Ministerieel Besluit van 06 december 2016
gepubliceerd op 15 december 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 165.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009614
pub.
15/12/2016
prom.
06/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009614

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


6 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 165.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 139;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 18 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op de wet van 12 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2008 houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge", artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge".

Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2016 pub. 09/03/2016 numac 2016009122 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 165.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België sluiten betreffende de toelage aan de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2016;

Gelet op de begroting van de Boeddhistische Unie van Belgïe voor het dienstjaar 2016;

Gelet op de begrotingswijziging van de Boeddhistische Unie van Belgïe voor het dienstjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 8 november 2016, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2016 pub. 09/03/2016 numac 2016009122 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 165.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België sluiten betreffende de toelage toegekend aan de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2016 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Werkingskosten en huren en huurlasten 41.202,37 EUR; - Personeel 22.847,63 EUR; - Bankkosten 750,00 EUR; - Investeringen 200,00 EUR ».

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 3.De schijf van 10 % van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de rekeningen van het jaar 2016 alsook het verslag van een door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren erkende bedrijfsrevisor zijn overgezonden. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

De Boeddhistische Unie van Belgïe wordt hoofdzakelijk gesubsidieerd door de FOD Justitie, het is ertoe verplicht de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven.

Elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 6 december 2016.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^