Ministerieel Besluit van 06 januari 2000
gepubliceerd op 15 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
2000003013
pub.
15/01/2000
prom.
06/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2000. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ


De Minister van Financiën, Gelet op de richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, inzonderheid op artikels 32, § 2 et 36, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van EASDAQ, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op de beslissing van de marktautoriteit van EASDAQ van 7 december 1999 tot vaststelling van het marktreglement van EASDAQ;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 9 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998003472 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 09/09/1998 pub. 08/10/1998 numac 1998003473 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en zijn bijlage, worden opgeheven.

Art. 2.Het in bijlage gevoegde marktreglement van EASDAQ wordt goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 11 januari 2000.

Brussel, 6 januari 2000.

D. REYNDERS

Bijlage EASDAQ Reglement HOOFDSTUK 1. - Definities 1000. Voor de toepassing van dit Reglement zijn de volgende definities van toepassing, tenzij anders vermeld : 1001.Toegelaten Financiële Instrumenten : Financiële Instrumenten die door de Marktautoriteit toegelaten zijn tot Opneming of Verhandeling op EASDAQ. 1002. Verbonden Onderneming : elke rechtspersoon die voor boekhoudkundige doeleinden is opgenomen in de consolidatiekring van een andere rechtspersoon.1003. Beroepsbesluit : het Belgisch koninklijk besluit van 6 juli 1999 houdende de procedure voor de Internationale Beroepscommissie, zoals gewijzigd.1004. Kandidaat-Lid : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag doet om Lid te worden van EASDAQ.1005. Statuten : de statuten, akte van oprichting, of alle andere oprichtingsdocumenten van een vennootschap of enige andere rechtspersoon op grond van haar rechtsstelsel van oprichting, vergelijkbaar met statuten.1006. Commissie voor het Bank- en Financiewezen : de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen waarnaar verwezen wordt in Titel III van het Koninklijk Besluit n°185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten.1007. Raad : de raad van bestuur, toezichthoudende raad of executieve raad, al naar het gelang.1008. Lid van de Raad : een lid van de Raad van een Emittent.1009. Makelaar : een Lid dat, mits vervulling van de voorwaarden in het Juridisch Kader van EASDAQ, door de Marktautoriteit gemachtigd is om te verhandelen op EASDAQ voor eigen rekening of voor rekening van zijn cliënten.1010. Eiser : de partij die een arbitrageprocedure instelt overeenkomstig het Arbitragereglement.1011. Bevoegde Overheid : de overheidsinstantie van een Lidstaat die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van prospectussen overeenkomstig, in voorkomend geval, de Prospectusrichtlijn en/of de Richtlijn Opneming in de Officiële Notering.1012. Toezichthouder : een persoon binnen de organisatie van een Lid die geregistreerd is bij de Marktautoriteit als zijnde verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door het Lid van het Juridisch Kader van EASDAQ.1013. Oprichtingsbesluit : het Belgisch Koninklijk Besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ.1014. Verweerder : (i) een partij die van de Eiser een kennisgeving van arbitrage heeft ontvangen overeenkomstig het Arbitrageregels, of (ii) een partij die in een tuchtprocedure, ingesteld door de Marktautoriteit, als verweerder wordt genoemd. 1015. Aangeduide Markt : een gereglementeerde markt erkend door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. Instructies bij Regel 1015 1. Voor de toepassing van dit Reglement zijn (a) Aangeduide Markten in de Verenigde Staten (zoals hierna gedefinieerd), (b) "gereglementeerde markten" in de betekenis van de ISD, en (c) regelmatig werkende en gereglementeerde markten in Zwitserland en Israël, erkend door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. als "Aangeduide Markten". 2. Voor doeleinden van dit Reglement zijn de New York Stock Exchange (NYSE), de Nasdaq Stock Market en de American Stock Exchange (AMEX) door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. erkend als « Aangeduide Markten in de Verenigde Staten ». 1016. EASDAQ : de « European Association of Securities Dealers Automated Quotation », de secundaire markt voor Financiële Instrumenten opgericht door artikel 2 van het Oprichtingsbesluit, en opgenomen in de lijst van gereglementeerde markten met België als Lid-Staat van herkomst overeenkomstig artikel 16 van de ISD en artikel 30 van de Wet op de Financiële Markten. 1017. EASDAQ N.V. : de naamloze vennootschap erkend door artikel 2 van het Erkenningsbesluit als de juridische entiteit die EASDAQ organiseert en beheert overeenkomstig de bepalingen van het Oprichtingsbesluit, en elk van de met haar verbonden vennootschappen. 1018. EASDAQ-Werkdagen : elke weekdag (maandag tot vrijdag) behalve de dagen waarop EASDAQ ingevolge voorafgaande mededeling van de Marktautoriteit gesloten zal zijn.1019. EASDAQ-Werkuren : de normale werkuren op EASDAQ-Werkdagen, zoals bepaald door de Marktautoriteit. Instructies bij Regel 1019 De marktautoriteit heeft bepaald dat de EASDAQ-Werkuren zijn van 9.30 u tot 16.30 u Centraal Europese Tijd. 1020. Juridisch Kader van EASDAQ : de bepalingen van het Oprichtingsbesluit, het Erkenningsbesluit, het Beroepsbesluit, het EASDAQ Reglement, het Marktreglement, de EASDAQ Regels en de beslissingen van de raad van bestuur van EASDAQ N.V., de Marktautoriteit, de Internationale Commissie van Beroep en van elke bevoegde instantie van EASDAQ N.V. 1021. EASDAQ-Communicatiemiddelen : de communicatie-middelen aangewezen door de Marktautoriteit waarlangs Emittenten Gevoelige Informatie aan het publiek bekendmaken. 1022. EASDAQ Reglement : het reglement aangenomen door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. overeenkomstig artikel 32, §2 van de Wet op de Financiële Markten. 1023. EASDAQ-Regelen : de voorschriften aangenomen door de raad van bestuur van EASDAQ N.V., op voorstel van de Marktautoriteit, voor de toepassing van het EASDAQ Reglement, en de voorschriften aangenomen door de Marktautoriteit voor de toepassing van het Marktreglement. 1024. EASDAQ-Vereffeningssysteem : het vereffeningssysteem of de vereffeningssystemen van EASDAQ, zoals goedgekeurd door EASDAQ N.V. 1025. EASDAQ-Verhandelingssysteem : het verhandelingssysteem of de verhandelingssystemen van EASDAQ, zoals goedgekeurd door EASDAQ N.V. 1026. EURO : vanaf 1 januari 1999 de eenheidsmunteenheid van de 11 Lidstaten van de Europese Monetaire Unie.1027. Bestuursvertegenwoordiger : een persoon aangewezen door een Lid die het Lid vertegenwoordigt en voor hem optreedt in alle zaken die EASDAQ betreffen.1028. Financiële Instrumenten : de financiële instrumenten die in aanmerking komen voor toelating tot Opneming of Verhandeling op EASDAQ, waarnaar verwezen wordt in Artikel 1, § 1 en § 2 van de Wet op de Financiële Markten, in de mate toegestaan door het Oprichtingsbesluit.1029. Wet op de Financiële Markten : de Belgische wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zoals gewijzigd.1030. Staat van Herkomst : in het geval van een natuurlijk persoon, het land waar zich de hoofdzetel van de natuurlijke persoon bevindt; in het geval van een rechtspersoon, het land waar zich de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon bevindt of, indien deze geen maatschappelijke zetel heeft, het land waar zich zijn hoofdzetel bevindt. 1031. IAS : de « International Accounting Standards » opgesteld door de « International Accounting Standards Committee ».1032. IBC of Internationale Commissie van Beroep : de commissie die werd opgericht overeenkomstig Artikel 24 van de Wet op de Financiële Markten en beheerst door het Beroepsbesluit, waarbij beroep aangetekend kan worden tegen bepaalde beslissingen van de Marktautoriteit en tegen sancties opgelegd door de Marktautoriteit.1033. Onafhankelijk Bestuurder : een lid van de Raad van een Emittent, verschillend van : (i) een kaderlid, vroeger kaderlid of personeelslid van die Emittent of van diens verbonden ondernemingen;(ii) een aandeelhouder die, individueel handelend of in overleg met een of meerdere aandeelhouders, een deelneming van vijf percent of meer van de stemrechtverlenende effecten van die Emittent aanhoudt; of (iii) iedere andere persoon die in een verhouding met de Emittent staat die, naar het oordeel van de Raad van die Emittent, het onafhankelijk oordeel van die persoon bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden als een lid van de Raad, in het gedrang zou brengen. 1034. ISD of Richtlijn Investeringsdiensten : de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 met betrekking tot het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten.1035. Emittent : elke rechtspersoon die Financiële Instrumenten, die toegelaten kunnen worden tot Opneming of Verhandeling op EASDAQ, uitgeeft of voorstelt uit te geven.1036. Opgenomen Financiële Instrumenten : alle of een deel van een categorie van Financiële Instrumenten die werd toegelaten tot Opneming op EASDAQ.1037. Opneming op EASDAQ : het feit een categorie van Financiële Instrumenten te hebben die toegelaten is tot verhandeling op EASDAQ ingevolge een aanvraag tot Opneming door de Emittent, overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ, de Prospectusrichtlijn of de Richtlijn Opneming in de Officiële Notering, met inbegrip van de verbintenis van de Emittent om de Doorlopende Verplichtingen voor Opgenomen Financiële Instrumenten na te leven.1038. Richtlijn Opneming in de Officiële Notering : de Richtlijn 80/390/EEG van de Raad van 17 maart 1980 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op, en de verspreiding van, het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor de toelating van de effecten op de officiële notering van een effectenbeurs. 1039. Marktautoriteit : het orgaan binnen EASDAQ N.V. dat, krachtens de Wet op de Financiële Markten, verantwoordelijk is voor de transparantie, integriteit en veiligheid van EASDAQ en het orgaan dat opgericht is overeenkomstig het Oprichtingsbesluit en dat de bevoegdheid heeft om een Emittent, en/of zijn Raad, of elk Lid of elk van de leden van hun Raad, overeenkomstig de Procedureregels te sanctioneren. 1040. Markthouder : een Lid dat, mits vervulling van de voorwaarden opgenomen in het Juridisch Kader van EASDAQ, zich verplicht tot het kopen of verkopen van Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor het ingeschreven is als markthouder en tot het voorstellen van een biedprijs en een vraagprijs voor een gegeven omvang waartegen het transacties in die Toegelaten Financiële Instrumenten zal dienen af te sluiten.1041. Marktreglement : het reglement dat de Marktautoriteit heeft aangenomen overeenkomstig Artikel 36, § 2 van de Wet op de Financiële Markten, zonder beperking met inbegrip van de Gedragscode.1042. Lid : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Marktautoriteit is toegelaten als lid van EASDAQ overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ.1043. Lid-Staat : een Lid-Staat van de Europese Unie.1044. Gevoelige Informatie : een informatie van specifieke of precieze aard die niet openbaar is gemaakt, die betrekking heeft op een Emittent, enig Financiële Instrumenten van een dergelijke Emittent, of de verhandeling van dergelijke Financiële Instrumenten, die, indien deze openbaar gemaakt zou worden, een aanzienlijke invloed zou kunnen hebben op de prijs van die Financiële Instrumenten of de beslissingen van investeerders om dergelijke Financiële Instrumenten te kopen of te verkopen, zou kunnen beïnvloeden.1045. Prospectusrichtlijn : de Richtlijn 89/298/EEG van de Raad van 17 april 1989 tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het toezicht op, en de verspreiding van, het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij een openbaar aanbieding van effecten.1046. Ingeschreven Vertegenwoordiger : een persoon binnen de organisatie van het Lid die belast is met het dagelijks verhandelen van Toegelaten Financiële Instrumenten en die als dusdanig ingeschreven is bij de Marktautoriteit.1047. Erkenningsbesluit : het Belgisch Koninklijk Besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ.1048. Verbonden Partij : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die verbonden is met de Emittent of met een van diens dochter- of moederondernemingen, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit. Instructies bij Regel 1048 In dit Reglement betekent een Verbonden Partij élke van de volgende personen : (a) elk lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent of van één van zijn dochter- of moederondernemingen, en elke persoon benoemd als of gekozen om lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent of één van zijn dochter- of moederondernemingen te worden.(b) elke houder van Financiële Instrumenten waarvan de Emittent weet dat hij meer dan vijf percent van enige klasse van stemrechtverlenende effecten van de Emittent houdt.Indien meer dan één houder van stemrechtverlenende effecten betrokken is, dienen de deelnemingen van al die houders van stemrechtverlenende effecten samengeteld te worden. (c) elk lid van de onmiddellijke familie van bovenvermelde personen, met inbegrip van hun echtegeno(o)t(e), ouders, kinderen, broers en zussen, schoonouders, schoonkinderen en schoonbroers en Bzussen.(d) elke vennoot van één van de personen vermeld onder (a), (b) of (c) hierboven, in de mate dat hij (i) een trust is waarvan het individu een beneficiaris is, of (ii) een vennootschap is waarvan de personen vermeld in (a), (b) of (c) hierboven de meerderheid van de stemrechtverlenende effecten aanhouden, de meerderheid van de stemrechten hebben of kunnen uitoefenen of de leden van de Raad kunnen benoemen die de meerderheid van de stemmen in de Raad kunnen uitoefenen.1049. Verrichting met een Verbonden Partij : een verrichting tussen een Emittent en een Verbonden Partij.1050. Gedaagde : elke Emittent en/of elk van de leden van zijn Raad, of elk Lid of elk van de leden van zijn Raad die een kennisgeving van een klacht hebben ontvangen van de Marktautoriteit overeenkomstig de Procedureregels, of eenieder aan wie de Marktautoriteit een kennisgeving betekende in het kader van een tuchtprocedures.1051. Tweede Bankrichtlijn : de Tweede Richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, en tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG.1052. Hoger Kaderlid : een kaderlid of bedrijfsleider van een bedrijfseenheid met een aanzienlijke omvang van een vennootschap, of enige andere persoon die een gelijkwaardige positie bekleedt binnen een rechtspersoon.1053. Gevoelige Verrichting : elke aankoop of verkoop van een belangrijk actiefbestanddeel van een Emittent in het kader van een Verrichting met een Verbonden Partij, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit. Instructies bij Regel 1053 1. Voor de toepassing van dit Reglement betekent een Gevoelige Verrichting elke overname of vervreemding van een actiefbestanddeel van een Emittent door een Verbonden Persoon, indien de waarde van dat actiefbestanddeel hoger is dan vijf procent van ofwel de marktkapitalisatie ofwel het netto-actief van de Emittent.2. Voor de toepassing van deze Instructie betekent de « marktkapitalisatie » van de Emittent de marktwaarde van alle aandelen uitgegeven door de Emittent, en betekent het « netto-actief » van de Emittent de som van het kapitaal en de reserves (met uitzondering van minderheidsdeelnemingen), zoals blijkend uit het laatste gecontroleerde jaarverslag of het laatste kwartaalverslag, indien dit verslag gecontroleerd is door de toezichthouders van de Emittent.3. Voor de toepassing van deze Instructie, indien meer dan één lid van de Raad of Hoger Kaderlid betrokken zijn als Verbonden Persoon, dienen de deelnemingen van al die leden van de Raad en Hogere Kaderleden samengeteld te worden.1054. Aandelenkapitaalsverrichting : elke verrichting die zou resulteren in een belangrijke wijziging van het bestaand aantal financiële instrumenten van de Emittent, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit. Instructies bij Regel 1054 Voor de toepassing van dit Reglement betekent een Aandelenkapitaalsverrichting elke verrichting die zou resulteren in een toename of afname van 30 percent of meer van de bestaande Financiële Instrumenten van de Emittent, tenzij de Financiële Instrumenten aan de bestaande houders van die Financiële Instrumenten worden aangeboden in verhouding tot hun deelneming. 1055. Aanzienlijke Verrichting : elke aankoop of verkoop door een Emittent van aanzienlijke activa, passiva of bedrijf, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit. Instructies bij Regel 1055 1. Voor de toepassing van dit Reglement is een Aanzienlijke Verrichting met betrekking tot een Emittent, elke verrichting waarbij de Emittent betrokken is, met inbegrip van een verkoop of terbeschikkingstelling van activa, die een daling of stijging met 30 percent of meer in de volgende posten tot gevolg heeft (a) De jaarlijkse omzet van de Emittent, zoals die blijkt uit de laatste gecontroleerde financiële staten of het laatste kwartaalverslag, indien dit verslag gecontroleerd is door de toezichthouders van de Emittent.(b) De winst van de Emittent na aftrek van alle kosten, met uitzondering van belastingen en uitzonderlijke resultaten, zoals die blijkt uit de laatste gecontroleerde jaarekeningen of het laatste kwartaalverslag, indien dit verslag gecontroleerd is door de toezichthouders van de Emittent.(c) Het netto-actief van de Emittent, zijnde de som van het kapitaal en de reserves (met uitzondering van minderheidsdeelnemingen), zoals die opgenomen zijn in de laatste gecontroleerde jaarrekening of het laatste kwartaalverslag, indien dit verslag gecontroleerd is door de toezichthouders van de Emittent.2. Voor de toepassing van dit Reglement, is een Aanzienlijke Verrichting tevens elke overname of vervreemding door de Emittent van een actief, schuldvordering of activiteit voor een prijs gelijk aan tenminste 30 percent van de marktkapitalisatie van de Emittent.De marktkapitalisatie van de Emittent is de marktwaarde van alle uitgegeven aandelen van de Emittent. Voor de toepassing van dit Reglement, omvat de prijs de totale waarde van elke betaling door of aan de Emittent voor de overname of vervreemding van een actief, schuldvordering of activiteit, met inbegrip van elke achtergestelde betaling en de eerlijke marktwaarde van elke betaling in natura. 1056. Verhandelde Financiële Instrumenten : een categorie van Financiële Instrumenten die toegelaten werd tot Verhandeling op EASDAQ.1057. Verhandeling op EASDAQ : het feit een categorie van Financiële Instrumenten die reeds verhandeld worden op een Aangeduide Markt te hebben die toegelaten is tot verhandeling op EASDAQ ingevolge een aanvraag tot Verhandeling op EASDAQ door een Markthouder in overeenstemming met het Juridisch Kader van EASDAQ.1058. US GAAP : algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten. HOOFDSTUK 2. - Algemene principes 20. Toepasselijk recht 2000.Het Juridisch Kader van EASDAQ bestrijkt materies die onderworpen kunnen zijn aan de toepasselijke nationale wetgevingen en/of het recht van de jurisdictie waar de verrichting geacht wordt plaats te vinden Instructies bij Regel 2000 Emittenten, Kandidaat-Leden en Leden worden ter sterkste verzocht om in gevallen van enige twijfel ten aanzien van het toepasselijke recht bij juridische raadgevers in de gepaste rechtsgebieden advies te winnen. 21. Bijdragen, Rechten, Belastingen en andere Kosten 2100.Bijdragen, rechten, belastingen en andere kosten worden bepaald, zijn opeisbaar en verschuldigd, en worden geïnd zoals vastgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. of de Marktautoriteit. 2110. De raad van bestuur van EASDAQ N.V. of de Marktautoriteit mogen elke wijziging aanbrengen aan de bijdragen, rechten, belastingen en andere kosten die zij nodig of passend acht. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op het tijdstip bepaald door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. of de Marktautoriteit. 2120. Noch het vaststellen, noch enige wijziging, van de bijdragen, rechten, belastingen en andere kosten dient ter goedkeuring aan de Emittenten of de Leden te worden voorgelegd.22. Taal 2200.Tenzij anders overeengekomen met de Marktautoriteit, dient alle belangrijke informatie die gepubliceerd, bekendgemaakt of neergelegd wordt door een Emittent overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ, en alle briefwisseling met EASDAQ N.V. of met de Marktautoriteit, in het Engels te zijn.

Instructies bij Regel 2200 1. De vereisten van deze Regel 2200 zijn, zonder beperking, van toepassing op documenten zoals prospectussen, jaarverslagen aan aandeelhouders, kwartaalverslagen aan aandeelhouders en persartikelen 2.Een Emittent mag ook belangrijke informatie bekendmaken of publiceren in andere talen, bijkomend aan het Engels, mits de informatie in zulke vertaling niet wezenlijk verschilt van de Engelse versie. 23. Beperking van aansprakelijkheid 2300.Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke opdrachten van de Marktautoriteit en de Internationale Commissie van Beroep, is EASDAQ N.V. op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van enige Emittent, Lid of Kandidaat-Lid, of Verbonden Onderneming of Aanverwante Partij, voor enige handeling of nalatigheid in hoofde van de Marktautoriteit, de Internationale Commissie van Beroep, of enige bestuurder, personeelslid, vertegenwoordiger of agent (met inbegrip van elke arbiter) van EASDAQ N.V., overeenkomstig of met betrekking tot het Juridisch Kader van EASDAQ, tenzij bewezen wordt dat één van voormelde personen of entiteiten, in voorkomend geval, een grove nalatigheid of opzettelijke fout hebben begaan. 24. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank 2400.Dit Reglement is onderworpen aan, en dient te worden uitgelegd overeenkomstig, de wetten van het Koninkrijk België. Elk geschil dat zich voordoet ten aanzien van, of in verband met, het Juridisch Kader van EASDAQ worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel, met dien verstande dat, waar het Juridisch Kader van EASDAQ voorziet in het beslechten van geschillen over bepaalde kwesties, die bepalingen voorrang zullen hebben. HOOFDSTUK 3. - De Marktautoriteit 30. De Marktautoriteit 3000.De Marktautoriteit bestaat uit ten minste vier leden, waaronder een voorzitter, die benoemd en afgezet worden door de raad van bestuur van EASDAQ N.V., die beslist bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. De leden van de Marktautoriteit worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Deze benoemingen en afzettingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Belgische Minister van Financiën. 3010. De leden van de Marktautoriteit handelen als een college.Bij het uitoefenen van de bevoegdheden van de Marktautoriteit zijn de leden van de Marktautoriteit volledig onafhankelijk van alle vennootschapsorganen van EASDAQ N.V. en alle derden, onverminderd de bevoegdheden van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. Zij mogen betreffende hun handelingen geen instructie noch verbod aanvaarden. 3020. De leden van de Marktautoriteit mogen niet tegelijkertijd een mandaat uitoefenen voor, of in dienst zijn van, een Lid, een Emittent of een van de financiële bemiddelaars bedoeld in Regel 8201 (d) van dit Reglement.De leden van de Marktautoriteit mogen geen openbare of private betrekking hebben noch enige publieke of private functie vervullen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van hun functie kan aantasten. 3030. De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ.De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op eeen wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ te vrijwaren. 3040. De daden van de Marktautoriteit verbinden EASDAQ N.V. De Marktautoriteit publiceert jaarlijks een verslag over haar werkzaamheden als marktautoriteit. 3050. De Marktautoriteit kan commissies oprichten belast met het voorbereidend of uitvoerend werk dat binnen de taken van de Marktautoriteit valt.3060. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen is belast met het toezicht op de manier waarop de Marktautoriteit haar opdrachten als marktautoriteit uitvoert.31. Budget van de Marktautoriteit 3100.Om te voorzien in de bedragen die nodig zijn om de werkzaamheden van de Marktautoriteit te verzekeren, wordt een protocol afgesloten tussen de Marktautoriteit en de raad van bestuur van EASDAQ N.V. Het protocol dient te worden goedgekeurd door de Belgische Minister van Financiën na het advies van de Belgische Commissie voor Bank- en Financiewezen. 3110. Het protocol bepaalt de opdrachten en de financiering van de Marktautoriteit en, onder andere, de mate waarin het personeel van EASDAQ N.V. door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. wordt aangesteld om opdrachten toevertrouwd aan de Marktautoriteit uit te voeren. 32. Marktorganisatie 3200.De Marktautoriteit is verantwoordelijk voor het toezicht van EASDAQ. 3210. De Marktautoriteit is bevoegd om beslissingen te nemen inzake verzoeken tot toelating tot Opneming en Verhandeling van Financiële Instrumenten en om de Opneming of het Verhandeling van Toegelaten Financiële Instrumenten op te schorten.3220. De Marktautoriteit is bevoegd om beslissingen te nemen inzake verzoeken tot toelating als Lid en verzoeken tot registratie als Markthouder en/of Makelaar en beslissingen inzake de tijdelijke schorsing van Leden.3230. De Marktautoriteit is belast met de onmiddellijke publicatie van informatie die vereist wordt door het Juridisch Kader van EASDAQ.3240. De Marktautoriteit neemt de Gedragscode aan. 3250. De Marktautoriteit doet voorstellen aan de raad van bestuur van EASDAQ N.V. met betrekking tot het EASDAQ Reglement. 33. Toezicht en onderzoek 3300.De Marktautoriteit is bevoegd om de transparantie, integriteit en veiligheid van EASDAQ, de gelijkheid van behandeling van de houders van de Toegelaten Financiële Instrumenten en de openbaarmaking van informatie, te waarborgen. De Marktautoriteit is in het bijzonder bevoegd om te waarborgen dat de Emittenten en de Leden de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende Gevoelige Informatie naleven. 3310. De Marktautoriteit is bevoegd om de naleving van het Juridisch Kader van EASDAQ te waarborgen.3320. De Marktautoriteit is bevoegd om de naleving te waarborgen van hun verplichtingen onder artikelen 36, 37 en 38 van de Wet op de Financiële Markten door de Leden, met betrekking tot Toegelaten Financiële Instrumenten.3330. De Marktautoriteit is bevoegd om de naleving te waarborgen van de informatieverplichtingen bedoeld in het Koninklijk Besluit dat artikel 39 van de Wet op de Financiële Markten, met betrekking tot de Toegelaten Financiële Instrumenten.3340. De Marktautoriteit is bevoegd om de naleving te waarborgen van de bepalingen betreffende koersmanipulatie, zoals opgenomen in artikel 148 §2 van de Wet op de Financiële Markten.3350. De Marktautoriteit is bevoegd om de naleving te waarborgen van de bepalingen betreffende misbruik van voorkennis, zoals opgenomen in Boek V van de Belgische wet van 4 december 1990 op financiële verrichtingen en financiële markten en in het EASDAQ Reglement, met betrekking tot verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten. Instructies bij Regel 3350 De Marktautoriteit stelt de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de betrokken instellingen bevoegd inzake misbruik van voorkennis in kennis van elke beslissing genomen overeenkomstig deze Regel. 3360. Onverminderd het toezicht waaraan de Leden onderworpen zijn op grond van hun reglementair statuut, beschikt de Marktautoriteit over ruime toezichts- en onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van de Leden om haar in staat te stellen haar opdrachten naar behoren uit te voeren en de juistheid en echtheid van de aan haar verstrekte informatie na te gaan.De Marktautoriteit kan, onder andere, verzoeken dat een Lid haar alle informatie die zij nodig acht om haar taken uit te voeren, verschaft, zij kan overgaan tot onderzoek ter plaatse bij de Leden en, zonder de informatie weg te nemen, kennis en kopie nemen van alle relevante informatie in het bezit van een Lid, en alle nodige informatie inwinnen bij instanties die toezicht uitoefenen op de Leden of de financiële markten. 3370. De personen die achtereenvolgens betrokken zijn bij het overbrengen van orders of bij het uitvoeren van de betreffende verrichtingen, de personen op wier verzoek of voor wier rekening de Leden handelen, en de uiteindelijke begunstigde van de verrichting zijn gebonden door dezelfde verplichting voor onderzoeken in verband met overtredingen van deartikels 148, §§ 1 tot 3 van de Wet op de Financiële Markten en van Boek V van de Belgische wet van 4 december 1990 op financiële verrichtingen en financiële markten.Het verstrekken van documenten aan de Marktautoriteit dient ter plaatse te geschieden. 3380. Om de transparantie van EASDAQ te verzekeren, beschikt de Marktautoriteit over ruime toezichts- en onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van de Emittenten en hun Raden.De Marktautoriteit kan vragen om zonder verwijl voorzien te worden met alle informatie en verduidelijkingen die de Marktautoriteit, of elke bevoegde instantie van EASDAQ N.V. nodig heeft om de Marktautoriteit toe te laten de investeerders te beschermen en de integriteit en de vlotte en doeltreffende werking van EASDAQ te verzekeren, evenals elke andere informatie of verduidelijkingen die de Marktautoriteit of elke bevoegde instantie van EASDAQ N.V. nodig heeft om na te gaan of alle bepalingen van de artikels 148, §§ 1 tot 3 van de Wet op de Financiële Markten en Boek V van de Belgische Wet van 4 december 1990 op financiële transacties en financiële markten werden en worden nageleefd. 3390. De werknemers van EASDAQ N.V. hebben de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden die de Marktautoriteit aan hen overdraagt. 34. Injunctierecht 3400.De Marktautoriteit kan eenieder bevelen praktijken te staken die een inbreuk uitmaken op het Juridisch Kader van EASDAQ, inzonderheid alle praktijken die van aard zijn de werking van EASDAQ te verstoren.

Instructies bij Regel 3400 Voorbeelden van praktijken die tegenstrijdig zijn met het Juridisch Kader van EASDAQ, zijn praktijken die : (i) de partijen in kwestie ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen die niet zijn verkregen binnen het normale kader van EASDAQ; (ii) de gelijkheid van behandeling en van informatie van aandeelhouders en beleggers in het gedrang te brengen; (iii) Emittenten en beleggers voordeel te laten halen uit de handelingen van Leden die indruisen tegen hun beroepsverplichtingen. 35. Naleving en Tenuitvoerlegging 3500.Indien een Emittent of een Lid het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleeft, beschikt de Marktautoriteit over een ruime discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ in overeenstemming met dit Reglement en de toepasselijke wet. De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ te vrijwaren. 36. Vergaderingen van de Marktautoriteit 3600.De Marktautoriteit komt bijeen op uitnodiging van haar voorzitter, wanneer twee van haar leden daarom verzoeken of telkens wanneer de uitvoering van haar opdrachten dat vereist. 3605. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter.Een onderwerp kan besproken worden verzoek van een lid van de Marktautoriteit. De punten die niet op de agenda staan mogen alleen worden besproken indien een meerderheid van de leden van de Marktautoriteit hiermee instemt.

Vergaderingen van de Marktautoriteit kunnen worden gehouden in aanwezigheid van de Leden, of middels video- of teleconferentie. 3610. De voorzitter of, in diens afwezigheid, een door zijn collega's aangewezen lid van de Marktautoriteit, zit de vergadering voor.3615. De Marktautoriteit dient een secretaris te benoemen die geen lid hoeft te zijn van de Marktautoriteit.3620. Behoudens in geval van overmacht of uiterste hoogdringendheid in het belang van de integriteit, veiligheid en billijke handel van EASDAQ, vormt een meerderheid van de leden van de Marktautoriteit een voldoende quorum van aanwezigen om de Marktautoriteit toe te laten te beraadslagen en maatregelen te treffen.3625. Behoudens in een geval van uiterste hoogdringendheid, mag een lid van de Marktautoriteit dat niet kan deelnemen aan de vergadering geen volmacht verlenen aan een van zijn collega's.3630. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de leden van de Marktautoriteit die aanwezig zijn op de vergadering.Bij staking van stemmen heeft de voorzitter, of in zijn/haar afwezigheid de persoon die de vergadering voorzit, de beslissende stem. De Marktautoriteit kan, in afwezigheid van een vergadering, ook beslissen middels schriftelijke unanieme toestemming. 3635. Elk lid van de Marktautoriteit dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belangenconflict, heeft bij de uitvoering van een beslissing die valt binnen de bevoegdheden van de Marktautoriteit, dient de vergadering daarvan in kennis te stellen voorafgaand aan enige beraadslaging en erop toe te zien dat zijn verklaring wordt opgenomen in de notulen van de vergadering.Hij mag niet deelnemen aan de deliberatie of de stemming over een dergelijke aangelegenheid. 3640. Indien de nodige meerderheid aanwezig is op de vergadering en een of meer leden van de Marktautoriteit zich afzijdig moeten houden wegens een belangenconflict, worden beslissingen genomen door de meerderheid van de helft plus één van de overblijvende leden.3645. De beslissingen van de Marktautoriteit worden opgenomen in de notulen door de secretaris van de Marktautoriteit of zijn of haar vervanger, zoals goedgekeurd door de Marktautoriteit.3650. Alle notulen dienen te worden ondertekend door de persoon die de vergadering heeft voorgezeten.3655. Indien de notulen op losse bladen worden opgetekend, dienen deze bladen opeenvolgend te worden genummerd en aan het eind van elk kalenderjaar te worden samengebonden in een register.37. Vertegenwoordiging 3700.De voorzitter of twee leden van de Marktautoriteit mogen de Marktautoriteit vertegenwoordigen in alle gerechtelijke en andere aangelegenheden. 3710. Vertegenwoordigers gemachtigd om te handelen in naam van de Marktautoriteit zijn : (a) voor de uitvoering van de beslissingen van de Marktautoriteit, elk lid van de Marktautoriteit;(b) voor de bevestiging van ontvangst van kennisgeving aan de Marktautoriteit, de voorzitter of een lid van de Marktautoriteit of elke persoon die hiertoe gemachtigd is;en (c) elk personeelslid van EASDAQ N.V. binnen het kader van de aan hem of haar krachtens dit Reglement toegekende bevoegdheden. 38. Delegatie 3800.De Marktautoriteit kan een of meer van haar leden of een of meer van de personeelsleden van EASDAQ N.V., of van een instelling belast met het toezicht op financiële markten of de Leden, evenals van de toezichthoudende instanties van die instellingen, ertoe machtigen de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden van de Marktautoriteit uit te oefenen. Deze delegatie van bevoegdheden kan op elk moment worden ingetrokken. 3810. De Marktautoriteit kan intern regels en reglementen opstellen, waarin zij, onder andere, de delegatie van bevoegdheden kan voorzien, evenals de voorwaarden voor een dergelijke delegatie.39. Beroepsgeheim en Samenwerking 3900.De leden van de Marktautoriteit, evenals de personeelsleden van EASDAQ N.V. en alle andere personen die hen bijstaan bij het uitvoeren van hun opdrachten, zijn gebonden door het beroepsgeheim zoals beschreven in de Wet op de Financiële Markten. Zij mogen derhalve geen enkele vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis hebben gekregen bij het verrichten van hun opdrachten bekendmaken, zelfs niet aan andere organen van EASDAQ N.V., tenzij zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen in strafzaken of tenzij zij informatie bekend maken in beknopte of globale vorm op een zodanige wijze dat de personen en instellingen waarop deze gegevens betrekking hebben, niet kunnen worden geïdentificeerd. 3910. Regel 3900 van dit Reglement is niet van toepassing op mededelingen door de Marktautoriteit of personeelsleden van EASDAQ N.V. of alle andere personen die hen, binnen de uitoefening van hun opdrachten, bijstaan in de uitvoering van zulke opdrachten : (a) aan instellingen belast met het toezicht op de Leden of het toezicht op de financiële markten, evenals aan de toezichthoudende instanties van deze instellingen, met betrekking tot aangelegenheden die binnen het kader van hun bevoegdheden vallen;(b) aan gerechtelijke instanties om aangifte te doen van overtredingen van de toepasselijke wetten en voorschriften die een dergelijke entiteit heeft vastgesteld en waarvoor een dergelijke entiteit overeenkomstig het Oprichtingsbesluit een toezichthoudende opdracht heeft.(c) in het kader van een wederzijdse samenwerking of overeenkomstig een verplichting tot wederkerigheid op grond van internationale verdragen waarbij België partij is, of op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen toezichthoudende instanties, aan instellingen die een toezichthoudende bevoegdheid uitoefenen die gelijkwaardig is aan degene die uitgeoefend wordt door de Marktautoriteit, wat betreft het aannemen en het uitvoeren van beslissingen binnen de grenzen van hun bevoegdheden;(d) wanneer de mededeling vereist of toegestaan is door, of krachtens, de wetten waaraan haar opdracht onderworpen is;(e) aan instanties verantwoordelijk voor het beheer van faillissementen of gerechtelijke akkoorden met schuldeisers of soortgelijke procedures waarbij een Lid betrokken is, en aan instellingen verantwoordelijk voor de voorschriften die de bescherming van beleggers regelen;(f) aan instellingen verantwoordelijk voor het toezicht op depositobeschermingsschema's, binnen het kader van hun specifieke opdrachten;of (g) aan de instelling belast met de verrekening en de vereffening van verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten.3920. Informatie mag door de Marktautoriteit alleen worden verstrekt krachtens Regel 3910 van dit Reglement indien de bestemmeling er zich op voorhand toe verbindt deze informatie uitsluitend te gebruiken binnen het kader van zijn opdracht en, met betrekking tot een bestemmeling die zich buiten een Lid-Staat bevindt zoals bedoeld in Regel 3910 (c) van dit Reglement, indien de bestemmeling bevestigt onderworpen te zijn aan een soortgelijke plicht tot het bewaren van het beroepsgeheim als bepaald in Regel 3900 van dit Reglement.3930. De informatie verstrekt aan de Marktautoriteit door instellingen als bedoeld in Regel 3910 (c) van dit Reglement mag alleen worden gebruikt voor het doel omschreven in dit Hoofdstuk 3.3940. Elke overtreding van de Regels 3900 tot en met 3930 van dit Reglement is onderworpen aan strafrechtelijke sancties zoals bepaald in artikel 149 van de Wet op de Financiële Markten.3950. De Marktautoriteit verzekert de wederzijdse samenwerking met de toezichthoudende instanties. HOOFDSTUK 4. - Toelatingsregels B Opneming op EASDAQ 40. Toepassingsgebied 4000.De toelating tot Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van de Financiële Instrumenten van een Emittent wordt beheerst door dit Hoofdstuk 4. 41. Discretionaire Bevoegdheid van de Marktautoriteit 4101.De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de toelating tot Opneming van Financiële Instrumenten op EASDAQ. De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid die nodig is uit met het oog op de vrijwaring van de integriteit, de veiligheid en de billijke handel op EASDAQ. 4102. Emittenten die toelating tot Opneming van Financiële Instrumenten op EASDAQ vragen, dienen het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven.Indien een Emittent evenwel van oordeel is dat hij een of meerdere bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ niet kan naleven omwille van een conflict tussen het Juridisch Kader van EASDAQ en de wetten en voorschriften of de algemeen aanvaarde handelspraktijken van zijn Staat van Herkomst, dient hij de Marktautoriteit daarvan in kennis te stellen. De Marktautoriteit zal na ontvangst van deze kennisgeving, op discretionaire wijze geval per geval beoordelen of een vrijstelling verleend wordt van de naleving van bepaalde bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ. Instructies bij Regel 4102 Indien de Marktautoriteit overeenkomstig deze Regel een vrijstelling verleent van naleving van een regel van het Juridisch Kader van EASDAQ, kan de Marktautoriteit de Emittent verzoeken in zijn prospectus, of op een andere wijze, de omvang van en de reden voor de verleende vrijstelling te vermelden. 42. Toelatingsprocedure 4201.Alle schriftelijke vragen en briefwisseling betreffende de toelating tot Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van Financiële Instrumenten van een Emittent dienen te worden gericht aan de Marktautoriteit. 4202. Een Emittent die toelating vraagt tot Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten dient onverwijld en volledig te antwoorden op alle verzoeken tot inlichtingen van de Marktautoriteit.4203. Een aanvraag voor de toelating tot Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van Financiële Instrumenten dient gedaan te worden door of voor rekening van de Emittent, op het door de Marktautoriteit voorgeschreven aanvraagformulier, en dient te voldoen aan de volgende voorwaarden : (a) het aanvraagformulier en alle andere documenten, certificaten en overeenkomsten met betrekking tot de aanvraag voor de toelating tot Opneming afgegeven voor rekening van een Emittent dienen geldig ondertekend te worden door de Emittent, samen met de door de Marktautoriteit gevraagde bewijsstukken, waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars om voor rekening van de Emittent te tekenen blijkt;(b) het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een toelatingsovereenkomst die bepaalt dat : (i) de Emittent het Juridisch Kader van EASDAQ zal naleven;en (ii) onverminderd de reglementaire en discretionaire bevoegdheid van de Marktautoriteit, noch EASDAQ N.V., noch de Marktautoriteit noch hun respectievelijke gemandateerden, leden van de Raad, filialen, leden, personeelsleden, agenten of vertegenwoordigers aansprakelijk zijn ten opzichte van de Emittent, voor enige handeling of nalatigheid in hoofde van EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of hun respectievelijke gemandateerden, leden van de Raad, filialen, leden, personeelsleden, agenten of vertegenwoordigers, al dan niet handelend binnen het kader van hun respectievelijke bevoegdheid, behoudens in het geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout, en Instructies bij Regel 4203 (b) Deze toelatingsovereenkomst treedt pas in werking op de datum waarop (a) de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ werd goedgekeurd door de Marktautoriteit, en (b) de toelatingsovereenkomst ondertekend werd door de Marktautoriteit (c) het aanvraagformulier en de toelatingsovereenkomst dienen vergezeld te zijn van de overige documenten, certificaten en overeenkomsten waarnaar in dit Reglement verwezen wordt, of die anderszins door de Marktautoriteit worden vereist met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ.4204. De Marktautoriteit neemt op discretionaire wijze alle beslissingen met betrekking tot de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ op basis van de criteria van het Juridisch Kader van EASDAQ, en elk ander criterium dat de Marktautoriteit gepast acht met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ. Instructies bij Regel 4204 Beslissingen van de Marktautoriteit met betrekking tot de toelating tot Opneming op EASDAQ mogen in geen geval beschouwd worden als commentaar op of als beoordeling van de waarschijnlijkheid van succes of falen van de Emittent of van zijn Financiële Instrumenten, en hebben enkel betrekking op de vaststelling van de Marktautoriteit of de Emittent en zijn Financiële Instrumenten voldoen aan de toelatingsvereisten, vastgesteld door het Juridisch Kader van EASDAQ en de Marktautoriteit. 4205. De Marktautoriteit moet beslissen over de aanvaarding of afwijzing van de aanvraag van de Emittent tot toelating tot Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten binnen 30 dagen na ontvangst door de Marktautoriteit van een volledig en ondertekend aanvraagformulier en toelatingsovereenkomst, vergezeld van het ontwerp van prospectus en alle andere toepasselijke documenten, certificaten en overeenkomsten. Niettegenstaande kan de Marktautoriteit bijkomende informatie vragen aan de Emittent en moet in dat geval een beslissing nemen over de aanvaarding of afwijzing van de aanvraag binnen 30 dagen na ontvangst van de bijkomende informatie. De Marktautoriteit stelt de Emittent schriftelijk in kennis van zijn beslissing, en duidt in het geval van afwijzing de redenen daarvoor aan. Indien de de Marktautoriteit een aanvraag afwijst, kan de Emittent in beroep gaan bij de Internationale Commissie van Beroep, overeenkomstig de in het Beroepsbesluit omschreven procedure. 4206. Afwezigheid van een beslissing over de aanvraag tot toelating van Opneming op EASDAQ door de Marktautoriteit binnen de in regel 4205 van dit Reglement bepaalde termijn, wordt geacht een afwijzing van de aanvraag uit te maken.43. Toelatingsvereisten in hoofde van Emittenten 4301.Elke Emittent is geldig opgericht of gevestigd en wettelijk bevoegd om zijn Financiële Instrumenten aan het publiek aan te bieden overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst. 4302. De totale activa van elke Emittent bedragen ten minste 3.5 miljoen euro.

