Ministerieel Besluit van 06 februari 2003
gepubliceerd op 24 februari 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003200070
pub.
24/02/2003
prom.
06/02/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging, wat het gebruik van het begrip « hoofdverblijfplaats » betreft, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (1)


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, zoals laatst gewijzigd bij wet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 71, gewijzigd bij koninklijk besluit van 3 mei 1999, 110, § 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 1996, 137, § 3, 138, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1999 en 142;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de artikelen 52, opgeheven bij het ministerieel besluit van 30 november 1995, 59, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 augustus 1996 en 20 juni 1997, 84, 87, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 januari 1993, 27 mei 1993 en 14 juni 2001 en 94, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 december 1994 en 22 december 1997;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, gegeven op 19 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financïen, gegeven op 17 mei 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van13 juni 2001;

Gelet op het advies 33.675/1 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2002, Besluit :

Artikel 1.Artikel 52 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, opgeheven door het ministerieel besluit van 30 november 1995, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing : «

Art. 52.De werknemer kan zich, in afwijking van artikel 71 van het koninklijk besluit, aanmelden op de werklozencontrole in een andere gemeente dan die van zijn hoofdverblijfplaats mits hij aantoont dat dit controlebureau beter bereikbaar is, en de directeur van het werkloosheidsbureau bevoegd voor zijn hoofdverblijfplaats daarmee instemt. »

Art. 2.In artikel 59 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 augustus 1996 en 20 juni 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt: « Een persoon wordt tot bewijs van het tegendeel geacht te wonen op het adres van zijn hoofdverblijfplaats.»; 2° het tweede lid, 3°, wordt opgeheven.

Art. 3.In artikel 84, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « gewone verblijfplaats » vervangen door het woord « hoofdverblijfplaats ».

Art. 4.In artikel 87, 8°, c) , van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt sluiten, worden de woorden « gewone verblijfplaats » vervangen door het woord « hoofdverblijfplaats ».

Art. 5.In artikel 94 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 december 1994 en 22 december 1997, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden telkens de woorden « gewone verblijfplaats » vervangen door het woord « hoofdverblijfplaats »;2° in het tweede lid worden de woorden « gewone verblijfplaats » vervangen door het woord « hoofdverblijfplaats ».

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 6 februari 2003.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluitwet van 28 december 1944, Belgisch Staatsblad van 30 december 1944; Wet van 14 juli 1951, Belgisch Staatsblad van 16 december 1951;

Wet van 14 februari 1961, Belgisch Staatsblad van 15 februari 1961;

Wet van 16 april 1963, Belgisch Staatsblad van 23 april 1963;

Wet van 11 januari 1967, Belgisch Staatsblad van 14 januari 1967;

Wet van 10 oktober 1967, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1967;

Koninklijk besluit nr. 13 van 11 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1978;

Koninklijk besluit nr. 28 van 24 maart 1982, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1982;

Wet van 22 januari 1985, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1985;

Wet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992;

Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994;

Koninklijk besluit van 14 november 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996;

Wet van 13 maart 1997, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997;

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 22 december 1998, Belgisch Staatsblad van 10 april 1999;

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999;

Wet van 12 augustus 2000, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000;

Wet van 22 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2001;

Wet van 19 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001;

Wet van 10 augustus 2001, Belgisch Staatsblad van 15 september 2001;

Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001;

Koninklijk besluit van 25 november 1991, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991;

Koninklijk besluit van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1996;

Koninklijk besluit van 30 april 1999, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1999;

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 23 juni 1999;

Koninklijk besluit van 2003 Belgisch Staatsblad van 2003;

Ministerieel besluit van 26 november 1991, Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992;

Ministerieel besluit van 12 januari 1993, Belgisch Staatsblad van 21 januari 1993;

Ministerieel besluit van 27 mei 1993, Belgisch Staatsblad van 10 juni 1993;

Ministerieel besluit van 23 december 1994, Belgisch Staatsblad van 31 december 1994;

Ministerieel besluit van 30 november 1995, Belgisch Staatsblad van 20 december 1995;

Ministerieel besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 13 januari 1996;

Ministerieel besluit van 5 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1996;

Ministerieel besluit van 20 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012489 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 59 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 20/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997012486 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 6, 10, 12, 68 en 90 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juni 1997;

Ministerieel besluit van 11 augustus 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/08/1997 pub. 09/09/1997 numac 1997012632 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 54, 56, 71, 87 en 92 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 september 1997;

Ministerieel besluit van 22 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 januari 1998;

Ministerieel besluit van 14 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001012573 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie type ministerieel besluit prom. 14/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003289 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 juni 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 juni 2001 tot 17 juni 2003 bevestigt sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^