Ministerieel Besluit van 06 april 2016
gepubliceerd op 21 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009172
pub.
21/04/2016
prom.
06/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009172

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


6 APRIL 2016. - Ministerieel besluit tot vervanging van leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest


De Minister van Justitie, Gelet op artikel 1389bis/8 van het Gerechtelijk Wetboek,, ingevoegd bij de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, en gewijzigd bij de wet van 14 januari 2013;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009239 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbe sluiten tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als vaste leden van het Beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, als : - Jurist die de Minister van Justitie vertegenwoordigt : de heer Geert De Poortere in vervanging van de heer Dries Storme; - Informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigt : de Heer Bob Goossens in vervanging van de heer Rudi Cleymans.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 april 2016.

De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^