Ministerieel Besluit van 05 september 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit

bron
vlaamse overheid
numac
2018014315
pub.
19/10/2018
prom.
05/09/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014315

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


5 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse formulieren behorend bij het omgevingsvergunningenbesluit


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, vierde lid, artikel 37, vierde lid en artikel 108;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 15, 97, 98, 100, 133, 136 en 170, Besluit :

Artikel 1.In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, worden de onderdelen 2, 7, 8 en 12 vervangen door de onderdelen 2, 7, 8 en 12, zoals opgenomen in bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt het onderdeel 6 vervangen door het onderdeel 6, zoals opgenomen in bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de specificaties voor de berekening van het rendement van de elektrische warmtepompen bedoeld in bijlage A1, § 10.2.3.3, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017020084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « SOFIDI V.Z.W », te 9120 Melsele sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt het addendum B30 vervangen door het addendum B30, zoals opgenomen in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de specificaties voor de berekening van het rendement van de elektrische warmtepompen bedoeld in bijlage A1, § 10.2.3.3, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017020084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « SOFIDI V.Z.W », te 9120 Melsele sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017 en het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de addenda C6, E3, R53 worden vervangen door de addenda met dezelfde letter-nummercombinatie, zoals opgenomen in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit;2° het addendum D5, zoals opgenomen in bijlage 2, gevoegd bij dit besluit, wordt ingevoegd.

Art. 5.Bijlage 3 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Bijlage 4 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 7.Bijlage 6 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt vervangen door de bijlage die als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8.In bijlage 7 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, wordt het onderdeel 2 vervangen door het onderdeel 2, zoals opgenomen in bijlage 6, gevoegd bij dit besluit.

Art. 9.In bijlage 19 bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 06/02/2017 numac 2017010384 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de specificaties voor de berekening van het rendement van de elektrische warmtepompen bedoeld in bijlage A1, § 10.2.3.3, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017020084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « SOFIDI V.Z.W », te 9120 Melsele sluiten en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2017, worden in het opschrift en in het eerste lid, de woorden "werd ingediend vanaf 10 september 2002 en" opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 2 en 4, die in werking treden op 15 januari 2019. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid wordt gemachtigd om de datum van 15 januari 2019 te wijzigen.

Brussel, 5 september 2018.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^