Ministerieel Besluit van 06 februari 2014
gepubliceerd op 11 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009319
pub.
11/06/2014
prom.
06/02/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de wet van 21 juli 1844 betreffende de burgerlijke en kerkelijke pensioenen in het bijzonder de artikelen 1-4;

Gelet op de wet van 14 februari 1961 voor de economische expansie, de sociale vooruitgang en financieel herstel, in het bijzonder de artikelen 113-117;

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen;

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 96;

Gelet op de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1970 betreffende de toekenning van verlof en van een vergoeding van sociale promotie aan sommige categorieën van het door de staat bezoldigd personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 mei 2009 tot vaststelling van de rechten en plichten op gerechtelijke opleiding, evenals de uitvoeringsmodaliteiten van de opleidingen ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 2, 4° tot 10°, van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009662 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van h sluiten houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken;

Overwegende dat het voor de goede werking van de instellingen van Justitie en de goede dienstverlening noodzakelijk is bepaalde ministeriële bevoegdheden over te dragen aan ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Justitie, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende : "

Art. 3/1.Bij de Federale Overheidsdienst Justitie, worden de diensthoofden van de personeelsdiensten in het Directoraat-generaal rechterlijke Organisatie gemachtigd om bepaalde beslissingen en maatregelen voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken die zijn opgenomen in bijlage IV van dit besluit, te nemen in naam van de minister.".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage I vervangen door de bijlage I gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt de bijlage II vervangen door de bijlage II gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt de bijlage III vervangen door de bijlage III gevoegd bij dit besluit.

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt de bijlage IV toegevoegd, gevoegd als bijlage IV bij dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2014.

Art. 7.De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit.

Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage I bij het ministerieel besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken Bijlage I. - Bevoegdheden overgedragen aan de Voorzitter van de federale overheidsdienst Justitie 1° de toekenning van een opdracht aan een magistraat van een parket-generaal bij het Hof van beroep of van een auditoraat-generaal, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij een parket van een ander rechtsgebied, op gelijkluidend advies van de bevoegde procureur-generaal en wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen;2° het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor de personeelsleden van het niveau A, in uitvoering van een beslissing van de minister;3° de toekenning van burgerlijke eretekens. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage II bij het ministerieel besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken Bijlage II. - Bevoegdheden overgedragen aan de Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 1° het voorstellen van magistraten in commissies en comités, uit uitvoering van artikel 294 en 295 van het gerechtelijk wetboek;2° de aanvraag van bevorderings- en wervingsselecties bij Selor, alsmede de aanduiding van de leden die deel uitmaken van de selectiejury's;3° de benoeming van de personeelsleden van de niveaus B, C en D, in uitvoering van een beslissing van de minister;4° het vrijwillig ontslag of de pensionering van personeelsleden van de niveaus B, C en D;5° het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor het personeel van het niveau B, C en D, in uitvoering van een beslissing van de minister;6° de toekenning van een opdracht aan het gerechtspersoneel, in een gelijke of in een hogere functie van het niveau A, B of C, in uitvoering van een beslissing van de minister;7° de beslissingen inzake de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk;8° de affectatie van parketjuristen en referendarissen in het rechtsgebied. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage III bij het ministerieel besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken Bijlage III. - Bevoegdheden overgedragen aan de adviseur-generaal van de directie personeel en organisatie bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 1° het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van de medewerkers-schoonmaak;2° de gelijkstelling van een georganiseerde werkonderbreking met een periode van dienstactiviteit zonder recht op wedde;3° de beslissingen inzake toekenning van verhoging en herziening van de wedde, en van de verschillende vergoedingen en toelagen;4° het toekennen van een fietsvergoeding voor verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer of een dienstopdracht;5° de beslissingen inzake het verzoek tot afwijking van het principe van de tegemoetkoming in de vervoerskosten vanaf de hoofdverblijfplaats. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Bijlage IV bij het ministerieel besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken Bijlage IV. - Bevoegdheden overgedragen aan de diensthoofden van de personeelsdiensten in het Directoraat-generaal rechterlijke Organisatie 1° het toestaan van de afwezigheid wegens medische redenen met inbegrip van het ouderschapsverlof die één maand overschrijdt en waarvan de duur één jaar maximum is voor de magistraten, de personeelsleden van het niveau A, de griffiers en de secretarissen;2° de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden, desgevallend na advies van de rechterlijke overheden, aangevraagd door de personeelsleden van het niveau A, griffiers en secretarissen;3° de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden aangevraagd door de personeelsleden van de niveaus B, C en D;4° de beslissing om de personeelsleden van de niveaus A, B, C en D in non-activiteit te plaatsen;5° de toekenning van disponibiliteit wegens ziekte;6° de beslissingen inzake de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk, waarbij een invaliditeitspercentage van 0% wordt vastgesteld. Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2012 pub. 11/06/2014 numac 2014009320 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken sluiten houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^