Ministerieel Besluit van 05 oktober 2011
gepubliceerd op 14 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 1998 betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011205286
pub.
14/11/2011
prom.
05/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016224 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van Salmonella en andere specifiek door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers, gewijzigd bij Verordeningen (EG) nrs. 1003/2005 en 199/2009;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, 1°; artikel 9, 2° en 5°, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten en artikel 18bis, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 1 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee, artikels 6, § 5, 8, § 3 en 9, § 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 december 2005 en 16 januari 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016224 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid op 16 december 2010;

Gelet op het advies 49.729/3 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016224 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten betreffende de modaliteiten ter toepassing van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee wordt in de Nederlandstalige versie het woord "geslacht" vervangen door het woord "genus".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "met uitzondering van de bedrijven waarop het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022784 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten van toepassing is," ingevoegd tussen de woorden "minder dan 5 000 dieren" en de woorden "voldoen aan de toelatingsvoorwaarden".

Art. 3.§ 1. In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° wordt het woord "productieronde" vervangen door het woord "toom";2° in punt 2° wordt het woord "productieronden" vervangen door het woord "tomen"; 3° punt 2° wordt aangevuld als volgt : "Voor bedrijven met geringe capaciteit volstaat een jaarlijkse monsterneming en laboratoriumonderzoek in alle op dat ogenblik leegstaande hokgedeelten."; § 2. In § 2 van hetzelfde artikel worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "productieronde" wordt vervangen door het woord "toom";2° de woorden "van de diverse categorieën van pluimvee" worden opgeheven;3° de zin wordt aangevuld als volgt : "voor kwalificatie "A".Voor kwalificatie "C*" doet de verantwoordelijke minimaal eenmaal per jaar een monsterneming en laboratoriumonderzoek verrichten in alle op het ogenblik van de monstername leegstaande en droge hokgedeelten en na elke reiniging en ontsmetting overeenkomstig artikel 8, § 5, punt 2° van bovengenoemd besluit."

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "per toom of" ingevoegd tussen de woorden "laboratoriumonderzoek verrichten" en de woorden "per productieronde" en wordt de paragraaf aangevuld als volgt : "Het resultaat van deze bemonstering is eveneens geldig voor de analyses die uitgevoerd worden op hetzelfde tijdstip overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022784 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten."; 2° In § 2 worden de woorden "op inlegvellen in de aanleverende vrachtwagen met eendagskuikens en vuurvrije kuikens of aan de hand van swabs van de kratten bij poeljen.De uitslag van het laboratoriumonderzoek op een monster genomen door de broeierij is evenwel geldig" opgeheven en wordt de paragraaf aangevuld met volgende punten : "1° voor kwalificatie "A", van eendagskuikens overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022784 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee sluiten en bij poeljen op swabs van de kratten. De uitslag van het laboratoriumonderzoek op een monster genomen op het pluimveebedrijf van herkomst bij poeljen binnen de 2 weken voor de overplaatsing van de poeljen is eveneens geldig; 2° voor kwalificatie "B*", op inlegvellen in de aanleverende vrachtwagen met eendagskuikens.De uitslag van het laboratoriumonderzoek op een monster genomen bij eendagskuikens van braadkippen of vleeskalkoenen door de broeierij is eveneens geldig; 3° voor kwalificatie "C*" op volgende tijdstippen : - 2 maal per jaar, in alle hokgedeelten, op een ogenblik dat de dieren minimaal 3 weken oud zijn - maximaal 21 dagen voor de eerste dieren geslacht worden nadat Salmonella Enteritidis of Salmonella Typhimurium gevonden werd in de vorige productieronde of toom; - in de betrokken hokgedeelten, na het reinigen en ontsmetten en voor de opzet van nieuwe dieren overeenkomstig artikel 8, § 5, 2°, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 17/09/1998 numac 1998016223 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee sluiten." 3° in § 3 worden de woorden "het document begeleiding slachtpluimvee, tenzij de verantwoordelijke het bewijs levert dat de bedrijfsgrootte de 5 000 dieren niet bereikt" vervangen door de woorden "de voedselketeninformatie";4° er wordt een § 4 toegevoegd luidende : " § 4.De onderzoeken overeenkomstig dit artikel moeten niet worden uitgevoerd op beslagen waarvan de capaciteit per betrokken diersoort, categorie en stadium kleiner is dan 200 stuks, op voorwaarde dat deze gegevens in Sanitel werden geregistreerd overeenkomstig artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006022305 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza."

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden ", tijdens de periode van juni tot september," opgeheven;2° in § 2 worden de woorden "en chemische" ingevoegd tussen de woorden "de microbiologische" en de woorden "kwaliteit van".

Art. 6.§ 1. In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "DG 5 van het Ministerie van Middenstand en Landbouw" vervangen door de woorden "het Agentschap". § 2. In § 3 van hetzelfde artikel worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Provinciale Verbonden voor Dierziektebestrijding zijn erkend om de onderzoeken bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit uit te voeren" worden vervangen door de woorden "verenigingen erkend volgens het koninklijk besluit van 26 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006023274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren type koninklijk besluit prom. 26/11/2006 pub. 19/08/2015 numac 2015000417 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren. - Duitse vertaling sluiten houdende de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren, nemen de stalen en voeren de onderzoeken bij fokpluimvee uit";2° de woorden "DG 5" worden vervangen door de woorden "het Agentschap". § 3. In § 4 van hetzelfde artikel worden de woorden "en het jaarlijks onderzoek voor kwalificatie "C*" bedoeld in artikel 3, § 2" ingevoegd tussen de woorden "in artikel 3, § 1" en de woorden "van dit besluit.". § 4. In § 5 van hetzelfde artikel worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Richtlijn 92/117/EEG" worden vervangen door de woorden "Verordening (EG) nr.2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van Salmonella en andere specifiek door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers". 2° de woorden "Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA)" worden vervangen door de woorden "nationaal referentielaboratorium overeenkomstig het ministerieel besluit van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2007 pub. 24/04/2007 numac 2007022500 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria sluiten tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria". § 5. In § 6 van hetzelfde artikel worden de woorden "DG 5" vervangen door de woorden "het Agentschap".

Brussel, 5 oktober 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^