Instructies bij Regel 4302 1. De totale activa van een Emittent worden vastgesteld overeenkomstig de IAS of de US GAAP.2. De vaststelling van de totale activa van een Emittent gebeurt op basis van de laatste gecontroleerde financiële staten van de Emittent. De Marktautoriteit kan naar haar discretionaire mening evenwel rekening houden met recentere, niet gecontroleerde financiële informatie. 3. Bij de vaststelling van de totale activa van een Emittent, kan de Marktautoriteit naar haar discretionaire mening rekening houden met de netto opbrengst van het aanbod en het beoogde gebruik ervan.4303. Het kapitaal en de reserves van elke Emittent bedragen ten minste 2 miljoen euro. Instructies bij Regel 4303 1. Het kapitaal en de reserves van een Emittent worden vastgesteld overeenkomstig de IAS of US GAAP.2. De vaststelling van het kapitaal en de reserves van een Emittent gebeurt op basis van de laatste gecontroleerde financiële staten van de Emittent.De Marktautoriteit kan evenwel naar haar discretionaire mening rekening houden met recentere, niet gecontroleerde financiële informatie. 3. Bij de vaststelling van het kapitaal en de reserves van een Emittent kan de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, rekening houden met de netto opbrengst van het bod en het beoogde gebruik ervan. 4304. Elke Emittent dient aan EASDAQ N.V. de bijdragen te betalen, vastgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. 4305. Op het ogenblik van toelating dient de Marktautoriteit verbintenissen te hebben verkregen van ten minste twee erkende Markhouders dat zij, overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ, zullen optreden als Markthouder voor elke categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd.4306. De Marktautoriteit dient vastgesteld te hebben dat elke Emittent aan de voorwaarden van de EASDAQ Regels met betrekking tot « corporate governance » en de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen heeft voldaan.4307. De Raad van elke Emittent dient er zich schriftelijk en in een voor de Marktautoriteit aanvaardbare vorm toe te verbinden om het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven.4308. De Marktautoriteit dient, naar haar discretionaire mening, van oordeel te zijn dat er geen feiten of omstandigheden bestaan die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een Emittent, die van die aard zijn dat de toelating tot Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van de Financiële Instrumenten van de Emittent een negatieve invloed zou kunnen hebben op de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ.44. Toelatingsvereisten met betrekking tot de Financiële Instrumenten 4401.Elke categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd, dient te voldoen aan de volgende vereisten : (a) de Financiële Instrumenten dienen vrij overdraagbaar te zijn binnen de Europese Unie en volledig volstort. Instructies bij Regel 4401 (a) Het vereiste van volledige volstorting van de Financiële Instrumenten doet geen afbreuk aan de mogelijkheid dat Financiële Instrumenten op EASDAQ worden verhandeld op een "when issued" basis, op voorwaarde dat de Marktautoriteit overtuigd is dat de overdraagbaarheid van deze Financiële Instrumenten niet beperkt is en dat de beleggers alle nodige informatie hebben gekregen met betrekking tot deze Financiële Instrumenten. (b) de verhandeling, notering of opneming van de Financiële Instrumenten op een Aangeduide Markt mag niet opgeschort zijn, of het voorwerp zijn van eender welke wettelijke maatregel of procedure, ingesteld door een Aangeduide Markt of een daarmee verbonden toezichthoudende instantie.4402. De Marktautoriteit dient, naar haar discretionaire mening, overtuigd te zijn van het potentieel voor een toereikende spreiding van beleggers voor de categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming op EASDAQ werd gevraagd. Instructies bij Regel 4402 Voorafgaand aan de datum van toelating, kan de Marktautoriteit informatie van de Emittent vragen met betrekking tot de waarschijnlijke verspreiding van de Financiële Instrumenten. Het door de Marktautoriteit vereiste aantal beleggers zal afhangen van de individuele kenmerken van de voorgestelde Opneming, en zal bepaald worden na overleg met de Emittent. Onder normale omstandigheden beschouwt de Marktautoriteit ten minste 100 investeerders als een toereikend aantal investeerders. 4403. De Marktautoriteit dient er, naar haar discretionaire mening, van overtuigd te zijn dat een toereikend percentage van de uitstaande Financiële Instrumenten van de categorie van de Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming op EASDAQ wordt aangevraagd, door het publiek zal worden gehouden. Instructies bij Regel 4403 1. Het door de Marktautoriteit voldoende geacht percentage van free float hangt af van de individuele kenmerken van de voorgestelde Opneming en wordt bepaald na overleg met de Emittent.Onder normale omstandigheden beschouwt de Marktautoriteit een free float van 20% als een toereikende free float. 2. Financiële Instrumenten die rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden worden door een lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent, of door elke andere persoon die eigenaar is van meer dan tien percent van de uitstaande Financiële Instrumenten van de toepasselijke categorie van deze Financiële Instrumenten, worden geacht niet publiek gehouden te zijn.De Marktautoriteit kan echter, geval per geval, naar haar discretionaire mening, de aandelen aangehouden door een houder van meer dan tien percent van de uitstaande aandelen van een categorie van Financiële Instrumenten, beschouwen als publiek gehouden. 3. Voor de toepassing van deze Regel omvat een onrechtstreekse deelneming de stemrechtverlenende Financiële Instrumenten gehouden door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de betrokken houder een stemovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of een andere overeenkomst heeft, waardoor de betrokken houder in overleg handelt met die andere persoon of personen.4404. De Marktautoriteit dient er, naar haar discretionaire mening, van overtuigd te zijn dat er geen feiten of omstandigheden bestaan die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de categorie van Financiële Instrumenten, die van aard zijn dat de toelating tot Opneming op EASDAQ de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ negatief zou kunnen beïnvloeden.4405. Tenzij de Marktautoriteit anderszins beslist, dient elke Emittent erop toe te zien dat alle leden van de Raad en Hogere Kaderleden, voorafgaand aan het tijdstip waarop de toelating tot Opneming op EASDAQ gevraagd wordt, zich ertoe verbinden om gedurende zes maanden, te rekenen van de eerste dag van Opneming, geen enkel van deze Financiële Instrumenten van de categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming gevraagd wordt, te vervreemden, tenzij (i) alle of een deel van de relevante categorie van Financiële Instrumenten reeds Opgenomen zijn op EASDAQ of verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, of (ii) Financiële Instrumenten van de relevante categorie van Financiële Instrumenten verkocht worden middels een publiek aanbod tegelijkertijd met de Opneming op EASDAQ. Instructies bij Regel 4405 1. De voorwaarden van deze Regel zijn niet van toepassing op overdrachten van Financiële Instrumenten in het kader van een fusie of consolidatie (andere dan een fusie of consolidatie met een verbonden vennootschap van de Emittent, of een openbaar bod of ruilbod op 50 percent of meer van de stemverlenende effecten van de Emittent.2. Elke Emittent dient de voorwaarden die in deze Regel overeengekomen zijn, in zijn prospectus mee te delen.3. Een Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of van een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten die sinds minder dan zes maanden worden verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, dient erop toe te zien dat alle leden van de Raad en alle Hogere Kaderleden zich ertoe verbinden, op het ogenblik waarop toelating tot Opneming op EASDAQ wordt verzocht, om gedurende ten minste zes maanden, te rekenen van de eerste dag van verhandeling op EASDAQ, geen enkel van zijn Financiële Instrumenten van de categorie waarvoor toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd, te vervreemden.4406. Tenzij de Marktautoriteit anderszins beslist, dient elke Emittent erop toe te zien dat elke aandeelhouder die op het ogenblik dat de toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd, meer dan tien percent van de uitstaande Financiële Instrumenten van de relevante categorie bezit, zich ertoe verbindt om over niet meer dan twintig percent van zijn deelneming te beschikken en dit gedurende een redelijke termijn (overeengekomen met de Marktautoriteit) te rekenen vanaf de eerste dag van Opneming op EASDAQ, tenzij (i) alle of een deel van de relevante categorie van Financiële Instrumenten reeds op EASDAQ Opgenomen zijn, of worden verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, of (ii) Financiële Instrumenten van de relevante categorie van Financiële Instrumenten worden verkocht middels een openbaar bod gelijktijdig met een Opneming op EASDAQ. Instructies bij Regel 4406 1. De voorwaarden van deze Regel zijn niet van toepassing op de overnemers of borgen bij een openbaar aanbod van de relevante categorie van Financiële Instrumenten dat gelijktijdig met de Opneming op EASDAQ plaatsvindt.2. Elke Emittent dient de voorwaarden die overeenkomstig deze Regel zijn overeengekomen, in zijn prospectus mee te delen.3. Een Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten die al worden verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, maar die alsdusdanig worden verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn sedert minder dan zes maanden, dient erop toe te zien dat elke aandeelhouder, op het ogenblik dat de toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd meer dan 10 percent van de uitstaande Financiële Instrumenten van de relevante categorie bezit, zich ertoe verbindt om gedurende een redelijke termijn (zoals overeengekomen met de Marktautoriteit goedgekeurd) te rekenen vanaf de eerste dag van verhandeling op EASDAQ, over niet meer dan 20 percent van zijn deelneming te beschikken.45. Neerleggingen bij de Marktautoriteit 4501.Elke Emittent dient bij de Marktautoriteit kopies van volgende documenten neer te leggen : (a) de toelatingsaanvraag en toelatingsovereenkomst zoals bepaald in Regel 4203 van dit Reglement;(b) de statuten van de Emittent;(c) de inschrijving van de Emittent in het vennootschapsregister of handelsregister van de kamer van koophandel, of enige andere inschrijving van de Emittent overeenkomstig het rechtsstelsel van zijn oprichting of vestiging en die vergelijkbaar is met de inschrijving in het vennootschapsregister of handelsregister van de kamer van koophandel;(d) de financiële staten van de drie meest recente boekjaren van de Emittent (of van de bestaansduur van de Emittent en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren);(e) de schriftelijke verbintenis van de Raad van de Emittent om het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven overeenkomstig Regel 4307 van dit Reglement;(f) de code betreffende het verhandelen van Financiële Instrumenten overeenkomstig Regel 5609 van dit Reglement;en (g) een prospectus, zoals bepaald in Regel 4503 van dit Reglement en opgesteld overeenkomstig de toepasselijke regels van dit Hoofdstuk 4. 4502 Op verzoek van de Marktautoriteit dient de Emittent, in voorkomend geval, eveneens kopies neer te leggen van de volgende documenten : (a) de plaatsings- en verdelingsovereenkomsten betreffende elk bod dat tegelijk met de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gehouden;en (b) juridische opinies, comfort brieven van de accountants of andere documenten, certificaten of overeenkomsten met betrekking tot de Emittent of de relevante Financiële Instrumenten.4503. Een Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt in het kader van : (a) een initieel openbaar aanbod van een alle of een deel van een categorie van Financiële Instrumenten op EASDAQ;(b) een initieel openbaar aanbod van alle of een deel van een categorie van Financiële Instrumenten op EASDAQ, tegelijk met een initieel openbaar bod op een Aangeduide Markt;(c) een opneming op EASDAQ zonder initieel openbaar aanbod;(d) een tweevoudige opneming op EASDAQ van Financiële Instrumenten die al opgenomen zijn op een Aangeduide Markt samen met een openbaar aanbod op EASDAQ;of (e) een tweevoudige opneming op EASDAQ van Financiële Instrumenten die al opgenomen zijn op een Aangeduide Markt zonder een openbaar aanbod op EASDAQ; dient de prospectusvereisten van Regels 4610 tot 4640 van dit Reglement na te leven. 4504. Elk prospectus dat overeenkomstig de Regels 4610 tot 4640 van dit Reglement wordt vereist, dient te worden goedgekeurd door de Marktautoriteit overeenkomstig huidig Hoofdstuk 4, en door de Bevoegde Overheid van een Lidstaat ingevolge de Prospectusrichtlijn of de Richtlijn Opneming in de Officiële Notering. Instructies bij Regel 4504 1. De Emittent dient minstens 25 kopies van elke voorlopige versie van het prospectus en minstens 25 kopies van de definitieve versie van dit prospectus neer te leggen bij de Marktautoriteit.De Emittent dient ook een elektronische copie van de definitieve versie van het prospectus bij de Marktautoriteit neer te leggen 2. Het ontwerp van prospectus en zijn bijlagen die bij de Marktautoriteit worden ingediend, dienen, in voorkomend geval, de toepasselijke bepalingen aan te duiden (i) van de toepasselijke Bijlage bij dit Reglement, en (ii) van de prospectus reglementering van de Lidstaten, in voorkomend geval, waar een openbaar aanbod zal plaatsvinden.De bepalingen in de toepasselijke Bijlage van het Reglement die niet van toepassing zijn, dienen te worden opgesomd in een brief aan de Marktautoriteit, die het ontwerp prospectus begeleidt. 3. De Emittent dient de Marktautoriteit een definitieve versie van de prospectus te bezorgen, waarin alle belangrijke veranderingen ten opzichte van het intitieel ontwerp neergelegd bij de Marktautoriteit aangeduid zijn. 46. Prospectusvereisten 46.1. Initieel Openbaar Aanbod op EASDAQ 4610. Een Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of van een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten in het kader van een Initieel Openbaar Aanbod van die Financiële Instrumenten op EASDAQ, dient een prospectus op te stellen dat de informatie bevat opgenomen in Bijlage A van dit Reglement.4611. Een Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten met een initieel openbaar aanbod van deze Financiële Instrumenten op EASDAQ, gelijktijdig met een initieel openbaar aanbod of een aanvraag tot inschrijving van deze Financiële Instrumenten op een Aangeduide Markt, dient een prospectus op te stellen dat de informatie bevat die omschreven is in Bijlage A van dit Reglement.4612. Indien de Emittent een prospectus heeft opgesteld dat op grond van de Prospectusrichtlijn of Richtlijn Opneming in de Officiële Notering werd goedgekeurd door een Bevoegde Overheid (met uitsluiting van de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen) in het kader van een aanbod dat geregeld wordt door Regels 4610 en 4611 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, de Emittent toelaten om dit prospectus te gebruiken in het kader van de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ, samen met het addendum dat nodig is om de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement, op te nemen. Instructies bij Regel 4612 De informatie vervat in een verklaring van registratie die werd goedgekeurd door de United States Securities and Exchange Commission, samen met een addendum dat nodig zou zijn om de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement te bevatten, wordt geacht te voldoen aan de vereisten van Regel 4610 van dit Reglement. 46.2. Opneming op EASDAQ zonder Initieel Openbaar Aanbod 4620. Een Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of van een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten zonder initieel openbaar aanbod, dient een prospectus op te stellen dat de informatie bevat opgenomen in Bijlage A van dit Reglement.4621. Indien de Emittent een prospectus heeft opgesteld dat op grond van de Prospectusrichtlijn of Richtlijn Opneming in de Officiële Notering werd goedgekeurd door een Bevoegde Overheid (met uitsluiting van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) in het kader van een aanbod dat geregeld wordt door Regel 4620, kan de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, de Emittent toelaten om dit prospectus te gebruiken in het kader van de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ, samen met het addendum dat nodig is om de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement, op te nemen. Instructies bij Regel 4621 De informatie vervat in een verklaring van registratie die werd goedgekeurd door de United States Securities and Exchange Commission, samen met een addendum dat nodig zou zijn om de informatie omschreven in Bijlage B van dit Reglement te bevatten, wordt geacht te voldoen aan de vereisten van Regel 4620 van dit Reglement. 46.3. Tweevoudige Opneming op EASDAQ van Financiële Instrumenten die al Opgenomen zijn op een Aangeduide Markt samen met een Openbaar Aanbod op EASDAQ 4630. De Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten, die al opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, met een openbaar aanbod van deze Financiële Instrumenten op EASDAQ, dient een prospectus op te stellen dat de informatie bevat opgenomen in Bijlage A van dit Reglement.4631. Indien de Emittent een prospectus heeft opgesteld dat op grond van de Prospectusrichtlijn of Richtlijn Opneming in de Officiële Notering werd goedgekeurd door een Bevoegde Overheid (met uitsluiting van de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen) in het kader van een aanbod dat geregeld wordt door Regel 4630 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, de Emittent toelaten om dit prospectus te gebruiken in het kader van de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ, samen met het addendum dat nodig is om de informatie omschreven in Bijlage A van dit Reglement te bevatten. Instructies bij Regel 4631 De informatie vervat in een verklaring van registratie die werd goedgekeurd door de United States Securities and Exchange Commission, samen met een addendum dat nodig is om de informatie omschreven in Bijlage B van dit Reglement te bevatten, wordt geacht te voldoen aan de vereisten van Regel 4630 van dit Reglement. 46.4. Tweevoudige Opneming op EASDAQ van Financiële Instrumenten die reeds Opgenomen zijn zonder Openbaar Aanbod op EASDAQ 4640. De Emittent die toelating tot Opneming op EASDAQ vraagt van alle of een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten, die al opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, zonder openbaar aanbod van deze Financiële Instrumenten op EASDAQ te doen, wordt vrijgesteld van de prospectusvereisten van dit Hoofdstuk 4, op voorwaarde dat de Emittent aan de Marktautoriteit de informatie omschreven in Bijlage D van dit Reglement, verstrekt. Instructies bij Regel 4640 De neerlegging van de stukken overeenkomstig deze Regel vormt de basis van de vrijstelling van voorbereiding van een prospectus in verband met de Verhandeling op EASDAQ van een categorie van Financiële Instrumenten van de Emittent. 47. Bekendmaking van Informatie 47.1. Algemene Bemerkingen 4710. Regels 4720 tot en met 4767 van dit Reglement zijn van toepassing zijn op alle financiële informatie vervat in elk prospectus dat voorbereid en bij de Marktautoriteit neergelegd wordt overeenkomstig de bepalingen van dit Hoofdstuk 4. 47.2. Boekhoudkundige Normen 4720. De financiële informatie in een prospectus dat overeenkomstig Regels 4610 tot en met 4640 van dit Reglement werd opgesteld, dient te worden voorgesteld overeenkomstig een van de volgende boekhoudkundige normen : (a) IAS;(b) US GAAP, indien de Financiële Instrumenten van de Emittent het eerst werden verhandeld en blijven verhandeld worden op een beurs of een Aangeduide Markt, of indien de Emittent zich voorneemt om ofwel opneming van zijn Financiële Instrumenten op een beurs of een Aangeduide Markt aan te vragen, ofwel zijn Financiële Instrumenten in de Verenigde Staten van Amerika aan te bieden;of (c) de boekhoudkundige normen van de Staat van Herkomst van de Emittent, indien vereist door de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst, met gedetailleerde schema's die de verschillen tussen enerzijds IAS of US GAAP en anderzijds de boekhoudkundige normen van de Staat van Herkomst bepalen en kwantificeren.Dergelijke schema's moeten in dezelfde mate gecontroleerd worden als de financiële informatie waarop zij betrekking hebben.

Instructies bij Regel 4720 Het doel van de gedetailleerde schema's die de verschillen toelichten tussen enerzijds IAS of US GAAP en anderzijds de boekhoudkundige normen van de Staat van Herkomst van de Emittent, is de lezer van het prospectus toe te laten te bepalen wat de invloed is van de toepassing van IAS of US GAAP op de financiële situatie en de resultaten van de Emittent. 47.3. Consolidatiebeleid 4730. De Emittent mag zijn consolidatiebeleid kiezen overeenkomstig de boekhoudkundige normen die door hem werden aangenomen overeenkomstig Regel 4720 van dit Reglement. Instructies bij Regel 4730 1. Bij de keuze van zijn consolidatiebeleid moet de Emittent onderzoeken welke vorm van financiële voorstelling onder de omstandigheden het meest informatief is, en moet hij in zijn geconsolideerde financiële staten de integratie- of uitsluitingsprincipes volgen die duidelijk de financiële positie en de resultaten van de Emittent weergeven.In elk geval is er een vermoeden dat geconsolideerde financiële staten informatiever zijn dan enkelvoudige financiële staten en dat zij in het algemeen noodzakelijk zijn voor een juiste voorstelling indien een entiteit een dochteronderneming is van een andere. 2. Indien de Emittent zowel geconsolideerde als niet geconsolideerde financiële staten openbaar maakt, dan dient hij beide op te nemen in de prospectus.De Bevoegde Overheden en de Marktautoriteit kunnen de Emittent evenwel toestaan om hetzij geconsolideerde, hetzij niet geconsolideerde financiële staten op te nemen, indien de financiële staten die niet opgenomen worden geen wezenlijke bijkomende informatie bevatten. 47.4. Boekhoudkundige Normen 4740. De in het prospectus opgenomen gecontroleerde financiële informatie dient te zijn gecontroleerd overeenkomstig de International Standards on Auditing, zoals bepaald door de International Federation of Accountants Committee (IFAC), of overeenkomstig gelijkaardige boekhoudkundige normen. 47.5. Munteenheid 4750. Financiële informatie kan worden uitgedrukt in elke munteenheid goedgekeurd door de Marktautoriteit. 47.6. Financiële Informatie opgenomen in de Prospectus 4760. Het prospectus dient een gecontroleerde balans, resultatenrekening en cashflow overzicht te bevatten van de drie voorafgaande boekjaren (of voor de bestaansduur van de Emittent en zijn rechtsvoorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). Instructies bij Regel 4760 Emittenten die toelating tot Opneming op EASDAQ vragen van alle of een bepaald deel van een categorie van hun Financiële Instrumenten (a) bij een initieel openbaar aanbod van deze Financiële Instrumenten op EASDAQ, gelijktijdig met een initieel openbaar aanbod van deze Financiële Instrumenten op een Aangeduide Markt in de Verenigde Staten, of (b) bij een openbaar aanbod van Financiële Instrumenten op EASDAQ van dezelfde categorie die al worden verhandeld, zijn genoteerd of opgenomen op een Aangeduide Markt in de Verenigde Staten of (c) die toelating tot Verhandeling op EASDAQ aanvragen, indien dezelfde Financiële Instrumenten verhandeld worden op de Aangeduide Markt in de Verenigde Staten, kunnen door de Marktautoriteit worden toegelaten om in hun prospectus een gecontroleerde balans op te nemen van de twee voorafgaande jaren (of voor de bestaansduur van de Emittent en zijn rechtsvoorgangers, indien deze periode korter is dan twee boekjaren). 4761. Indien de Emittent en zijn rechtsvoorgangers sinds minder dan drie boekjaren bestaan, of indien er geen bedrijfswinst gemaakt werd tijdens de drie voorafgaande boekjaren, dient de Emittent in een vroeg stadium in overleg met de Marktautoriteit te treden om mogelijke toekomstgerichte informatie die in het prospectus zou moeten opgenomen worden te bepalen.4762. Indien het prospectus minder dan 45 dagen na afloop van het boekjaar van de Emittent gepubliceerd wordt en de gecontroleerde financiële staten voor het laatste boekjaar niet beschikbaar zijn, mag het prospectus een balans, resultatenrekening en cashflow overzicht bevatten van het einde van de drie laatste voorafgaande boekjaren (of voor de bestaansduur van de Emittent en diens rechtsvoorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).In dergelijke omstandigheden dient het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow overzicht te bevatten, niet later gedateerd dan het einde van het derde kwartaal van het laatst afgesloten boekjaar van de Emittent. 4763. Regel 4762 van dit Reglement is eveneens van toepassing op een prospectus dat meer dan 45 maar minder dan 90 dagen na afloop van het boekjaar van de Emittent waarop de laatst gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, gepubliceerd werd, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn : (a) de Emittent legt jaar- en kwartaalverslagen en andere verslagen neer krachtens de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst, en vereiste verslagen werden neergelegd;(b) voor het laatste boekjaar waarvoor de gecontroleerde financiële staten nog niet beschikbaar zijn, verwacht de Emittent redelijkerwijs en te goeder trouw inkomsten te zullen bekendmaken, n|$$|Aaa aftrek van belastingen maar vóór buitengewone baten en lasten en het cumulatief effect van een verandering van boekhoudkundige principes; en (c) gedurende ten minste een van de twee boekjaren voorafgaand aan het laatste boekjaar heeft de Emittent inkomsten bekendgemaakt, n|$$|Aaa aftrek van belastingen maar vóór buitengewone lasten en het cumulatief effect van een verandering van boekhoudkundige principes.4764. Indien het prospectus meer dan 45 maar minder dan 90 dagen na afloop van het boekjaar van de Emittent waarop de laatst gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, gepubliceerd wordt en de voorwaarden van Regel 4763 van dit Reglement niet vervuld zijn, dient het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow overzicht te omvatten zoals bepaald in Regel 4760 van dit Reglement.4765. Indien een prospectus meer dan 134 dagen, maar minder dan negen maanden na het einde van het boekjaar van de Emittent waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, gepubliceerd wordt, dient het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow overzicht te bevatten, gedateerd niet later dan 135 dagen voorafgaand aan de uitgifte.4766. Indien een prospectus meer dan negen maanden na het einde van het boekjaar van de Emittent waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben, gepubliceerd wordt, dient het prospectus een tussentijdse balans, resultatenrekening en cashflow overzicht te bevatten die ten minste de eerste zes maanden van het meest recente boekjaar van de Emittent bestrijken.4767. De tussentijdse balansen, resultatenrekeningen en cashflow overzichten die overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling worden overlegd dienen niet gecontroleerd te zijn, tenzij anders bepaald. Indien tussentijdse balansen, resultatenrekeningen en cashflow overzichten niet gecontroleerd zijn, dan dient dit te worden vermeld in de prospectus. HOOFDSTUK 5 Doorlopende Verplichtingen B Opgenomen Financiële Instrumenten 5 0. Toepassingsgebied 5001.De verplichtingen met betrekking tot de doorlopende Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van Financiële Instrumenten worden beheerst door dit Hoofdstuk 5. 51. Discretionaire Bevoegdheid van de Marktautoriteit 5101.De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de doorlopende Opneming van Financiële Instrumenten op EASDAQ. De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ te vrijwaren. 5102. Emittenten waarvan de Financiële Instrumenten toegelaten zijn tot Opneming op EASDAQ dienen het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven.Indien een Emittent van oordeel is dat hij een of meerdere bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ niet kan naleven omwille van een conflict tussen het Juridisch Kader van EASDAQ en de wetten en voorschriften of de algemeen aanvaarde handelspraktijken van zijn Staat van Herkomst, kan hij de Marktautoriteit daarvan in kennis stellen. De Marktautoriteit zal na ontvangst van deze kennisgeving, op discretionaire wijze geval per geval beoordelen of een vrijstelling verleend wordt van de naleving van regels van het Juridisch Kader van EASDAQ. Instructies bij Regel 5102 Indien de Marktautoriteit overeenkomstig deze Regel een vrijstelling verleent van naleving van een regel van het Juridisch Kader van EASDAQ, kan de Marktautoriteit de Emittent verzoeken in zijn jaar- of kwartaalverslag, of op een andere wijze, de omvang van en de redenen voor de verleende vrijstelling te vermelden. 52. Procedure betreffende de Doorlopende Verplichtingen 5201.Alle schriftelijke vragen en briefwisseling betreffende de doorlopende Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van Financiële Instrumenten van een Emittent dienen te worden gericht aan de Marktautoriteit. 5202. Een Emittent waarvan alle of een deel van een categorie van zijn Financiële Instrumenten Opgenomen zijn op EASDAQ dient onverwijld en volledig te antwoorden op alle verzoeken tot inlichtingen van de Marktautoriteit.5203. Een Emittent dient de Marktautoriteit onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van elke vennootschapshandeling of andere gebeurtenis die ertoe kan leiden dat de Emittent niet langer in overeenstemming is met het Juridisch Kader van EASDAQ, en in ieder geval niet later dan 30 dagen volgend op dergelijke handeling of gebeurtenis.5204. De Marktautoriteit neemt op discretionaire wijze alle beslissingen met betrekking tot de doorlopende Opneming van Financiële Instrumenten op EASDAQ, op basis van de criteria van het Juridisch Kader van EASDAQ en elk ander criterium dat de Marktautoriteit gepast acht met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ. Instructies bij Regel 5204 Beslissingen van de Marktautoriteit met betrekking tot de doorlopende Opneming van Financiële Instrumenten op EASDAQ mogen in geen geval beschouwd worden als commentaar op of als beoordeling van de waarschijnlijkheid van succes of falen van de Emittent of van zijn Financiële Instrumenten, en hebben enkel betrekking op de vaststelling van de Marktautoriteit of de Emittent en zijn Financiële Instrumenten voldoen aan de vereisten van doorlopende toelating vastgesteld door het Juridisch Kader van EASDAQ en de Marktautoriteit. 53. Doorlopende Vereisten in hoofde van de Emittent 5301.Zolang enige Financiële Instrumenten van de Emittent toegelaten blijven tot Opneming op EASDAQ, dient de Emittent te voldoen aan elk van de volgende voorwaarden : (a) de Emittent is geldig opgericht of gevestigd en wettelijk toegelaten om zijn Financiële Instrumenten aan het publiek aan te bieden overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst;(b) de totale activa van de Emittent bedragen ten minste 2 miljoen EURO; Instructies bij Regel 5301 (b) 1. De totale activa van een Emittent worden vastgesteld overeenkomstig de IAS of US GAAP.2. De vaststelling van de totale activa van een Emittent gebeurt op basis van de laatste gecontroleerde financiële staten van de Emittent. De Marktautoriteit kan echter, naaar haar discretionaire mening, rekening houden met recentere, niet-gecontroleerde financiële informatie. (c) het kapitaal en de reserves van de Emittent bedragen ten minste 1 miljoen EURO; Instructies bij Regel 5301 (c) 1. Het kapitaal en de reserves van een Emittent worden vastgesteld overeenkomstig de IAS of US GAAP.2. De vaststelling van het kapitaal en de reserves van een Emittent gebeurt op basis van de laatste gecontroleerde financiële staten.De Marktautoriteit kan echter, naar haar discretionaire mening, rekening houden met recentere niet-gecontroleerde financiële informatie vereisen.

