Ministerieel Besluit van 05 september 2011
gepubliceerd op 28 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de delegaties van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake schade en geschillen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2011007181
pub.
28/09/2011
prom.
05/09/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2011. - Ministerieel besluit betreffende de delegaties van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake schade en geschillen


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, het artikel 18;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, het artikel 6;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 houdende het statuut van het personeel van Defensie, de artikelen 91 tot 96, 97 gewijzigd bij de wet van 27 maart 2003, 98 en 99;

Gelet op de wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor de personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp aan militairen en de vergoeding van de door hen opgelopen schade, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 september 1995 en 12 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 20 september 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 2002, van 27 maart 2003, van 5 februari 2004, van 21 oktober 2005, van 10 augustus 2006 en van 6 april 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke instelling die ressorteert onder de Minister van Landsverdediging, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 2003 houdende de beheersregels van de restauratie- en hoteldienst van Defensie;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007149 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven sluiten houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven, het artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009007061 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven sluiten houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven, het artikel 16, Besluit : HOOFDSTUK I Algemene overdrachten inzake geschillen en schadevergoeding

Artikel 1.De autoriteiten van de algemene directie juridische steun en bemiddeling hierna vermeld in het artikel 2 hebben overdracht van bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen, in het bijzonder, tot het vastleggen van het bedrag van de sommen terug te vorderen ten laste van de aansprakelijke personen en tot het bepalen van het gedeelte van de schade dat ten laste valt van de Staat, van een bijzondere dienst of van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer, evenals tot het goedkeuren van de uitgaven die voortvloeien uit een dading, een schulderkenning of een gerechtelijke beslissing, inzake : 1° geschillen van alle aard, zowel betreffende de contractuele aansprakelijkheid als de extracontractuele aansprakelijkheid;2° schade aan personen, met uitsluiting van de ongevallen die zich hebben voorgedaan bij het militair personeel in dienst en door het feit van de dienst;3° zaakschade, ook in geval van verkeersongevallen;4° vergoedingen voortvloeiend uit militaire opeisingen en het herstel van schade veroorzaakt door manoeuvres, oefeningen en militaire operaties;5° diefstallen, verliezen, tekorten en beschadigingen ten nadele van de Staat, een bijzondere dienst of een Staatsdienst met afzonderlijk beheer, met uitzondering van de gevallen waar de aansprakelijke personen openbare rekenplichtigen of ambtenaren zijn, speciaal en rechtstreeks belast met het toezicht op de rekenplichtigen die op dit vlak volledig onderworpen blijven aan de bepalingen die hen beheersen;6° burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand van het personeel van Defensie, evenals de vergoeding van de door hen geleden schade;7° kosten en erelonen van advocaten van het Ministerie van Landsverdediging evenals de gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding.

Art. 2.De overdrachten aangehaald in artikel 1 zijn toegekend ten belope van de volgende bedragen : - Directeur-generaal algemene directie juridische steun en bemiddeling : 180.000 euro; - Chef van de divisie geschillen : 135.000 euro; - Chef van de sectie burgerlijke geschillen, chef van de sectie ongevallen, chef van de sectie claims en chef van de sectie juridische steun : 90.000 euro; - Chefs van de ondersecties in de secties burgerlijke geschillen, ongevallen en claims : 67.000 euro; - Bureauchefs in de secties burgerlijke geschillen, ongevallen en claims : 20.000 euro; - Onderbureauchefs in de secties burgerlijke geschillen, ongevallen en claims : 2.200 euro. HOOFDSTUK II. - Bijzondere overdrachten

Art. 3.§ 1. Wanneer schade werd veroorzaakt aan de Staat of aan een bijzondere dienst door een personeelslid van het Ministerie van Landsverdediging, hebben de hierna vermelde autoriteiten delegatie, onder de voorwaarden vastgelegd in de hierna vermelde § 3, om te beslissen de schade ten laste van de Staat of de bijzondere dienst te leggen of een minnelijke regeling voor de totaliteit van de schade te verkrijgen door vrijwillige betaling door de aansprakelijke persoon.

