Ministerieel Besluit van 06 december 1994
gepubliceerd op 09 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
1999003253
pub.
09/10/1999
prom.
06/12/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 1994. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën


De Minister van Begroting, De Minister van Financiën, De Minister van Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 1989Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 juli 1990, 12 juli 1991, 24 januari 1994 en 20 april 1994;

Gelet op het protocol van 12 februari 1993 van het Sectorcomité II - Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 januari 1993;

Gelet op akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 6 januari 1993;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat door een materiële fout de bepaling dat de twee lichte tuchtstraffen niet aan financiële gevolgen mogen worden gekoppeld niet werd opgenomen in het wijzigend ministerieel besluit van 20 april 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003254 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten; dat hierdoor reeds van bepaalde personeelsleden de vormingspremie ten onrechte werd teruggevorderd; dat er derhalve een grond nodig is om deze premies te kunnen terugbetalen, zodat het past dit besluit te nemen zonder dralen, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 5bis, § 3, a), van het ministerieel besluit van 14 september 1989Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1989 pub. 09/10/1999 numac 1999003251 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 20 april 1994Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/1994 pub. 09/10/1999 numac 1999003254 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën sluiten, worden tussen de woorden « ambtenaar » en « niet » de woorden « , andere dan de terechtwijzing en de blaam, » ingevoegd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993.

Brussel, 6 december 1994.

De Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Financiën, Ph. MAYSTADT De Minister van Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^