Omzendbrief van de Marktautoriteit nr. CR/002/98 Emittenten wiens Opgenomen Financiële Instrumenten worden verhandeld in één van de munteenheden van de Lidstaten van de Europese Monetaire Unie dienen zo snel als commercieel mogelijk, elke noodzakelijke stap te ondernemen met het oog op de herbenoeming van hun aandelenkapitaal, inclusief de nominale waarde van één aandeel, in EURO of EURO-centiemen. (d) de Emittent dient aan EASDAQ N.V. de bijdragen te betalen, vastgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V.; en (e) de Emittent dient ten minste twee erkende Markthouders te hebben die zich ertoe verbonden hebben om op te treden als Markthouders, in overeenstemming met het Juridisch Kader van EASDAQ, voor elke categorie van Financiële Instrumenten toegelaten tot Opneming op EASDAQ.5302. Naast de vereisten van Regel 5301 van dit Reglement, en voor zolang elk van de Financiële Instrumenten van een Emittent Opgenomen zijn op EASDAQ, dient de Marktautoriteit er, naar haar discretionaire mening, van overtuigd te zijn dat er geen feiten of omstandigheden bestaan die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een Emittent, die van die aard zouden zijn dat de doorlopende Opneming op EASDAQ van alle of van een deel van een categorie van de Financiële Instrumenten van de Emittent een negatieve invloed zou kunnen hebben op de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ.54. Doorlopende Vereisten met betrekking tot de Financiële Instrumenten 5401.De Opgenomen Financiële Instrumenten dienen te allen tijde te voldoen aan de volgende vereisten : (a) de Financiële Instrumenten dienen vrij overdraagbaar te zijn binnen de Europese Unie;en (b) de verhandeling, notering of opneming van de Financiële Instrumenten op een Aangeduide Markt mag niet opgeschort zijn.5402. Naast de vereisten van Regel 5401 van dit Reglement : (a) dient de Marktautoriteit er, naar haar discretionaire mening, van overtuigd te zijn dat een toereikend percentage van de uitstaande Financiële Instrumenten van de categorie van de Opgenomen Financiële Instrumenten, door het publiek wordt gehouden;en Instructies bij Regel 5402 (a) 1. Het door de Marktautoriteit voldoende geacht percentage van free float hangt af van de individuele kenmerken van de Opgenomen Financiële Instrumenten en wordt bepaald na overleg met de Emittent. Onder normale omstandigheden beschouwt de Marktautoriteit een free float van 20% als een toereikende free float. 2. Financiële Instrumenten die rechtstreeks of onrechtstreeks aangehouden worden door een lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent, of door elke andere persoon die eigenaar is van meer dan tien percent van de uitstaande Financiële Instrumenten van de toepasselijke categorie van deze Financiële Instrumenten, worden geacht niet publiek gehouden te zijn.De Marktautoriteit kan echter, geval per geval, naar haar discretionaire mening, de aandelen aangehouden door een houder van meer dan tien percent van de uitstaande aandelen van een categorie van Financiële Instrumenten beschouwen als publiek gehouden. 3. Voor de toepassing van deze regel omvat een onrechtstreekse deelneming de stemrechtverlenende Financiële Instrumenten gehouden door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de betrokken houder een stemovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of een andere overeenkomst heeft, waardoor de betrokken houder in overleg handelt met die andere persoon of personen.(b) dient de Marktautoriteit er, naar haar discretionaire mening, van overtuigd te zijn dat er geen feiten of omstandigheden bestaan die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de categorie van Financiële Instrumenten, die van aard zijn dat de doorlopende Opneming op EASDAQ de integriteit, veilgheid en billijke handel op EASDAQ negatief zou kunnen beïnvloeden. 55. Bekendmaking van Informatie 55.1. Algemene Bemerkingen 5510. Tenzij anders overeengekomen met de Marktautoriteit, dient de Emittent alle informatie ingevolge dit Hoofdstuk 5, te publiceren, neer te leggen of voor te stellen overeenkomstig Regels 4710 tot en met 4767 van dit Reglement. 55.2. Neerlegging van Prospectus 5520. De Emittent die de Opneming op EASDAQ vraagt van bijkomende Financiële Instrumenten van een categorie van zijn Financiële Instrumenten die reeds Opgenomen zijn op EASDAQ met of zonder een secundaire openbaar bod, dient een prospectus op te stellen dat bestaat uit (i) het meest recente jaarverslag van de Emittent, overeenkomstig Regel 5550 van dit Reglement, (ii) elk daaropvolgend kwartaalverslag, overeenkomstig Regel 5551 van dit Reglement, (iii) alle gepubliceerde Prijsgevoelige Informatie die niet is opgenomen in de verslagen sub (i) en sub (ii), en (iv) een addendum dat de informatie bevat omschreven in Bijlage C van dit Reglement, tenzij gelijkwaardige informatie aan de informatie beschreven in Bijlage A vereist wordt door een Bevoegde Overheid of door de Marktautoriteit. Wanneer de aanvraag voor het Opneming op EASDAQ van bijkomende Financiële Instrumenten niet gepaard gaat met een secundair publiek aanbod kan de emittent vrijgesteld worden van het opstellen van een prospectus als deze vrijstelling enigsinds wordt toegekend door een Bevoegde Overheid. 5521. Indien de Emittent een prospectus heeft opgesteld dat op grond van de Prospectusrichtlijn of Richtlijn Opneming in de Officiële Notering werd goedgekeurd door een Bevoegde Overheid (met uitsluiting van de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen) in het kader van een aanbod dat geregeld wordt door Regel 5520 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, de Emittent toelaten om dit prospectus te gebruiken in het kader van de aanvraag tot toelating tot Opneming op EASDAQ, samen met het addendum dat nodig is om in het prospectus de informatie omschreven in Bijlage C van dit Reglement, op te nemen. 55.3. Neerleggen van Documenten 5530. Elke Emittent dient bij de Marktautoriteit een kopie van volgende documenten neer te leggen (op of vóór de datum waarop de informatie ter beschikking gesteld werd van of bekendgemaakt werd aan het publiek, of zo snel mogelijk daarna) : (a) elke statutenwijziging, wijziging van de inschrijving in het vennootschapsregister of handelsregister van de kamer van koophandel waarnaar verwezen wordt in Regel 4501 (c) van dit Reglement, of van zijn code betreffende het verhandelen van Financiële Instrumenten waarnaar verwezen wordt in Regel 4501 (f) van dit Reglement.(b) alle verslagen, persberichten en andere publicaties beschikbaar gesteld voor of bekendgemaakt aan het publiek of verspreid onder de aandeelhouders;en (c) alle documenten door de Emittent neergelegd bij zijn toezichthouders en de toezichthouders van financiële markten.5531. Niet later dan 30 dagen na het eind van elk boekjaar, dient elke Emittent bij de Marktautoriteit een schema met alle vooropgestelde data (inbegrepen maand en dag) voor het lopende boekjaar neer te leggen en aan het publiek bekend te maken middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen, voor elk van de volgende gebeurtenissen : (a) de voorafgaande mededeling van kwartaal- en jaarresultaten;(b) de neerlegging van kwartaal- en jaarverslagen, zoals vereist door dit Hoofdstuk 5;(c) de beslissing tot dividenduitkering en betaling van dividenden, indien van toepassing;en (d) de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en elke andere aandeelhoudersvergadering, indien van toepassing.5532. Elke Emittent dient de Marktautoriteit neer te leggen, op een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier, van het volgende : (a) de aanvraag voor toelating tot Opneming op EASDAQ van bijkomende Financiële Instrumenten van een categorie van Opgenomen Financiële Instrumenten, niet later dan vijf dagen voor de gewenste toelatingsdatum;(b) het aannemen of de aanpassing van een aandelenoptieplan, een aandelenplan voor het personeel of elk ander aandelenvergoedingsplan met betrekking tot een categorie van Opgenomen Financiële Instrumenten, binnen 15 dagen na de goedkeuring van de invoering of aanpassing ervan;(c) een belangrijke wijziging in het aantal uitstaande Financiële Instrumenten van een categorie van Opgenomen Financiële Instrumenten, binnen 10 dagen nadat deze wijziging zich heeft voorgedaan; Instructies bij Regel 5532 (c) Een wijziging met één percent of meer in het aantal uitstaande Financiële Instrumenten van een categorie van Opgenomen Financiële Instrumenten vereist een aanpassing van de basiswaarde van de EASDAQ All Shares Index (EASI)J. Emittenten dienen de Marktautoriteit in kennis te stellen van dergelijke wijziging met één percent of meer, overeenkomstig deze Regel 5532. (d) de beslissing tot dividenduitkering of elke andere verdeling aan de houders van enige categorie van Opgenomen Financiële Instrumenten, inclusief de uitkering van Financiële Instrumenten of inschrijvingsrechten, niet later dan 10 dagen voorafgaand aan de uitkering van dergelijke dividenden of elke andere uitkering;(e) de beslissing tot splitsing van een categorie van Opgenomen Financiële Instrumenten, niet later dan 10 kalenderdagen voorafgaand aan de effectieve splitsingsdatum;of (f) de wijziging van de maatschappelijke benaming van de Emittent, niet later dan 10 dagen voorafgaand aan de effectieve wijzigingsdatum.5533. Elke Emittent dient een schriftelijke kennisgeving te geven aan de Marktautoriteit van de volgende gebeurtenissen, niet later dan vijf dagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan : (a) iedere benoeming, afzetting of ontslag van een lid van de Raad, of iedere belangrijke wijziging in de functies of verantwoordelijkheden van een Lid van de Raad of Hoger Kaderlid, waaronder, onder andere, als lid van het bezoldigingscomité of het auditcomité;(b) iedere wijziging van transfer agent of registerhouder;(c) iedere wijziging van de kenmerken of aard van zijn bedrijvigheden; en (d) ieder wijziging in het adres van zijn voornaamste administratieve zetels. 55.4. Prijsgevoelige Informatie 5540. Tenzij anders overeengekomen met de Marktautoriteit, dient de Emittent onmiddellijk alle Prijsgevoelige Informatie middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen mee te delen, en vooraleer tot dergelijke openbaarmaking over te gaan, de Marktautoriteit ervan kennis te geven en de details ervan te verstrekken. Instructies bij Regel 5540 1. Gebeurtenissen, wijzigingen, beslissingen en informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze Prijsgevoelige Informatie uitmaken, omvatten, op niet limitatieve wijze, belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen betreffende, rechtstreeks of onrechtstreeks, de structuur en vennootschapsrechtelijke organisatie van de Emittent, commerciële verrichtingen, grote aandeelhouders en andere gebeurtenissen die zich voordoen buiten het normale verloop van de activiteit van de Emittent.De volgende lijst bevat, op een niet exhaustieve wijze, gebeurtenissen die Prijsgevoelige Informatie kunnen uitmaken : - de voorafgaande financiële staten; - beslissingen genomen door een aandeelhoudersvergadering; - een fusie, overname of joint venture of gelijkaardige verrichting; - het uitvoeren van een splitsing of het toekennen van een dividend (of een andere verdeling) betreffende een categorie van Financiële Instrumenten van de Emittent; - het verwerven of verliezen van een belangrijke overeenkomst; - de introductie van een belangrijk nieuw product; - een wijziging in het bestuur, de revisoren of het aandeelhouderschap; - het oproepen van financiële instrumenten met het oog op hun terugbetaling; - de openbare of onderhandse verkoop van een aanzienlijk aantal bijkomende financiële instrumenten; - de aan- of verkoop van een belangrijk actief; - een belangrijke wijziging in kapitaalinvesteringsplannen; - een belangrijk arbeidsconflict; - het opzetten door de Emittent van een programma voor de inkoop van zijn eigen financiële instrumenten; of - een overnamebod uitgebracht door de Emittent op de financiële instrumenten van een andere vennootschap, ongeacht of de financiële instrumenten van die vennootschap worden verhandeld op EASDAQ. 2. In uitzonderlijke omstandigheden en mits voorafgaande toestemming van de Marktautoriteit, kan de Emittent vrijgesteld worden van de openbaarmaking van Prijsgevoelige Informatie.De Emittent blijft echter verplicht deze informatie aan de Marktautoriteit mee te delen.

Een voorbeeld van dergelijke ongebruikelijke situatie is wanneer het mogelijk is de vertrouwelijkheid van deze Prijsgevoelige Informatie te bewaren en wanneer de publieke bekendmaking ervan afbreuk zou doen aan het vermogen van de Emittent om zijn vennootschapsdoel na te streven. 3. Elke Prijsgevoelige Informatie die bekend gemaakt wordt door een Emittent aan een individu of enige groep van bestemmelingen (analisten, financiële instellingen, aandeelhouders, journalisten, een geografisch gedefinieerde groep van bestemmelingen, enz.) dient voorafgaandelijk of gelijktijdig daarmee aan het publiek meegedeeld te worden middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen. 4. De minimum informatie die door de Emittent aan het publiek bekendgemaakt moet worden in het geval van een Aanzienlijke Verrichting, een Gevoelige Verrichting of een Aandelenkapitaalsverrichting is de volgende, indien relevant : (a) de kenmerken van de verrichting, inclusief de naam van enige vennootschap of activiteit die erbij betrokken is;(b) een beschrijving van de activiteit die gebruik maakt van de elementen die het voorwerp zijn van de verrichting;(c) de prijs die de Emittent heeft betaald of ontvangen, en hoe hij voldaan wordt;(d) de waarde van de elementen die het voorwerp uitmaken van de verrichting;(e) de winsten die toerekenbaar zijn aan de elementen die het voorwerp uitmaken van de verrichting;(f) de invloed van de verrichting op de Emittent, inclusief enige winsten of verliezen die de Emittent verwacht als gevolg van de verrichting;(g) in het geval van overname door de Emittent, de details van eventuele dienstverleningsovereenkomsten met leden van de Raad van de vennootschap of van de activiteit;(h) in het geval van vervreemding door de Emittent, de aanwending van de opbrengst;(i) in het geval van een vervreemding door de Emittent, indien financiële instrumenten deel uitmaken van de ontvangen vergoeding, een verklaring of deze financiële instrumenten zullen worden verkocht of aangehouden;en (j) het toegestaan en uitstaand aandelenkapitaal van de Emittent na de verrichting.5. Een Emittent dient de Marktautoriteit kennis te geven van informatie waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij Prijsgevoelige Informatie uitmaakt, ten laatste 30 minuten voor de publieke bekendmaking, met aanduiding van de embargotijd, indien toepasselijk.6. De Emittenten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor elk informatielek voorafgaandelijk aan de bekendmaking van die informatie aan het publiek.Het verstrekken van informatie onder « embargo » aan een derde partij, maakt van de ontvanger een « insider », die bijgevolg onderworpen is aan de reglementering inzake misbruik van voorkennis. Het is daarom sterk aan te bevelen dat Emittenten confidentialiteitsovereenkomsten afsluiten met de ontvangers van Prijsgevoelige Informatie. 5541. Indien ongewone marktactiviteit of geruchten erop wijzen dat informatie over nakende ontwikkelingen bekend is geworden bij beleggers, kan een duidelijke publieke mededeling daarover worden geëist door de Marktautoriteit.Deze mededeling kan zelfs worden geëist zonder dat de aangelegenheid ter overweging werd voorgelegd aan de Raad van de Emittent. In bepaalde omstandigheden kan het gepast zijn dat de Emittent dadelijk en publiekelijk valse en onjuiste geruchten die een invloed kunnen hebben of hebben gehad op de verhandeling van zijn Financiële Instrumenten toegelaten tot Opneming op EASDAQ of op beleggingsbeslissingen ontkent. 55.5. Periodieke Informatie 5550. De Emittent legt bij de Marktautoriteit een jaarverslag neer, waarin tevens de gecontroleerde financiële staten zijn opgenomen en stelt dit beschikbaar aan zijn aandeelhouders en het publiek, binnen drie maand na afloop van het boekjaar van de Emittent.Het jaarverslag verstrekt alle belangrijke informatie betreffende de Emittent en de met hem Verbonden Ondernemingen en dient ten minste de informatie omschreven in Bijlage E van dit Reglement, te bevatten.

Instructies bij Regel 5550 1. Indien de door Bijlage E van dit Reglement omschreven informatie niet gekend is en redelijkerwijs niet kan worden verkregen door de Emittent, ofwel omdat dit onredelijke inspanningen of kosten zou meebrengen, ofwel omdat die informatie in handen is van een persoon die niet verbonden is met de Emittent, mag die informatie weggelaten worden, indien volgende voorwaarden vervuld zijn : (a) de Emittent moet de informatie geven die hij bezit of kan bekomen zonder onredelijke inspanningen of kosten, met bronvermelding;(b) de Emittent moet een verklaring bijvoegen die ofwel aantoont dat het verstrekken van de informatie een onredelijke inspanning of kost zou meebrengen of die de afwezigheid aantoont van enige band met de persoon die de betrokken informatie bezit en waaruit het resultaat van een verzoek om de informatie aan die persoon blijkt.2. De Emittent moet de financiële informatie opnemen in het jaarverslag overeenkomstig Regel 4710 tot en met 4767 van dit Reglement.3. Emittenten wiens Financiële Instrumenten worden verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt in de Verenigde Staten, zullen niet worden bestraft indien zij, ingevolge bijkomende rapporteringsverplichten van de « United States Securities and Exchange Commission », hun jaarverslagen niet later dan zes maanden na afloop van het boekjaar van de Emittent mededelen, of, indien vroeger, de datum van neerlegging van het jaarverslag in de Verenigde Staten.4. Een jaarverslag op Formulier 10-K of 20-F voorbereid en neergelegd door een Emittent in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften van de « United States Securities and Exchange Commission » wordt geacht te voldoen aan de vereisten van deze Regel.5. Het jaarverslag dient gedurende een redelijke periode voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering beschikbaar te zijn voor de aandeelhouders.5551. De Emittent legt niet-gecontroleerde kwartaalverslagen over het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van zijn boekjaar neer bij de Marktautoriteit en stelt deze ter beschikking van zijn aandeelhouders en het publiek, binnen twee maanden na afloop van het betreffende kwartaal.Kwartaalverslagen dienen alle belangrijke informatie betreffende de Emittent en de met hem Verbonden Ondernemingen te verstrekken en dienen tenminste de informatie, omschreven in Bijlage F van dit Reglement, te bevatten.

Instructies bij Regel 5551 1. Indien de Emittent financiële informatie verstrekt overeenkomstig de algemeen aanvaarde normen van zijn Staat van Herkomst, dient hij de financiële informatie vervat in het tweede kwartaalverslag van zijn boekjaar en zijn jaarverslag te verstrekken met een reconciliatie naar ofwel IAS of US GAAP.2. De Emittent wordt aangemoedigd om dezelfde informatie voor hetzelfde kwartaal van het voorafgaandelijk boekjaar of het voorafgaandelijk kwartaal van hetzelfde boekjaar te verstrekken, in het bijzonder wanneer deze informatie nuttig is om de invloed van de seizoensgebonden wijzigingen op de financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent te begrijpen.3. Het kwartaalverslag voor het tweede kwartaal van het boekjaar van de Emittent, dient de resultaten en een bespreking van het management te verstrekken met betrekking tot de activiteiten van de Emittent gedurende de voorbije periodes van drie en zes maanden 4.De kwartaalresultaten van het vierde kwartaal van het boekjaar van de Emittent dienen te worden gecombineerd met de bekendmaking van de jaarresultaten van de Emittent. Deze bekendmaking moet zo vroeg mogelijk gebeuren middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen, en in ieder geval niet later dan drie maand na beëindiging van het boekjaar van de Emittent. 5. Een kwartaalverslag op Formulier 10-Q voorbereid en neergelegd door een Emittent, in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften van de United States Securities and Exchange Commission wordt geacht te voldoen aan de vereisten van deze Regel. 55.6. Belangrijke Aandeelhouders 5560. De Emittent dient ervoor in te staan, hetzij op grond van bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst, hetzij op grond van een bepaling in zijn Statuten, hetzij op enige andere wijze, dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, stemgerechtigde Financiële Instrumenten van de Emittent verwerft of overdraagt, verplicht is de Emittent in kennis te stellen, middels een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier en binnen vijf EASDAQ-Werkdagen vanaf de datum van verwerving of overdracht, in alle gevallen waarin het deel van de stemgerechtigde Financiële Instrumenten, dat rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van desbetreffende persoon, na de verrichting de drempel van ten minste vijf percent of elk meervoud van vijf percent van alle uitstaande stemgerechtigde Financiële Instrumenten van de Emittent overschrijdt of onder dergelijke drempel daalt. Instructies bij Regel 5560 1. Indien de Emittent en/of houder van de stemrechtverlenende Financiële Instrumenten van de Emittent onderworpen is aan gelijkaardige verplichtingen om belangrijke deelnemingen openbaar te maken overeenkomstig deze Regel onder de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Emittent, dan kan de Marktautoriteit de Emittent discretionair vrijstellen van de naleving van deze Regel.Alle Emittenten waarvan de stemrechtverlenende Financiële Instrumenten verhandeld worden op een Aangeduide Markt in de Verenigde Staten worden geacht deze Regel na te leven. 2. Indien de persoon die een deelneming zoals hierboven beschreven verwerft of vervreemdt, lid is van een groep van ondernemingen die geconsolideerde financiële staten moet opstellen, dan zal die persoon vrijgesteld worden van de verplichting om voormelde kennisgeving te doen indien de kennisgeving wordt gedaan door de moederonderneming of, indien de moederonderneming zelf een dochteronderneming is, door haar moederonderneming.3. Voor de toepassing van deze Regel omvat een onrechtstreekse deelneming, stemrechtverlenende Financiële Instrumenten aangehouden door een andere natuurlijke of rechtspersoon, waarmee de houder in kwestie een stemovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, of andere regeling heeft, overeenkomstig dewelke de houder in kwestie handelt in overleg met die andere persoon of personen.5561. In afwezigheid van effectief afdwingbare regels onder het toepasselijke recht, dient de Emittent ervoor in te staan dat zijn Statuten of andere door hem getroffen maatregelen om houders van zijn stemrechtverlenende Financiële Instrumenten de bekendmaking van belangrijke deelnemingen op te leggen, bepalen dat een persoon die Regel 5560 van dit Reglement niet naleeft, niet gerechtigd is deel te nemen aan de stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen gedurende een periode die een aanvang neemt op de datum waarop de Emittent kennis heeft genomen van diens deelnemingen en eindigend hetzij (i) zes maanden daarna, hetzij, indien later, (ii) de dag volgende op de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.5562. Een Emittent dient, binnen de 3 EASDAQ-Werkdagen volgend op de ontvangst van de in Regel 5560 van dit Reglement vereiste kennisgeving, de Marktautoriteit in kennis te stellen middels een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier, en het publiek te informeren middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen, via een geactualiseerd schema waarin per categorie van de stemrechtverlenende Financiële Instrumenten van de Emittent, de persoon, entiteit of groep van personen of entiteiten worden omschreven waarvan de Emittent weet dat zij ten minste vijf percent of meer van de stemrechtverlenende Financiële Instrumenten van de betreffende categorie bezitten en het aantal en percentage van Financiële Instrumenten die in het bezit van de betreffende persoon, entiteit of groep van personen en entiteiten zijn. Instructies bij Regel 5562 Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring van de Marktautoriteit, wordt de Emittent niet geacht in strijd te handelen met de EASDAQ bekendmakingvereisten, indien de persoon die een bovenvermelde deelneming verwerft of vervreemdt een Markthouder op EASDAQ is en indien de verwerving of vervreemding is gebeurd gedurende de normale dagelijkse verhandelingsactiviteiten van zulke Markthouders, en van kortstondige aard is, en indien de Emittent vaststelt dat de openbaarmaking van dergelijke korte termijn verwervingen van zijn Financiële Instrumenten door een Markthouder, tegenstrijdig zou zijn met de algemeen aanvaarde praktijken van zijn Staat van Herkomst. 56. Corporate Governance 5601.De Raad van de Emittent dient te verzekeren dat alle houders van zijn Opgenomen Financiële Instrumenten, op een billijke en eerlijke manier worden behandeld, en dat hen voldoende mogelijkheden worden geboden om belangrijke wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten van de Emittent en belangrijke aangelegenheden betreffende het bestuur en de organisatie van de Emittent op voorhand in overweging te kunnen nemen en daarover te stemmen. Te dien einde dient elke Emittent ten minste de volgende vereisten na te leven, naast de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst : (a) de Emittent dient een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te houden en dient hiervan kennis te geven aan zijn aandeelhouders en aan de Marktautoriteit minstens 20 dagen voorafgaand aan de datum van deze vergadering.Deze kennisgeving dient overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Emittent te gebeuren. Deze kennisgeving dient tevens te geschieden middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen ten minste 20 dagen voor de datum van de vergadering. De Emittent dient eveneens zijn aandeelhouders en de Marktautoriteit op dezelfde wijze kennis te geven van iedere andere aandeelhoudersvergadering.

Instructies bij Regel 5601 (a) 1. De Marktautoriteit houdt een centraal register bij van alle kennisgevingen van aandeelhoudersvergaderingen.Dit centraal register staat ter beschikking van het publiek. 2. Emittenten zouden de meest geschikte communicatiemiddelen gebruiken om een zo ruim mogelijke verspreiding van de informatie in verband met de volmachten te bekomen.In dat verband moedigt de Marktautoriteit sterk het volgende aan : (a) de verspreiding van deze informatie door en middels de tussenkomst van de depositaris;(b) de publicatie van een aankondiging in de internationale financiële pers;en (c) het versturen van een aankondiging middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen en op de EASDAQ website.3. De Emittenten dienen alle toepasselijke wetten en voorschriften van hun Staat van Herkomst met betrekking tot het samenroepen van aandeelhoudersvergaderingen en de daartoe aan te wenden communicatiekanalen na te leven.De Marktautoriteit moedigt hen sterk aan om zich te verzekeren van juridische bijstand met betrekking tot het toepassingsgebied van deze vereisten van de Staat van Herkomst. (b) de Emittent dient om volmachten te verzoeken of volmachtformulieren ter beschikking te stellen voor alle aandeelhoudersvergaderingen en hiervan zijn aandeelhouders ten minste 20 dagen voor de vergadering in kennis te stellen;ten minste drie weken voor de vergadering dient de Emittent kopies van dergelijke verzoeken tot volmacht en volmachtformulieren te verstrekken aan de Marktautoriteit.

Instructies bij Regel 5601 (b) 1. Het verzoek om volmachten of de uitgifte van volmachtformulieren waarnaar verwezen wordt in deze Regel, vereist dat Emittent de volgende informatie verleent : (a) kennisgeving aan het publiek van elke gewone of buitengewone aandeelhoudersvergadering, inclusief de tijd en plaats waar de vergadering plaats zal vinden;(b) een beschrijving van de procedure na te leven door de uiteindelijke aandeelhouders om de aandeelhoudersvergadering bij te wonen (persoonlijk of vertegenwoordigd door een derde partij);en (c) een beschrijving van de procedure na te leven door de uiteindelijke aandeelhouders om de stemrechten verbonden aan hun Financiële Instrumenten uit te oefenen.2. Emittenten dienen alle toepasselijke wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst met betrekking tot het verzoek om volmachten of de ter beschikkingstelling van volmachtformulieren en de daartoe aan te wenden communicatiekanalen, na te leven.De Marktautoriteit beveelt hen sterk aan om zich te verzekeren van juridische bijstand met betrekking tot het toepassingsgebied van de vereisten van de Staat van Herkomst. 5602. De Emittent dient ten minste twee Onafhankelijke leden van de Raad in zijn Raad op te nemen.5603. De Emittent dient een bezoldigingscomité te hebben.De meerderheid van de leden van het comité, inclusief de voorzitter van het comité, dienen Onafhankelijke leden van de Raad te zijn. 5604. De Emittent dient een auditcomité te hebben.De meerderheid van de leden van het comité, inclusief de voorzitter van het comité, dienen Onafhankelijke leden van de Raad te zijn. 5605. De Emittent dient op continue basis een gepaste controle uit te voeren van iedere Verrichting met een Verbonden Partij en, in voorkomend geval, advies in te winnen bij het auditcomité of een vergelijkbaar orgaan voor de beoordeling van potentiële belangenconflicten.5606. De Emittent dient de voorafgaande goedkeuring van zijn aandeelhouders te bekomen voor elke Aandelenkapitaalsverrichting.5607. Gevoelige Verrichtingen kunnen slechts worden uitgevoerd nadat alle kenmerken en de onmiddellijke en potentiële gevolgen van dergelijke verrichtingen, volledig overwogen en goedgekeurd zijn door de leden van de Raad van de Emittent, die geen enkel belang hebben bij de betreffende verrichtingen.De Emittent dient dergelijke verrichtingen aan zijn aandeelhouders mee te delen op de volgende aandeelhoudersvergadering. 5608. Een lijst van alle overeenkomsten of regelingen met leden van de Raad of Hogere Kaderleden van de Emittent dient ter beschikking te worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Emittent en op de plaats van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering ten minste vijftien minuten voor, en tijdens de vergadering.Deze lijst dient minstens het volgende te vermelden : (a) de naam van elke partij;(b) de datum van elke overeenkomst, de niet verlopen termijn en bijzonderheden over eender welke voorziene opzegtermijn;(c) de totale bezoldiging van leden van de Raad en Hogere Kaderleden, als groep, zonder hen individueel te vermelden, inclusief de salarissen en andere voordelen, ongeacht of deze ontvangen werden van de Emittent zelf of van zijn dochterondernemingen;(d) elke commissie of winstdelingsafspraak;(e) elke regeling die voorziet in een vergoeding bij pensionering of voortijdige beëindiging van de overeenkomsten die naar het oordeel van de Raad aanleiding zouden kunnen geven tot de uitbetaling van sommen die groter zijn dan normaal van toepasselijk is in dergelijke omstandigheden;(f) elk ander element noodzakelijk om de beleggers in staat te stellen om de mogelijke aansprakelijkheid van de Emittent bij voortijdige beëindiging van de overeenkomsten in te schatten.5609. Een Emittent dient, middels een besluit van de Raad, een code voor verhandeling van Financiële Instrumenten aan te nemen die bepalingen bevat die vergelijkbaar zijn met deze omschreven in de EASDAQ-Verhandelingscode, omschreven in Bijlage G van dit Reglement, en dient alle passende en redelijke maatregelen te nemen om de naleving ervan te verzekeren. Instructies bij Regel 5609 1. De mogelijkheid voor leden van de Raad en bepaalde werknemers van de Emittent om handelen in Financiële Instrumenten van de vennootschap kan op een aantal manieren worden beperkt door de bestaande wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Emittent.Deze wetten kunnen, bijvoorbeeld, bepalen dat een persoon met toegang tot niet-gepubliceerde Prijsgevoelige Informatie strafbaar is indien hij middels of als professioneel tussenpersoon op een gereglementeerde markt Financiële Instrumenten verhandelt waarvan de prijs significant beïnvloed zou worden indien de Prijsgevoelige Informatie bekend was.

Het doel van de EASDAQ-Verhandelingscode is gemeenschappelijke normen en gebruiken voor te stellen voor leden van de Raad en bepaalde werknemers van de Emittent, waar zij ook gevestigd zijn, evenals voor bepaalde aangewezen personen die in een specifieke relatie staan tot de Emittent. Er dient te worden opgemerkt dat de EASDAQ-Verhandelingscode op generlei wijze beoogt de nationale wetten te vervangen. 2. Emittenten wiens Financiële Instrumenten worden verhandeld op een Aangeduide Markt in de Verenigde Staten, worden geacht in overeenstemming te zijn met deze Regel indien zij, middels een besluit van hun Raad, een gedragscode voor handel in Financiële Instrumenten hebben aangenomen met gelijkaardige voorwaarden als deze omschreven in de EASDAQ-Verhandelingscode zoals opgenomen in Bijlage G van dit Reglement, en alle passende en redelijke stappen hebben ondernomen om de naleving ervan te verzekeren.57. Naleving en Handhaving van de Doorlopende Verplichtingen 5701.Emittenten en hun Raden dienen de Marktautoriteit onmiddellijk te voorzien van alle informatie en uitleg die de Marktautoriteit kan vereisen teneinde de Marktautoriteit toe te laten om de integriteit van EASDAQ te verzekeren, en te voorzien van alle andere informatie of uitleg om na te gaan of de bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ werden en worden nageleefd. 5702. Indien de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, van oordeel is dat een Emittent of zijn Raad in strijd met de bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ heeft gehandeld, kan zij de volgende maatregelen treffen : (a) aanbevelingen formuleren ten aanzien van de Emittent en/of diens raadgevers die niet openbaar gemaakt worden;of (b) aanbevelingen formuleren ten aanzien van de Raad van de Emittent en/of diens raadgevers die niet openbaar gemaakt worden; Instructies bij Regel 5702 De Marktautoriteit dient de Emittent schriftelijk in kennis te stellen van elke daad ondernomen ingevolge deze Regel. 5703. De Marktautoriteit kan een onderzoek instellen in elke zaak met betrekking tot een Emittent en/of de Raad van een Emittent, waarvan de Marktautoriteit denkt dat ze de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ in het gedrang kan brengen.5704. Indien de Marktautoriteit van oordeel is dat een Emittent of zijn Raad in strijd heeft gehandeld met een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ en, indien de Marktautoriteit van oordeel is dat de situatie niet werd rechtgezet binnen de door haar vastgestelde termijn, dan kan de Marktautoriteit de maatregelen nemen zoals bepaald in Hoofdstuk 12 van dit Reglement.5705. Indien de Marktautoriteit van oordeel is dat een Emittent en/of zijn Raad in strijd heeft gehandeld met een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ, dan kan de Marktautoriteit een of meer van de volgende sancties opleggen : (a) de Emittent een berisping maken die niet openbaar gemaakt wordt;(b) de Raad van de Emittent een berisping maken die niet openbaar gemaakt wordt;(c) de Emittent openbaar berispen en relevante informatie over de reden van de berisping openbaar maken;(d) de Raad van de Emittent openbaar berispen en relevante informatie over de reden van de berisping openbaar maken;(e) de Opgenomen Financiële Instrumenten van de Emittent op EASDAQ schorsen voor een bepaalde termijn die niet langer mag zijn dan zes maanden;(f) de intrekking van toelating tot Opneming van de Opgenomen Financiële Instrumenten van de Emittent waarvoor niet wordt voldaan aan de werkingsvoorwaarden van een regelmatige markt, of die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld om de toelating tot verhandeling op EASDAQ voor deze Financiële Instrumenten te handhaven;of (g) in de mate het toegelaten is door de wet, het opleggen van een administratieve boete. HOOFDSTUK 6. - Toelatingsregels B Verhandeling op EASDAQ 60. Toepassingsgebied 6100.De toelating tot Verhandeling op EASDAQ van een categorie van de Financiële Instrumenten die al worden verhandeld op een Aangeduide Markt wordt beheerst door dit Hoofdstuk 6. 61. Discretionaire bevoegdheid van de Marktautoriteit 6101.De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de toelating van Financiële Instrumenten tot Verhandeling op EASDAQ. De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ te vrijwaren. 62. Toepasselijk Recht en Voorschriften 6201.Markthouders die toelating tot Verhandeling op EASDAQ vragen van een categorie van Financiële Instrumenten dienen het Juridisch Kader van EASDAQ na te leven. 6202. Een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ, is niet, door de loutere toelating tot Verhandeling op EASDAQ van een categorie van zijn Financiële Instrumenten overeenkomstig dit Hoofstuk 6, gebonden door het Juridisch Kader van EASDAQ.63. Toelatingsprocedure 6301.Alle schriftelijke vragen en briefwisseling betreffende de toelating tot Verhandeling op EASDAQ van een categorie van Financiële Instrumenten dienen te worden gericht aan de Marktautoriteit. 6302. Een Markthouder die toelating tot Verhandeling op EASDAQ vraagt van een categorie van Financiële Instrumenten dient onverwijld en volledig te antwoorden op alle verzoeken tot inlichtingen van de Marktautoriteit.6303. Een aanvraag tot toelating tot Verhandeling op EASDAQ van een categorie van Financiële Instrumenten dient gedaan te worden door de Markthouder die de toelating vraagt, op het door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier en dient aan volgende vereisten te voldoen : (a) het aanvraagformulier dient geldig ondertekend te zijn door de Markthouder, samen met de door de Marktautoriteit gevraagde bewijsstukken waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars om voor rekening van de Markthouder te ondertekenen blijkt;b) het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van alle andere documenten, certificaten en overeenkomsten waarnaar verwezen wordt in dit Reglement, of die door de Marktautoriteit kunnen worden gevraagd met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ.6304. Enkel de Marktautoriteit is verantwoordelijk voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot de toelating tot Verhandeling op EASDAQ op basis van de criteria van het Juridisch Kader van EASDAQ en elk ander criterium dat de Marktautoriteit gepast acht met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ. Instructies bij Regel 6304 Beslissingen van de Marktautoriteit met betrekking tot de toelating tot Verhandeling op EASDAQ mogen in geen geval beschouwd als commentaar op of als beoordeling van de waarschijnlijkheid van succes of falen van een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ, en hebben enkel betrekking op de vaststelling van de Marktautoriteit of voldaan is aan de toelatingsvereisten voor Verhandeling, zoals deze worden bepaald door het Juridisch Kader van EASDAQ en de Marktautoriteit. 6305. De Marktautoriteit moet beslissen over de aanvaarding of afwijzing van de aanvraag van de Markthouder voor toelating tot Verhandeling op EASDAQ van een categorie van Financiële Instrumenten binnen 30 dagen na ontvangst van een volledig en ondertekend aanvraagformulier, vergezeld van de andere documenten, certificaten en overeenkomsten die kunnen vereist zijn.Niettegenstaande kan de Marktautoriteit een Markthouder om bijkomende informatie verzoeken en moet in dat geval een beslissing over de aanvaarding of afwijzing van de aanvraag nemen binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke bijkomende informatie. De Marktautoriteit stelt de Markthouder en de onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ schriftelijk in kennis van zijn beslissing en duidt in het geval van afwijzing de redenen daarvoor aan. In het geval van afwijzing door de Marktautoriteit, kan de Markthouder in beroep gaan bij de Internationale Commissie van Beroep, overeenkomstig de in het Beroepsbesluit omschreven procedure. 6306. Afwezigheid van een beslissing over de aanvraag voor toelating tot Verhandeling op EASDAQ door de Marktautoriteit binnen de in Regel 6305 van dit Reglement bepaalde termijn, wordt geacht een afwijzing van de aanvraag uit te maken.64. Toelatingsvereisten in hoofde van Ondernemingen 6401.De Marktautoriteit dient, naar haar discretionaire mening, van oordeel te zijn dat er geen feiten of omstandigheden bestaan die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een onderneming, die van die aard zijn dat de toelating tot Verhandeling op EASDAQ van een categorie van zijn Financiële Instrumenten een negatieve invloed zou kunnen hebben op de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ. 6402. De Marktautoriteit dient, naar haar discretionaire mening, van oordeel te zijn dat Prijsgevoelige Informatie en periodieke informatie die verspreid worden door een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ beschikbaar kan gemaakt worden door EASDAQ N.V. voor rekening van het Lid overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de Marktautoriteit. 6403. Op het ogenblik van toelating dient er ten minste één erkende Markthouder te zijn die er zich toe verbindt, om in overeenstemming met het Juridisch Kader van EASDAQ, te zullen optreden voor elke categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd.65. Toelatingsvereisten met betrekking tot de Financiële Instrumenten 6501.Elke categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Verhandeling op EASDAQ werd gevraagd, dient te voldoen aan de volgende vereisten : (a) vrij overdraagbaar te zijn binnen de Europese Unie, en (b) niet van verhandeling, notering of Opneming op een Aangeduide Markt geschorst te zijn.6502. De Marktautoriteit dient, naar haar discretionaire mening, van oordeel te zijn dat er geen feiten of omstandigheden bestaan die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op een categorie van Financiële Instrumenten, die van die aard zijn dat de toelating tot Verhandeling op EASDAQ van dergelijke categorie van Financiële Instrumenten een negatieve invloed zou kunnen hebben op de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ.66. Neerleggingen bij de Marktautoriteit 6601.Een Markthouder die toelating tot Verhandeling op EASDAQ vraagt van een categorie van Financiële Instrumenten dient bij de Marktautoriteit een kopie van volgende documenten neer te leggen : (a) de aanvraag tot verhandeling;en (b) de informatie zoals bepaald in Bijlage D van dit Reglement. Instructie bij Regel 6601 1. De informatie die de Markthouder aan de Marktautoriteit meedeelt dient enkel die informatie te bevatten die praktisch beschikbaar is, zoals bepaald door de Marktautoriteit.2. De Markthouder wordt niet geacht een onafhankelijk onderzoek te hebben gedaan, of verklaringen en waarborgen gegeven te hebben met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de publiek beschikbare informatie met betrekking tot een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ en door de Markthouder aan de Marktautoriteit meegedeeld. 3. EASDAQ N.V. dient alle informatie die door de Markthouder aan de Marktautoriteit werd meegedeeld overeenkomstig Bijlage D, beschikbaar te stellen middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen of elk ander middel dat door de Marktautoriteit werd goedgekeurd. 67. Bekendmaking van Informatie 6701.Niettegenstaande de bepalingen van Regel 2200 van dit Reglement, mag de informatie met betrekking tot een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ, neergelegd in het kader van een aanvraag tot toelating tot Verhandeling op EASDAQ, in om het even welke officiële taal van een Lidstaat gebeuren, tenzij anders vereist door de Marktautoriteit.

