Ministerieel Besluit van 06 december 2000
gepubliceerd op 13 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027074
pub.
13/02/2001
prom.
06/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000


De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 16 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het decreet van 8 november 2000 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 2000;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 om het tekort aan niet gesplitste kredieten op de betrokken basisallocaties op te vullen, Besluit :

Artikel 1.Er worden niet gesplitste kredieten ten belope van 5,8 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 52 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 wordt gewijzigd als volgt : (in miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 december 2000.

M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^