Ministerieel Besluit van 06 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002004
pub.
30/01/1999
prom.
06/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale raad van beroep in het raam van de evaluatieprocedure


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op artikel 84bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 1995 en 6 februari 1997, Besluit :

Artikel 1.Bij de Franstalige afdeling van de Departementale raad van beroep worden aangewezen : - in de hoedanigheid van gewoon voorzitter: De heer Jean Clément, Adviseur; - in de hoedanigheid van plaatsvervangende voorzitter: De heer René Frère, Adviseur;

De heer Alain Koch, Adviseur.

Art. 2.Bij de Nederlandstalige afdeling van de Departementale raad van beroep worden aangewezen : - in de hoedanigheid van gewoon voorzitter: De heer Johan De Beenhouwer, Adviseur; - in de hoedanigheid van plaatsvervangende voorzitters : De heer Frank Carpentier, Adviseur;

De heer Luc Boghaert, Adviseur.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^