Instructie bij Regel 6701 1. De vereisten van deze Regel zijn volledig van toepassing op documenten, zoals prospectussen, jaarverslagen aan aandeelhouders, kwartaalverslagen aan aandeelhouders en persartikelen.2. Niettegenstaande deze Regel, dient, indien informatie betreffende een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ in het Engels beschikbaar is, de Engelse versie van deze informatie aan het publiek bekendgemaakt te worden middels de EASDAQ Communicatiemiddelen of elk ander middel dat door de Marktautoriteit werd goedgekeurd. HOOFDSTUK 7 Doorlopende Verplichtingen B Verhandelde Financiële Instrumenten 7 0. Toepassingsgebied 7001.Dit Hoofdstuk 7 regelt de verplichtingen met betrekking tot de doorlopende Verhandeling op EASDAQ van een categorie van de Financiële Instrumenten. 71. Discretionaire bevoegdheid van de Marktautoriteit 7101.De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de doorlopende Verhandeling van Financiële Instrumenten op EASDAQ. De Marktautoriteit oefent dergelijke bevoegdheid uit met het oog op de vrijwaring van de integriteit, de veiligheid en de billijke handel op EASDAQ. 72. Procedure met betrekking tot de Doorlopende Verplichtingen 7201.Enkel de Marktautoriteit neemt discretionair alle beslissingen met betrekking tot de doorlopende Verhandeling van Financiële Instrumenten op EASDAQ op basis van de criteria van het Juridisch Kader van EASDAQ en elk ander criterium dat de Marktautoriteit gepast acht met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ. Instructies bij Regel 7201 Beslissingen van de Marktautoriteit met betrekking tot de doorlopende Verhandeling op EASDAQ worden in geen geval beschouwd als commentaar op of als beoordeling van de waarschijnlijkheid van succes of falen van de onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ of van zijn Financiële Instrumenten, en hebben enkel betrekking op de vaststelling van de Marktautoriteit of de onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ en zijn Financiële Instrumenten voldoen aan de vereisten voor doorlopende toelating, zoals deze worden bepaald door het Juridisch Kader van EASDAQ en de Marktautoriteit. 73. Doorlopende Verplichtingen 7301.Zolang enige Financiële Instrumenten van een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ toegelaten zijn tot Verhandeling op EASDAQ, dienen volgende vereisten te worden nageleefd : (a) de onderneming dient geldig opgericht of gevestigd te zijn en dient wettelijk bevoegd te zijn om zijn Financiële Instrumenten aan het publiek aan te bieden overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst;en (b) er dient ten minste één erkende Markhouder te zijn die er zich toe verbindt, om in overeenstemming met het Juridisch Kader van EASDAQ, te zullen optreden voor elke categorie van Financiële Instrumenten die toegelaten zijn tot Verhandeling op EASDAQ.7302. Bijkomend aan de vereisten van Regel 7301 van dit Reglement, en voor zolang een categorie van Financiële Instrumenten toegelaten blijft tot Verhandeling op EASDAQ, dient de Marktautoriteit, naar haar discretionaire mening, van oordeel te zijn dat geen feiten of omstandigheden bestaan die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ, die van aard zijn dat de doorlopende Verhandeling op EASDAQ van een categorie van zijn Financiële Instrumenten een negatieve invloed zou kunnen hebben op de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ.7303. Verhandelde Financiële Instrumenten dienen ten alle tijde te voldoen aan de volgende voorwaarden : (a) de Financiële Instrumenten dienen vrij overdraagbaar te zijn binnen de Europese Unie;en (b) de verhandeling, notering of opneming van de Financiële Instrumenten op een Aangeduide Markt mag niet opgeschort zijn.74. Bekendmaking van Informatie 7401.Prijsgevoelige en periodieke informatie verspreid door een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld wordt op EASDAQ, dient door EASDAQ N.V. bekend te worden gemaakt voor rekening van de Markthouder waarnaar in Regel 6302 van dit Reglement wordt verwezen, overeenkomstig de door de Marktautoriteit bepaalde voorwaarden.

Instructies bij Regel 7401 1. De informatie die EASDAQ N.V. beschikbaar maakt zal enkel die informatie bevatten die praktisch beschikbaar is, zoals gedefinieerd door de Marktautoriteit. 2. EASDAQ neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door haar, of enige andere entiteit, verstrekte informatie aan het publiek.3. Dergelijke informatie dient beschikbaar gemaakt te worden middels de EASDAQ-Communicatiemiddelen, of door elk ander middel dat werd goedgekeurd door en onder de voorwaarden van de Marktautoriteit.75. Schorsing of Schrapping van Verhandeling 7501.Indien de Martkautotiteit vaststelt dat een onderneming waarvan een categorie van Financiële Instrumenten Verhandeld op EASDAQ die reeds verhandeld wordt op een Aangeduide Markt, nalaat om : (a) enige informatie te publiceren met betrekking tot haar activiteitendomein die niet openbaar is en die de prijs van verrichtingen in haar Financiële Instrumenten gevoelig kan beïnvloeden;of (b) paragrafen na te leven (a) waardoor zij verplicht is om dit te doen hetzij krachtens de wet hetzij krachtens overeenkomsten met een bevoegde overheid voornamelijk verantwoordelijk voor de handel in haar Financiële Instrumenten, kan de Marktautoriteit een van de volgende maatregelen nemen : (i) dergelijke Verhandelde Financiële Instrumenten schorsen of schrappen van Verhandeling; (ii) middels om het even welke door de Marktautoriteit gekozen middel het feit bekendmaken dat dergelijke onderneming haar verplichtingen niet is nagekomen; en (iii) middels om het even welke door de Marktautoriteit gekozen middel alle informatie bekendmaken die dergelijke onderneming niet heeft gepubliceerd. HOOFDSTUK 8. - Lidmaatschapsregels 80. Toepassingsgebied en Discretionaire Bevoegdheid van de Marktautoriteit 8001.De aanvraag van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon om Lid te worden van EASDAQ, en de registratie van zulk Lid als Markthouder en/of Makelaar, alsook het lidmaatschap van elke persoon of rechtspersoon vanaf het moment waarop het lidmaatschap van kracht wordt, wordt beheerst door dit Hoofdstuk 8. 8002. De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de bepalingen van dit Hoofdstuk 8.De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel van EASDAQ te vrijwaren. 81. Aanvraagprocedure 8101.Alle schriftelijke vragen om inlichtingen en correspondentie betreffende een aanvraag tot EASDAQ- lidmaatschap dienen te worden gericht aan de Marktautoriteit. 8102. Het Kandidaat-Lid dient onverwijld en volledig te antwoorden op alle verzoeken om informatie betreffende diens aanvraag tot EASDAQ- lidmaatschap vanwege de Marktautoriteit en de bevoegde organen van EASDAQ N.V. 8103. De aanvraag tot EASDAQ-lidmaatschap dient door, of in naam van, het Kandidaat-Lid te worden ingediend middels het aanvraagformulier dat door de Marktautoriteit is voorgeschreven en dat aan de volgende voorwaarden voldoet : (a) het aanvraagformulier dient te vermelden of het Kandidaat-Lid een inschrijving in de hoedanigheid van Markthouder en/of Makelaar aanvraagt;(b) het aanvraagformulier dient rechtsgeldig te zijn ondertekend door een of meer bevoegde ondertekenaars van het Kandidaat-Lid, en vergezeld te zijn van een passend bewijs van de bevoegdheid van deze ondertekenaars om namens het Kandidaat-Lid te ondertekenen; (c) het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een lidmaatschapsovereenkomst, die rechtsgeldig is ondertekend door de hierboven in (b) vermelde bevoegde ondertekenaar en op grond waarvan (i) het Kandidaat-Lid zich verbindt het Wettelijk Kader van de EASDAQ na te leven, en, (ii) zonder afbreuk te doen aan de wettelijke opdrachten van de Marktautoriteit, EASDAQ N.V., de Marktautoriteit, of enig kaderlid, personeelslid of andere instantie van of binnen EASDAQ (waaronder, zonder enige beperking, alle leden van de Marktautoriteit, van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. of van een door EASDAQ N.V. opgerichte commissie) niet aansprakelijk zal zijn ten opzichte van het Kandidaat-Lid of enig Lid voor enige handeling of nalatigheid door EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of dit kader- of personeelslid, ongeacht of deze persoon binnen het kader van zijn arbeidsovereenkomst of functies binnen EASDAQ N.V. handelt of onder een bevoegdheid of instructie die is gegeven door EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of een dergelijk kader- of personeelslid, al naar gelang het geval, tenzij, en in de mate dat, aangetoond wordt dat, al naar gelang het geval, EASDAQ N.V., de Marktautoriteit of deze verantwoordelijke of personeelslid een grove nalatigheid of opzettelijke fout heeft begaan;

Instructies bij Regel 8103 (c) Het Kandidaat-Lid dient erop attent gemaakt te worden dat dergelijke lidmaatschapsovereenkomst pas in werking treedt op de datum waarop (a) de aanvraag is goedgekeud door de Marktautoriteit en (b) de lidmaatschapsovereenkomst door een lid van de Marktautoriteit is ondertekend geworden. (d) het aanvraagformulier en de lidmaatschapsovereenkomst dienen vergezeld te zijn van de nodige documenten die door de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. worden voorgeschreven om de Marktautoriteit in staat te stellen na te gaan of aan alle vereisten van het Juridisch Kader van EASDAQ is voldaan. 8104. De Marktautoriteit voert een onderzoek van het Kandidaat-Lid uit ten einde na te gaan of het Kandidaat-Lid aan de kwalificatievereisten voldoet die in dit Hoofdstuk 8 uiteen worden gezet en het Kandidaat-Lid zich niet in een positie bevindt die volgens dit Hoofdstuk 8s een uitsluitingsgrond vormt.8105. De Marktautoriteit dient, binnen een maand na ontvangst van het aanvraagformulier en alle begeleidende documenten, een beslissing te nemen over de aanvaarding of afwijzing van de lidmaatschapsaanvraag. Niettemin kan de Marktautoriteit om bijkomende informatie vragen. In voorkomend geval, neemt de Marktautoriteit binnen een maand nadat dergelijke bijkomende informatie is ontvangen een beslissing over de aanvraag. De Marktautoriteit stelt het Kandidaat-Lid schriftelijk in kennis van haar beslissing, waarbij zij, in het geval van een afwijking van de aanvraag, de redenen voor deze beslissing vermeldt.

Ingeval van weigering door de Marktautoriteit kan het Kandidaat-Lid beroep aantekenen tegen een dergelijke beslissing bij de Internationale Commissie van Beroep overeenkomstig de procedure beschreven in het Beroepsbesluit. De Marktautoriteit stelt bovendien de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en het bevoegde toezichthoudende orgaan van het betreffende Kandidaat-Lid in kennis van een dergelijke beslissing. 8106. Het ontbreken van een beslissing van de Marktautoriteit wordt geacht een afwijzing van de aanvraag in te houden.8107. Eenmaal een Kandidaat-Lid door de Marktautoriteit als Lid is toegelaten, schrijft de Marktautoriteit de gegevens betreffende dat Lid, met inbegrip van de naam en het adres van het betreffend Lid en de naam en adres van elke Bestuursvertegenwoordiger, Toezichthouder en Ingeschreven Vertegenwoordiger in het ledenregister.82. Vereisten betreffende de Kandidatuur van Kandidaat-Leden 8201.Om in aanmerking te komen als Lid, dient het Kandidaat-Lid aan een van de volgende vereisten te voldoen : (a) een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn : (i) waarvan de gewoonlijke activiteit of bedrijvigheid bestaat uit het verstrekken van beleggingsdiensten aan derden op een beroepsmatige basis;en (ii) die gemachtigd is om de beleggingsdiensten zoals bedoeld in artikel 3 van de ISD, met inbegrip van ten minste de beleggingsdiensten waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 van sectie A van de Bijlage bij de ISD, in diens Lid-Staat van herkomst te verstrekken, en die gemachtigd is om deze beleggingsdiensten in een of meer van de Lidstaten, waaronder in elk geval België, te verstrekken; (b) een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn : (i) die een kredietinstelling, zoals beschreven in de Tweede Bankrichtlijn, is in een Lid-Staat; (ii) die gemachtigd is in die Lid-Staat de activiteiten uit te oefenen die worden vermeld in punten 7 en 8 van de Bijlage bij de Tweede Bankrichtlijn, in een of meer van de Lidstaten; en (iii) die gemachtigd is de activiteiten van een kredietinstelling, met inbegrip van de activiteiten die worden vermeld in Regel 8201 (a) van dit Reglement, in een of meer van de Lidstaten, waaronder in elk geval België, uit te oefenen; (c) een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn die voldoet aan Regel 8201 (a) van dit Reglement of aan Regel 8201 (b) van dit Reglement, maar die, omdat hij of zijn gewoonlijke bedrijfsvestiging of verblijfplaats gevestigd is in een staat die geen Lid-Staat is, niet kan voldoen aan respectievelijk Regel 8201 (a) van dit Reglement of Regel 8201 (b) van dit Reglement, indien zijn Staat van Herkomst is opgenomen in de lijst van Staten die door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. is opgesteld, en dat die natuurlijke persoon of rechtspersoon voldoet aan kwalificaties die, in de mate dat dit praktisch mogelijk is, vergelijkbaar zijn met de vereisten voor Leden die de machtiging hebben om als beleggingsonderneming of kredietinstelling in de Lidstaten hun werkzaamheden uit te oefenen, overeenkomstig de bepalingen van respectievelijk de ISD of de Tweede Bankrichtlijn. De staten die in de eerder genoemde lijst opgenomen zijn moeten, onder andere, door middel van hun wetgeving garanties bieden betreffende het prudentieel toezicht over, en de integriteit van, de markten en van de bemiddelaars die op deze markten worden toegelaten, die evenwaardig zijn aan de relevante vereisten die in de Europese Unie van toepassing zijn; of Instructies bij 8201 (c) 1. Om erkend te worden al Makelaar, moet het Kandidaat-Lid gevestigd zijn in, of zijn gewone bedrijfsactiviteit of verblijfplaats hebben in één van de volgende staten : - Zwitserland (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 4 oktober 1996); - Israël (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 1 augustus 1997); of - Noorwegen (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 5 juni 1998). 2. Om erkend te worden al Markthouder, moet het Kandidaat-Lid gevestigd zijn in, of zijn gewone bedrijfsactiviteit of verblijfplaats hebben in één van de volgende staten : - Zwitserland (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 4 oktober 1996), of - Noorwegen (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 5 juni 1998). 3. Om alleen als Lid erkend te worden, moet het Kandidaat-Lid gevestigd zijn in, of zijn gewone bedrijfsvestiging of verblijfplaats hebben in één van volgende staten : - de Verenigde Staten van Amerika (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 24 september 1996); - Zwitserland (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 4 oktober 1996); - Israël (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 1 augustus 1997); - de Canadese provincie Ontario (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 1 augustus 1997); of - Noorwegen (beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V. van 5 juni 1998). (d) de centrale bank van een Lidstaat of een soortgelijke instelling die aan de wetten van een Lidstaat onderworpen zijn.8202. Om in aanmerking te komen als Lid, dient het Kandidaat-Lid aan de kwalificatievereisten te voldoen die in dit Hoofdstuk 8 worden uiteengezet en mag zich niet in een positie bevinden die volgens dit Hoofdstuk 8 een uitsluitingsgrond uitmaakt.8203. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen dient het Kandidaat-Lid een of meer Bestuursvertegenwoordigers aan te wijzen.Om voor de hoedanigheid van Bestuursvertegenwoordiger in aanmerking te komen, dienen deze personen aan de kwalificatievereisten te voldoen die in dit Hoofdstuk 8 uiteen worden gezet en mogen de betreffende personen zich niet in een positie bevinden die volgens dit Hoofdstuk 8 een uitsluitingsgrond uitmaakt. 8204. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen, dienen de personen die binnen de organsisatie van het Kandidaat-Lid de leiding hebben over het toezicht over de Ingeschreven Vertegenwoordigers, bij de Marktautoriteit te worden ingeschreven als Toezichthouders.Om voor Toezichthouders in aanmerking te komen, dienen deze personen te voldoen aan de kwalificatievereisten die in dit Hoofdstuk 8 uiteen worden gezet en mogen deze personen zich niet in een positie bevinden die volgens dit Hoofdstuk 8 een uitsluitingsgrond is. 8205. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen dienen de personen die binnen de organisatie van het Kandidaat-Lid de leiding hebben over de dagelijkse verhandeling van Toegelaten Financiële Instrumenten ingeschreven te zijn bij de Marktautoriteit in de hoedanigheid van Ingeschreven Vertegenwoordigers.Om in de hoedanigheid van Ingeschreven Vertegenwoordiger in aanmerking te komen, dienen de betreffende personen aan de kwalificatievereisten te voldoen die in dit Hoofdstuk 8 uiteen worden gezet en mogen de betreffende personen zich niet in een positie bevinden die volgens dit Hoofdstuk 8 een uitsluitingsgrond uitmaakt. 83. Kwalificatievereisten en Uitsluitingsgronden 83.1. Kwalificatievereisten 8310. De kwalificatievereisten voor Leden en hun Vertegenwoordigers die in Bijlage H van dit Reglement zijn opgenomen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de Marktautoriteit, wanneer de Marktautoriteit dit noodzakelijk of passend acht. 83.2. Uitsluitingsgronden 8320. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon maakt het voorwerp uit van een uitsluitingsgrond indien, en zodra : (a) de hoedanigheid van Lid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens toelating tot het verhandelen op (zowel in het algemeen als met betrekking tot een bepaalde categorie van effecten) een gereglementeerde markt of effectenbeurs in het rechtstelsel waar het Lid is gevestigd, zijn normale bedrijfsvestiging of verblijfplaats heeft of waar de natuurlijke persoon of rechtspersoon beleggingsdiensten verstrekt, opgeheven of opgeschort wordt, en een dergelijke opheffing of opschorting door de Marktautoriteit naar haar oordeel onverenigbaar wordt geacht met het EASDAQ-lidmaatschap;(b) de natuurlijke persoon of rechtspersoon, om welke reden dan ook, niet langer gemachtigd is beleggingsdiensten te verrichten zoals bedoeld in artikel 3 van de ISD of, in het geval van een natuurlijke persoon of rechtspersoon gevestigd of waarvan normale bedrijfvestiging of verblijfplaats is gevestigd in een land dat geen Lid-Staat is, hij niet meer over de vereiste vergunning, machtiging of toelating beschikt om beleggingsdiensten aan te bieden in dat land en/of in een Lid-Staat waar de natuurlijke of rechtspersoon beleggingsdiensten aanbiedt;(c) de natuurlijke persoon of rechtspersoon insolvabel is of het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke vereffeningsprocedure, faillissementsprocedure of uitstel van betalingsprocedure (of enige procedure in enig relevant rechtsgebied vergelijkbaar met gerechtelijke vereffeningsprocedure, een faillissementsprocedure of uitstel van betalingsprocedure) of erkent niet in staat te zijn zijn schulden (of een bepaalde categorie daarvan) te kunnen betalen op vervaldag of een gerechtelijk akkoord treft met zijn schuldeisers (of enig bepaalde categorie schuldeisers);(d) er een beslissing is genomen om de bedrijfsactiviteiten van de natuurlijke persoon of rechtspersoon te ontbinden, te vereffenen of stop te zetten, tenzij een overdracht van lidmaatschap plaatsvindt, zoals voorzien in Regels 8601 tot en met 8603 van dit Reglement; (e) de natuurlijke persoon of rechtspersoon alle of een aanzienlijk deel van zijn bedrijfsactiviteiten staakt, of niet langer beleggingsdiensten aanbiedt binnen de Europese Unie of in de landen die op de lijst van Staten voorkomen die overeenkomstig Regel 8201 (c) van dit Reglement is opgesteld door de raad van bestuur van EASDAQ N.V.; (f) de natuurlijke persoon of rechtspersoon veroordeeld is wegens een misdrijf of zware overtreding (i) waarbij de aan- of verkoop van enig financieel instrument, het afleggen van een valse eed, het opstellen van een vals verslag, omkoping, meineed, inbraak of samenzwering tot het plegen van een dergelijk misdrijf of zware overtreding betrokken is, (ii) dat voortvloeit uit, of verband houdt met, het verrichten van beleggingsdiensten, (iii) waarbij de diefstal, verduistering of wederrechtelijke toe-eigening van financiële instrumenten of gelden zijn betrokken, of (iv) waarbij enige activiteit is betrokken waarvan de Marktautoriteit, op discretionaire wijze, bepaalt dat die onverenigbaar is met de hoedanigheid van EASDAQ-Lid;(g) de natuurlijke persoon of rechtspersoon heeft bij, of als gevolg van, een bevel, vonnis of beslissing van een gerecht of een andere bevoegde rechtsinstantie, permanent of tijdelijk een verbod opgelegd gekregen een of meer beleggingsdiensten te verrichten of om enige activiteit uit te oefenen waarvan de Marktautoriteit oordeelt dat deze door elk Lid zou moeten kunnen uitgevoerd worden;(h) de natuurlijke persoon of rechtspersoon in strijd handelt met een van de toepasselijke bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ, in elk geval waarin de sanctie voor de overtreding van de regel, het voorschrift of de beslissing de beëindiging van het EASDAQ-lidmaatschap is;(i) enige tuchtmaatregel wordt getroffen door enige effectenbeurs of -vereniging, enig clearingorganisme, een markt voor futures in grondstoffen, een markt in afgeleide producten, een overheid of een toezichthoudende instantie tegen de natuurlijke persoon of rechtspersoon en deze situatie wordt door, de Marktautoriteit, voor haar vrij oordeel, onverenigbaar geacht met het EASDAQ-lidmaatschap;(j) de natuurlijke persoon of rechtspersoon is betrokken bij, of verbonden met, enige andere gebeurtenis of omstandigheid die, naar het vrij oordeel van de Marktautoriteit, onverenigbaar is met het EASDAQ-lidmaatschap;(k) enige gebeurtenis of omstandigheid die in deze Regel wordt beschreven zich voordoet met betrekking tot een dochtervennootschap vande rechtspersoon, en dergelijke gebeurtenis of omstandigheid, naar het vrij oordeel van de Marktautoriteit, onverenigbaar is met het EASDAQ-lidmaatschap;of (l) enige gebeurtenis of omstandigheid die in deze Regel wordt beschreven zich gedurende drie jaar voorafgaand aan de datum van zijn lidmaatschapsaanvraag voordoet met betrekking tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon of met betrekking tot een dochtervennootschap van de rechtspersoon, en dergelijke gebeurtenis of omstandigheid, naar het vrij oordeel van de Marktautoriteit, onverenigbaar is met het EASDAQ-lidmaatschap.8321. De Marktautoriteit kan een eigen onderzoek voeren naar aantijgingen omtrent het optreden van een uitsluitingsgrond opgenomen in dit Hoofdstuk 8, met inachtname van de beginselen van de rechten van verdediging. Instructies bij Regel 8321 Eventuele sancties die door een effectenbeurs of Bvereniging, clearingorganisme, markt voor futures in grondstoffen, markt in afgeleide producten, overheid of toezichthoudende instantie worden opgelegd, zijn geen automatisch uitsluitingsgrond. 8322. De Marktautoriteit kan verzaken aan elk van de uitsluitingsgronden die in dit Hoofdstuk 8 zijn opgenomen. 84. Inschrijving als Lid, Markthouder en/of Makelaar 84.1. Inschrijving als Markthouder en/of Makelaar 8410. Elk Lid kan zijn inschrijving als Markthouder en/of Makelaar aanvragen overeenkomstig de aanvraagprocedure voorzien in Regels 8101 tot en met 8107 van dit Reglement, met uitzondering van de vereisten voorzien in Regels 8103 (c) en 8103 (d) van dit Reglement, indien zij niet van toepassing zijn. 84.2. Inschrijving als Markthouder in een bepaald Financieel Instrument 8420. Elk Lid dat als Markthouder is ingeschreven, kan een inschrijving aanvragen voor een bepaalde categorie Toegelaten Financiële Instrumenten door een aanvraag in te dienen bij de Marktautoriteit middels een door de Marktautoriteit voorgeschreven formulier : (a) indien de inschrijving wordt aangevraagd binnen vijf EASDAQ-Werkdagen nadat de betreffende categorie voor verhandeling op EASDAQ is toegelaten, wordt de inschrijving van kracht op dezelfde EASDAQ-Werkdag waarop de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit wordt ontvangen, op voorwaarde dat de inschrijvingsaanvraag vóór 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit is ontvangen. Indien de registratieaanvraag na 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit is ontvangen, wordt de inschrijving van kracht op de eerstvolgende EASDAQ-Werkdag die volgt op de dag van de ontvangst van de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit. (b) indien de inschrijving wordt aangevraagd zes EASDAQ-Werkdagen of langer nadat een dergelijke categorie voor verhandeling op EASDAQ is toegelaten, wordt de inschrijving van kracht op de EASDAQ-Werkdag volgend op de dag dat de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit wordt ontvangen, op voorwaarde dat de inschrijvingsaanvraag vóór 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit wordt ontvangen. Indien de inschrijvingsaanvraag na 13.00 uur (uur GMT+1) door de Marktautoriteit wordt ontvangen, wordt de inschrijving van kracht op de tweede EASDAQ-Werkdag die volgt op de dag van de ontvangst van de inschrijvingsaanvraag door de Marktautoriteit.

Instructies bij Regel 8420 1. De Marktautoriteit heeft het "Inschrijvingsformulier voor Markthouders" voorgeschreven als het formulier dat de Markthouder dient te gebruiken voor inschrijving voor een bepaalde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten.Het Inschrijvingsformulier voor Markthouders dient te worden ondertekend door de Bestuursvertegenwoordiger of door een persoon die ingeschreven is bij de Marktautoriteit als een bevoegde ondertekenaar om het Inschrijvingsformulier voor Markthouders te ondertekenen. 2. Inschrijving van bevoegde ondertekenaars dient te gebeuren middels het overmaken van het " Inschrijvingsformulier voor Bevoegde Ondertekenaars" aan de Marktautoriteit. 85. Operationele Vereisten voor Leden 85.1. Toepasselijke Wetten en Voorschriften 8510. Het Lid dient het Wettelijke Kader van de EASDAQ en, in het bijzonder, de Gedragscode, na te leven.Het Juridisch Kader van EASDAQ kan echter in bepaalde opzichten afwijken van de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst. Indien een Lid van oordeel is niet te kunnen voldoen aan een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ wegens de wetten of voorschriften van zijn Staat van Herkomst, dient dat Lid de Marktautoriteit daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 8511. Na ontvangst van kennisgeving van een Lid ingevolge Regel 8510 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit, in zijn discretionair oordeel, vrijstellingen verlenen van de naleving van elke bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ.Alle beslissingen van de Marktautoriteit ingevolge deze Regel zijn definitief. 85.2. Ledenregister 8520. De Marktautoriteit dient een correct en volledig ledenregister bij te houden, met de namen en adressen van elk Lid, elke Ingeschreven Vertegenwoordiger, Toezichthouder en Ingeschreven Vertegenwoordiger van dit Lid, en de inschrijving van dit Lid in zijn hoedanigheid van Markthouder en/of als Makelaar. Instructies bij Regel 8520 Het ledenregister wordt ter beschikking gehouden voor elk Lid en voor het publiek ten kantore van EASDAQ N.V. in Brussel. 8521. De Marktautoriteit dient elk Lid een uittreksel van het ledenregister te verstrekken en dient elk Lid regelmatig op de hoogte te houden van toevoegingen aan, en schrappingen uit, dit ledenregister die betrekking hebben op dit Lid.8522. Leden dienen de Marktautoriteit in kennis te stellen van alle wijzigingen aan, en onnauwkeurigheden in, de gegevens opgenomen in het ledenregister. Instructies bij Regel 8522 Indien een Lid deze regel niet naleeft, mag de Marktautoriteit voor alle doeleinden aannemen dat de gegevens opgenomen in het ledenregister volledig en correct zijn. 85.3. Bestuursvertegenwoordigers, Toezichthouders of Ingeschreven Vertegenwoordigers 8530. De Leden dienen tijdens de duur van hun lidmaatschap van EASDAQ een of meer Bestuursvertegenwoordigers te benoemen.Deze Bestuursvertegenwoordigers dienen toezicht te houden op de naleving van de Gedragscode door deze Leden. Zij dienen de Marktautoriteit onmiddellijk in kennis te stellen van elke inbreuk op de Gedragscode en alle daaropvolgende opgelegde sancties. De verstrekte informatie dient de identiteit van de betrokken persoon of personen, alsmede de redenen voor de sanctie, te vermelden. 8531. Leden die ingeschreven zijn als Makelaar of Markthouder dienen tijdens de duur van hun lidmaatschap van EASDAQ een of meer Toezichthouders te hebben die toezicht dienen uit te oefenen op de naleving door dergelijk Lid, en in het bijzonder hun Ingeschreven Vertegenwoordigers, van de Gedragscode en Hoofdstuk 10 van dit Reglement.Zij dienen onmiddellijk hun Bestuursvertegenwoordiger(s), en samen met hen, de Marktautoriteit te informeren over alle inbreuken op de Gedragscode en alle daaruit volgende maatregelen. Deze informatie dient de identiteit te omschrijven van de betrokken persoon of personen, alsook de gronden voor de maatregel.

