Ministerieel Besluit van 05 november 2013
gepubliceerd op 29 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013206478
pub.
29/11/2013
prom.
05/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 51bis, eerste lid, 2°;

Gelet op het Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 25bis;

Gelet op het Besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, inzonderheid op artikel 29bis;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juli 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 oktober 2013;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wijzigingen aangebracht in het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten op 1 september 2013 in werking moeten treden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik, wordt 19° vervangen als volgt : « 19° : "programma UREBA" : programma ingesteld bij het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen (UREBA) beogen en bij het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en de niet-commerciële instellingen voor de uitvoering van studies en werken voor de verbetering van de energieprestatie en het rationeel energiegebruik in de gebouwen (UREBA);".

Art. 2.Artikel 35 van het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik wordt vervangen als volgt : «

Art. 35.§ 1. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de globale energie-audit van een eengezinswoning uitgevoerd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 360 euro per audit. § 2. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een woning uitgevoerd overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 360 euro per audit. § 3. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een appartement uitgevoerd overeenkomstig artikel 3 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 250 euro per audit. § 4. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een flatgebouw of van een collectief verblijfgebouw uitgevoerd overeenkomstig artikel 4 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 500 euro per audit. § 5. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een flatgebouw of van een collectief verblijfgebouw uitgevoerd overeenkomstig artikel 5 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 1.200 euro per audit. § 6. In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de uitvoering van een globale energie-audit van elk ander gebouw dan die bedoeld in de paragrafen 1 tot 5 en die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de energie-audit wordt uitgevoerd, hetzij door een auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA, hetzij door een auditeur erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren of overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning;2° de energie-audit vermeldt op zijn minst : de prestatie van de mantel van het gebouw, namelijk het peil K, het detail van de thermische prestaties van de verschillende wanden, de prestatie van het verwarmingssysteem, alsook gecijferde verbeteringen betreffende de mantel van het gebouw en de systemen. In afwijking van het eerste lid, 2°, vermeldt de energie-audit voor de gebouwen of gebouwgedeelten die ingevolge een verandering van bestemming een nieuwe bestemming krijgen en wanneer, in tegenstelling tot de vorige toestand, energie voor de behoeften van de personen verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen, op zijn minst : 1° de waarde U van de bestaande wanden waardoor het te beschermen volume gedeeltelijk of geheel afgebakend wordt, de verbeteringsmaatregelen aanbevolen voor die wanden, het peil K van het gebouw of van bedoeld gebouwgedeelte, en de waarden U na werkzaamheden aan de bestaande wanden die het beschermde volume afbakenen;2° een omschrijving van het aanbevolen verwarmingssysteem en de melding van het globale rendement ervan, alsook de rendementen van de verschillende elementen die in dat globale rendement tussenkomen (distributie, emissie, productie, regeling). Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per audit en per gebouw. § 7. Er wordt een aanvullende premie toegekend aan de scholen die een subsidie genoten hebben voor de uitvoering van een energie-audit in het kader van het programma UREBA. Het premiebedrag wordt vastgelegd op 30 % van de in aanmerking komende prijs van de energie-audit, zoals bepaald in artikel 3, § 2, b, van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 of in artikel 3, § 2, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2013 en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per gebouw.".

Art. 3.Artikel 36 wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 36.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 35, §§ 1 tot 5, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de slotfactuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties. § 2. Wat betreft de premie bedoeld in artikel 35, § 6, wordt het dossier door de aanvrager aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van de slotfactuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties;3° het energie-auditrapport. § 3. Wat betreft de premie bedoeld in artikel 35, § 7, wordt het dossier geacht te zijn ingediend met ingang van de kennisgeving van de toekenning van de subsidie in het kader van het programma UREBA.".

Art. 4.Artikel 69 wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 69.§ 1. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de globale energie-audit van een ééngezinswoning uitgevoerd overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 360 euro per audit. § 2. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een woning uitgevoerd overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 360 euro per audit. § 3. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een appartement uitgevoerd overeenkomstig artikel 3 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 250 euro per audit. § 4. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een flatgebouw of van een collectief verblijfgebouw uitgevoerd overeenkomstig artikel 4 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 500 euro per audit. § 5. In geval van renovatie van een gebouw wordt een premie toegekend voor de energie-audit van een flatgebouw of van een collectief verblijfgebouw uitgevoerd overeenkomstig artikel 5 van het ministerieel besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013205955 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning.

Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 1.200 euro per audit. § 6. In geval van renovatie wordt een premie toegekend voor de uitvoering van een globale energie-audit van elk ander gebouw dan die bedoeld in de paragrafen 1 tot 5 en die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de energie-audit wordt uitgevoerd, hetzij door een auditeur erkend in het kader van de programma's AMURE of UREBA, hetzij door een auditeur erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energie-audits in de huisvestingssector uitvoeren of overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning;2° de energie-audit vermeldt op zijn minst : de prestatie van de mantel van het gebouw, namelijk het peil K, het detail van de thermische prestaties van de verschillende wanden, de prestatie van het verwarmingssysteem, alsook gecijferde verbeteringen betreffende de mantel van het gebouw en de systemen. In afwijking van het eerste lid, 2°, vermeldt de energie-audit voor de gebouwen of gebouwgedeelten die ingevolge een verandering van bestemming een nieuwe bestemming krijgen en wanneer, in tegenstelling tot de vorige toestand, energie voor de behoeften van de personen verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen, op zijn minst : 1° de waarde U van de bestaande wanden waardoor het te beschermen volume gedeeltelijk of geheel afgebakend wordt, de verbeteringsmaatregelen aanbevolen voor die wanden, het peil K van het gebouw of van bedoeld gebouwgedeelte, en de waarden U na werkzaamheden aan de bestaande wanden die het beschermde volume afbakenen;2° een omschrijving van het aanbevolen verwarmingssysteem en de melding van het globale rendement ervan, alsook de rendementen van de verschillende elementen die in dat globale rendement tussenkomen (distributie, emissie, productie, regeling). Het premiebedrag is gelijk aan 60 % van de factuur of van de ereloonnota en mag niet hoger zijn dan 1.000 euro per audit en per gebouw.".

Art. 5.Artikel 72 wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 72.§ 1. Wat betreft de premies bedoeld in de artikelen 69, §§ 1 tot 5, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties. § 2. Wat betreft de premies bedoeld in artikel 69, §§ 1 tot 5, wordt het dossier door de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) aan de administratie gericht binnen een termijn van vier maanden, die ingaat op de datum van goedkeuring van de eindrekening D.1. betreffende de uitgevoerde werken.

Dat dossier bevat : 1° het formulier dat bij de administratie verkrijgbaar is en de desbetreffende bijlagen, behoorlijk ingevuld;2° een afschrift van de factuur of van de ereloonnota betreffende de verrichte prestaties; 3° het energie-auditrapport.".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2013.

Namen, 5 november 2013.

J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^