Deze overdrachten van bevoegdheid zijn toegekend aan de hieronder vermelde autoriteiten ten belope van de volgende bedragen : - Chef van een stafdepartement of directeur-generaal : 10.000 euro; - Divisiecommandant of commandant van een component : 7.500 euro; - Brigadecommandant, groeperingcommandant of basiscommandant : 5.000 euro; - Korpscommandant of groepscommandant : 2.500 euro; - Eenheidscommandant : 500 euro. § 2. Wanneer schade werd veroorzaakt aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, aan de restauratie- en hoteldienst van Defensie of aan een Horeca-installatie door een personeelslid van het Ministerie van Landsverdediging, hebben de hierna vermelde autoriteiten delegatie, onder de voorwaarden vastgelegd in de hierna vermelde § 3, om te beslissen de schade ten laste van desbetreffende dienst te leggen of een minnelijke regeling voor de totaliteit van de schade te verkrijgen door vrijwillige betaling door de aansprakelijke persoon.

Deze overdrachten van bevoegdheid zijn toegekend aan de hieronder vermelde autoriteiten ten belope van de volgende bedragen : - Voorzitter van de beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis : 7.500 euro; - Voorzitter van de centrale beheerscommissie van de restauratie- en hoteldienst van Defensie : 7.500 euro; - Voorzitter van een beheerscommissie van een lokale horeca-installatie : 5.000 euro. § 3. De overdrachten van bevoegdheden beoogd in de hierboven vermelde §§ 1 en 2 kunnen slechts worden uitgeoefend onder de volgende voorwaarden : 1° dat de schade niet voortvloeit uit een feit dat ter kennis moet gebracht worden van de gerechtelijke autoriteiten;2° dat er geen derde benadeelde of derde aansprakelijke in betrokken is;3° en dat, wat de delegaties voor de minnelijke regeling van schade betreft, de totaliteit van de schade invorderbaar is door een vrijwillige betaling. § 4. De hierboven beoogde autoriteiten doen uitspraak bij gemotiveerde beslissing na onderzoek en op grond van het verslag en het advies van de betrokken autoriteiten.

Als het bedrag van de schade 50 euro niet overschrijdt, doen zij echter uitspraak op grond van een eenvoudig mondeling onderzoek, evenwel via een schriftelijke en gemotiveerde beslissing. HOOFDSTUK 3. - Opheffing- en slotbepalingen

Art. 4.Zijn opgeheven : a) het ministerieel besluit nr.44.789 van 6 augustus 1982 houdende de overdracht van bevoegdheden van de Minister van Landsverdediging inzake diefstallen, verliezen, tekorten en beschadigingen; b) het ministerieel besluit van 15 oktober 1995 betreffende de overdracht van bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging waarin het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van het militair personeel voorziet;c) de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 29 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001007301 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot invoering van de euro in het ministerieel besluit houdende organisatie van de vertegenwoordiging in rechte van het Ministerie van Landsverdediging en vaststelling van de bezoldiging van de vaste advocaten van dit Ministerie, en in sluiten tot invoering van de euro in het ministerieel besluit houdende organisatie van de vertegenwoordiging in rechte van het Ministerie van Landsverdediging en vaststelling van de bezoldiging van de vaste advocaten van dit Ministerie, en in het ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging waarin het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van het militair personeel voorziet, en tot wijziging van dit besluit;d) het artikel 16 van het ministerieel besluit van 27 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2006 pub. 29/05/2006 numac 2006007149 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven sluiten houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake diverse uitgaven;e) de woorden « met uitzondering van hoofdstuk IV dat van kracht blijft » in artikel 16 van het ministerieel besluit van 12 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009007061 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven sluiten houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en inzake diverse uitgaven. Brussel, 5 september 2011.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^