Instructies bij Regel 8531 Een persoon kan niet tegelijkertijd zijn ingeschreven als Toezichthouder en als Ingeschreven Vertegenwoordiger. Toezichthouders kunnen evenwel, bij noodgeval, als reserve of tijdelijke vervanger van een Ingeschreven Vertegenwoordiger handelen, op voorwaarde dat de Toezichthouder een geldige licentie heeft en geldig is ingeschreven in zijn Staat van Herkomst om de leiding te hebben voor de dagelijkse verhandeling van Toegelaten Financiële Instrumenten 8532. De Leden kunnen elke Bestuursvertegenwoordiger, Toezichthouder en Ingeschreven Vertegenwoordiger terugtrekken of vervangen door de wijziging schriftelijk mee te delen aan de Marktautoriteit.In geval van een vervanging dient hierbij de volledige naam, adres en functie van de vervangende Bestuursvertegenwoordiger, Toezichthouder of Ingeschreven Vertegenwoordiger te worden aangegeven. 8533. De Leden dienen ervoor te zorgen dat elke Bestuursvertegenwoordiger, Toezichthouder of Ingeschreven Vertegenwoordiger waarop een uitsluitingsgrond die in dit Hoofdstuk 8 is opgenomen, van toepassing is, met onmiddellijke ingang ophouden een Bestuursvertegenwoordiger, een Toezichthouder of een Ingeschreven Vertegenwoordiger te zijn.8534. De Leden dienen ervoor te zorgen dat elke Bestuursvertegenwoordiger, Toezichthouder of Ingeschreven Vertegenwoordiger die het voorwerp uitmaakt van een beëindigings- of schorsingsbeslissing van de Marktautoriteit of een beslissing tot tijdelijke schorsing van de Marktautoriteit met onmiddellijke ingang ophoudt een Bestuursvertegenwoordiger, een Toezichthouder of een Ingeschreven Vertegenwoordiger te zijn of ophoudt een Bestuursvertegenwoordiger, een Toezichthouder of een Ingeschreven Vertegenwoordiger te zijn gedurende de door de Marktautoriteit bepaalde periode. 85.4. De Jaarlijkse Lidmaatschapsbijdragen van EASDAQ 8540. Leden dienen de lidmaatschapsbijdragen, die door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. worden vastgesteld, te betalen. 8541. Markthouders en Makelaars dienen de lidmaatschapsbijdragen, die door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. worden vastgesteld, te betalen. 8542. Leden die het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleven, dienen de door de Marktautoriteit vastgestelde boetes voor die overtreding(en) te betalen. Instructies bij Regel 8542 Leden dienen de Compliance and Guidance Notes te consulteren. 8543. Leden die het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleven, dienen tevens alle kosten met betrekking tot alle handelingen of procedures in het kader van deze overtredingen, met inbegrip van en zonder beperking van de kosten van de Marktautoriteit in procedures waar het Lid in fout is, te betalen. 85.5. De aan de Marktautoriteit te Verstrekken Informatie 8550. Elk Lid verstrekt in het algemeen aan de Marktautoriteit : (a) telkens, onmiddellijk na de verspreiding of de ontvangst van de Bevoegde Overheden, een kopie van elke mededeling die betrekking heeft op uitsluitingsgronden die in dit Hoofdstuk 8 zijn opgenomen of op omstandigheden die gelijkaardig zijn aan deze uitsluitingsgronden. Indien een Lid is gevestigd in een Staat die geen Lid-Staat is, of indien zijn normale bedrijfsvestiging of verblijfplaats in dergelijke staat gevestigd is, is de voormelde mededeling elke mededeling die het Lid overmaakt aan, of ontvangt van, zijn aandeelhouders, de nationale toezichthoudende instanties en de autoriteiten die voor dat doel door de Marktautoriteit zijn aangewezen; (b) telkens, onmiddellijk na de verzending of de ontvangst, een kopie van elke mededeling die het Lid verstuurt aan, of ontvangt van, een gereglementeerde markt of effectenbeurs in de Staat waar het Lid is gevestigd, zijn normale bedrijfsvestiging of verblijfplaats heeft, of waar het Lid beleggingsdiensten verstrekt en die betrekking heeft op de uitsluitingsgronden die in dit Hoofdstuk 8 zijn opgenomen of op omstandigheden die gelijkaardig zijn aan deze uitsluitingsgronden;(c) telkens, van zodra deze zich voordoen, gedetailleerde gegevens betreffende elke uitsluitingsgrond opgenomen in dit Hoofdstuk 8 ten aanzien van het Lid of een dochtervennootschap van het Lid;(d) telkens, van zodra deze zich voordoet, gedetailleerde gegevens betreffende enige wijziging van de gegevens die het Lid samen met de lidmaatschapsaanvraag of op een later tijdstip aan de Marktautoriteit heeft verstrekt;(e) telkens, van zodra deze zich voordoen, gedetailleerde gegevens betreffende enige tuchtmaatregel die wordt getroffen door enige effectenbeurs of Bvereniging, clearingorganisme, markt voor futures in grondstoffen, markt in afgeleide producten, overheidsinstantie of toezichthoudende instantie tegen het Lid of een dochtervennootschap van het Lid;(f) telkens, van zodra deze zich voordoet, gedetailleerde gegevens betreffende enige tuchtmaatregel die wordt opgelegd door het Lid zelf jegens een Ingeschreven Vertegenwoordiger, Toezichthouder of Bestuursvertegenwoordiger;(g) telkens, van zodra dit zich voordoet, gedetailleerde gegevens betreffende het voorvallen van een uitsluitingsgrond zoals bedoeld in dit Hoofdstuk 8 of enig andere gebeurtenis die van dermate belang voor de Marktautoriteit is, dat zij oordeelt onmiddellijk ervan, in kennis dient te worden gesteld; Instructies bij Regel 8550 (g) Elk lid dient aan de Marktautoriteit het begin mee te delen van enig formeel onderzoek waarbij het lid betrokken is, dat van die aard is dat het een uitsluitingsgrond kan worden zoals omschreven in dit Hoofdstuk 8. (h) op specifiek verzoek van de Marktautoriteit, de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van elke verrichting op EASDAQ, indien dergelijke informatie volgens de wet vrijgegeven mag worden;en (i) telkens, van zodra deze getroffen worden, gedetailleerde gegevens betreffende enige maatregelen waarnaar wordt verwezen in artikel 41 van de Wet op de Financiële Markten.8551. De Marktautoriteit heeft het recht om van elk Lid te eisen dat deze mondelinge en/of schriftelijke informatie verstrekt met betrekking tot : (a) de activiteiten van het betreffende Lid;(b) de naleving door het betreffende Lid van het Juridisch Kader van EASDAQ;en (c) het zich effectief of vermoedelijk voordoen van een uitsluitingsgrond opgenomen in det Hoofdstuk 8 die betrekking heeft op het betreffende Lid.8552. In plaats van, of in aanvulling op, het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in Regel 8551 van dit Reglement, kan de Marktautoriteit de boeken en het archief van een Lid onderzoeken en kopiëren of een onderzoek daarvan laten plaatsvinden met betrekking tot punten (a) tot en met (d) van Regel 8550 van dit Reglement.Indien een Lid een onafhankelijke externe accountant of revisor heeft, kan de Marktautoriteit naar eigen inzicht bepalen dat het onderzoek in eerste instantie door een dergelijke onafhankelijke externe accountant of revisor dient te worden verricht. 8553. De uittreding uit het Lidmaatschap of de terugtrekking van een persoon als Bestuursvertegenwoordiger, Toezichthouder of Ingeschreven Vertegenwoordiger, stelt het Lid niet vrij van naleving van de Regels 8601 tot 8603 van dit Reglement met betrekking tot gebeurtenissen die plaatsvonden toen het Lid of de persoon was ingeschreven.86. Overdracht van Lidmaatschap 8601.Het EASDAQ-lidmaatschap of enig recht dat uit dit lidmaatschap voortvloeit mag niet worden overgedragen of op enige wijze worden bezwaard. 8602. Het EASDAQ-lidmaatschap wordt niet beëindigd door de consolidatie, reorganisatie, fusie, controlewijziging of soortgelijke verandering waarvan een Lid het voorwerp is, op voorwaarde dat, mits goedkeuring van de Marktautoriteit, de overblijvende natuurlijke persoon of rechtspersoon : (a) voldoet aan de kwalificatievereisten voor Kandidaat-Leden, zoals opgenomen in dit Hoofdstuk 8;(b) de Marktautoriteit schriftelijk bevestigt dat hij Lid van EASDAQ blijft en gebonden zal zijn door het Juridisch Kader van EASDAQ;(c) de Marktautoriteit schriftelijk bevestigt dat hij gebonden is door de lidmaatschapsovereenkomst waarnaar in Regel 8103 (c) van dit Reglement wordt verwezen als was hij daarbij ondertekenende partij. Instructies bij Regel 8602 Leden dienen de Marktautoriteit op voorhand in kennis te stellen van elke consolidatie, reorganisatie, fusie, verandering in controle of gelijkaardige veranderingen en dienen de Marktautoriteit de noodzakelijke bevestigingen en documentatie over te maken om aan de vereisten bepaald in deze Regel te voldoen. 8603. Indien er enige twijfel bestaat of in een specifiek geval aan de vereisten van Regel 8602 (b) en (c) van dit Reglement dient te worden voldaan, is de beslissing van de Marktautoriteit wat dit betreft bindend voor het betrokken Lid (of de betrokken overblijvende natuurlijke persoon of rechtspersoon). 87. Uittreding van Leden 87.1. Uittreding als Lid 8710. Leden kunnen uit het lidmaatschap van EASDAQ treden door een schriftelijke kennisgeving van uittreding aan de Marktautoriteit over te maken.De uittreding wordt effectief twee maanden nadat de Marktautoriteit de kennisgeving van uittreding heeft ontvangen, tenzij de Marktautoriteit op discretionaire wijze besluit dat de uittreding op een eerdere datum dient plaats te vinden. 8711. Het uittredend Lid heeft geen recht op de terugbetaling van enige bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes die door dit Lid aan EASDAQ N.V. werden betaald, en wordt ook niet ontslagen van de verplichting bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes te betalen die betrekking hebben op de periode die voorafgaat aan het uittreden. 8712. Het uittredend Lid blijft verplicht alle verrichtingen uit te voeren en te voltooien die hij vóór de effectieve datum van beëindiging is aangegaan, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel anders beslist.Dergelijk Lid blijft met betrekking tot het uitvoeren van zijn activiteiten onderworpen aan het Juridisch Kader van EASDAQ tot aan de datum waarop de uittreding uit het lidmaatschap effectief ingaat. 8713. De Marktautoriteit is bevoegd naar haar vrij oordeel de uittreding openbaar te maken op de wijze die zij passend acht. 87.2. Verzaking aan Inschrijving als Makelaar en/of Markthouder of aan het Markthouden 8720. Makelaars en/of Markthouders kunnen verzaken aan de inschrijving als Makelaar en/of Marktmaker middels een schriftelijke kennisgeving van verzaking aan de Marktautoriteit.De verzaking treedt in werking vanaf ontvangst van de Marktautoriteit van de schriftelijke kennisgeving door de beheerder van het EASDAQ Verhandelingssysteem dat de toegang van het Lid tot het EASDAQ Verhandelingssysteem beëindigd is. Indien het Lid is ingeschreven als Makelaar en als Markthouder en verzaakt aan slechts één van beide inschrijvingen, dan zal de verzaking in werking treden vanaf vanaf het begin van de vijfde EASDAQ-Werkdag volgend op de datum waarop de kennisgeving van verzaking door de Marktautoriteit is ontvangen, tenzij de Marktautoriteit discretionair bepaalt dat de verzaking op een eerdere datum in werking dient te treden. 8721. Markthouders kunnen verzaken aan hun inschrijving als Markthouder of Markthouder voor een bepaalde klasse van Toegelaten Financiële Instrumenten door een schriftelijke kennisgeving van verzaking aan de Marktautoriteit over te maken.De verzaking treedt in werking vanaf het begin van de vijfde EASDAQ-Werkdag volgend op de datum waarop de kennisgeving van verzaking door de Marktautoriteit is ontvangen, tenzij de Marktautoriteit bepaalt naar haar vrij oordeel dat de verzaking op een eerdere datum in werking dient te treden. Een Markthouder die aan zijn inschrijving voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten verzaakt, mag zich pas opnieuw als Markthouder voor die categorie inschrijven na het verstrijken van twintig EASDAQ-Werkdagen. 8722. Een verzakende Markthouder blijft verplicht alle verrichtingen uit te voeren en te voltooien die hij is aangegaan vóór de datum waarop zijn uittreding in werking treedt voor de relevante categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor hij als Markthouder is ingeschreven, tenzij de Marktautoriteit naar haar vrij oordeel anders beslist.8723. Een verzakende Makelaar blijft verplicht alle verrichtingen uit te voeren en te voltooien die hij is aangegaan vóór de datum waarop zijn uittreding in werking treedt.8724. De Marktautoriteit kan naar haar vrij oordeel de verzaking openbaar maken op de wijze die zij passend acht. 88. Tijdelijke Schorsing of Intrekking van Lidmaatschap van Leden en Ingeschreven Vertegenwoordigers 88.1. Tijdelijke Schorsing of Intrekking van Lidmaatschap 8810. In het belang van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ, kan het EASDAQ-Lidmaatschap van een Lid tijdelijk geschorst, geschorst of ingetrokken worden door de Marktautoriteit, indien dit Lid het voorwerp uitmaakt van een uitsluitingsgrond zoals omschreven in dit Hoofdstuk 8, of indien dit Lid een ernstige inbreuk maakt op het Juridisch Kader van EASDAQ.8811. De tijdelijke schorsing of intrekking gebeurt middels een kennisgeving van de Marktautoriteit aan het betrokken Lid.De tijdelijke schorsing of intrekking treedt onmiddellijk in werking, tenzij de Marktautoriteit in haar discretionair oordeel, bepaalt dat de tijdelijke schorsing of intrekking op een latere datum in werking treedt. De tijdelijke schorsing blijft van kracht tot wanneer de Marktautoriteit een beslissing heeft genomen op basis van de Procedureregels. De schorsing of intrekking wordt genoteerd in het ledenregister. 8812. Het Lid dat tijdelijk geschorst is door de Marktautoriteit of waarvan het lidmaatschap van EASDAQ door de Marktautoriteit werd geschorst of ingetrokken, heeft geen recht op terugbetaling van bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes die door dat Lid aan EASDAQ N.V. zijn betaald, en wordt ook niet ontslagen van de verplichting bijdragen, rechten, vergoedingen, kosten of boetes te betalen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan zijn schorsing of intrekking die door de Marktautoriteit werd opgelegd. 8813. Het Lid dat tijdelijk geschorst is door de Marktautoriteit of waarvan het lidmaatschap van EASDAQ door de Marktautoriteit is geschorst of ingetrokken, blijft verplicht alle verrichtingen uit te voeren en te voltooien die hij voor de datum van inwerkingtreding van zijn schorsing of intrekking is aangegaan, binnen de periode en overeenkomstig de procedure die door de Marktautoriteit zijn vastgesteld en onder het toezicht van de Marktautoriteit, tenzij de Marktautoriteit, in zijn discretionair oordeel, er anders over beslist.Dergelijk Lid blijft met betrekking tot zijn optreden voorafgaand aan de datum waarop de beslissing van de Marktautoriteit van kracht wordt, onderworpen aan het Juridisch Kader van EASDAQ. De Marktautoriteit kan echter een derde partij aanwijzen, al dan niet een Lid, om alle verrichtingen uit te voeren voor rekening van het Lid wiens Lidmaatschap tijdelijk geschorst of ingetrokken werd. Indien de aangewezen derde partij geen Lid is, dient de Marktautoriteit de diensten van een Lid te gebruiken voor verrichtingen op EASDAQ. 88.2. Tijdelijke Schorsing of Intrekking van Markthouden 8820. De Marktautoriteit kan de inschrijving van een Markthouder in een bepaalde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten tijdelijk schorsen, schorsen of intrekken, in de volgende omstandigheden : (a) indien de Markthouder heeft nagelaten binnen vijf EASDAQ-Werkdagen nadat de inschrijving van de Markthouder voor die categorie effectief wordt, prijsaanbiedingen voor die categorie op te geven;of (b) indien de Markthouder het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleeft, en de niet-naleving voortzet na de termijn van respijt die de Marktautoriteit naar eigen oordeel heeft bepaald en aan dergelijke Markthouder heeft medegedeeld.8821. De tijdelijke schorsing of intrekking van een Markthouder gebeurt middels een kennisgeving van de Marktautoriteit aan het betrokken Lid.De tijdelijke schorsing of intrekking treedt onmiddellijk in werking, tenzij de Marktautoriteit, in haar discretionair oordeel, bepaalt dat de tijdelijke schorsing of intrekking op een latere datum van kracht wordt. De tijdelijke schorsing blijft van kracht tot wanneer de Marktautoriteit een beslissing heeft genomen op basis van de Procedureregels. De tijdelijke schorsing, schorsing of intrekking wordt opgenomen in het ledenregister. 8822. De Markthouder die het voorwerp is van een beslissing van tijdelijke schorsing door de Marktautoriteit of van een beslissing tot schorsing of intrekking door de Marktautoriteit, blijft verplicht alle verrichtingen uit te voeren en te voltooien die hij voor de datum van inwerkingtreding van zijn schorsing of intrekking heeft aangegaan, tenzij de Marktautoriteit, in zijn discretionair oordeel, er anders over beslist.Dergelijke Markthouder blijft met betrekking tot zijn optreden voorafgaand aan de datum waarop de beslissing van de Marktautoriteit van kracht wordt, onderworpen aan het Juridisch Kader van EASDAQ. 88.3. Schorsing of Intrekking van Ingeschreven Vertegenwoordigers 8830. De Marktautoriteit kan de inschrijving van een Ingeschreven Vertegenwoordiger tijdelijk schorsen, schorsen of intrekken, indien de betrokken Ingeschreven Vertegenwoordiger het voorwerp uitmaakt van een uitsluitingsgrond die in dit Hoofdstuk 8 is omschreven, of indien de Ingeschreven Vertegenwoordiger een ernstige inbreuk maakt op het Juridisch Kader van EASDAQ.8831. De tijdelijke schorsing of intrekking van een Ingeschreven Vertegenwoordiger gebeurt middels een kennisgeving van de Marktautoriteit aan de betrokken Ingeschreven Vertegenwoordiger.De tijdelijke schorsing of intrekking treedt onmiddellijk in werking, tenzij de Marktautoriteit, in haar discretionair oordeel, bepaalt dat de tijdelijke schorsing of intrekking op een latere datum van kracht wordt. De schorsing door de Marktautoriteit blijft van kracht tot wanneer de Marktautoriteit een beslissing heeft genomen op basis van de Procedureregels. De schorsing of intrekking wordt opgenomen in het ledenregister. 89. Naleving en Handhaving van de Lidmaatschapsregels 8901.De Leden dienen alle regels en vereisten na te leven die op hen van toepassing zijn, met inbegrip van het Juridisch Kader van EASDAQ. 8902. De Leden dienen de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zonder uitstel alle informatie en uitleg te verstrekken die de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zou eisen, ten einde de Marktautoriteit toe te laten de beleggers te beschermen en de integriteit en de regelmatige en doelmatige werking van de markt te verzekeren, alsmede alle andere informatie en uitleg die de Marktautoriteit of enig bevoegd orgaan van EASDAQ N.V. zou eisen, ten einde te controleren of alle bepalingen van het Juridisch Kader van EASDAQ werden en worden nageleefd. 8903. Indien de Marktautoriteit van oordeel is dat een Lid gehandeld heeft in strijd met een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ, kan zij de volgende maatregelen treffen : (a) aanbevelingen formuleren ten aanzien van het Lid en/of de raadgevers van het Lid die niet publiek bekend worden gemaakt;(b) aanbevelingen formuleren ten aanzien van een of meer met name genoemde leden van de Raad van het Lid en/of hun raadgevers die niet publiek bekend worden gemaakt;(c) een boete bepalen; Instructie bij Regel 8903 (c) De Leden dienen de Compliance and Guidance Notes te consulteren. (d) het Lid formeel verzoeken de bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ waarop inbreuk is gemaakt, na te leven en de inbreuk te herstellen binnen de door de Marktautoriteit aangegeven periode;of (e) indien de inbreuk niet hersteld is binnen de aangegeven periode, de sancties vermeld in Regel 8904 opleggen overeenkomstig de Procedurecode, al dan niet met tijdelijke schorsing van het Lid overeenkomstig de Regels 8810 tot 8813 van dit Reglement.8904. Indien de Marktautoriteit van oordeel is dat een Lid inbreuk heeft gepleegd op een bepaling van het Juridisch Kader van EASDAQ, dan kan zij één of meerdere van de volgende maatregelen opleggen : (a) berisping van het Lid die niet publiek bekend gemaakt wordt;(b) het Lid publiekelijk berispen en relevante informatie betreffende de reden en voor de berisping openbaar maken;(c) het Lid gedurende een door haar bepaalde periode van niet meer dan zes maanden schorsen, overeenkomstig dit Hoofdstuk 8;(d) de hoedanigheid van EASDAQ-Lid intrekken en dit overeenkomstig dit Hoofdstuk 8;of (e) een administratieve boete opleggen overeenkomstig, en binnen de grenzen opgenomen in, artikel 32, §1, 61 van de Wet op de Financiële Markten.8905. De Marktautoriteit kan, op kosten van het betrokken Lid, en op de wijze die zij, in voorkomend geval, passend acht, elke door haar opgelegde maatregel of alle daarmee verband houdende dienstige informatie, openbaar maken.De Marktautoriteit dient de Commissie voor Bank- en Financiewezen en de bevoegde toezichthoudende instantie van het betrokken Lid in kennis te stellen van elke door haar opgelegde maatregel. 8906. Alle geschillen tussen Leden met betrekking tot verrichtingen op EASDAQ dienen te worden beslecht overeenkomstig de Arbitrageregels.De Marktautoriteit kan ongeacht het instellen van een arbitrageprocedure alle dringende tijdelijke maatregelen treffen die binnen haar bevoegdheid vallen. HOOFDSTUK 1 0. - Verhandelingsregels 100. Toepassingsgebied en Discretionaire Bevoegdheid van de Marktautoriteit 10001.Verrichtingen op EASDAQ worden beheerst door dit Hoofdstuk 10. 10002. De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de bepalingen van dit Hoofdstuk 10.De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ te vrijwaren. 101. Verplichtingen van Markthouders 10101.Gedurende de EASDAQ-Werkuren dient het Lid voor elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten waarvoor hij als Markthouder is ingeschreven : (a) actief een aanbod doen tot het kopen en verkopen aan elk ander Lid dat hierom verzoekt, tegen de prijs en in de omvang (of minder) die hij opgeeft voor die categorie;(b) tweezijdige prijsaanbiedingen aanhouden op EASDAQ, evenwel rekening houdend met de procedures inzake toegestane intrekking die zijn opgenomen in dit Hoofdstuk 10.Prijsaanbiedingen dienen betrekking te hebben op ten minste het minimum-prijsaanbiedingsvolume dat door de Marktautoriteit is bepaald voor die categorie en dienen het volume en de bied- en vraagkoersen aan te geven; en (c) prijsaanbiedingen in te voeren en weer te geven op EASDAQ bij de aanvang van de EASDAQ-Werkuren en de weergave van deze prijsaanbiedingen niet in te trekken vóór het einde van de EASDAQ-Werkuren, evenwel rekening houdend met de procedures inzake toegestane intrekking die zijn opgenomen in dit Hoofdstuk 10.102. Prijsaanbiedingen 10201.Prijsaanbiedingen en prijsaanbiedingsvolumes voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten mogen uitsluitend worden ingevoerd op EASDAQ door een Lid dat voor die categorie als Markthouder is ingeschreven. 102.1. Prijsaanbiedingen in Redelijk Verband met de Heersende Markt 10210. Markthouders dienen prijsaanbiedingen in te voeren en aan te houden die redelijkerwijs verband houden met de heersende markt. Indien de prijsaanbiedingen van een Markthouder niet langer redelijkerwijs verband houden met de heersende markt, kan de Marktautoriteit van de Markthouder eisen zijn prijsaanbiedingen opnieuw in te voeren. 102.2. Prijsaanbiedingsvolumes 10220. Indien een Markthouder buiten zijn controle wegens overmacht om verhinderd is prijsaanbiedingen in te voeren of bij te werken, dient de Markthouder onmiddellijk de Marktautoriteit te verzoeken zijn prijsaanbiedingen als louter indicatief aan te duiden.Zodra een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten door de Marktautoriteit als zodanig is aangeduid, is de Markthouder niet meer verplicht verrichtingen uit te voeren tegen de weergegeven prijsaanbiedingen totdat de prijsaanbiedingen niet langer worden aangeduid als louter indicatief. 10221. Indien een Markthouder buiten zijn controle wegens overmacht om verhinderd is zijn prijsaanbiedingen in te voeren of bij te werken en de Markthouder de Marktautoriteit niet verzoekt zijn prijsaanbiedingen als louter indicatief aan te duiden, wordt hij geacht ervoor te hebben gekozen zijn prijsaanbiedingen te handhaven en is hij verplicht verrichtingen uit te voeren tegen de weergegeven prijsaanbiedingen.10222. Een Markthouder mag een prijsaanbieding op EASDAQ slechts weergeven voor een prijsaanbiedingsvolume zoals vastgelegd door de Marktautoriteit.10223. Een lijst met vereisten inzake minimum-prijsaanbiedingsvolumes voor alle categorieën van Toegelaten Financiële Instrumenten wordt ter beschikking gesteld door de Marktautoriteit. 102.3. Munteenheid voor Prijsaanbiedingen 10230. Er is slechts één munteenheid voor prijsaanbiedingen per categorie Toegelaten Financiële Instrumenten.10231. De munteenheid voor prijsaanbiedingen voor elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten wordt bepaald door de Marktautoriteit, na overleg met de Emittent of de Markthouder in geval van Financiële Instrumenten toegelaten tot Verhandeling op EASDAQ. Wijzigingen aan de munteenheid van prijsaanbiedingen van een categorie Toegelaten Financiële Instrumenten dienen voorafgaandelijk door de Marktautoriteit te worden goedgekeurd, na raadpleging van de Markthouders ingeschreven in die categorie. 103. Verhandelingen 103.1. Gedragsregels 10310. Het gedrag van Leden, inclusief zonder beperkingen de verantwoordelijkheden om klantenorders aan de beste voorwaarden uit te voeren, wordt beheerst door de Gedragscode.10311. Een Lid dat niet ingeschreven is als Markthouder voor de categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten waarop een verrichting betrekking heeft en dat een gekruiste verrichting uitvoert als bemiddelaar of voor eigen rekening een verrichting met een niet-Lid, moet redelijke maatregelen nemen teneinde er voor te zorgen dat de prijs waartegen de verrichting wordt uitgevoerd minstens zo goed is als de beste prijsaanbiedingen die in een vergelijkbaar volume kunnen worden verkregen van een Markthouder die is ingeschreven voor de betreffende categorie. 103.2. Verhandelingssystemen 10320. Het verhandelingssysteem of Bde verhandelingssystemen van EASDAQ zijn de systemen die door EASDAQ N.V. werden goedgekeurd.

Instructie bij Regel 10320 Zolang verhandelen via de telefoon een verhandelingssysteem is dat door EASDAQ N.V. is goedgekeurd, zijn de volgende regels van toepassing : 1. Een Markthouder die een « choice price » of een « back price » weergeeft, dient verrichtingen uit te voeren tegen zijn weergegeven prijs en volume wanneer hij wordt benaderd door een ander Lid, inclusief een andere Markthouder.Ten behoeve van deze Regel, is een « choice price » een prijs waarbij de beste biedprijs en de vraagprijs gelijk zijn, en is een « back price » een vraagprijs die lager is dan de biedprijs van een ander, of een biedprijs die hoger is dan de vraagprijs van een ander. 2. Indien een Markthouder over de telefoon een prijs biedt voor een volume dat groter is dan het volume dat hij weergeeft, is de Markthouder verplicht tegen de weergegeven prijs te verhandelen.3. Indien een Markthouder een verrichting heeft uitgevoerd in Toegelaten Financiële Instrumenten en een verzoek tot verhandeling heeft ontvangen in dezelfde categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten voordat hij de kans heeft gehad zijn prijs te veranderen, is hij gerechtigd om : (a) zich « dealer in front » te verklaren aan de persoon die het verzoek doet en de prijs te wijzigen waartegen hij bereid is te verhandelen;en (b) onmiddellijk een nieuwe vaste tweezijdige prijsaanbieding aan te bieden aan het verzoekende Lid.4. Een Markthouder die nalaat een verrichting uit te voeren die is voorgesteld door een hiertoe verzoekend Lid, dient zich te onthouden van enige actie die nadeel kan berokkenen aan de uitvoering van die verrichting bij een ander Lid of elders.De Markthouder mag niet, gedurende een periode van ten minste drie minuten, een poging doen met een ander Lid (inclusief een andere Markthouder) te handelen in de betreffende categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten. De Markthouder wordt van deze verplichting ontheven indien gedurende de periode waarvoor het verbod geldt : (a) een concurrerende Markthouder een nieuwe beste aankoop- of verkoopbod doet voor die categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten;of (b) het Lid dat het initiatief neemt de Markthouder meldt dat het de verrichting heeft uitgevoerd. 103.3. Verhandelingsmunteenheid 10330. Indien er niet uitdrukkelijk een munteenheid wordt overeengekomen voor een bepaalde verhandeling, is de verhandelingsmunteenheid gelijk aan de prijsaanbiedingsmunteenheid. 103.4. Handel buiten Openingsuren 10340. Handel buiten de EASDAQ-Werkuren is toegestaan zonder afbreuk aan Regel 10510 (b) van dit Reglement en andere vereisten zoals die vastgesteld kunnen worden door de Marktautoriteit.10341. Een verrichting die wordt uitgevoerd buiten de EASDAQ-Werkuren maar vóór middernacht, dient te worden vereffend als ware deze verricht op de volgende EASDAQ-Werkdag. 103.5. EASDAQ-Verhandelingssymbolen 10350 De EASDAQ-verhandelingssymbolen worden goedgekeurd door de Marktautoriteit en worden toegekend aan Emittenten, of aan Markthouders in geval van Financiële Instrumenten die toegelaten zijn tot Verhandeling op EASDAQ, uitsluitend met het oog op de identificatie van Toegelaten Financiële Instrumenten in de toegelaten noterings- en verhandelingssystemen. De Marktautoriteit kan op ieder ogenblik, in zijn exclusief en definitief discretionair oordeel, steeds beslissen over de toekenning, de intrekking of de wedertoekenning van de verhandelingssymbolen. 103.6. Tijdelijke Opschorting van de Handel 10360. Een besluit van de Marktautoriteit om de handel tijdelijk op te schorten, kan worden genomen in de volgende omstandigheden : (a) wanneer onvolledige en onjuiste informatie kan leiden tot het ontwikkelen van een valse markt in enig Toegelaten Financiële Instrumenten;(b) wanneer belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot een Emittent zich in een vroeg stadium van onderhandeling bevinden, waarbij de details en voorwaarden nog overeengekomen moeten worden, en er een risico bestaat op het uitlekken van onnauwkeurige of onvolledige informatie;(c) wanneer wijzigingen in de marktactiviteit voorafgaande aan de bekendmaking door een Emittent van belangrijke informatie aangeven dat dergelijke informatie waarschijnlijk bij het investeringspubliek bekend zijn geworden;(d) wanneer de Marktautoriteit van oordeel is dat er zich een valse of vervormde markt heeft ontwikkeld of dat de markt gemanipuleerd wordt, of (e) wanneer een Aangeduide Markt beslist tot een tijdelijke schorsing van de handel in een Verhandeld Financieel Instrument. 103.7. Toegestane Intrekkingsprocedure 10370. Een Markthouder die prijsaanbiedingen die hij weergeeft voor een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten, wil intrekken, dient hiervoor de voorafgaande toestemming te bekomen van de Marktautoriteit.Deze toestemming dient te zijn gebaseerd op religieuze of openbare feestdagen van de plaats van waaruit de Markthouder opereert en kan uitsluitend worden gegeven indien een kennisgeving vijf EASDAQ-Werkdagen vooraf is ontvangen door de Marktautoriteit. 104. Opneming, Melding en Publicatie van een Verrichting 104.1. Opneming van een Verrichting 10410. In aanvulling op bijgehouden boeken, rekeningen, registers en briefwisseling, dient een Markthouder stemopnameapparatuur te installeren, te onderhouden en te gebruiken voor de elektronische opname van alle telefonische oproepen en gesprekken met betrekking tot zijn activiteiten als Markthouder op EASDAQ en dient hij deze opnames gedurende ten minste 90 dagen te bewaren.10411. Elk Lid wordt sterk aangemoedigd om stemopnameapparatuur te installeren, te onderhouden en te gebruiken voor de elektronische opname van alle telefonische oproepen en gesprekken met betrekking tot zijn activiteiten op EASDAQ en deze opnames gedurende ten minste 90 dagen te bewaren. 104.2. Melding van Verrichtingen 10420. De Operationele Leden dienen verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten binnen 90 seconden na de uitvoering ervan te melden aan de Marktautoriteit via het EASDAQ-Verhandelingssysteem. Verrichtingen die niet binnen de 90 seconden na uitvoering ervan worden gemeld, worden als laattijdig aangemerkt. Het herhaaldelijk te laat melden van verrichtingen, zoals bepaald door de Marktautoriteit in haar discretionair oordeel, is een disciplinaire overtreding en kan leiden tot het beperken of intrekken van de verhandelingsfaciliteiten op EASDAQ van het meldend Lid en, dientengevolge, tot het schorsen of intrekken van het lidmaatschap van EASDAQ van het meldend lid, ongeacht elke tuchtmaatregel. 10421. Verhandelingen in Toegelaten Financiële Instrumenten op EASDAQ dienen te worden gemeld via het EASDAQ-Verhandelingssysteem, tenzij die verhandelingen gemeld worden door een partij of door beide partijen aan een andere Aangeduide Markt.Het Lid dient te verduidelijken welke partij de verantwoordelijkheid neemt voor het melden van de verhandeling op het ogenblik van verhandeling.

Instructie bij Regel 10421 Indien de voorwaarden van een verhandeling verschillen van de geldende marktvoorwaarden en dergelijke verhandeling wordt gemeld via het EASDAQ-Verhandelingssysteem, dan is een speciale aanduiding vereist. 10422. Een verrichtingsmelding bevat ten minste de volgende informatie : (a) de EASDAQ-identificatiecode van het Lid dat de melding verricht;(b) de EASDAQ-identificatiecode van de wederpartij bij de verrichting indien de wederpartij een Lid is, of een identificatiecode van de wederpartij indien die wederpartij geen Lid is;(c) de datum en de tijd waarop de verrichting werd uitgevoerd;(d) of de verrichting een aankoop of een verkoop betrof door het Lid dat de melding verricht;(e) de EASDAQ-identificatiecode voor de categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten die het voorwerp was van de verrichting;(f) het aantal Toegelaten Financiële Instrumenten dat werd verhandeld; (g) de prijs waaraan de verrichting plaatsvond (exclusief taksen, commissies, kosten, enz.); (h) of het Lid dat de melding verricht al dan niet voor eigen rekening heeft gehandeld;en (i) de munteenheid en de vereffeningsdatum van de verrichting. 104.3. Samengevoegde Verrichtingen 10430. Het samenvoegen van verrichtingen bij het melden van verhandelingen in het EASDAQ-Verhandelingssysteem is enkel toegelaten voor zover toegelaten door artikel 20 van de ISD, onder de voorwaarden vastgesteld door de Marktautoriteit. 104.4. Bekendmaking van een Verrichting 10440. Teneinde beleggers en Leden in staat te stellen de voorwaarden van een verrichting die zij op EASDAQ willen uitvoeren of hebben uitgevoerd, te beoordelen, zal, behoudens de bepalingen van Regel 10441 van dit Reglement, de volgende informatie met betrekking tot verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten onmiddellijk worden gepubliceerd door de internationale informatieleveranciers, op elektronische wijze of door andere middelen bepaald door de Marktautoriteit : (a) alle verrichtingen die zijn afgesloten op EASDAQ zonder risiconame door een Markthouder;(b) alle verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten die betrokken zijn bij een openbaar overnamebod;(c) alle verrichtingen die zijn afgesloten op EASDAQ met risiconame door een Markthouder, met een waarde per verrichting van minder dan honderd maal het minimum-prijsaanbiedingsvolume van de verhandelde Toegelaten Financiële Instrumenten.10441. Bloktransacties zullen worden bekendgemaakt hetzij wanneer zij ten belopen van 90 procent zijn gecompenseerd, hetzij, indien eerder, binnen zeven kalenderdagen na de verrichting.Om een beroep te kunnen doen op deze uitgestelde bekendmaking, moet de betrokken Markthouder de Marktautoriteit onmiddellijk inlichten telkens wanneer hij een bloktransactie verricht.

