Ministerieel Besluit van 05 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklari

bron
vlaamse overheid
numac
2015036455
pub.
27/11/2015
prom.
05/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036455

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


5 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de europese Unie


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING,WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, artikel 70 en 78;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012035528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez sluiten houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 13 en 14;

Overwegende dat de gemeenteraad van Linkebeek op 26 oktober 2015 heeft beslist om een buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, § 1, 1°, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat, voor het goede verloop en de ordelijke organisatie van de verkiezingen, de kiezers en de ontslagnemende raadsleden tijdig beschikken over de formulieren waarmee de kandidaten kunnen worden voorgedragen, Besluit :

Artikel 1.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek wordt als voordrachtsakte voor de voordracht van kandidaten door kiezers het formulier G28a gebruikt, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek wordt als voordrachtsakte voor de voordracht van kandidaten door een aftredend gemeenteraadslid het formulier G29a gebruikt, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek wordt als verbeteringsakte voor de voordracht van kandidaten het formulier G28b gebruikt, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 5 november 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie.

Brussel, 5 november 2015.

De Vlaamde minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^