Ministerieel Besluit van 06 december 2000
gepubliceerd op 14 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten toegekend worden aan de voorzitters, leden en personen die verzoekers bijstaan in de beroepscommissies van de diensten van de Waalse Regering zonder dat ze tot het bestuur behoren

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027080
pub.
14/02/2001
prom.
06/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2000. - Ministerieel besluit waarbij vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten toegekend worden aan de voorzitters, leden en personen die verzoekers bijstaan in de beroepscommissies van de diensten van de Waalse Regering zonder dat ze tot het bestuur behoren


De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, inzonderheid op artikel 17;

Overwegende dat een bepaald aantal personen die niet tot het bestuur behoren bij besluiten van de Waalse Regering van 5 maart 1998 aangewezen werden om te zetelen in de beroepscommissies inzake evaluatie, stage, verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Waalse Regering;

Overwegende dat de personen die de verzoekers bijstaan als ze voor bovenbedoelde commissies moeten verschijnen, eveneens beschouwd moeten worden als personen die niet tot het bestuur behoren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 15 september 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 28 november 2000, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de voorzitters en de leden van de commissies inzake evaluatie, stage of verloven, disponibiliteit en afwezigheden voor de diensten van de Regering die niet tot het bestuur behoren, en op personen die de verzoekers bijstaan die voor bedoelde commissies verschijnen.

Art. 2.De personen bedoeld in artikel 1 hebben de toelating om hun personenwagen te gebruiken om zich naar de zetel van de commissie te begeven waar zij de vergaderingen dienen bij te wonen. Ongeacht het gebruikte vervoermiddel krijgen bedoelde personen een vergoeding die gelijkstaat met het bedrag dat verschuldigd is indien zij het openbaar vervoer gebruiken om zich van hun woonplaats naar de zetel van de commissie te begeven.

Art. 3.De personen bedoeld in artikel 1 worden met ambtenaren van rang 15 tot 17 (ofte rang A3 tot A1) gelijkgesteld wat de toekenning betreft van vergoedingen voor verblijfkosten die overeenstemmen met verplaatsingen voor werkdagen van acht uur en meer.

Art. 4.De uitgaven die worden verricht om een vergoeding te verlenen wegens reis- en verblijfkosten en die bedoeld zijn in dit besluit, worden aangerekend op titel I, organisatie-afdeling 10, programma 01, begrotingsallocatie 12.03 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 april 1998.

Namen, 6 december 2000.

Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^