artikel 7, tweede lid, van het ministerieel besluit van 20 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013031555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen sluiten tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de toewijzing van de DOP-uren aan de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt de zinsnede "het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein".

Art. 3.In artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 21 oktober 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/10/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036778 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur va sluiten houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur van innovatieve pilootprojecten moet voldoen om voor een investeringssubsidie of investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, in aanmerking te komen worden de woorden "het agentschap Zorginspectie" vervangen door de zinsnede "Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 5 mei 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^