Ministerieel Besluit van 06 december 2018
gepubliceerd op 19 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018032447
pub.
19/12/2018
prom.
06/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032447

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


6 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 20 september 2018, goedgekeurd op 2 oktober 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 26 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 3 augustus 2018;

Gelet op de evaluatie door de minister bevoegd voor het Landbouwbeleid uitgevoerd op 13 augustus 2018 tot een conclusie komend van afwezigheid van weerslag op de situatie van personen met een handicap overeenkomstig artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/1027 van de Commissie van 19 juli 2018 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat isolatieafstanden voor Sorghum spp. Betreft omgezet.

Art. 2.In bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wordt het punt 2 vervangen door volgende tekst: "2. Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen betreffende de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste vreemdbestuiving kunnen leiden:

Gewas

Minimumafstand

Culture

Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale (andere dan hybriden):

Phalaris canariensis, Secale cereale (autre que les hybrides):


- voor de productie van basiszaad

300 m

- pour la production de semences de base

300 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad

250 m

- pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.

Sorghum spp.


- voor de productie van basiszaad (*)

400 m

- pour la production de semences de base (*)

400 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad(*)

200 m

- pour la production de semences certifiées (*)

200 m

X Triticosecale, zelfbestuivende rassen

X Triticosecale, variétés autogames:


- voor de productie van basiszaad

50 m

- pour la production de semences de base

50 m

- voor de productie van gecertificeerd zaad

20 m

- pour la production de semences certifiées

20 m

Zea mays

200 m

Zea mays

200 m


(*) In gebieden waar de aanwezigheid van S. halepense of S. sudanense een specifiek probleem met betrekking tot kruisbestuiving vormt, geldt het volgende: a) gewassen voor de productie van basiszaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 800 m van enige bron van dergelijk verontreinigend pollen;b) gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van Sorghum bicolor of hybriden daarvan moeten worden geïsoleerd op een afstand van minimaal 400 m van enige bron van dergelijk verontreinigend pollen. De minimumafstanden in tabel hernomen in punt 2, 1e lid behoeven niet in acht te worden genomen wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste vreemdbestuiving aanwezig is.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 6 december 2018.

C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^