Instructies bij Regel 10441 1. Met betrekking tot deze Regel, wordt onder een « bloktransactie » verstaan een verrichting die is uitgevoerd op EASDAQ met een waarde van meer dan honderd maal het minimum-prijsaanbiedingsvolume van de betreffende categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten.2. Indien een bloktransactie gemeld wordt is een speciale aanduiding vereist.10442. Elke dag worden de hoogste en de laagste prijs alsmede het verhandelde volume van elke categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten gepubliceerd met betrekking tot verrichtingen op EASDAQ, overeenkomstig Regel 10440 en Regel 10441 van dit Reglement.10443. Publicaties die worden gedaan overeenkomstig Regel 10440 tot en met 10442 van dit Reglement kunnen worden uitgesteld of opgeschort door de Marktautoriteit indien uitzonderlijke marktomstandigheden dit rechtvaardigen. 105. Overeenstemming, Vereffening, Betaling, Levering 105.1. Overeenstemming van Verrichtingen 10510. Voor zover verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten plaatsvindt tussen Leden, worden deze in overeenstemming gebracht via het EASDAQ-Verhandelingssysteem : (a) verrichtingen die worden uitgevoerd tijdens EASDAQ-Werkuren dienen door de betrokken Leden in overeenstemming te worden gebracht binnen één uur na de sluiting van de gewone handel voor die EASDAQ-Werkdag; en (b) verrichtingen die worden uitgevoerd buiten EASDAQ-Werkuren dienen door de betrokken leden in overeenstemming te worden gebracht vóór de aanvang van de volgende EASDAQ-Werkdag.10511. Voor de doeleinden van het Wettelijke Kader van EASDAQ wordt een verrichting geacht tussen Leden te zijn overeengekomen als zijnde in overeenstemming gebracht op het tijdstip dat de verrichting aan beide Leden is gemeld door het EASDAQ-Verhandelingssysteem.10512. De Marktautoriteit kan bepaalde tijdsgrenzen vaststellen waarbinnen overeenstemming dient plaats te vinden en die door de Leden in acht moeten worden genomen voor verrichtingen tussen Leden. 105.2. Vereffening van Verrichtingen 10520. De Leden dienen ervoor zorg te dragen dat elke verrichting die door hen wordt uitgevoerd, daarin inbegrepen de verrichtingen met niet-Leden, naar behoren wordt vereffend via het EASDAQ-Vereffeningssysteem.10521. Verrichtingen tussen Leden die worden bevestigd via het EASDAQ-Verhandelingssysteem worden doorgegeven aan het EASDAQ-Vereffeningssysteem ter vereffening overeenkomstig dit Hoofdstuk 10 en onderworpen aan de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem.Dergelijke verrichtingen worden vereffend met inachtneming van de voorwaarden van de bevestiging van overeenstemming. 10522. Verrichtingen tussen een Lid en een niet-Lid worden automatisch doorgegeven aan het EASDAQ-Vereffeningssysteem.Het is echter de verantwoordelijkheid van het Lid om ervoor te zorgen dat het niet-Lid de voorwaarden van de verrichting bevestigt aan het EASDAQ-Vereffeningssysteem vóór de vereiste vereffeningsdatum. 10523. Tenzij anders is overeengekomen, dient een verrichting in Toegelaten Financiële Instrumenten te worden vereffend op de derde EASDAQ-Werkdag na de dag van bevestiging van overeenstemming. Instructies bij Regel 10523 1. De Marktautoriteit kan sancties opleggen aan Leden die niet bereid zijn verrichtingen te vereffenen op de vereiste vereffeningsdatum. Deze sancties kunnen andere maatregelen vastgelegd in de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem aanvullen. 2. De Marktautoriteit heeft een invorderingsprocedure goedgekeurd die toegepast kan worden indien een tegenpartij (i.e.verkoper) geen Toegelaten Financiële Instrumenten levert op de vereffeningsdatum. De invorderingsprocedure van EASDAQ wordt omschreven in Bijlage P van dit Reglement. 10524. Indien een Lid een vereffeningsdatum overeenkomt die niet de derde EASDAQ-Werkdag na de dag van de bevestiging van de overeenstemming is, mag die datum niet meer dan twintig EASDAQ-Werkdagen na de datum van bevestiging van overeenstemming vallen. 105.3. Betaling 10530. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de Leden te betalen voor de betreffende Toegelaten Financiële Instrumenten bij de levering.10531. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden die worden uiteengezet in de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem, van toepassing.10532. Verzuim om voor de betreffende Toegelaten Financiële Instrumenten te betalen op de vereiste vereffeningsdatum is op zichzelf geen reden om het contract als niet-nageleefd te beschouwen. 105.4. Levering 10540. Toegelaten Financiële Instrumenten die worden geleverd ter vereffening van een verrichting zullen vrij zijn van enige lasten of zekerheden.10541. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de leveringsvoorwaarden zoals vastgelegd in de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem, van toepassing.10542. Verzuim om de betreffende Toegelaten Financiële Instrumenten te leveren op de vereiste vereffeningsdatum is op zichzelf geen reden om het contract als niet-nageleefd te beschouwen.106. Dividenden en Andere Rechten 10601.Voor een verrichting in Toegelaten Financiële Instrumenten die is uitgevoerd op een dag dat EASDAQ dergelijke Toegelaten Financiële Instrumenten ex dividend of ander recht verklaart, of op enig moment daarna, dient de vereffening plaats te vinden ex betreffend recht, tenzij anders is overeengekomen in de bevestiging van overeenstemming. 10602. Het vorderen en vereffenen van dividenden en andere rechten dient te geschieden overeenkomstig de specifieke regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem.107. Vereffeningsagenten 10701.Elk Lid dient de Marktautoriteit in kennis te stellen van de aanstelling van elke persoon die hem diensten levert in verband met de vereffening. 10702. Een Lid mag mits de voorafgaande toestemming van de Marktautoriteit optreden als vereffeningsagent ten aanzien van elk Lid aan wie het zijn diensten wenst aan te bieden.10703. Elk lid dat optreedt als vereffeningsagent voor een andere Lid, is aansprakelijk voor de verrichtingen die worden afgesloten door het cliënt-Lid alsof de vereffeningsagent zelf de verrichting had afgesloten. HOOFDSTUK 1 1. - Stabilisatieregels 110. Toepassingsgebied 11001.Dit Hoofdstuk 11 bepaalt de omstandigheden waarin, de manier waarop en de periode waarin, acties mogen worden ondernomen met het oog op de stabilisatie van de prijs van Opgenomen Financiële Instrumenten, alsmede de aanvullende te nemen maatregelen ter bekendmaking van het feit dat de prijs van die Opgenomen Financiële Instrumenten kan worden beïnvloed door deze acties. 11002. De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de bepalingen van dit Hoofdstuk 11.De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is met om de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ te vrijwaren. 11003. Elk Lid dat Stabilisatiemaatregelen wenst te ondernemen, dient ervoor te zorgen dat het de wetten van het rechtsgebied waaronder het betreffende Lid bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten valt, naleeft.111. Definities 11101.Tenzij anders vermeld is, zijn in dit Hoofdstuk 11 de volgende definities van toepassing : 11102. Verbonden Financiële Instrumenten : financiële instrumenten, van welke aard ook : (a) die in elk opzicht gelijk zijn aan de Betrokken Financiële Instrumenten;of (b) waartegen de Betrokken Financiële Instrumenten kunnen worden ingeruild of waarin deze kunnen worden geconverteerd;of (c) die de houders van de Betrokken Financiële Instrumenten op basis van hun bezit van die Betrokken Financiële Instrumenten, gerechtigd zijn aan te kopen of erop in te schrijven;of (d) die worden uitgegeven of gewaarborgd door de Emittent, of door een borg van de Betrokken Financiële Instrumenten, en waarvan de heersende marktprijs, op grond van de gelijkenis met de Betrokken Financiële Instrumenten wat betreft de termen en voorwaarden die aan elk van hen verbonden zijn, waarschijnlijk een gevoelige invloed op de marktprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten hebben;of (e) die certificaten van neerlegging zijn van dergelijke financiële instrumenten.11103. Sluitingsdatum : in geval van een uitgifte van Opgenomen Financiële Instrumenten, de datum waarop de Emittent van de Opgenomen Financiële Instrumenten de opbrengst van de uitgifte ontvangt of, in het geval dat de Emittent deze opbrengst in voorschotten ontvangt, de datum waarop hij het eerste voorschot ontvangt, of, in het geval van een aanbod tot verkoop van Opgenomen Financiële Instrumenten, de datum genoemd in de eerste Openbare Bekendmaking van het aanbod als zijnde de uiterste datum voor aanvaarding van het aanbod.11104. Datum van Toewijzing : de datum waarop de bedragen van de Betrokken Financiële Instrumenten worden toegewezen aan inschrijvers of kopers en, in geval van een initiële of voorlopige toewijzing onderworpen aan bevestiging, de datum van die initiële of voorlopige toewijzing.11105. Introductieperiode : de periode die aanvangt op het tijdstip van de eerste Openbare Bekendmaking waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten zou plaatsvinden in een of andere vorm en op een of ander tijdstip, en die eindigt met de aanvang van de Stabilisatieperiode.11106. Uitgifteprijs : de aangeduide prijs waartegen de Betrokken Financiële Instrumenten worden uitgegeven zonder aftrek van enige verkoopconcessie of commissie.11107. Manager : elk Lid dat door de Emittent van de Opgenomen Financiële Instrumenten is aangesteld om de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten te leiden.11108. Openbare Bekendmaking : elke mededeling gedaan door of namens de Emittent of de Manager in omstandigheden waarin het waarschijnlijk is dat het publiek kennis zal nemen van deze mededeling.11109. Relevante Datum : de 30ste dag na de Sluitingsdatum of, indien deze eerder valt dan die dag, de 60ste dag na de Datum van Toewijzing.11110. Betrokken Financiële Instrumenten : de Opgenomen Financiële Instrumenten waarvoor de Stabilisatiemanager vindt dat Stabilisatiemaatregelen noodzakelijk of passend zijn.11111. Stabilisatiemaatregel : een verrichting die mag worden uitgevoerd krachtens Regels 11200 tot en met 11220 van dit Reglement, of een Stabilisatie-Aanbod.11112. Stabilisatie-Aanbod : een aanbod tot aankoop van Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten dat mag worden gedaan krachtens Regels 11200 tot en met 11220 van dit Reglement.11113. Stabilisatiemanager : de Manager of, indien er meer dan een Manager is, die Manager die door hen onderling is aangeduid als de Stabilisatiemanager met betrekking tot de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten. Instructies bij Regel 11113 Deze definitie dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig Regel 11601 van dit Reglement. 11114. Stabilisatieperiode : de periode die ingaat op de datum waarop de eerste Openbare Bekendmaking van de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten die de Uitgifteprijs vermeldt, plaatsvindt, en die eindigt op de Relevante Datum;of voor schuldinstrumenten, de periode die ingaat op de datum van de eerste Openbare Bekendmaking van de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten (ongeacht of deze bekendmaking de Uitgifteprijs vermeldt) en die eindigt op de Relevante Datum. 112. Toegelaten Stabilisatiemaatregelen 11200.Mits inachtneming van Regel 11210 en Regel 11220 van dit Reglement mag de Stabilisatiemanager van een verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten op de markt Opgenomen Financiële Instrumenten kopen of overeenkomen te kopen teneinde de marktprijs van de Opgenomen Financiële Instrumenten die hij aanbiedt, te stabiliseren of te handhaven. Hij mag dit echter alleen doen zolang de Stabilisatieperiode nog loopt, indien hij de noodzakelijke voorbereidende maatregelen heeft genomen die voorzien zijn in dit Hoofdstuk 11 (met betrekking tot de waarschuwingen betreffende de mogelijkheid van Stabilisatiemaatregelen, de kennis van andere prijswijzigingen en het registreren van ondernomen acties), en zolang de limieten die in dit Hoofdstuk 11 worden vastgesteld met betrekking tot de maximumprijs waartegen Stabilisatiemaatregelen mogen worden ondernomen, niet worden overschreden. 112.1. Toegelaten Stabilisatie 11210. Mits inachtneming van Regel 11220 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager gedurende de Stabilisatieperiode een deel of alle van de volgende maatregelen nemen : (a) elk van de Betrokken Financiële Instrumenten kopen, overeenkomen te kopen of aanbieden te kopen op EASDAQ met het oog op het stabiliseren of handhaven van de marktprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten;en (b) elk van de Verbonden Financiële Instrumenten kopen, overeenkomen te kopen of aanbieden te kopen met het oog op het stabiliseren of handhaven van de marktprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten. 112.2. Voorbereidende Stappen en Registraties 11220. Regel 11210 van dit Reglement is enkel van toepassing indien de Stabilisatiemanager redelijkerwijze van oordeel is dat aan de voorwaarden gespecificeerd in Regels 11401 tot en met 11403 van dit Reglement is voldaan, en enkel indien de Stabilisatiemaatregelen op correcte wijze geregistreerd worden door de Stabilisatiemanager.113. Aanvullende Stabilisatiemaatregelen die Eveneens Zijn Toegelaten 11300.Mits inachtneming van Regels 11310 tot en met 11330 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager van een verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten te veel financiële instrumenten toewijzen of een ongedekte positie innemen, om aldus de daaropvolgende aankoop bij wijze van Stabilisatiemaatregel te vergemakkelijken; hij mag tevens financiële instrumenten op EASDAQ kopen of verkopen teneinde posities af te dekken of te liquideren die zijn ontstaan door Stabilisatiemaatregelen of door het innemen van een ongedekte positie. 113.1. Toegelaten Aanvullende Maatregelen 11310. Mits inachtneming van Regel 11320 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager : (a) met het oog op het doorvoeren van stabilisatiemaatregelen in Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten : (i) toewijzingen doen van een groter aantal van de Betrokken Financiële Instrumenten dan zal worden uitgegeven; (ii) Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten verkopen, aanbieden te verkopen of overeenkomen te verkopen om aldus hierin een ongedekte positie in te nemen; (b) Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten verkopen, aanbieden te verkopen of overeenkomen te verkopen om aldus een positie af te dekken of te liquideren die is ontstaan door stabilisatiemaatregelen, ongeacht of deze verrichtingen in overeenstemming waren met Regels 11200 tot en met 11220 van dit Reglement;en (c) Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten kopen, aanbieden te kopen of overeenkomen te kopen om een positie af te dekken of te liquideren die is ontstaan ten gevolge van punten (a) (i) of (a) (ii) hierboven. 113.2. Voorbereidende Stappen en Registratie 11320. Regel 11310 van dit Reglement is slechts van toepassing indien de Stabilisatiemanager redelijkerwijze van oordeel is dat aan de voorwaarden gespecificeerd in Regels 11401 tot en met 11403 van dit Reglement is voldaan, en enkel indien de Stabilisatiemaatregelen op correcte wijze geregistreerd worden door de Stabilisatiemanager. 113.3. Prijslimieten 11330. Een verrichting zoals bedoeld in Regel 11310 (c) van dit Reglement mag worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de vereisten ten aanzien van koopprijslimieten zoals bepaald in Regels 11501 en 11502 van dit Reglement.114. Voorbereidende Stappen Voorafgaande aan Stabilisatiemaatregelen 11401.Mits inachtneming van Regels 11402 en 11403 van dit Reglement, mag de Stabilisatiemanager van een verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten enkel stabiliseren indien hij de voorbereidende stappen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat stabilisatie mogelijk is, indien hij redelijkerwijs zeker is dat de prijs niet reeds vals is en hij passende systemen heeft opgezet om de eigen stabilisatiemaatregelen te registreren. Bovendien mag hij de prijs van aandelen en certificaten verbonden met obligaties, leningen, enzovoort, niet stabiliseren indien een daarvan converteerbaar is in de andere, maar de voorwaarden voor conversie nog niet zijn aangekondigd. 11402. Aan de volgende voorwaarden dient naar het redelijk oordeel van de Stabilisatiemanager te zijn voldaan vooraleer Stabilisatiemaatregelen mogen worden ondernomen met betrekking tot Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten op grond van dit Hoofdstuk 11 : (a) Vanaf de aanvang van de Introductieperiode dienen alle mededelingen met betrekking tot de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten die worden gedaan en, elke advertentie met betrekking tot de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten die wordt uitgebracht door of namens de Emittent of de Stabilisatiemanager, en alle mededelingen met betrekking tot de verkoopaanbieding van Opgenomen Financiële Instrumenten die binnen Punt 4 van Tabel I in Bijlage I van dit Reglement vallen, in overeenstemming te zijn met het betreffende Punt en de Noot betreffende Tabel I in Bijlage I van dit Reglement, en dient elke openbaarmaking die overeenkomstig het betreffende Punt van Tabel I in Bijlage I van dit Reglement is vereist in het document of de mededeling in kwestie, de gespecificeerde termen met redelijke nadrukkelijkheid te bevatten;(b) De Stabilisatiemanager heeft de Marktautoriteit schriftelijk geïnformeerd dat Stabilisatiemaatregelen betreffende Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten kunnen worden ondernomen door of namens de Stabilisatiemanager gedurende de Stabilisatieperiode;(c) Indien er Verbonden Financiële Instrumenten bestaan waarvan de marktprijs, op het moment dat de Uitgifteprijs van de Betrokken Financiële Instrumenten werd bepaald, hoger lag dan het niveau die zij anders zouden gehad hebben ten gevolge van een daad of gedrag uitgevoerd door enige persoon waarvan de Stabilisatiemanager weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze misleidend was, dient de Stabilisatiemanager ervan overtuigd te zijn dat de Uitgifteprijs van de Relevante Financiële Instrumenten niet hoger is dan deze die zij anders hadden gehad indien deze daad niet was gesteld of dit gedrag niet zou hebben plaatsgevonden;en (d) De Stabilisatiemanager heeft een register aangelegd waarin elke Stabilisatiemaatregel die wordt uitgevoerd in de Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten zal worden opgetekend.11403. Er mag geen Stabilisatiemaatregel worden genomen ten aanzien van Verbonden Financiële Instrumenten die converteerbaar zijn in Betrokken Financiële Instrumenten, of het recht verschaffen deze te verwerven, tenzij de voorwaarden waaronder de Verbonden Financiële Instrumenten kunnen worden omgewisseld voor, of geconverteerd in, de Betrokken Financiële Instrumenten, of de rechten van houders van de Verbonden Financiële Instrumenten om in te schrijven op de Betrokken Financiële Instrumenten of deze te verwerven, definitief zijn vastgelegd en zijn bekendgemaakt in een Openbare Bekendmaking.115. Prijslimieten 11501.Mits inachtneming van Regel 11502 van dit Reglement dienen de prijslimieten voor stabilisatie in de regel grosso modo gelijkaardig te zijn, ongeacht of de maatregel Betrokken Financiële Instrumenten of Verbonden Financiële Instrumenten betreft. De initiële stabilisatieprijs (Prijs X) mag niet hoger zijn dan de Uitgifteprijs (of aanvangsprijs) (Prijs Y) en een daaropvolgende stabilisatie dient eveneens gelijk te zijn aan, of onder het niveau te liggen van, Prijs X. Indien geen aankopen of verkopen op onafhankelijke wijze van de Stabilisatiemanager op EASDAQ zijn afgesloten tegen een prijs die hoger is dan Prijs X, kan de Stabilisatiemanager handelen tegen een prijs of prijzen onder Prijs X, door zijn prijs desgewenst vrij naar boven of beneden te bewegen. Indien echter een onafhankelijke koper en verkoper een verrichting afsluiten op EASDAQ tegen een prijs (Prijs Z) die ligt tussen Prijs X en Prijs Y, dan geldt voor de Stabilisatiemanager een nieuwe maximumprijs (Prijs Z) in plaats van Prijs X. 11502. Er mag geen Stabilisatiebod worden uitgebracht of verrichting worden afgesloten tegen een prijs die hoger ligt dan de aangewezen prijs als vastgelegd overeenkomstig Tabel II in Bijlage I van dit Reglement.116. Internationale Stabilisatie 11601.Wanneer er sprake, of mogelijk sprake, is van gelijktijdige Stabilisatiemaatregelen in verschillende rechtsgebieden, is dit Hoofdstuk 11 van toepassing op de ene Stabilisatiemanager die is aangesteld met betrekking tot elk rechtsgebied overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het verkoopsaanbod van Opgenomen Financiële Instrumenten in hun geheel. HOOFDSTUK 1 2. - Procedurecode 120. Toepassingsgebied en Discretionaire Bevoegdheid van de Marktautoriteit 12001.Tuchtprocedures worden beheerst door dit Hoofdstuk 12. 12002. De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de bepalingen van dit Hoofdstuk 12.De Marktautoriteit oefent deze bevoegdheid uit met het oog op de vrijwaring van de integriteit, veiligheid en billijke handel op EASDAQ. 121. Disciplinaire Procedures en Sancties 12101.De Marktautoriteit kan een disciplinaire procedure opstarten tegen, en de sancties opgenomen in Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 8 opleggen aan, de betrokken Verweerder die het Juridisch Kader van EASDAQ niet naleeft en die volhardt in het niet naleven na het verstrijken van de termijn van respijt die, in voorkomend geval, door de Marktautoriteit, voor elk geval, naar eigen goeddunken, wordt bepaald en medegedeeld aan de betrokken Verweerder. 12102. Indien de Marktautoriteit disciplinaire procedures opstart tegen de Verweerder, dient zij de Verweerder een vordering voor te leggen, waaraan een waarheidsgetrouwe kopie van het ondersteunend bewijsmateriaal is gehecht.Deze vordering dient een redelijk gedetailleerde beschrijving van de beschuldigingen, de niet-nagekomen bepalingen en de voorgestelde sancties te bevatten, alsmede een expliciete verwijzing naar deze Procedurecode. Deze vordering dient ook te worden gericht aan elke partij die betrokken is bij de tuchtprocedure. 12103. De Marktautoriteit kan, op elk moment na mededeling van de vordering overeenkomstig Regel 12102 van dit Reglement, en alvorens een eindbeslissing over het voorwerp van de procedure te hebben genomen, haar vordering intrekken.12104. Elke partij in de procedure, anders dan de Marktautoriteit, dient binnen één maand na ontvangst van de vordering, haar schriftelijke opmerkingen bij de Marktautoriteit in te dienen, samen met een waarheidsgetrouwe kopie van het ondersteunende bewijsmateriaal dat door haar wordt ingediend.De partijen wisselen vervolgens hun schriftelijke opmerkingen over het voorwerp van de procedure verder uit, waarbij elke partij haar schriftelijke opmerkingen moet indienen binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke opmerkingen van de andere partij. De Verweerder heeft het recht om de laatste schriftelijke opmerkingen in te dienen, waarna de Marktautoriteit de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen beëindigt. 12105. Op schriftelijk verzoek van de Verweerder, die dergelijk verzoek uiterlijk in zijn laatste schriftelijke verklaring dient te formuleren, houdt de Marktautoriteit, na de beëindiging van de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen, een hoorzitting op een door haar te bepalen datum en plaats.Tijdens de hoorzitting mogen er geen aanvullende bewijsstukken of aanvullende schriftelijke opmerkingen meer worden voorgelegd. De Marktautoriteit kan van de Verweerder eisen dat hij in persoon op de hoorzitting verschijnt. 12106. Indien zij dit nodig acht wegens uitzonderlijke omstandigheden, kan de Marktautoriteit op elk moment, uit eigen beweging of op verzoek van een van de partijen, besluiten de uitwisseling van schriftelijke opmerkingen of de hoorzitting te heropenen alvorens zij een beslissing neemt aangaande de vordering.12107. Niettegenstaande het voorgaande, kan de Marktautoriteit de schorsing gelasten van een Lid zonder voorafgaande hoorzitting of verzoek om verschijning of tijdens een hoorzitting indien de Marktautoriteit van mening is dat de zaak uiterst dringend is en er een ernstige bedreiging bestaat voor de integriteit of veiligheid van de markt.In het geval van uiterste hoogdringendheid of indien een ernstige bedreiging bestaat voor de integriteit of veiligheid van de markt, kan de Marktautoriteit tevens een Lid dat een overtreding begaat, schorsen tijdens de procedure of tijdens een beroep tegen de beslissing van de Marktautoriteit. De Marktautoriteit kan tevens de schorsing of intrekking van het lidmaatschap van een Lid gelasten zonder voorafgaande hoorzitting of verzoek om verschijning indien het betreffende Lid niet meer beschikt over de vereiste kwalificaties zoals vastgelegd in Regel 8201 van dit Reglement. 12108. De Marktautoriteit maakt binnen één maand na ontvangst van de laatste schriftelijke opmerkingen van de Verweerder of na de eventuele hoorzitting, zijn beslissing betreffende de vordering aan de Verweerder schriftelijk over, samen met de redenen en gronden daarvoor.Kopieën van dergelijke beslissingen met betrekking tot Leden dienen door de Marktautoriteit aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en aan de Bevoegde Overheid van het betreffende Lid te worden overgemaakt. De beslissing van de Marktautoriteit is definitief en bindend voor de Verweerder, zonder afbreuk aan eventuele voorwaarden vermeld in de beslissing. 122. Verloop van de Procedure 12201.Zonder afbreuk aan dit Hoofdstuk 12, voert de Marktautoriteit de procedure op de wijze die zij passend acht, op voorwaarde dat alle partijen gelijk worden behandeld en dat alle partijen tijdens elk stadium van de procedure de mogelijkheid krijgen hun grieven uiteen te zetten voor zover dit het verloop van de procedure niet in gedrang brengt. 12202. De Marktautoriteit, optredend in het kader van de Regels 12001 tot en met 12008 van dit Reglement, oordeelt naar eigen goeddunken over de ontvankelijkheid en de bewijswaarde van het voorgelegde bewijsmateriaal.Schriftelijk bewijs heeft echter voorrang op mondeling bewijs en originele documenten hebben voorrang op gefaxte of gekopieerde documenten. Stemopnamen van transacties worden geacht dezelfde waarde te hebben als mondeling bewijs geleverd tijdens een hoorzitting. 123. Samenvoeging van Verzoeken tot Herziening of van Vorderingen 12301.De Marktautoriteit kan naar eigen inzicht procedures samenvoegen aangaande twee of meer verzoeken tot herziening of twee of meer vorderingen, wanneer het gemeenschappelijke of gelijkaardige rechtsvragen of feitelijke vragen betreft, wanneer het voorgelegde bewijsmateriaal met betrekking tot elke procedure respectievelijk een impact kan hebben op de andere, of in het algemeen, wanneer het verkieslijk is ze samen te voegen teneinde beslissingen inzake de verschillende verzoeken tot herziening of de verschillende vorderingen die niet onderling verenigbaar zouden kunnen zijn, te vermijden. 12302. De Marktautoriteit doet een schriftelijke kennisgeving van de voorgestelde samenvoeging aan de partijen toekomen, samen met kopieën van de samen te voegen verzoeken tot herziening of vorderingen.Elke betrokken partij kan binnen een termijn van tien dagen vanaf de datum waarop zij de kennisgeving heeft ontvangen, schriftelijk bezwaar indienen. Na het aflopen van deze termijn besluit de Marktautoriteit of de procedures al dan niet worden samengevoegd. Deze beslissing van de Marktautoriteit is definitief en bindend voor alle partijen. 124. Kennisgeving 12401.Elke vordering, beroep, schriftelijke opmerking, beslissing en elk ander document en informatie die tijdens de procedure wordt uitgewisseld, wordt door de partij waarvan zij afkomstig is, verzonden aan alle andere partijen die bij de procedure betrokken zijn en aan de Marktautoriteit. 12402. Elke vordering, beroep, schriftelijke opmerking, beslissing en elke andere kennisgeving die verband houdt met procedures bepaald in deze Procedurecode, dient te worden verzonden naar de geadresseerde op diens adres waarvan de Marktautoriteit in kennis is gesteld of op enig ander adres dat door die partij gewoonlijk in het kader van haar bedrijf wordt gebruikt.12403. De Marktautoriteit houdt een volledig dossier van alle documenten die worden uitgewisseld tussen de partijen en van alle beslissingen van de Marktautoriteit betreffende elke procedure, ter beschikking van alle belanghebbende partijen.Na een termijn van vijf jaar na de eindbeslissing van de Marktautoriteit mag dit dossier worden vernietigd. 125. Taal en Plaats van de Procedure 12501.De voertaal van de procedure ingesteld overeenkomstig dit Hoofdstuk 12, is het Engels. Documenten waarnaar in deze procedures wordt verwezen, worden in hun oorspronkelijke vorm en taal ingediend, samen met een Engelse vertaling ervan. 12502. De procedure ingesteld overeenkomstig dit Hoofdstuk 12 en elke schriftelijke procedure die hiermee verband houdt, worden geacht in Brussel plaats te vinden.126. Kosten en Honoraria 12601.Elk van de partijen is verantwoordelijk voor de eigen kosten en honoraria in het kader van de procedure overeenkomstig dit Hoofdstuk 12. 12602. De secretariaatskosten van de Marktautoriteit die optreedt in het kader van de Regels 12001 tot en met 12008 van dit Reglement, worden door de partijen bij elke procedure gedragen in een verhouding die door de Marktautoriteit naar eigen inzicht wordt bepaald in haar eindbeslissing over het voorwerp van de procedure.127. Klacht 12701.Elke natuurlijke of rechtspersoon die een klacht wil indienen tegen een Emittent en/of de raad van bestuur daarvan of tegen een Lid en/of de raad van bestuur daarvan, dient de Marktautoriteit van zijn voornemen daarvan in kennis te stellen. 128. Niet-Naleving 12801.Het niet-naleven van dit Hoofdstuk 12 of van enige regel of voorschrift uitgevaardigd in overeenstemming hiermee, heeft tot gevolg dat : (a) in het geval van niet-naleving door een Emittent en/of de Raad daarvan of een Lid en/of een van de Bestuurders daarvan, die Emittent en/of de Raad daarvan of het Lid en/of een van de leden van de Raad daarvan, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn recht om te verschijnen op een hoorzitting of om schriftelijke opmerkingen voor te leggen of, eventuele, aanvullende schriftelijke opmerkingen voor te leggen, tenzij de Marktautoriteit anders beslist;(b) in het geval van niet-naleving door de Marktautoriteit in het kader van een procedure in het kader van de Regels 12001 tot en met 12008 van dit Reglement, de Marktautoriteit geacht zal worden haar vordering te hebben ingetrokken;(c) in het geval van niet-naleving door een natuurlijke of rechtspersoon die een klacht wil indienen tegen een Emittent en/of de Raad daarvan of een Lid en/of zijn leden van de Raad, deze natuurlijke of rechtspersoon niet betrokken kan worden bij een procedure die vervolgens door de Marktautoriteit wordt ingesteld overeenkomstig dit Hoofdstuk 12, behalve als getuige. HOOFDSTUK 1 3. - Arbitrageregels 130. Toepassingsgebied 13001.Geschillen tussen Leden met betrekking tot verrichtingen op EASDAQ zullen worden beslecht overeenkomstig dit Hoofdstuk 13. 13002. Een partij die weet dat een bepaling van, of voorwaarde krachtens, dit Hoofdstuk 13 niet is nageleefd en die niettemin de arbitrage voortzet zonder onmiddellijk bezwaar tegen de inbreuk in te dienen, wordt geacht van zijn recht om bezwaar te maken tegen de inbreuk, te hebben afgezien.131. Kennisgeving en Berekening van Termijnen 13101.Voor de toepassing van dit Hoofdstuk 13 wordt elke kennisgeving, mededeling of elk voorstel geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde indien zij persoonlijk is overhandigd aan de geadresseerde of indien zij is afgeleverd op de gebruikelijke verblijfplaats, bedrijfsvestiging of postadres van de geadresseerde, of, indien geen van deze plaatsen na redelijk onderzoek kan worden achterhaald, op de laatst bekende gebruikelijke verblijfplaats of bedrijfsvestiging. 13102. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk 13 wordt elke kennisgeving, mededeling of elk voorstel geacht te zijn ontvangen op de dag waarop zij is overgemaakt aan de geadresseerde overeenkomstig Regel 13101 van dit Reglement.13103. Voor het berekenen van een termijn krachtens dit Hoofdstuk 13 begint de termijn op de dag die volgt op de dag waarop een kennisgeving, mededeling of voorstel is ontvangen door de geadresseerde.Indien de laatste dag van de termijn een officiële feestdag of geen EASDAQ-Werkdag in de gebruikelijke verblijfplaats, bedrijfsvestiging of postadres van de geadresseerde is, wordt de termijn verlengd tot de volgende EASDAQ-Werkdag. Officiële feestdagen of niet-EASDAQ-Werkdagen die vallen binnen de termijn, worden wel opgenomen in de berekening van de termijn. 132. Kennisgeving van Arbitrage 13201.De Eiser dient aan de Verweerder een kennisgeving van arbitrage te doen toekomen en een kopie daarvan aan de Marktautoriteit over te maken. De arbitrageprocedure wordt geacht te zijn aangevangen op de datum waarop de kennisgeving van arbitrage is ontvangen door de Verweerder. 13202. De kennisgeving van arbitrage dient het volgende te bevatten : (a) een verzoek tot verwijzing van het geschil naar arbitrage;(b) de namen en adressen van de partijen;(c) een verwijzing naar dit Hoofdstuk 13;(d) een verwijzing naar de verrichting op basis waarvan, of in verband waarmee, het geschil is ontstaan;(e) de algemene aard van de vordering en een aanwijzing van het betrokken bedrag, indien van toepassing;(f) het beoogde herstel of genoegdoening;en (g) een voorstel inzake het aantal arbiters (met name één of drie), indien de partijen dit niet vooraf overeengekomen zijn.13203. De kennisgeving van arbitrage kan tevens bevatten : (a) voordrachten van personen te benoemen als enige arbiter zoals bedoeld in Regel 13420 van dit Reglement;(b) de kennisgeving van de benoeming van een arbiter zoals bedoeld in Regel 13431 van dit Reglement;of (c) het verzoek om arbitrage zoals vermeld in Regel 13640 van dit Reglement.133. Vertegenwoordiging en Bijstand 13301.De partijen mogen worden vertegenwoordigd of bijgestaan door de personen van hun eigen keuze. De namen en adressen van deze personen moeten schriftelijk worden medegedeeld aan de andere partijen en aan de Marktautoriteit. In deze mededeling dient te worden aangegeven of de aanstelling plaatsvindt met het oog op vertegenwoordiging of bijstand. 134. Samenstelling van het College van Arbiters 134.1. Aantal Arbiters 13410. Indien de partijen niet vooraf het aantal arbiters zijn overeengekomen (met name één of drie) en indien binnen 15 dagen na ontvangst door de Verweerder van de kennisgeving van arbitrage de partijen niet zijn overeengekomen dat er maar één arbiter zal zijn, worden drie arbiters benoemd. 134.2. Benoeming van Arbiters B Eén Arbiter 13420. Indien er één arbiter dient te worden benoemd, mag elke partij aan de tegenpartij de namen van een of meerdere personen voordragen, waarvan er één kan worden benoemd als enige arbiter.13421. Indien binnen dertig dagen na ontvangst door een partij van een voorstel dat is gedaan overeenkomstig Regel 13420 van dit Reglement, de partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen betreffende de keuze van één arbiter, wordt deze arbiter benoemd door de Marktautoriteit.13422. De Marktautoriteit dient, op verzoek van een van de partijen, de enige arbiter zo snel mogelijk te benoemen.Bij deze benoeming volgt de Marktautoriteit de volgende procedure, tenzij beide partijen overeenkomen dat deze procedure niet gevolgd hoeft te worden of tenzij de Marktautoriteit naar eigen goeddunken oordeelt dat het volgen van deze procedure in de voorliggende zaak niet aangewezen is : (a) Op verzoek van een van de partijen legt de Marktautoriteit aan beide partijen een identieke lijst voor met ten minste drie namen;(b) Binnen vijftien dagen na ontvangst van deze lijst kan elke partij de lijst terugzenden naar de Marktautoriteit, na de naam of namen waartegen zij bezwaar maakt, te hebben geschrapt en na de resterende naam of namen op de lijst te hebben genummerd in de volgorde van voorkeur;(c) Na het verstrijken van bovengenoemde termijn benoemt de Marktautoriteit de enige arbiter uit de namen die zijn goedgekeurd op de naar haar teruggezonden lijsten, rekening houdend met de volgorde van voorkeur zoals aangegeven door partijen;(d) Indien, om welke reden ook, de benoeming niet kan plaatsvinden volgens deze procedure, mag de Marktautoriteit naar eigen goeddunken handelen bij de benoeming van de enige arbiter.13423. Bij deze benoeming houdt de Marktautoriteit rekening met die overwegingen die vereist zijn om de benoeming van een onafhankelijke en onpartijdige arbiter te verzekeren, alsmede met de wenselijkheid om een arbiter met een andere nationaliteit dan de nationaliteiten van de partijen te benoemen. 134.3. Benoeming van Arbiters B Drie Arbiters 13430. Indien er drie arbiters dienen te worden benoemd, benoemt elke partij één arbiter.De twee arbiters die op deze wijze zijn benoemd, kiezen de derde arbiter, die zal optreden als voorzitter van het college van arbiters. 13431. Indien binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de benoeming van de arbiter door de eerste partij, de tweede partij de eerste partij niet in kennis heeft gesteld van haar arbiter, mag de eerste partij de Marktautoriteit verzoeken de tweede arbiter te benoemen.In voorkomend geval mag de Marktautoriteit naar eigen goeddunken de arbiter benoemen. 13432. Indien binnen 30 dagen na de benoeming van de tweede arbiter de twee arbiters niet tot overeenstemming zijn gekomen over de keuze van de voorzittende arbiter, wordt de voorzittende arbiter benoemd door de Marktautoriteit op dezelfde wijze als voorzien voor de benoeming van de enige arbiter in dit Hoofdstuk 13. 134.4. Benoeming van Arbiters B Kennisgeving 13440. Indien de Marktautoriteit wordt verzocht een arbiter te benoemen overeenkomstig dit Hoofdstuk 13, doet de verzoekende partij de Marktautoriteit een kopie van de kennisgeving van arbitrage toekomen evenals een kopie van de verrichtingsdocumenten waaruit of in verband waarmee het geschil is ontstaan.De Marktautoriteit mag beide partijen om alle informatie verzoeken die zij noodzakelijk acht om haar taak te vervullen. 13441. Indien de namen van een of meerdere personen worden voorgesteld voor benoeming tot arbiter, wordt hun volledige naam, adres en nationaliteit in de kennisgeving van benoeming vermeld, evenals een omschrijving van hun kwalificaties. 135. Wraking van Arbiters 135.1. Bekendmaking van Omstandigheden door Arbiter 13510. Een mogelijke arbiter dient aan degenen die hem benaderen in verband met zijn mogelijke benoeming, elke omstandigheid kenbaar te maken die zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen.Een arbiter maakt, wanneer hij eenmaal benoemd of gekozen is, dergelijke omstandigheden aan de partijen kenbaar, tenzij zij reeds hierover door hem geïnformeerd zijn. 135.2. Omstandigheden waarin een Arbiter kan worden gewraakt 13520. Elke arbiter kan worden gewraakt indien er omstandigheden zijn die tot gerechtvaardigde twijfel leiden betreffende zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid.13521. Een partij mag een door haar benoemde arbiter alleen wraken op gronden die haar ter kennis kwamen n|$$|Aaa de benoeming. 135.3. Procedure voor het wraken van een Arbiter 13530. Een partij die een arbiter wraakt, dient binnen vijftien dagen na te zijn ingelicht over de benoeming van de gewraakte arbiter, of binnen 15 dagen volgend op de datum waarop de desbetreffende partij in kennis is gesteld van de omstandigheden zoals vermeld in de Regel 13510 van dit Reglement, kennisgeving te doen van haar wraking.13531. Kennisgeving van de wraking wordt gezonden aan de partij die de arbiter die wordt gewraakt, heeft benoemd, aan de arbiter zelf en aan de andere leden van het college van arbiters.De kennisgeving dient schriftelijk te geschieden en dient de redenen voor de wraking uiteen te zetten. 13532. Indien een arbiter is gewraakt door een partij, kan de andere partij instemmen met de wraking.De arbiter kan tevens, na de wraking, zijn functie neerleggen. Geen van deze beide gevallen houdt de aanvaarding van de gegrondheid van de wrakingsgronden in. In beide gevallen worden de procedures beschreven in de Regel 13410 van dit Reglement volledig gevolgd om een vervangende arbiter te benoemen, zelfs indien gedurende de benoemingsprocedure van de gewraakte arbiter een van de partijen geen gebruik had gemaakt van haar recht tot benoeming of van haar recht tot deelname aan de benoeming. 13533. Indien de tegenpartij niet instemt met de wraking of de gewraakte arbiter zich niet terugtrekt, doet de Marktautoriteit uitspraak over de wraking. 135.4. Benoeming van een Vervangende Arbiter 13540. Indien de Marktautoriteit de wraking bekrachtigt, wordt een vervangende arbiter benoemd of gekozen overeenkomstig de procedure beschreven in de Regels 13410 tot en met 13441 van dit Reglement die werd gevolgd om de gewraakte arbiter te benoemen of te kiezen. 135.5. Vervanging van een Arbiter 13550. In geval van overlijden of ontslag van een arbiter tijdens de arbitrageprocedure wordt een vervangende arbiter benoemd of gekozen overeenkomstig de procedure voorzien in dit Hoofdstuk 13 die werd gevolgd voor het benoemen of kiezen van de arbiter die dient te worden vervangen.13551. Ingeval een arbiter in gebreke blijft of het de jure of de facto onmogelijk is zijn taak uit te oefenen, is de procedure voor het wraken en vervangen van een arbiter zoals beschreven in dit Hoofdstuk 13, van toepassing. 136. Arbitrageprocedure 136.1. Herneming van de Debatten bij Vervanging van een Arbiter 13610. Indien de enige arbiter of voorzitter-arbiter wordt vervangen overeenkomstig dit Hoofdstuk 13, worden alle debatten die daarvoor hebben plaatsgevonden, hernomen.Indien een andere arbiter wordt vervangen, mag het college van arbiters naar eigen goeddunken bepalen of de voorgaande debatten al dan niet moeten worden hernomen. 136.2. Arbitrageprocedure 13620. Mits inachtneming van dit Hoofdstuk 13, mag het college van arbiters de arbitrage voeren op die manier die het geschikt acht, op voorwaarde dat de partijen gelijk worden behandeld en dat elke partij tijdens elk stadium van de procedure volledig in staat wordt gesteld haar grieven uiteen te zetten.13621. Indien een van de partijen er op enig moment in de procedure om verzoekt, houdt het college van arbiters hoorzittingen voor het naar voor brengen van bewijs door getuigen, waaronder ook getuige-deskundigen, of het houden van mondelinge pleidooien.Indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan, beslist het college van arbiters of zulke hoorzittingen worden gehouden of de procedure zal worden gevoerd op basis van documenten en andere schriftelijke stukken die door de partijen worden overlegd. 13622. Een kopie van alle documenten en informatie die door een van de partijen aan het college van arbiters worden overgelegd, dient tegelijkertijd door die partij aan de andere partij en aan de Marktautoriteit te worden overgelegd. 136.3. Plaats en Taal van Arbitrage 13630. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de plaats van arbitrage Brussel.13631. Het college van arbiters mag getuigen horen en overlegbijeenkomsten organiseren voor zijn leden op elke plaats die het geschikt acht, met inachtneming van de omstandigheden van de arbitrage.Het college van arbiters mag op elke plaats bijeenkomen die het geschikt acht voor het onderzoek van bewijsstukken of documenten.

De partijen worden hiervan tijdig in kennis gesteld teneinde hen in staat te stellen bij een dergelijk onderzoek aanwezig te zijn. 13632. De uitspraak wordt gedaan op de plaats van arbitrage.13633. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is de voertaal van de arbitrage het Engels.Deze taal wordt gebruikt voor de memorie van eis, de memorie van verweer en alle overige schriftelijke opmerkingen en, indien mondelinge hoorzittingen plaatsvinden, ook voor dergelijke hoorzittingen. 13634. Alle documenten die zijn aangehecht aan de memorie van eis of aan de memorie van verweer en alle aanvullende documenten of bewijsstukken, in de loop van de procedure voorgelegd in hun oorspronkelijke taal, dienen te worden vergezeld van een vertaling in de taal van arbitrage, tenzij de oorspronkelijke taal het Engels is. 136.4. Memorie van Eis en Memorie van Verweer 13640. Tenzij de memorie van eis is opgenomen in de kennisgeving van arbitrage, dient de Eiser, binnen een door het college van arbiters bepaalde termijn, de memorie van eis schriftelijk mede te delen aan de Verweerder en aan elk van de arbiters.Een kopie van de verrichtingsdocumenten wordt aan de memorie van eis gehecht. De memorie van eis bevat de volgende gegevens : (a) de namen en adressen van de partijen;(b) een uiteenzetting van de feiten die de vordering ondersteunen;(c) de grieven;(d) het geëiste herstel of de geëiste vergoeding. Instructie bij Regel 13640 De bepalingen van deze Regel zijn van toepassing op een tegenvordering en op een vordering die wordt aangevoerd met het oog op compensatie. 13641. De Eiser mag aan zijn memorie van eis alle documenten aanhechten die hij relevant acht of mag verwijzen naar documenten of andere bewijzen die hij zal voorleggen.13642. Binnen een door het college van arbiters bepaalde termijn dient de Verweerder de memorie van verweer schriftelijk mede te delen aan de Eiser en aan elk van de arbiters.13643. De memorie van verweer dient te voldoen aan de eisen genoemd onder (b), (c) en (d) in Regel 13640 van dit Reglement, vervat in de memorie van eis.De verweerder mag aan de memorie van verweer alle documenten hechten waarop zijn verdediging steunt of mag verwijzen naar documenten of andere bewijzen die hij zal voorleggen. 13644. De Verweerder mag in zijn memorie van verweer, of in een later stadium van de arbitrageperiode indien het college van arbiters dit uitstel onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd acht, met het oog op compensatie een tegenvordering indienen die voortvloeit uit dezelfde verrichting of een vordering opwerpen die voortvloeit uit hetzelfde contract. 136.5. Wijzigingen in de Vordering of in het Verweer 13650. Tijdens de arbitrageprocedure mag elke partij haar vordering of verweer wijzigen of aanvullen, tenzij het college van arbiters het ongepast acht een dergelijke wijziging toe te laten, gelet op het late tijdstip waarop dit gevraagd wordt, het aan de tegenpartij toegebrachte nadeel of alle andere omstandigheden.Een vordering mag echter niet zodanig worden gewijzigd dat de gewijzigde vordering buiten het toepassingsgebied van dit Hoofdstuk 13 valt. 136.6. Exceptie aangaande de Bevoegdheid van het College van Arbiters 13660. Het college van arbiters is bevoegd een beslissing te nemen aangaande excepties betreffende zijn bevoegdheid.13661. Het college van arbiters is bevoegd om de toepasselijkheid van het Juridisch Kader van EASDAQ te bepalen.Een beslissing van het college van arbiters die het Juridisch Kader van EASDAQ niet van toepassing verklaart, houdt niet ipso jure de niet-toepasselijkheid van dit Hoofdstuk 13, welke voor dit doel worden beschouwd als een onafhankelijke overeenkomst, in. 13662. Een exceptie betreffende de bevoegdheid van het college van arbiters kan niet later dan in de memorie van verweer aangevochten worden of, indien het gaat om een tegenvordering, in het antwoord op de tegenvordering.13663. In het algemeen moet het college van arbiters voorafgaand beslissen over een exceptie betreffende zijn bevoegdheid.Het college van arbiters mag echter de arbitrage voortzetten en over een dergelijke exceptie beslissen in zijn einduitspraak. 136.7. Andere Schriftelijke Opmerkingen 13670. Het college van arbiters bepaalt welke verdere schriftelijke opmerkingen, in aanvulling op de memorie van eis en de memorie van verweer, door de partijen dienen te worden ingediend of welke door hen mogen worden ingediend en stelt de termijnen vast voor het indienen van dergelijke documenten.13671. De door het college van arbiters bepaalde termijnen voor het indienen van schriftelijke opmerkingen (met inbegrip van de memorie van eis en de memorie van verweer) mogen de 45 dagen niet overschrijden.Het college van arbiters mag echter de termijnen verlengen indien het dit gerechtvaardigd acht. 136.8. Voorlopige Beschermende Maatregelen 13680. Op verzoek van een van de partijen mag het college van arbiters alle voorlopige maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht in het kader van het geschil, met inbegrip van bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen of effecten die het voorwerp uitmaken van het geschil, zoals een bevel tot inbewaringgeving daarvan bij een derde of tot de aankoop of verkoop ervan.13681. Dergelijke voorlopige maatregelen kunnen de vorm van een voorlopige uitspraak aannemen.Het college van arbiters kan een zekerheid eisen voor de kosten van dergelijke maatregelen. 13682. Een verzoek tot het nemen van voorlopige maatregelen door een van beide partijen ingediend bij een gerechtelijke instantie of bij de Marktautoriteit, wordt niet als onverenigbaar met dit Hoofdstuk 13 beschouwd, noch wordt het beschouwd als een afstand van dit Hoofdstuk 13. 136.9. In Gebreke Blijven 13690. Indien de Eiser zijn memorie van eis niet heeft ingediend binnen de door het college van arbiters bepaalde termijn zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging, beveelt het college van arbiters de beëindiging van de arbitrageprocedure.Indien de Verweerder zijn memorie van verweer niet binnen een door het college van arbiters bepaalde termijn heeft ingediend zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging hiervan, beveelt het college van arbiters de voortzetting van de arbitrageprocedure. 13691. Indien een van de partijen, naar behoren in kennis gesteld overeenkomstig dit Hoofdstuk 13, nalaat te verschijnen op een hoorzitting zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging hiervan, mag het college van arbiters de arbitrage voortzetten.13692. Indien een van de partijen, naar behoren verzocht om schriftelijke bewijzen te overleggen, nalaat hieraan binnen de gestelde termijn gehoor te geven, zonder afdoende redenen aan te voeren ter rechtvaardiging hiervan, mag het college van arbiters tot een uitspraak komen op basis van de bewijzen waarover het beschikt. 137. Bewijs 137.1. Aard van het Bewijs 13710. Elke partij zal de bewijslast dragen ten aanzien van de feiten die zij inroept om haar memorie van eis of haar memorie van verweer te ondersteunen.13711. Het college van arbiters mag, indien het dit gepast acht, van een partij eisen dat deze aan het college en aan de tegenpartij binnen een door haar bepaalde termijn een inventaris aflevert van de stukken en andere bewijzen die de partij van plan is te overleggen ter ondersteuning van de desbetreffende feiten zoals uiteengezet in haar memorie van eis of haar memorie van verweer.13712. Op elk moment tijdens de arbitrageprocedure mag het college van arbiters van de partijen eisen dat zij documenten, stukken of enig ander bewijs overleggen binnen een door haar bepaalde termijn. 137.2. Hoorzittingen 13720. Ingeval een hoorzitting plaatsvindt, stelt het college van arbiters de partijen voldoende tijdig in kennis van de datum, het tijdstip waarop en de plaats waar deze zal plaatsvinden.13721. Indien er getuigen dienen te worden gehoord, deelt elke partij ten minste vijftien dagen vóór de hoorzitting aan het college van arbiters en aan de tegenpartij de namen en adressen mee van de getuigen die zij van plan is op te roepen, evenals het onderwerp waarover en de talen waarin deze getuigen hun getuigenis zullen afleggen.13722. Het college van arbiters zal regelingen treffen voor de vertaling van mondelinge verklaringen die worden gedaan tijdens een hoorzitting en voor het opnemen van de hoorzitting, indien het college dit, gezien de gegeven omstandigheden van de zaak, noodzakelijk acht, of indien de partijen hierover hun akkoord hebben gegeven en een dergelijk akkoord ten minste 15 dagen vóór de hoorzitting aan het college hebben medegedeeld.13723. Hoorzittingen worden achter gesloten deuren gehouden, tenzij partijen anders overeenkomen.Het college van arbiters mag de verwijdering van een getuige of getuigen eisen tijdens de getuigenis van andere getuigen. Het college van arbiters is vrij om te bepalen op welke wijze de getuigen zullen worden gehoord. 13724. De getuigenissen van de getuigen mogen ook worden geleverd in de vorm van door hen ondertekende schriftelijke verklaringen.13725. Het college van arbiters zal de ontvankelijkheid, de relevantie, de gewichtigheid en de bewijskracht van het voorgelegde bewijs beoordelen. 137.3. Deskundigen 13730. Het college van arbiters mag een of meer deskundigen aanstellen om aan het college schriftelijk verslag uit te brengen over specifieke door haar bepaalde vragen.Een kopie van de taakomschrijving van de deskundigen, zoals opgesteld door het college van arbiters, wordt aan beide partijen overlegd. 13731. De partijen dienen de deskundige alle relevante informatie te verschaffen of voor zijn onderzoek alle relevante documenten of goederen voor te leggen waartoe hij hen zou verzoeken.Elk geschil tussen een partij en een dergelijke deskundige met betrekking tot de relevantie van de gevraagde informatie, documenten of goederen, wordt ter beslissing naar het college van arbiters verwezen. 13732. Na ontvangst van het verslag van de deskundige zendt het college van arbiters een kopie van het verslag toe aan de partijen die vervolgens de gelegenheid hebben hun mening over het verslag schriftelijk uit te drukken.Een partij heeft het recht om alle documenten te bestuderen waarop de deskundige zich heeft gebaseerd voor zijn verslag. 13733. Op verzoek van een van de partijen kan de deskundige, na het voorleggen van het verslag, ter hoorzitting worden opgeroepen, waarop de partijen het recht hebben aanwezig te zijn en er de deskundige te ondervragen.Tijdens deze hoorzitting mag elke partij getuige-deskundigen oproepen om te getuigen over de geschilpunten.

