Ministerieel Besluit van 06 februari 2001
gepubliceerd op 23 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs

bron
ministerie van financien
numac
2001003169
pub.
23/03/2001
prom.
06/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, gewijzigd door de wetten van 30 januari 1996, 10 maart 1999, 11 april 1999 en 12 augustus 2000, inzonderheid op artikel 36, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs, inzonderheid op de artikelen 7, § 1, en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de erkenning van de E.B.V.B. n.v. en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1995 houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs;

Gelet op het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs goedgekeurd door het ministerieel besluit van 9 april 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/1996 pub. 22/01/2002 numac 2002009006 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten;

Gelet op de beslissing van de marktautoriteit van Euronext Brussels om het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs te wijzigen;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 23 januari 2001, Besluit :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde wijzigingen aan het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2001.

Brussel, 6 februari 2001.

D. REYNDERS

Bijlagen Wijzigingen aan het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs

Artikel 1.In artikel 1 van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de punten 6°, 18° en 19° opgeheven.

Art. 2.Artikel 5, § 2, 2°, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 5, § 2, 3°, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "of als tegenpartij optreden" geschrapt.

Art. 4.In artikel 5, § 2, 4°, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "en/of als tegenpartij van een belegger op te treden" geschrapt.

Art. 5.In artikel 5, § 2, 4°, eerste streepje van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden ": bemiddelaar of tegenpartij" geschrapt.

Art. 6.In artikel 5, § 2, 4°, tweede, derde en vierde streepje van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "indien meerdere bemiddelaars betrokken zijn ( . ) die als tegenpartij optreedt" geschrapt.

Art. 7.In artikel 5, § 2, 5°, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "en/of als tegenpartij van een NMI op te treden" geschrapt.

Art. 8.In artikel 5, § 2, 5°, eerste streepje van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden ": bemiddelaar of tegenpartij" geschrapt.

Art. 9.In artikel 5, § 2, 5°, tweede, derde en vierde streepje van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "indien meerdere bemiddelaars betrokken zijn ( . ) die als tegenpartij optreedt" geschrapt.

Art. 10.Artikel 5, § 3, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs wordt opgeheven.

Art. 11.Artikel 5, § 4, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs wordt als volgt gewijzigd : « Alle overeenkomsten als bedoeld in § 2, dienen conform te zijn met de wet, het besluit, het erkenningsbesluit, het beursreglement, de procedures genomen in uitvoering van het beursreglement en dit reglement. »

Art. 12.In artikel 7, § 2, 2°, lid 1, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "die als tegenpartij optreedt van een cliënt," geschrapt.

Art. 13.In artikel 7, § 2, 5°, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden de woorden "die als tegenpartij optreedt van een cliënt," geschrapt.

Art. 14.In artikel 9, § 3, van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs worden woorden "en ten minste twee van de voornoemde personen op voldoende wijze zijn geslaagd voor de door Belfox c.v. georganiseerde examens in verband met het verrekenings- en afwikkelingsstelsel" geschrapt.

Brussel, 1 februari 2001.

De Voorzitter van de marktautoriteit van Euronext Brussels, V. Van Dessel Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 6 februari 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^