Ministerieel Besluit van 05 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek

bron
vlaamse overheid
numac
2015036451
pub.
27/11/2015
prom.
05/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036451

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


5 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, artikel 98 en 123, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 19;

Overwegende dat de gemeenteraad van Linkebeek op 26 oktober 2015 heeft beslist om een buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, § 1, 1°, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, Besluit : Enig artikel. De onderrichtingen voor de kiezers van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek worden vastgesteld als volgt: "Onderrichtingen voor de kiezers 1. U wordt tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur.Als u in het stemlokaal aanwezig bent voor 13 uur, krijgt u nog de toestemming om na 13 uur te stemmen. 2. De stemming verloopt als volgt: a) u geeft uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief af aan de voorzitter van het stembureau, die beide documenten controleert;b) u krijgt een in vieren gevouwen stembiljet waarop een stempel is aangebracht;c) in een van de stemhokjes brengt u op het stembiljet uw stem aan, ofwel door met het kiespotlood het stemvak onder de lijstnaam rood te kleuren, als u akkoord gaat met de volgorde van de kandidaten of als de lijst maar één kandidaat telt, ofwel door met het kiespotlood het stemvak naast de naam van een of meer kandidaten van dezelfde lijst rood te kleuren, als u een of meer voorkeurstemmen wilt uitbrengen. Als u het stemvak onder de lijstnaam en ook het stemvak naast de naam van een kandidaat van dezelfde lijst rood hebt gekleurd, telt alleen uw voorkeurstem; d) u kunt ook blanco stemmen;e) u vouwt uw stembiljet opnieuw in vieren, met de stempel aan de buitenzijde.U mag niet langer in het stemhokje blijven dan de tijd die u nodig hebt om te stemmen. f) u toont het dichtgevouwen stembiljet aan de voorzitter en stopt het vervolgens in de stembus;g) uw oproepingsbrief wordt afgestempeld en u krijgt die samen met uw identiteitskaart terug.U verlaat onmiddellijk het stemlokaal. 3. Uw stem wordt ongeldig in de volgende gevallen: a) u hebt een ander stembiljet gebruikt dan het stembiljet dat u van de voorzitter hebt ontvangen;b) u hebt op een stembiljet meer dan één lijststem uitgebracht, op kandidaten van verschillende lijsten gestemd of zowel een lijststem als een of meer voorkeurstemmen op kandidaten van een andere lijst uitgebracht;c) u hebt de vorm of de afmetingen van het stembiljet veranderd, u hebt binnen in het stembiljet een papier of een ander voorwerp gestopt, u hebt op het stembiljet een teken, een tekst of een doorhaling aangebracht. Als u uw stembiljet per ongeluk ongeldig hebt gemaakt, kunt u aan de voorzitter een nieuw stembiljet vragen en opnieuw stemmen. 4. U bent strafbaar als u stemt zonder daartoe het recht te hebben of als u zonder geldige volmacht in de plaats van iemand anders stemt.5. U hebt recht op de terugbetaling van uw reiskosten (enkel binnenlandse trajecten) a) als u op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente woont waar u moet stemmen;b) als u als loon- of weddetrekkende uw beroep uitoefent in het buitenland of in een andere gemeente dan die waar u moet stemmen;dit geldt ook voor de leden van uw gezin die met u samenwonen; c) als u als student voor uw studies verblijft in een andere gemeente dan die waar u moet stemmen;d) als u in behandeling bent in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan die waar u moet stemmen. Als u met de trein reist, kan u een gratis treinbiljet krijgen. Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen van de verpleeginrichting of van de onderwijsinstelling. Als u eigen vervoer gebruikt, kan u uw reiskosten terugvorderen bij de provincie Vlaams-Brabant met het formulier A98, te verkrijgen bij uw gemeentebestuur." Brussel, 5 november 2015 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^