Regels 13720 tot en met 13725 van dit Reglement zijn op deze hoorzittingen van toepassing. 138. De Uitspraak 138.1. Sluiting van de Debatten 13810. Het college van arbiters mag informeren of de partijen nog andere bewijzen willen overleggen, andere getuigen willen laten horen of andere argumenten willen aanvoeren en, indien dit niet het geval is, mag het de debatten gesloten verklaren.13811. Het college van arbiters mag, indien het dit noodzakelijk acht wegens buitengewone omstandigheden, uit eigen beweging of op verzoek van een partij, beslissen de debatten te heropenen op elk tijdstip alvorens uitspraak is gedaan. 138.2. Beslissingen 13820. Indien er drie arbiters zijn, wordt elke uitspraak of elke andere beslissing van het college van arbiters genomen bij meerderheid van de arbiters.13821. In geval van procedurekwesties, indien er geen meerderheid bestaat of indien het college van arbiters hem daartoe machtigt, mag de voorzitter alleen beslissen, met mogelijkheid van herziening, in voorkomend geval, door het college van arbiters. 138.3. Vorm en Gevolgen van de Uitspraak 13830. Naast het doen van een einduitspraak is het college van arbiters bevoegd tot het doen van tussentijdse of deeluitspraken.13831. De uitspraak wordt gedaan op de plaats van arbitrage in de taal van de arbitrage en, indien de taal van de arbitrage niet het Engels is, eveneens in het Engels.In geval van discrepantie tussen de tekst in de taal van arbitrage en de tekst in het Engels, zal de eerste tekst primeren. 13832. De uitspraak wordt schriftelijk gedaan en is definitief en bindend voor de partijen.De partijen zijn gehouden de uitspraak te goeder trouw en zonder uitstel uit te voeren. 13833. Het college van arbiters deelt de redenen en gronden voor de uitspraak mee.13834. De uitspraak wordt ondertekend door de arbiters en maakt melding van de datum waarop en de plaats waar de uitspraak is gedaan. Ingeval er drie arbiters zijn en een van hen niet ondertekent, vermeldt de uitspraak de reden voor het ontbreken van zijn handtekening. 13835. Kopieën van de uitspraak, ondertekend door de arbiters, worden door het college van arbiters aan de partijen en aan de verantwoordelijke van het Juridisch Departement van EASDAQ N.V. toegezonden. 13836. Indien de arbitragewetgeving van de plaats van arbitrage vereist dat de uitspraak door het college van arbiters wordt neergelegd of geregistreerd, leeft het college deze vereiste na binnen de krachtens die wetgeving gestelde termijn. 138.4. Toepasselijk Recht 13840. Het college van arbiters past het recht toe dat door de partijen is aangeduid als zijnde van toepassing op de inhoud van het geschil.Ingeval de partijen nalaten dergelijke aanduiding te doen, past het college van arbiters de wetgeving toe zoals bepaald door de wetsconflictenregels die het van toepassing acht. 13841. In elk geval beslist het college van arbiters overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ en het toepasselijk recht en zal het de op de verrichting toepasselijke handelsgebruiken in aanmerking nemen. 138.5. Minnelijke Schikking of andere Gronden voor Beëindiging 13850. Indien de partijen, vóór de uitspraak, overeenkomen het geschil in der minne te schikken, beveelt het college van arbiters de beëindiging van de arbitrageprocedure of legt zij, indien beide partijen daarom verzoeken en het college zulks aanvaardt, de minnelijke schikking vast in de vorm van een akkoorduitspraak.Het college van arbiters is niet verplicht om een dergelijke uitspraak te motiveren. 13851. Indien, vóór de uitspraak, de voortzetting van de arbitrageprocedure onnodig of onmogelijk wordt om enige reden die niet wordt vermeld in Regel 13850 van dit Reglement, stelt het college van arbiters de partijen in kennis van zijn voornemen om de beëindiging van de procedure te bevelen.Het college van arbiters heeft de bevoegdheid om zulks te bevelen, tenzij een partij gerechtvaardigde bezwaren aanvoert. 13852. Kopieën van het bevel tot beëindiging van de arbitrageprocedure of van de akkoorduitspraak, worden ondertekend door de arbiters, door het college van arbiters aan de partijen en aan de Marktautoriteit toegezonden.Indien een uitspraak in gemeenschappelijk akkoord is gedaan, zijn de Regels 13831, 13832 en 13834 tot en met 13837 van dit Reglement van toepassing. 138.6. Interpretatie van de Uitspraak 13860. Binnen de 30 dagen na ontvangst van de uitspraak mag elke partij, met kennisgeving aan de tegenpartij, het college van arbiters verzoeken een interpretatie van de uitspraak te geven.13861. De interpretatie wordt schriftelijk gegeven binnen de 45 dagen na ontvangst van het verzoek.De interpretatie maakt deel uit van de uitspraak en is onderworpen aan de Regels 13831 tot en met 13837 van dit Reglement. 138.7. Verbetering van de Uitspraak 13870. Binnen de dertig dagen na ontvangst van de uitspraak mag elke partij, met kennisgeving aan de tegenpartij, het college van arbiters verzoeken om enige berekeningsfouten, schrijf- of typfouten of gelijkaardige fouten in de uitspraak te verbeteren.Het college van arbiters mag binnen de 30 dagen na het toezenden van de uitspraak op eigen initiatief dergelijke fouten verbeteren. 13871. Dergelijke verbeteringen worden schriftelijk gemaakt en zijn onderworpen aan de Regels 13831 tot en met 13837 van dit Reglement. 138.8. Aanvullende Uitspraak 13880. Binnen de 30 dagen na ontvangst van de uitspraak mag elke partij, met kennisgeving aan de tegenpartij, het college van arbiters verzoeken om een aanvullende uitspraak te doen met betrekking tot de vorderingen die tijdens de arbitrageprocedure zijn ingediend maar welke niet zijn opgenomen in de uitspraak.13881. Indien het college van arbiters het verzoek tot een aanvullende uitspraak gerechtvaardigd vindt en van mening is dat de nalatigheid kan worden rechtgezet zonder verdere hoorzittingen of bewijsvoering, vult het zijn uitspraak binnen de 60 dagen na ontvangst van het verzoek aan.13882. Indien er een aanvullende uitspraak wordt gedaan, zijn de Regels 13831 tot en met 13837 van dit Reglement van toepassing. 139. Kosten 139.1. Arbitragekosten 13910. Het college van arbiters bepaalt in zijn uitspraak de kosten van de arbitrage.De kosten zullen uitsluitend omvatten : (a) het honorarium van het college van arbiters, afzonderlijk te specificeren per arbiter, en door het college vast te stellen overeenkomstig de Regels 13920 tot en met 13923 van dit Reglement;(b) de reiskosten en overige kosten gemaakt door de arbiters;(c) de kosten van deskundigenadvies en van andere bijstand die door het college van arbiters is ingeroepen;(d) de reiskosten en overige kosten opgelopen door getuigen, voor zover dergelijke kosten zijn goedgekeurd door het college van arbiters;en (e) alle honoraria en algemene onkosten van de Marktautoriteit. 139.2. Honoraria 13920. Het bedrag van de honoraria van het college van arbiters dient redelijk te zijn, rekening houdend met het betwiste bedrag, de complexiteit van de zaak, de tijd die door de arbiters werd besteed en alle andere relevante omstandigheden van de zaak.13921. De Marktautoriteit publiceert een honorariumtabel voor arbiters in geschillen tussen Leden.Bij het vaststellen van zijn honorarium houdt het college van arbiters rekening met deze honorariumtabel in zoverre het dit gepast acht gezien de omstandigheden van de zaak. 13922. Indien een partij hierom verzoekt en de Marktautoriteit hiermee instemt stelt het college van arbiters, in het geval bedoeld in Regel 13921 van dit Reglement, zijn honorarium slechts vast na overleg met de Marktautoriteit, die hierbij aan het college van arbiters elke opmerking met betrekking tot het honorarium mag maken die zij gepast acht.13923. Er mogen geen bijkomende honoraria gevraagd worden door het college van arbiters voor de interpretatie, verbetering of vervollediging van zijn uitspraak krachtens dit Hoofdstuk 13. 139.3. Aansprakelijkheid voor Kosten 13930. Behalve zoals voorzien in Regel 13931 van dit Reglement, worden de kosten van arbitrage gedragen door de verliezende partij.Het college van arbiters mag deze kosten echter tussen de partijen verdelen, indien het oordeelt dat een dergelijke verdeling billijk is gezien de omstandigheden van de zaak. 13931. Indien het college van arbiters de beëindiging van de arbitrageprocedure beveelt of een uitspraak doet in gemeenschappelijk akkoord, bepaalt het de kosten van de arbitrage zoals omschreven in de Regels 13910 en 13923 van dit Reglement, in de context van dat bevel of die uitspraak. 139.4. Provisie voor Kosten 13940. Het college van arbiters kan elke partij verzoeken een gelijk bedrag te deponeren als provisie voor de kosten waarnaar wordt verwezen in Regel 13910 (a), (b) en (c) van dit Reglement.13941. Tijdens de arbitrageprocedure kan het college van arbiters aanvullende provisies aan de partijen vragen.13942. Indien een partij dit vraagt en de Marktautoriteit hiermee instemt stelt het college van arbiters het bedrag van de provisies of aanvullende provisies slechts vast na overleg met de Marktautoriteit, die hierbij aan het college van arbiters elke opmerking mag maken die zij gepast acht wat betreft het bedrag van dergelijke provisies en aanvullende provisies.13943. Indien de gevraagde provisies niet volledig betaald zijn binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek, licht het college van arbiters de partijen hierover in, zodat de ene of de andere partij de vereiste betaling kan doen.Indien de betaling niet gedaan wordt, kan het college van arbiters de schorsing of de beëindiging van de arbitrageprocedure bevelen. 13944. Na uitspraak te hebben gedaan, doet het college van arbiters beide partijen een berekening toekomen van de ontvangen provisies en een eventueel batig saldo aan de partijen terugbetalen. Bijlage A Inhoud van het prospectus (Initieel Openbaar aanbod op EASDAQ) Inleiding 0. Het inleidend deel van het prospectus dient ten minste de volgende informatie te bevatten. 0.1. Datum van uitgifte van het prospectus. 0.2. Beknopte voorstelling van de Emittent, het aanbod en de jaarrekeningen. 0.3. Onderscheidende of bijzondere kenmerken van de bedrijfsactiviteiten of bedrijfstak van de Emittent die een belangrijke invloed kunnen hebben op de toekomstige financiële resultaten van de Emittent. De Emittent dient een beschrijving te geven van alle belangrijke risico's en risicofactoren die de beleggers waarschijnlijk niet kennen of verwachten en die een belangrijke invloed kunnen hebben op de activiteiten van de Emittent.

Instructies bij Punt 0.3 1. Voorbeelden van risicofactoren die besproken kunnen worden, zijn : de afhankelijkheid van één of enkele belangrijke klanten of leveranciers (inclusief leveranciers van grondstoffen of financiers); bestaande of waarschijnlijke overheidsreglementering; het vervallen van belangrijke arbeidsovereenkomsten, patenten, merken, licenties, franchises, concessies of royalty-overeenkomsten; ongebruikelijke concurrentiële omstandigheden in de sector, de cyclische aard van de sector en verwachte schaarste in grondstoffen of energie in die mate dat het management niet bij machte zou zijn om een voortdurende levering te kunnen verzekeren. 2. De Emittent zal verzekeren dat het prospectus afdoende kruisverwijzingen bevat naar de risicofactoren beschreven in de inleiding van het prospectus. 0.4. Verklaring waarin aan de beleggers wordt meegedeeld dat Gevoelige Informatie ter beschikking zal worden gesteld van de beleggers in Europa via de EASDAQ-Communicatiemiddelen overeenkomstig de regels betreffende de Doorlopende Verplichtingen van de Emittenten. 0.5. Aanduiding van de plaats waar de Statuten en de financiële staten van de Emittent voor de aandeelhouders beschikbaar zullen worden gesteld. Vermelding van de wijze waarop documenten zoals de jaarverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 5550 van dit Reglement, of de kwartaalverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 5551 van dit Reglement, ter beschikking zullen worden gesteld van de beleggers. 0.6. In voorkomend geval, een verklaring met de volgende strekking : « In het kader van deze uitgifte mag [naam van de Stabilisatiemanager, zoals gedefinieerd in de Stabilisatieregels] meer effecten toewijzen dan beschikbaar zijn of verrichtingen uitvoeren op EASDAQ [of elders] die de marktprijs van [omschrijving van de Betrokken Financiële Instrumenten en van eventuele Verbonden Financiële Instrumenten, zoals gedefinieerd in de Stabilisatieregels] stabiliseren of handhaven op een niveau dat zonder stabilisatie eventueel niet op EASDAQ [of elders] zou gehaald worden. Dergelijke stabilisatie, indien aangevat, kan op elk moment worden gestaakt ». HOOFDSTUK I. - Algemene Informatie en Informatie over de Personen die Verantwoordelijk zijn voor de Inhoud van het Prospectus en het Toezicht op de Rekeningen 1.1. Natuurlijke of Rechtspersonen die Verantwoordelijk zijn voor de Inhoud van het Prospectus 1.1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen en/of naam en statutaire zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus of, in voorkomende gevallen, voor bepaalde gedeelten daarvan, met, in dat geval, de vermelding van deze gedeelten. Vermelding of deze natuurlijke en/of rechtspersonen al dan niet gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens de wetgeving van de landen waar het aanbod plaatsvindt. 1.1.2. Verklaring van de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus dat, voor zover hun bekend, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat zij geen weglatingen bevatten die de strekking ervan zouden veranderen. 1.2. Wettelijke Toezichthouders 1.2.1. Naam, adres en kwalificatie van de wettelijke toezichthouders op de jaarrekeningen van de Emittent die de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren hebben gecontroleerd (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en regels van de Staat van Herkomst van de Emittent. 1.2.2. Verklaring dat de jaarrekeningen gecontroleerd werden. Indien de controleverslagen inzake de jaarrekeningen geweigerd zijn door de wettelijke toezichthouders van de rekeningen of indien er sprake is van enig voorbehoud, dient deze weigering of dit voorbehoud integraal te worden opgenomen, met vermelding van de redenen die de wettelijke toezichthouders hebben opgegeven ter rechtvaardiging van deze weigering of dit voorbehoud. 1.2.3. Vermelding van alle andere gegevens in het prospectus die door de wettelijke toezichthouders zijn gecontroleerd. 1.3. Goedkeuring van het Prospectus door de Bevoegde Overheden 1.3.1. Verklaring dat het prospectus is goedgekeurd door een Bevoegde Overheid, overeenkomstig de Prospectusrichtlijn, en vermelding van de Bevoegde Overheid die het prospectus heeft goedgekeurd en van de datum van deze goedkeuring. 1.3.2. Indien van toepassing, een verklaring dat een certificaat is afgegeven door die Bevoegde Overheid voor het verkrijgen van een wederzijdse erkenning van het prospectus in een andere Lid-Staat, met vermelding van de betreffende Bevoegde Overheid en de datum van deze erkenning. 1.4. Overige Gegevens 1.4.1. Naam en adres van de overheid waarbij de Emittent is ingeschreven en van alle andere instanties waar documenten dienen te worden neergelegd, met een beschrijving van de relevante registratie- of neerleggingsprocedures (bijvoorbeeld betreffende de jaarrekeningen, Statuten enz.). 1.4.2. Indien van toepassing, verklaring dat een exemplaar van het prospectus ter registratie is ingediend bij elke autoriteit bij wie deze neerlegging dient te gebeuren (indien de wetgeving van de Staat van Herkomst van de Emittent dit vereist), met vermelding van de betreffende autoriteit. 1.4.3. Verklaring die een formulering bevat zoals de volgende : « In geval van twijfel over de inhoud of betekenis van de informatie opgenomen in dit document dient een bevoegde of professionele persoon die gespecialiseerd is in het geven van advies inzake de verwerving van financiële instrumenten, te worden geraadpleegd. » HOOFDSTUK II. - Informatie over het Openbaar Aanbod en de Financiële Instrumenten waarop het Prospectus betrekking heeft 2.1. Informatie over de Aanbieder 2.1.1. Naam en statutaire zetel van de Emittent en, indien de financiële instrumenten niet door de Emittent worden aangeboden, een verklaring daartoe en de naam en het adres van de persoon en/of de naam en zetel van de rechtspersoon die de financiële instrumenten aanbiedt. 2.2. Informatie over de Aangeboden Financiële Instrumenten 2.2.1. Vermelding van de vorm van de aangeboden financiële instrumenten.

Instructies bij Punt 2.2.1.

Indien toepasselijk, vermelding dat de aangeboden financiële instrumenten de vorm hebben van depositobewijzen of vergelijkbare certificaten, samen met de naam van de depositaris die dergelijke bewijzen uitgeeft, het adres van zijn voornaamste exploitatiezetel, het aantal eenheden van de onderliggende financiële instrumenten dat vertegenwoordigd wordt door een handelseenheid in dergelijke bewijzen, de identificatie van de onderliggende financiële instrumenten en elke andere informatie vereist door Bijlage C, Hoofdstuk 2 van de Bijlage bij de Richtlijn Opneming in de Officiële Notering. 2.2.2. Omschrijving van de rechten die verbonden zijn aan de aangeboden financiële instrumenten, en in het bijzonder : (a) indien de financiële instrumenten aandelen zijn of daarmee gelijk te stellen zijn, de omvang van het stemrecht, de rechten op winstuitkering van de Emittent en op het gedeelte van het eventuele saldo in geval van vereffening of terugbetaling, en een overzicht van de nodige toestemmingen teneinde deze rechten en voorrechten te kunnen wijzigen.(b) indien de financiële instrumenten converteerbaar zijn in andere financiële instrumenten, of recht geven op de verwerving van, of inschrijving op, andere of bijkomende financiële instrumenten, de voorwaarden en data waarop de houder van de financiële instrumenten het recht heeft de betreffende onderliggende financiële instrumenten te verwerven, de procedures voor het uitoefenen van dit recht, en de rechten die aan de onderliggende financiële instrumenten zijn verbonden.(c) data waarop het recht op dividenden of rentes ontstaat en verjaringstermijn van het recht op dividenden en rentes, met vermelding van de partij die begunstigd wordt door dit recht.(d) modaliteiten voor het uitoefenen van enig voorkooprecht verbonden aan de financiële instrumenten, de verhandelbaarheid van deze rechten en de behandeling van de voorkooprechten die niet zijn uitgeoefend.In voorkomend geval, vermelding van de redenen voor de beperking of opheffing van deze rechten; in die gevallen, rechtvaardiging van de uitgifteprijs en vermelding van de personen ten gunste van wie die beperking of opheffing is doorgevoerd. (e) modaliteiten van toepassing op de inkopen van financiële instrumenten door de Emittent, en een beschrijving van de voorwaarden en bepalingen die op deze inkoop van toepassing zijn. 2.2.3. Beschrijving van het belastingstelsel, waaronder bepalingen inzake de fiscale bronheffingen, waaraan de houders van de aangeboden financiële instrumenten onderworpen zijn overeenkomstig de van kracht zijnde wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent en van de staten waarin de financiële instrumenten worden aangeboden.

Verklaring of de Emittent verantwoordelijkheid opneemt voor de fiscale bronheffingen. 2.2.4. Verklaring die de vrije overdraagbaarheid van de aangeboden financiële instrumenten binnen de Europese Unie en hun volledige volstorting bevestigt overeenkomstig Regel 4401 (a) van dit Reglement. 2.3. Informatie over de Toelating tot Verhandeling van de Financiële Instrumenten op EASDAQ 2.3.1. Vermelding dat de toelating tot verhandeling op EASDAQ van de aangeboden financiële instrumenten verkregen is of verkregen zal worden alsmede de datum van die toelating. Vermelding van het EASDAQ-verhandelingssymbool. 2.3.2. De datum voor zover bekend waarop de aangeboden financiële instrumenten de eerste maal op EASDAQ zullen worden verhandeld. 2.3.3. Beschrijving van het EASDAQ-Vereffeningssysteem. 2.4. Informatie over de Inschrijving op het Openbaar Aanbod 2.4.1. Aard en bedrag van het openbaar aanbod, voor zover deze vooraf bepaald zijn. Aantal aangeboden financiële instrumenten, met vermelding van het aantal financiële instrumenten dat door de Emittent uitgegeven zal worden en/of het aantal dat door de verkopende aandeelhouders verkocht zal worden, voor zover dit vooraf bepaald is. 2.4.2. Vermelding van de besluiten, machtigingen en goedkeuringen op basis waarvan de aangeboden financiële instrumenten verkocht en/of uitgegeven zijn of zullen worden. Vermelding van de uitoefening van het voorkeurrecht van aandeelhouders of van de beperking of opheffing van dit recht.

Instructies bij Punt 2.4.2 In geval van uitgifte van financiële instrumenten naar aanleiding van een fusie of splitsing van de Emittent, de overdracht van alle of een deel van de activa en passiva van een onderneming, een openbaar overnamebod, of als vergoeding voor de overdracht van activa anders dan in speciën, vermelding van de plaats waar de documenten die de modaliteiten en voorwaarden van die verrichtingen beschrijven geraadpleegd kunnen worden door het publiek. 2.4.3. Openingsperiode van het aanbod van de financiële instrumenten.

Vermelding of het aanbod vervroegd kan worden afgesloten. 2.4.4. Aanbiedingsprijs, met vermelding van de nominale waarde of, bij gebreke daaraan, de boekhoudkundige fractiewaarde of het bedrag van de kapitaalverhoging; de uitgiftepremie en het bedrag van de kosten die uitdrukkelijk ten laste van de inschrijver of koper komen. Naam van de financiële instellingen die belast zijn met het in ontvangst nemen van inschrijvingen door het publiek. 2.4.5. De wijze van betaling van de aanbiedingsprijs, in het bijzonder voor het volstorten van financiële instrumenten die nog niet zijn volgestort. 2.4.6. De modaliteiten van en termijnen voor de levering van de aangeboden financiële instrumenten en het eventueel creëren van voorlopige certificaten. De eventuele leveringskosten voor rekening van de inschrijvers. 2.4.7. De modaliteiten toepasselijk op de bedragen ontvangen van inschrijvers tijdens de periode voorafgaand aan de levering van de aangeboden financiële instrumenten, waaronder de modaliteiten van de terugstorting van de ontvangen bedragen aan inschrijvers indien hun inschrijvingsaanvragen geheel of gedeeltelijk niet werden aanvaard, en de kalender voor de terugstorting van die bedragen. 2.4.8. Vermelding van een eventuele tranche van het aanbod dat voorbehouden is voor bepaalde staten waar het aanbod plaatsvindt of voor bepaalde begunstigden ten gunste van wie het aanbod plaatsvindt. 2.4.9. Vermelding en beschrijving van elke overtoewijzingsoptie, waarin het bedrag aan bijkomende financiële instrumenten mogen verkocht en/of uitgegeven worden, de prijs en de duur van deze overtoewijzingsoptie vermeld worden. 2.4.10. Indien, gelijktijdig of bijna gelijktijdig met het aanbod, op private wijze ingeschreven wordt op financiële instrumenten van dezelfde categorie, indien deze privaat worden geplaatst, indien deze op een andere gereglementeerde markt of effectenbeurs worden aangeboden of indien financiële instrumenten van andere categorieën voor openbare of private plaatsing worden uitgegeven, vermelding van de aard van deze verrichtingen, het aantal, de prijs en de kenmerken van de financiële instrumenten waarop zij betrekking hebben. 2.5. Informatie over de Vaste Overname of Waarborg van Goede Afloop van het Aanbod 2.5.1. Beschrijving van de aard van de verplichtingen van de vaste overnemers of de borgen inzake de aangeboden financiële instrumenten.

Instructies bij Punt 2.5.1.

Verklaring of de overnemers gebonden zijn of zullen zijn om alle aangeboden financiële instrumenten over te nemen en te betalen, of dat de borgen alleen de financiële instrumenten moeten overnemen en betalen die zij zouden verkopen aan het publiek onder een agentuurovereenkomst of een « best efforts » overeenkomst.

Opschortende voorwaarden verbonden aan de overname van de aangeboden financiële instrumenten door de overnemers en borgen, inclusief « market-outs », moeten niet beschreven worden behalve in het geval van enige agentuur of « best efforts » overeenkomst. 2.5.2. Naam en functie van de natuurlijke personen en/of naam en zetel van de rechtspersonen die vast overnemen dan wel de goede afloop van de verrichting waarborgen, met vermelding van de respectievelijke bedragen die men vast overneemt of waarvoor men zich garant stelt.

Indien het hele aanbod niet vast is overgenomen of gewaarborgd, een vermelding van het overblijvende deel. 2.5.3. Overzicht van het plan voor de plaatsing van enige aangeboden financiële instrumenten anders dan via de voornaamste vaste overnemers of borgen. Wanneer de financiële instrumenten aangeboden worden door de bemiddeling van makelaars of andere bemiddelaars dan vaste overnemers of borgen, een beschrijving van het plaatsingsplan en de voorwaarden van alle overeenkomsten, regelingen of afspraken die met deze makelaars of bemiddelaars aangegaan of gemaakt zijn vóór de datum van goedkeuring van het prospectus, met inbegrip van de volumebeperkingen op de verkopen, de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn en de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan beëindigd worden. 2.5.4. Beschrijving van beduidende banden tussen de vaste overnemers of de borgen en de Emittent. Beschrijving van eventuele regelingen op grond waarvan de vaste overnemers of borgen, of de makelaars of bemiddelaars genoemd in punt 2.5.3 het recht hebben een lid of leden van de Raad van de Emittent aan te wijzen of voor te dragen. De Emittent maakt de identiteit van elke aldus aangewezen of voorgedragen lid van de Raad bekend. 2.5.5. Vermelding of schatting van het totale bedrag en/of het bedrag per aangeboden financieel instrument van de kosten in verband met de uitgifte en plaatsing van de aangeboden financiële instrumenten, met vermelding van de honoraria, kortingen en commissies voor de overnemers, makelaars of bemiddelaars. Indien financiële instrumenten worden aangeboden voor rekening van de huidige houders van financiële instrumenten, vermelding van het gedeelte van die kosten die voor rekening van deze houders zijn.

Instructies bij Punt 2.5.5.

Het totaal bedrag van de kosten in verband met de uitgifte en verdeling van de Aangeboden Financiële Instrumenten dient elementen zoals de vaste overnamevergoeding of marge, de vergoeding voor de borg, de plaatsingscommissie, de commissie van de verkoopsagenten, juridische kosten, boekhoudkundige kosten, goedkeuringskosten, vertalingskosten, zegelrechten, belasting op de toegevoegde waarde (BTW), overdrachtsbelastingen, depot-kosten, nationale en regionale belastingen en vergoedingen, kosten van « trustees » en overdrachtsagenten en drukkerskosten te omvatten. 2.5.6. Korte omschrijving van alle door makelaars of bemiddelaars te ontvangen contanten, financiële instrumenten, contracten of andere tegenprestaties in verband met de verkoop van de aangeboden financiële instrumenten. Indien een makelaar of bemiddelaar handelt in de hoedanigheid van onder-overnemer en aldus recht zal hebben op aanvullende kortingen of commissies voor het optreden in die hoedanigheid, volstaat een algemene verklaring hiertoe zonder vermelding van de aanvullende bedragen die dienen verkocht te worden. 2.6. Informatie over de Aard en de Omvang van de Markt waarop de Financiële Markten verhandeld worden 2.6.1. Vermelding van de overige gereglementeerde markten of effectenbeurzen waarop de aangeboden financiële instrumenten reeds opgenomen zijn, verhandeld worden of genoteerd zijn, of waarop de opnaming, de toelating tot de verhandeling of de notering aangevraagd wordt of zal worden. 2.6.2. Ten aanzien van elke categorie financiële instrumenten die de Emittent uitgeeft, identificatie, aard en omvang van de eventuele voornaamste markten voor de betreffende financiële instrumenten.

Vermelding van de hoogste en laagste verkoopprijs van de financiële instrumenten op die markten voor elk volledig kwartaal in de twee meest recente boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien die periode korter is dan twee boekjaren) en alle daaropvolgende tussentijdse perioden waarvoor jaarrekeningen zijn opgenomen.

Instructies bij Punt 2.6.2. 1. Indien er geen bestaande openbare markt voor een door de Emittent uitgegeven categorie van financiële instrumenten bestaat, een verklaring dienaangaande.2. Voor de toepassing van deze regel worden beperkte of sporadische noteringen niet geacht een bestaande openbare markt te vormen voor een door de Emittent uitgegeven categorie van financiële instrumenten. 2.6.3. Vermelding van alle openbare overnameaanbiedingen door derden op de financiële instrumenten van de Emittent die in het afgelopen boekjaar en het lopende boekjaar hebben plaatsgehad, met de prijs of ruilvoorwaarden die onder die aanbiedingen werden aangeboden en het resultaat ervan. 2.6.4. Vermelding van alle overnameaanbiedingen door de Emittent op de financiële instrumenten van andere vennootschappen in het afgelopen boekjaar en het lopende boekjaar, met de prijs of ruilvoorwaarden die onder die aanbiedingen werden aangeboden en het resultaat ervan. 2.7. Deviezencontrole en andere Beperkingen opgelegd aan Houders van de Financiële Instrumenten 2.7.1. Beschrijving van alle wetten en reglementen in de Staat van Herkomst van de Emittent die de export of import van kapitaal beperken, waaronder vreemde deviezencontroles, of die invloed hebben op de uitkering van dividenden, interesten of andere betalingen aan houders van financiële instrumenten die geen verblijfplaats hebben in de Staat van Herkomst van de Emittent. 2.7.2. Beschrijving van alle wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent of bepalingen uit de Statuten van de Emittent die het recht van houders die geen verblijfplaats hebben in de Staat van Herkomst van de Emittent of van buitenlandse houders van financiële instrumenten van de Emittent om deze financiële instrumenten te bezitten of hiermee stemmen uit te brengen, beperken of indien dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn, een bevestiging daarvan. 2.8. Informatie betreffende de Opbrengst van het Aanbod 2.8.1. Vermelding van de netto-opbrengst van het aanbod voor de Emittent en de verkopende aandeelhouders. 2.8.2. Overzicht van de voornaamste doeleinden waarvoor de netto-opbrengst van het aanbod door de Emittent is bestemd, de orde van prioriteit van die doeleinden en het benaderend bedrag dat voor elk van deze doeleinden is bestemd. Indien de Emittent geen specifieke doeleinden voor de aanwending van de opbrengst, of een belangrijk gedeelte daarvan, heeft, een bevestiging daarvan, samen met een rechtvaardiging van het aanbod.

Instructies bij Punt 2.8.2. 1. Vermelding van de plannen van de Emittent indien de opbrengst veel lager is dan de maximum opbrengst van het aanbod.Die informatie moet niet opgenomen worden indien de overname- of waarborgovereenkomsten met betrekking tot de aangeboden financiële instrumenten zo zijn dat redelijkerwijze verwacht kan worden dat de effectieve opbrengst niet veel minder zal bedragen dan de totale netto-opbrengst van het aanbod voor de Emittent vermeld overeenkomstig punt 2.8.1. 2. Er hoeven geen details verstrekt te worden met betrekking tot de voorziene uitgaven;zo volstaat het, bijvoorbeeld, om van elk bouwplan of bijkomende uitrusting een kort overzicht te geven. 3. Er dient overwogen te worden of het noodzakelijk is om een bespreking op te nemen van bepaalde zaken die in de bespreking en analyse van de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van de Emittent aan bod kwamen, zoals liquiditeit en kapitaalsuitgaven.4. Indien belangrijke bijkomende fondsen vereist zijn om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken waarvoor de fondsen opgehaald worden, moet het bedrag en de bronnen van die fondsen voor elk van de vooropgestelde doelstellingen vermeld worden.5. Indien een belangrijk gedeelte van de opbrengst strekt tot aflossing van bepaalde schulden, dienen de interest en vervaldag van die schulden vermeld te worden.Indien die schuld opgelopen werd tijdens hetzelfde jaar, dient de aanwending van de middelen verkregen door het aangaan van die schuld beschreven te worden, tenzij het gaat om korte termijn leningen voor werkkapitaal. 6. Indien een belangrijk gedeelte van de opbrengst strekt tot de verwerving van activa, anders dan voor de gewone bedrijfsvoering van de Emittent, dienen die activa en hun kostprijs beknopt beschreven te worden en, wanneer de activa verworven worden van een Verbonden Onderneming van de Emittent, dient de naam van de personen van wie zij verworven worden vermeld te worden alsmede de principes die gehanteerd werden bij de vaststelling van de koopprijs voor de Emittent.7. Indien de opbrengst kan of zal aangewend worden om overnames van andere entiteiten te financieren, dient de identiteit van dergelijke entiteiten vermeld te worden, indien ze gekend zijn door de Emittent, en indien de identiteit niet gekend is, dient een omschrijving gegeven te worden van de aard van de activiteiten die de Emittent wil voortzetten, de stand van enige onderhandeling aangaande de overname en een korte beschrijving van dergelijke activiteiten, behalve indien de Emittent redelijkerwijze van oordeel is dat het openbaar maken van die informatie de overname in gevaar zou kunnen brengen.8. De Emittent mag zich het recht voorbehouden om de bestemming van de opbrengst te wijzigen, op voorwaarde dat dergelijke wijziging te wijten is aan bepaalde onzekere voorvallen die in het bijzonder vermeld worden, en dat de alternatieven voor dergelijke aanwending vermeld worden. 2.9. Blokkering (« Lock-up ») 2.9.1. Bevestiging door de Emittent dat alle leden van de Raad en Hogere Kaderleden, voorafgaand aan het tijdstip waarop de toelating tot Opneming op EASDAQ gevraagd wordt, zich ertoe verbinden om gedurende zes maanden, te rekenen van de eerste dag van Opneming, geen enkel van deze Financiële Instrumenten van de categorie van Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming gevraagd wordt, te vervreemden, tenzij (i) alle of een deel van de relevante categorie van Financiële Instrumenten reeds Opgenomen zijn op EASDAQ of verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, of (ii) Financiële Instrumenten van de relevante categorie van Financiële Instrumenten verkocht worden middels een publiek aanbod tegelijkertijd met de Opneming op EASDAQ, overeenkomstig Regel 4405 van dit Reglement. 2.9.2. Bevestiging door de Emittent dat elke aandeelhouder die op het ogenblik dat de toelating tot Opneming op EASDAQ wordt gevraagd, meer dan tien percent van de uitstaande Financiële Instrumenten van de relevante categorie bezit, zich ertoe verbindt om over niet meer dan twintig percent van zijn deelneming te beschikken en dit gedurende een redelijke termijn (overeengekomen met de Marktautoriteit) te rekenen vanaf de eerste dag van Opneming op EASDAQ, tenzij (i) alle of een deel van de relevante categorie van Financiële Instrumenten reeds op EASDAQ opgenomen zijn, of worden verhandeld, genoteerd of opgenomen zijn op een Aangeduide Markt, of (ii) Financiële Instrumenten van de relevante categorie van Financiële Instrumenten worden verkocht middels een openbaar bod gelijktijdig met een Opneming op EASDAQ,, overeenkomstig Regel 4406 van dit Reglement. 2.10. Deelnemingen van met name Genoemde Deskundigen en Raadgevers 2.10.1. Indien een deskundige die met naam in het prospectus vermeld staat als degene die een bepaald gedeelte daarvan opgesteld heeft of daarvoor een verklaring afgegeven heeft (of met naam wordt genoemd als degene die een verslag of waardering heeft opgesteld of daarover een verklaring heeft afgegeven die wordt gebruikt in verband met het prospectus), of een juridisch raadgever van de Emittent, de vaste overnemers of de verkopende aandeelhouders die met naam in het prospectus staat vermeld als degene die een juridisch advies heeft afgeleverd over de geldigheid van de aangeboden financiële instrumenten of over andere juridische kwesties met betrekking tot het prospectus of het aanbod, en die specifiek voor dat doeleinde werd ingeschakeld op basis van een honorarium in functie van succescriteria, of ten tijde van het opstellen, het verstrekken van de verklaring of advies of op enig moment daarna tot aan de goedkeuring van het prospectus, een aanzienlijke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezat in de Emittent of een van de moeder- of dochterondernemingen daarvan of relaties onderhield met de Emittent of een van de moeder- of dochterondernemingen daarvan in de hoedanigheid van promotor, leidende vaste overnemer (of andere belangrijke vaste overnemer indien er geen leidende vaste overnemer is), stemgerechtigde « trustee », lid van de Raad, directie- of kaderlid of werknemer, een beschrijving van de aard van die succescriteria, die deelneming of die relatie.

