Ministerieel Besluit van 05 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoo

bron
vlaamse overheid
numac
2015036435
pub.
27/11/2015
prom.
05/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036435

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


5 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen


Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 78, § 2, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2006;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, artikel 33, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 houdende de voorwaarden betreffende sociale leningen met Gewestwaarborg voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van woningen, artikel 2, tweede lid, en artikel 9, § 2, eerste lid, het laatst gewijzigd op 11 oktober 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van 17 oktober 2014;

Op voorstel van het agentschap Wonen-Vlaanderen, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 4 van het ministerieel besluit van 14 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de fina sluiten betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen, wordt de tabel in bijlage I van voornoemd besluit vervangen door de volgende tabel :

Erkennings- nummer

Naam EKM

Tranche van 40.000.000 euro

1

Mijn Huis

€ 0

2

Kempische Heerd

€ 1.274.000

3

Onesto Kredietmaatschappij

€ 7.582.000

4

Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen

€ 0

5

Elk Zijn Huis

€ 7.940.000

7

Klein eigenaarskrediet

€ 456.000

11

West-Vlaams Woonkrediet

€ 2.725.000

16

De Meiboom-Voor Ons Volk

€ 1.449.000

22

Kredietmaatschappij Onze Thuis

€ 2.441.000

23

Indomi NV

€ 1.235.000

24

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

€ 3.184.000

26

Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis

€ 2.478.000

30

Ons eigen Huis

€ 1.197.000

33

Eigen Heerd Is Goud Weerd

€ 1.037.000

40

Demer en Dijle

€ 3.040.000

46

Volkskrediet De Toren

€ 2.742.000

47

Krediet Voor Sociale Woningen

€ 1.197.000


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 5 november 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^