Instructies bij Punt 2.10.1 1. Voor de toepassing van dit punt, omvatten de termen « deskundige » en « juridische raadgever » elke vennootschap, onderneming, maatschap of andere entiteit die de deskundige of de juridische raadgever te werk stellen of waarvan hij of zij een lid is, en alle advocaten in het geval van een juridische raadgever, en alle niet-administratief personeel in het geval van een deskundige, tussenkomend terzake voor rekening van de vennootschap, onderneming, maatschap of entiteit. 2. De deelneming van een deskundige (andere dan een boekhouder) of juridisch raadgever wordt niet geacht aanzienlijk te zijn en hoeft niet meegedeeld te worden indien de deelneming, inclusief de marktwaarde van alle aangehouden, ontvangen of te ontvangen, of voorwerp van opties, warrants of financiële instrumenten van de Emittent of door de deskundige of juridische raadgever ontvangen of te ontvangen rechten, niet meer bedraagt dan 50.000 ECU. HOOFDSTUK III. - Informatie over de Emittent en zijn Kapitaal 3.1. Algemene Informatie over de Emittent 3.1.1. Naam, statutaire zetel en voornaamste administratieve zetel, indien deze afwijkt van die van de maatschappelijke zetel. Volledige adressen en administratieve diensten en voornaamste administratieve zetels met inbegrip van postcodes en telefoonnummers. 3.1.2. Datum en plaats van oprichting van de Emittent. 3.1.3. Registratienummer en -plaats van de Emittent. 3.1.4. Bestaansduur van de Emittent, indien niet onbepaald. 3.1.5. Recht waaronder de Emittent werd opgericht en, indien verschillend, recht waaronder de Emittent zijn werkzaamheden uitoefent. De rechtsvorm die de Emittent onder dit recht heeft aangenomen. Indien de aansprakelijkheid van de leden of aandeelhouders van de Emittent beperkt is, een vermelding daarvan. 3.1.6. Samenvatting van het maatschappelijk doel van de Emittent. 3.2. Algemene Informatie betreffende de Verkopende Aandeelhouders 3.2.1. Naam en adres van de natuurlijke personen en/of naam en statutaire zetel van de rechtspersonen die de financiële instrumenten aanbieden, indien de financiële instrumenten niet door de Emittent worden aangeboden. 3.2.2. Vermelding van de aard van de beklede positie, uitgeoefende functie of andere belangrijke relatie die de verkopende aandeelhouder met de Emittent of een van zijn voorgangers of Verbonden Ondernemingen heeft gehad in de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 3.2.3. Het aantal aangeboden financiële instrumenten dat de verkopende aandeelhouder in bezit had vóór het aanbod, het aantal voor zijn rekening aan te bieden financiële instrumenten en het aantal en percentage financiële instrumenten die de verkopende aandeelhouder na voltooiing van het aanbod in zijn bezit zal hebben. 3.3. Informatie over het Kapitaal van de Emittent 3.3.1. Het bedrag van het geplaatst kapitaal van de Emittent en het aantal en de categorieën van de financiële instrumenten die dit kapitaal vertegenwoordigen met vermelding van hun belangrijkste kenmerken. 3.3.2. Het bedrag van het geplaatste kapitaal dat nog gestort moet worden, met vermelding van het aantal, de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de boekhoudkundige fractiewaarde, en de categorie van financiële instrumenten die nog niet geheel zijn volgestort, in voorkomend geval onderverdeeld naar hun percentage van volstorting. 3.3.3. Indien de Emittent financiële instrumenten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, het aantal en de belangrijkste kenmerken van die financiële instrumenten. Indien de Emittent converteerbare obligaties, omruilbare obligaties of obligaties met warrants heeft uitgegeven, het aantal, bedrag aan en voorwaarden die van toepassing zijn op die financiële instrumenten en de procedures voor conversie, of ruil van of inschrijving op die financiële instrumenten. 3.3.4. Wanneer er een toegestaan maar niet-geplaatst kapitaal of een verbintenis tot kapitaalverhoging bestaat, onder andere in verband met uitgegeven converteerbare leningen of verleende inschrijvingsopties, een overzicht van : - het bedrag van dat deel van het toegestane kapitaal of de kapitaalverhoging en de eventuele vervaldatum van de machtiging; - de categorieën van personen met voorkeurrechten tot inschrijving op die aanvullende gedeelten van het kapitaal; - de voorwaarden en modaliteiten inzake de uitgifte van de financiële instrumenten behorende bij die gedeelten van het kapitaal. 3.3.5. Beknopte beschrijving van de voorwaarden opgelegd door de van kracht zijnde wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent en de bepalingen in de Statuten van de Emittent van toepassing op wijzigingen in het kapitaal en van de respectievelijke rechten van de verschillende categorieën van financiële instrumenten die door de Emittent zijn uitgegeven. 3.3.6. Beknopte beschrijving van de verrichtingen die tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) het bedrag van het geplaatste kapitaal en/of het aantal en de categorieën van financiële instrumenten die dit kapitaal vertegenwoordigen, hebben gewijzigd. Beknopte beschrijving van de uitgifte door de Emittent van financiële instrumenten die zijn kapitaal niet vertegenwoordigen tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).

Instructies bij Punt 3.3.6. 1. Voor de toepassing van dit punt omvat de uitgifte door de Emittent van financiële instrumenten de verkoop van heringekochte financiële instrumenten van de Emittent en de uitgifte van nieuwe financiële instrumenten ingevolge de wijzigingen van de uitstaande financiële instrumenten van de Emittent.2. De verkoop van financiële instrumenten die het kapitaal van de Emittent niet vertegenwoordigen op een gereglementeerde markt zoals gedefinieerd in artikel 1, 13° van de ISD hoeft niet beschreven te worden.Facturen, wissels, orderbriefjes of bankwissels die niet later dan één jaar na uitgifte vervallen moeten ook niet vermeld worden. 3. De beschrijving moet de volgende elementen omvatten : - datum, aard van de uitgifte en/of de verkoop en bedrag van de uitgegeven en/of verkochte financiële instrumenten. - in voorkomend geval, de naam van de belangrijkste vaste overnemers en indien de financiële instrumenten niet publiek werden aangeboden, de naam van de natuurlijke of rechtspersonen of de identificatie van de klasse van natuurlijke personen of rechtspersonen aan wie de financiële instrumenten werden verkocht. - voor de financiële instrumenten die verkocht werden tegen speciën, de totale prijs van het aanbod en de vaste overnamekorting of -commissie. Met betrekking tot de financiële instrumenten die verkocht worden anders dan tegen speciën, de aard en het totaal bedrag van de verrichting en de aard van de vergoeding ontvangen door de Emittent, inclusief onroerende goederen, diensten en andere financiële instrumenten. 4. Indien de uitgiften of verkopen kaderden in een reeks van verrichtingen, mag deze informatie gegeven worden onder de vorm van totalen per periode, in de mate dat de vereiste informatie redelijkerwijze overgebracht wordt. 3.3.7. Aantal en nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de boekhoudkundige fractiewaarde, van alle financiële instrumenten van de Emittent die de Emittent of een andere vennootschap waarin de Emittent rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming van meer dan vijftig procent bezit, in bezit heeft, indien deze financiële instrumenten niet als een afzonderlijke post in de balans zijn opgenomen. 3.3.8. Beknopte beschrijving van bestaande of voorziene aandelenaankoopplannen voor werknemers. 3.4. Informatie over de Controle uitgeoefend over de Emittent Instructies bij Punt 3.4. 1. Voor de toepassing van dit punt, betekent « controle » : (a) het bezitten van de meerderheid van de stemrechtverlenende financiële instrumenten van de Emittent;(b) het bezitten van of gerechtigd zijn om een meerderheid van de stemrechten van de Emittent uit te oefenen;of (c) de mogelijkheid om de benoeming te controleren van leden van de Raad die de meerderheid van de stemmen binnen de Raad van de Emittent kunnen uitoefenen.2. Voor de toepassing van dit punt, omvat controle door « een groep », de controle die uitgeoefend wordt door meer dan één natuurlijke persoon of rechtspersoon die een geschreven of ongeschreven overeenkomst, of vergelijkbare afspraak hebben gemaakt die ertoe kan leiden dat ze een gemeenschappelijke houding aannemen met betrekking tot de Emittent. 3.4.1. Indien de Emittent deel uitmaakt van een groep van ondernemingen, een beknopte beschrijving van die groep en van de positie die de Emittent daarin inneemt. 3.4.2. Voor zover door de Emittent gekend, vermelding van de natuurlijke of rechtspersonen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, afzonderlijk of als onderdeel van een groep, controle over de Emittent uitoefenen of kunnen uitoefenen, met vermelding van het stemrechtverlenende aandeel in het kapitaal dat zij bezitten, en een beknopte beschrijving van de aard van deze controle. 3.4.3. Voor zover door de Emittent gekend, beschrijving van enige afspraken die op een toekomstig tijdstip zouden kunnen leiden tot een wijziging in de controle over de Emittent.

Instructies bij Punt 3.4.3.

Voor de toepassing van dit punt worden de financiële instrumenten aangehouden of verworven door een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een derde partij handelend in eigen naam maar voor rekening van voormelde persoon, een persoon verbonden met de eerste persoon, en een derde partij handelend in eigen naam maar voor rekening van de persoon verbonden met eerstvermelde, samengeteld. 3.4.4. Voor zover door de Emittent gekend, vermelding van de volgende, zo recent mogelijke, informatie op geconsolideerde basis : (a) elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, afzonderlijk of als onderdeel van een groep, vijf procent of meer van een categorie van financiële instrumenten van de Emittent bezit of controleert.(b) alle leden van de Raad of Hogere Kaderleden van de Emittent en alle personen die voor hun rekening optreden die een categorie van financiële instrumenten van de Emittent of van zijn moederondernemingen of Verbonden Ondernemingen bezitten. Instructies bij Punt 3.4.4. (b) 1. Om vast te stellen of een natuurlijke persoon of rechtspersoon vijf procent of meer van een klasse van financiële instrumenten van de Emittent bezit of controleert, worden de financiële instrumenten aangehouden door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de houder in kwestie een poolingovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of een andere afspraak heeft overeenkomstig dewelke de houder in kwestie handelt in samenspraak of coördinatie met die andere persoon, samengeteld.2. De informatie dient voorgesteld te worden in tabelvorm die de titel van de categorie aangeeft, de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of groep, het aantal financiële instrumenten dat gehouden of gecontroleerd wordt en het percentage van de categorie dat gehouden of gecontroleerd wordt.3. De informatie dient ook een beschrijving van de relevante bepaling (hetzij in de Statuten van de Emittent, hetzij anderszins) te bevatten die de verplichting voor de houders van de financiële instrumenten van de Emittent om het bezit van of de controle over ten minste vijf percent of meer van een categorie van deze financiële instrumenten omvat. 3.4.5. Beschrijving van de maatregelen waardoor de Emittent zorgt voor de naleving van de verplichting tot openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in het aandeelhouderschap die zijn vervat in Regel 5560 van dit Reglement, met een beschrijving van deze vereisten. HOOFDSTUK IV. - Informatie over de Activiteiten van de Emittent 4.1. Beschrijving van de Activiteiten 4.1.1. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. Die beschrijving bevat een bespreking van de volgende elementen te bevatten, voor zover nodig voor een goed inzicht in de activiteiten van de Emittent : (a) de algemene ontwikkeling van de activiteit van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen en eventuele voorgangers tijdens ten minste de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), of de periode waarin de Emittent activiteiten heeft uitgeoefend, indien zij korter is. Instructies bij Punt 4.1.1. (a) 1. De informatie in verband met vroegere periodes moet meegedeeld worden indien zij essentieel is voor een goed begrip van de algemene ontwikkeling van de activiteit van de Emittent.2. Bij de beschrijving van de algemene ontwikkeling van de activiteit van de Emittent moet informatie gegeven worden met betrekking tot zaken als : de aard en resultaten van enig faillissement, curatele of vergelijkbare procedures met betrekking tot de Emittent of zijn Verbonden Ondernemingen;de aard en resultaten van belangrijke herstructureringen, fusies of consolidaties van de Emittent of enige van zijn belangrijke activiteiten of Verbonden Ondernemingen; de overname of beschikking over belangrijke activa anders dan in de gewone bedrijfsvoering van de Emittent; de ontwikkeling van belangrijke nieuwe producten en/of diensten; en elke belangrijke wijziging in de bedrijfsvoering van de Emittent. (b) de belangrijkste recente trends ten aanzien van de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van de Emittent sinds het einde van het laatste afgesloten boekjaar van de Emittent. 4.1.2. De belangrijkste producten en diensten van de Emittent, hun belangrijkste markten en distributiemethoden. 4.1.3. De beschrijving van de status van een product of dienst, indien dit nieuwe product of deze nieuwe dienst het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare aankondiging of waarover de Emittent anderszins informatie heeft publiek gemaakt, een nieuw product of dienst die de investering van een aanmerkelijk deel van de activa van de Emittent zou vereisen, of die op enige andere wijze van belang is.

Instructies bij Punt 4.1.3. 1. Voorbeelden van een status die in aanmerking genomen kan worden, zijn of een product of dienst in de projectfase is, of er prototypes bestaan, de mate waarin een productontwerp ontwikkeld is en of verder onderzoek noodzakelijk is.2. De doelstelling van dit punt is niet de openbaarmaking te vereisen van vertrouwelijke informatie over de vennootschap waarvan de bekendmaking de concurrentiele positie van de Emittent zou kunnen aantasten. 4.1.4. De bronnen en beschikbaarheid van grondstoffen. 4.1.5. De mate waarin de activiteit seizoensgebonden is of kan zijn. 4.1.6. De concurrentievoorwaarden binnen de betreffende sector van activiteiten, waaronder, in de mate dat deze gegevens belangrijk zijn, de identiteit van de specifieke markten waarop de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen concurreren, een schatting van het aantal concurrenten en de concurrentiepositie van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen, voor zover door de Emittent gekend of voor hem redelijkerwijze beschikbaar is.

Instructies bij Punt 4.1.6. 1. Voor de toepassing van dit punt, dienen de namen van concurrenten niet bekend gemaakt te worden.De Emittent mag deze namen opnemen, tenzij in het bijzonder geval dat het opnemen van de namen misleidend zou zijn. 2. Indien de Emittent weet of redenen heeft om te weten dat één of een klein aantal concurrenten dominant is in de betreffende sector, dienen dergelijke concurrenten geïdentificeerd te worden. 4.1.7. De uitsplitsing van de totale verkopen en inkomsten in de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) per categorie van activiteiten en per geografische markt, overeenkomstig IAS of US GAAP. Instructies bij Punt 4.1.7. 1. De verkopen aan verbonden cliënten en de verkoopstransfers aan andere categorieën van activiteiten van de Emittent moeten afzonderlijk vermeld worden.2. Elke relatief homogene activiteit die in belangrijke mate bijdraagt aan de totale verkopen en inkomsten moet beschouwd worden als een afzonderlijke categorie van activiteit.3. Indien de bijdrage aan de totale winst (of verlies) van de lopende verrichtingen van de Emittent van een categorie van activiteiten in belangrijke mate verschilt van haar bijdrage aan de totale verkopen en inkomsten van de Emittent, dient deze categorie van activiteit geïdentificeerd te worden en dient gepaste informatie gegeven te worden omtrent de betekenis van de bijdrage aan de totale winst (of verlies) van dergelijke categorie van activiteiten. 4.1.8. Beknopte informatie over de mate waarin de Emittent afhankelijk is van patenten, handelsmerken, licenties, franchises en concessies of van industriële, commerciële of financiële contracten of nieuwe productieprocessen, wanneer die factoren van fundamenteel belang zijn voor de bedrijfsactiviteiten of winstgevendheid van de Emittent. 4.1.9. Informatie over eventuele onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten van de Emittent die een wezenlijke invloed kunnen hebben, of in het recente verleden gehad hebben, op de financiële positie van de Emittent. 4.2. Beschrijving van de Vooruitzichten van de Emittent 4.2.1. Beschrijving van de geplande bedrijfsactiviteiten van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen, in het bijzonder informatie over de vooruitzichten van de Emittent inzake de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten voor ten minste het lopende boekjaar. 4.2.2. Indien de Emittent en zijn voorgangers in elk van de drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) voorafgaand aan de datum van het prospectus geen inkomsten uit bedrijfsactiviteiten hebben behaald, en : (a) indien het prospectus wordt ingediend vóór afloop van het tweede boekkwartaal van de Emittent, een beschrijving van het activiteitenplan van de Emittent voor de rest van het boekjaar.(b) indien het prospectus wordt ingediend na afloop van het tweede boekkwartaal van de Emittent, een beschrijving van het activiteitenplan van de Emittent voor de rest van het boekjaar en voor de eerste zes maanden van het eerstvolgende boekjaar. Instructies bij Punt 4.2.2. (b) 1. Indien het activiteitenplan van de Emittent voor de rest van het boekjaar en/of voor de eerste zes maanden van het eerstvolgende boekjaar niet beschikbaar is, dienen de redenen voor deze onbeschikbaarheid vermeld te worden.2. De beschrijving van het activiteitenplan van de Emittent omvat zaken als : - een verklaring in vertelvorm die de mening van de Emittent beschrijft omtrent de periode gedurende dewelke de opbrengsten van het aanbod zullen volstaan voor de liquiditeitsbehoeften en of het in de volgende zes maanden noodzakelijk zal zijn om bijkomende fondsen aan te trekken om te beantwoorden aan de uitgavenbehoeften voor de bedrijfsvoering van de Emittent;de bijzondere redenen voor dergelijke mededelingen moeten vermeld worden en uitgavenposten en inkomstenbronnen dienen geïdentificeerd te worden; indien die verklaring in vertelvorm steunt op een cashbudget dient dergelijk budget aan de Marktautoriteit als bijkomende informatie meegedeeld te worden, maar niet als gedeelte van een prospectus. - een uitleg omtrent de belangrijkste onderzoek- en ontwikkelingskosten die gemaakt moeten worden gedurende de periode die gedekt wordt door het plan. - elke vooropgestelde belangrijke verwerving van installaties en uitrusting en de capaciteiten daarvan. - elke vooropgestelde belangrijke wijziging in het aantal werknemers in de verschillende afdelingen zoals onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop of administratie. - alle andere domeinen die relevant kunnen zijn voor de activiteiten van de Emittent. 4.3. Onderzoek en Ontwikkeling 4.3.1. Informatie over het beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), voor zover deze informatie beduidend is. 4.3.2. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling, daarin begrepen, in de mate dat deze gegevens van wezenlijk belang zijn, het geschatte bedrag besteed in elk van de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) aan onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten die gefinancierd zijn door de Emittent, aan onderzoeksactiviteiten gefinancierd door de Staat en aan onderzoeksactiviteiten gefinancierd door klanten in verband met de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of technieken of de verbetering van bestaande producten, diensten of technieken. 4.4. Personeel 4.4.1. Het gemiddelde aantal personeelsleden van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen en belangrijke wijzigingen daarin tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), uitgesplitst per hoofdcategorie van activiteiten. 4.5. Beschrijving van de Onroerende Goederen 4.5.1. Overzicht van de ligging, omvang en algemene kenmerken van de belangrijkste vestigingen, fabrieken, installaties, mijnen en andere belangrijke onroerende goederen van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen.

Instructies bij Punt 4.5. 1. De doelstelling van dit punt is om investeerders te informeren omtrent de geschiktheid, toereikendheid, productiecapaciteit en gebruiksgraad van de faciliteiten van de Emittent.Een gedetailleerde beschrijving van de fysieke karakteristieken van de goederen is niet vereist. 2. Indien goederen niet in volledige eigendom gehouden worden of onderworpen zijn aan een belangrijke last, dient dit meegedeeld te worden en dient een korte beschrijving van hoe dit goed wordt gehouden gegeven te worden.3. Voor de toepassing van dit punt wordt elke inrichting die verantwoordelijk is voor meer dan tien percent van de omzet of productie van de Emittent beschouwd als belangrijke inrichting.4. Voor mijnactiviteiten, extractie van koolwaterstoffen, exploitatie van steengroeves en vergelijkbare activiteiten in de mate dat zij relevant zijn, een beschrijving van de afzetting, een schatting van de economisch exploiteerbare reserves en de verwachte duur van de exploitatie, samen met een aanduiding van de periodes en belangrijkste voorwaarden van concessies, de economische exploitatievoorwaarden en de vooruitgang van de huidige exploitatie. 4.6. Gerechtelijke Procedures 4.6.1. Beknopte omschrijving van alle belangrijke hangende gerechtelijke of arbitrageprocedures, anders dan de gewone routineprocesvoering die inherent is aan het uitoefenen van de activiteit van de Emittent, waarbij de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen partij is of die betrekking hebben op een van hun goederen. Vermelding van de naam van de rechtbank of instelling waarbij de zaak aanhangig is, de datum waarop de zaak aanhangig is gemaakt, de voornaamste betrokken partijen, een omschrijving van de feitelijke basis en het voorwerp van de vordering.

Instructies bij Punt 4.6.1. 1. Er dient geen informatie gegeven te worden met betrekking tot procedures die voornamelijk schadeclaims behelzen indien het in geding zijnde bedrag, zonder interesten en kosten, lager is dan tien percent van het netto-actief van de Emittent en één van zijn Verbonden Ondernemingen.Indien evenwel een procedure voor een groot gedeelte betrekking heeft op dezelfde juridische en feitelijke zaken als andere hangende of dreigende procedures, zal het bedrag dat in het geding is bij die procedures bij dit percentage geteld worden. 2. Niettegenstaande instructie 1, dient elk faillissement, elke curatele of vergelijkbare procedure met betrekking tot de Emittent of één van zijn Verbonden Ondernemingen omschreven te worden.3. Er moet een beschrijving gegeven worden van alle belangrijke procedures waarvan de Emittent weet dat de overheid overweegt ze aan te spannen, of belangrijke procedures waarbij een lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent of één van zijn Verbonden Ondernemingen, of een persoon verbonden met een dergelijk lid van de Raad of Hoger Kaderlid, tegenpartij is van de Emittent of enige van zijn Verbonden Ondernemingen, of die een belangrijk tegenstrijdig belang heeft met de Emittent één van zijn Verbonden Ondernemingen. 4. Voor de doeleinden van dit punt betekent « netto-actief » de som van het aandelenkapitaal en de reserves (exclusief minderheidsdeelnemingen) 4.7. Investeringsbeleid 4.7.1. Met cijfers toegelichte beschrijving van de belangrijkste investeringen die de Emittent heeft gedaan, waarin begrepen de deelnemingen in andere ondernemingen in aandelen, obligaties en dergelijke, tijdens de afgelopen drie boekjaren (of tijdens de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) en de reeds verstreken maanden in het lopende boekjaar. 4.7.2. Informatie over de belangrijkste in uitvoering zijnde investeringen door de Emittent, met uitzondering van de aan de gang zijnde verwerving van belangen in andere ondernemingen.

Instructies bij Punt 4.7.2.

Aanduiding van de geografische spreiding van deze investeringen (in binnen- en buitenland) en de financiering van deze investeringen (intern of extern). 4.7.3. Informatie over de belangrijkste toekomstige investeringen van de Emittent, met uitzondering van de voorgenomen verwerving van belangen in andere ondernemingen waarvoor de Bestuursorganen van de Emittent reeds vaste verbintenissen aangegaan hebben. HOOFDSTUK V. - Informatie over de Activa en Passiva, Financiële Positie en de Resultaten van de Emittent 5.1. Geselecteerde Financiële Gegevens 5.1.1. Voor ten minste elk van de afgelopen drie boekjaren (of voor de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) en voor eventuele aanvullende boekjaren die nodig zijn teneinde te voorkomen dat de informatie misleidend is, openbaarmaking in vergelijkende tabellen van de volgende geselecteerde financiële gegevens van de Emittent : - netto-omzetcijfers en Bopbrengsten uit lopende activiteiten; - resultaat uit lopende activiteiten; - resultaat uit lopende activiteiten per gewoon aandeel; - dividenden in contanten per gewoon aandeel; - balans, met totale activa, langlopende verplichtingen en inkoopbare preferente aandelen (waaronder de schulden van meer dan een jaar en de schulden verbonden aan financieringshuur).

Instructies bij Punt 5.1.1. 1. Alle verwijzingen naar de Emittent in de tabel van geselecteerde financiële gegevens en in dit punt verwijzen naar de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. 2. De Marktautoriteit kan Emittenten wiens financiële instrumenten reeds verhandeld worden op een Aangeduide Markt in de Verenigde Staten toelaten om in hun prospectus de geselecteerde financiële gegevens waarnaar verwezen wordt in punt 5.1.1. voor tenminste elk van de twee voorgaande boekjaren (of voor de bestaande duur van de Emittent en zijn voorgangers, indien minder dan twee boekjaren) op te nemen. 3. De doelstelling van de geselecteerde financiële gegevens is om in een handig en leesbaar formaat geselecteerde financiële gegevens te verstrekken die bepaalde belangwekkende trends in de financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent accentueren.4. De informatie vervat in de tabel van de geselecteerde financiële gegevens kan gewijzigd worden zodat ze overeenstemt met de aard van de activiteiten van de Emittent.Bijkomende gegevens kunnen opgenomen worden om het begrip te verbeteren of om andere trends in de financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent te benadrukken. 5. De geselecteerde financiële gegevens moeten een korte beschrijving bevatten van of een kruisverwijzing bevatten naar een bespreking van factoren zoals boekhoudkundige wijzigingen, het samenvoegen van of beschikken over bedrijfsactiviteiten die in belangrijke mate de vergelijkbaarheid van de informatie in de geselecteerde financiële gegevens beïnvloeden.De geselecteerde financiële gegevens moeten ook een bespreking bevatten van of verwijzing bevattten naar alle belangrijke onzekerheden die als gevolg kunnen hebben dat de geselecteerde gegevens niet indicatief zijn voor de toekomstige financiële positie of bedrijfsresultaten van de Emittent. 6. Indien tussentijdse financiële staten opgenomen worden, dient de Emittent te overwegen of bepaalde of alle geselecteerde financiële gegevens bijgewerkt moeten worden voor dergelijke tussentijdse periode om een belangrijke wijziging in de aangegeven trends weer te geven; indien een dergelijke aanpassing noodzakelijk is, moet de Emittent de informatie verstrekken op een vergelijkende basis tenzij dit niet noodzakelijk is voor een goed begrip van de bijgewerkte informatie. 7. De geselecteerde financiële gegevens moeten weergegeven worden in dezelfde munteenheid als de financiële staten. 5.2. Wisselkoersen 5.2.1. Publicatie van de volgende informatie : (a) Per meest recente mogelijke datum, de wisselkoers in ECU en Amerikaanse dollars van de valuta waarin de jaarrekeningen worden uitgedrukt.(b) Per balansdatum voor elk boekjaar dat in de geselecteerde financiële gegevens is opgenomen, de wisselkoers in ECU en Amerikaanse dollars van de valuta waarin de jaarrekeningen worden uitgedrukt, met vermelding van de gemiddelde koersen en de hoogste en laagste koersen voor elke periode die op die data zijn afgesloten.(c) De informatiebron voor de onder (a) en (b) vermelde wisselkoersen dienen te worden vastgesteld door een met naam genoemde toonaangevende bank. 5.3. Bespreking en Analyse door het Management van de Financiële Toestand en de Bedrijfsresultaten Instructies bij Punt 5.3. 1. Alle verwijzingen naar de Emittent in de bespreking en in huidig punt zijn verwijzingen naar de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen.2. De bespreking en analyse door het management van de Emittent moet betrekking hebben op de financiële staten en de andere statistische gegevens waarvan het management van de Emittent redelijkerwijze gelooft dat zij het begrip van de investeerders van zijn financiële situatie, wijzigingen in zijn financiële situatie en bedrijfsresultaten zullen verbeteren.In het algemeen moet de bespreking slaan op de periode die gedekt wordt door de financiële staten en gebruik maken van vergelijkingen op jaarbasis of enig ander formaat dat naar het oordeel van het management van de Emittent het inzicht van de investeerders zou kunnen verbeteren. 3. Het doel van de bespreking en analyse door het management is om investeerders en andere gebruikers informatie te verschaffen die relevant is bij een beoordeling van de financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent zoals bepaald door de evaluatie van het bedrag en de zekerheid van operationele cashflows en externe bronnen.De informatie die verstrekt wordt overeenkomstig dit punt moet enkel die informatie omvatten die beschikbaar is voor de Emittent zonder onredelijke inspanning of kost en die niet duidelijk blijkt uit de financiële staten van de Emittent. 4. De bespreking en analyse door het management moet in het bijzonder gericht zijn op belangrijke gebeurtenissen en onzekerheden gekend door het management van de Emittent die als gevolg kunnen hebben dat de verstrekte financiële informatie niet noodzakelijk indicatief is voor de toekomstige bedrijfsresultaten of voor de toekomstige financiële situatie.Dit impliceert beschrijvingen en bedragen van : (a) zaken die een invloed zouden kunnen hebben op toekomstige activiteiten en die geen invloed hadden in het verleden;en (b) zaken die een invloed hebben gehad op gerapporteerde activiteiten en waarvan niet verwacht wordt dat ze een invloed zullen hebben op toekomstige activiteiten.5. Indien de financiële staten belangrijke wijzigingen tonen ten opzichte van het vorig jaar met betrekking tot één of meer elementen, moeten de oorzaken voor die wijzigingen beschreven worden in de mate dat dit noodzakelijk is voor een begrip van de activiteiten van de Emittent in het algemeen;met dien verstande evenwel dat indien de oorzaken voor een verandering in één post ook betrekking hebben op andere posten, geen herhaling vereist is en een lijn per lijn analyse van de financiële staten als geheel niet vereist of in het algemeen aangewezen is. Het management van de Emittent moet de bedragen van wijzigingen van jaar tot jaar die rechtstreeks afleidbaar zijn uit de financiële staten niet opsommen. De bespreking mag geen loutere herhaling van cijfergegevens vervat in de financiële staten zijn. 6. Het management van de Emittent mag, maar is niet verplicht om toekomstgerichte informatie te verstrekken.Deze is te onderscheiden van huidige gekende gegevens die een invloed zullen hebben op toekomstige bedrijfsresultaten, zoals gekende toekomstige toenames in arbeidskosten of de kost van materialen. 7. Het management van de Emittent moet beknopt elke relevante economische, fiscale, monetaire of politieke beleidslijn van de overheid of factoren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de activiteiten van de Emittent of de investeringen in de Emittent door buitenlandse entiteiten in belangrijke mate hebben beïnvloed of zouden kunnen beïnvloeden, bespreken.8. De bespreking zal toegespitst zijn op de originele financiële staten opgenomen in het prospectus.Er zal een verwijzing zijn naar elke reconciliatie naar IAS of US GAAP, en een bespreking van de verschillen tussen de boekhoudkundige standaarden van de Staat van Herkomst van de Emittent en IAS of US GAAP die niet besproken worden in de reconciliatie, waarvan het management van de Emittent gelooft dat ze noodzakelijk is voor een goed begrip van de financiële staten in het algemeen. 5.3.1. Verslag uitgaand van het management van de Emittent van de financiële toestand, de wijzigingen in de financiële toestand en de bedrijfsresultaten van de Emittent op geconsolideerde basis voor elk jaar waarvoor de jaarrekening dient te worden voorgesteld, en in het bijzonder een bespreking van de volgende elementen : Instructies bij Punt 5.3.1. 1. De bespreking zal de informatie verstrekken beschreven in de punten (a), (b) en (c) en zal de overige informatie verstrekken waarvan het management van de Emittent redelijkerwijze meent dat ze noodzakelijk is voor een goed begrip van de financiële situatie, wijzigingen in de financiële situatie en bedrijfsresultaten van de Emittent.2. De beschikbaarheid van werkkapitaal en kapitaalmiddelen kunnen samen besproken worden wanneer deze twee onderwerpen met mekaar verbonden zijn.3. Indien naar de mening van het management van de Emittent een bespreking van de categorieën van activiteiten of van andere onderverdelingen van de activiteiten van de Emittent bij zou dragen tot een goed begrip van dergelijke activiteit of onderverdelingen van activiteiten, moet de bespreking zich toespitsen op elke relevante categorie van activiteit of andere onderverdeling van de activiteiten en van de Emittent in het algemeen.(a) Beschikbaarheid van werkkapitaal 1.Identificatie en beschrijving van alle interne en externe bronnen van werkkapitaal en een korte bespreking van eventuele belangrijke ongebruikte bronnen van liquide middelen. 2. Identificatie van alle gekende trends, vragen, verbintenissen, gebeurtenissen of onzekerheden die een belangrijke verhoging of vermindering van het werkkapitaal van de Emittent tot gevolg hebben of in staat zijn dit tot gevolg te hebben.Indien een belangrijk tekort vastgesteld wordt, een overzicht van de aanpak die de Emittent volgt, of voornemens is te gaan volgen, om het tekort op te heffen.

Instructies bij Punt 5.3.1. (a) 1 1. Voor de toepassing van dit punt verwijst de term « werkkapitaal » naar het vermogen van een juridische entiteit om voldoende liquiditeiten ter beschikking te stellen om aan de liquiditeitsbehoeften van die entiteit te beantwoorden.2. Tenzij dit op een andere wijze duidelijk blijkt uit de bespreking, moet de Emittent die bepalingen uit de balans of winst (verlies) of cashflow elementen aanduiden waarvan het management van de Emittent gelooft dat zij indicatief zijn voor de beschikbaarheid van werkkapitaal.3. De beschikbaarheid van werkkapitaal moet zowel op lange als op korte termijn besproken worden.4. Indien er beperkingen zijn op het vermogen van zowel geconsolideerde als niet-geconsolideerde dochterondernemingen om liquiditeiten over te dragen aan de Emittent onder de vorm van dividenden in speciën, leningen of voorschotten, moet de bespreking van de beschikbaarheid van werkkapitaal de bespreking bevatten van de aard en draagwijdte van dergelijke beperkingen en de invloed die zulke beperkingen hebben gehad en worden verwacht te zullen hebben op het vermogen van de moederonderneming om aan haar liquiditeitsbehoeften te voldoen.(b) Kapitaalmiddelen 1.Beschrijving van alle belangrijke verbintenissen van de Emittent met betrekking tot investeringsuitgaven per einde van het laatste boekjaar en eventuele volgende tussenperioden waarvoor financiële staten worden opgesteld, met vermelding van het algemene doel van die verbintenissen en de verwachte financieringsbron voor het nakomen van die verbintenissen. 2. Beschrijving van alle gekende belangrijke trends, gunstig of ongunstig, in de kapitaalmiddelen van de Emittent.Vermelding van alle verwachte belangrijke veranderingen in de samenstelling en de relatieve kosten van deze middelen.

Instructies bij Punt 5.3.1. (b) 2 De bespreking moet rekening houden met wijzigingen tussen kapitaal, schuld en buitenbalansfinancieringsovereenkomsten. (c) Bedrijfsresultaten 1.Beschrijving van alle ongebruikelijke of weinig voorkomende gebeurtenissen of verrichtingen of ingrijpende economische veranderingen die een beduidend effect op de bedrijfsopbrengsten hebben gehad en, voor elk geval, vermelding in hoeverre dat inkomen hierdoor werd beïnvloed. Tevens een beschrijving van alle andere belangrijke bestanddelen van opbrengsten of kosten die, naar het oordeel van het management van de Emittent, openbaar gemaakt dienen te worden voor een beter inzicht in de bedrijfsresultaten van de Emittent. 2. Beschrijving van alle gekende trends of onzekerheden die een belangrijk gunstig of ongunstig effect hebben gehad of, naar de verwachting van het management van de Emittent, redelijkerwijze zullen hebben, op de nettoverkopen en -opbrengsten uit lopende activiteiten. Instructies bij Punt 5.3.1. (c) 2 Bespreking van gebeurtenissen die naar het oordeel van het management van de Emittent een belangrijke invloed zullen hebben op de verhouding tussen kosten en inkomsten, zoals een gekende toekomstige toename in de arbeidskost of de kost van materialen, of prijsstijgingen of aanpassingen van de voorraad. 3. Voor zover de financiële verslagen belangrijke stijgingen in de netto-omzet en de opbrengsten tonen, een bespreking van de mate waarin die stijgingen kunnen toegeschreven worden aan prijsstijgingen, en toename van de hoeveelheid of het aantal verkochte goederen of diensten, of aan de introductie van nieuwe producten of diensten. 4. Bespreking van het effect van inflatie en veranderende prijzen op de netto-omzet en de opbrengsten van de Emittent en op de winst uit lopende activiteiten Instructies bij Punt 5.3.1. (c) 4 1. Het management van de Emittent moet alleen de invloed van de inflatie en prijswijzigingen bespreken wanneer deze als substantieel beschouwd worden.2. De bespreking mag gemaakt worden op om het even welke wijze die naar het oordeel van het management van de Emittent gepast lijkt gegeven de omstandigheden.Er is slechts een beknopte voorstelling van de inzichten van het management vereist. Er moeten geen bijzondere financiële gegevens in cijfervorm voorgesteld worden. 5.3.2. Indien tussentijdse financiële staten worden opgenomen of dienen opgenomen te worden, zal een managementbespreking en -analyse aangaande de financiële toestand en de bedrijfsresultaten worden verstrekt teneinde beleggers in staat te stellen belangrijke veranderingen in de financiële positie en bedrijfsresultaten te kunnen inschatten tussen de volgende perioden : (a) bespreking van alle belangrijke veranderingen in de financiële positie van de Emittent vanaf het einde van het afgelopen boekjaar tot aan de datum van de laatste beschikbare tussenbalans;(b) bespreking van alle belangrijke veranderingen in de bedrijfsresultaten van de Emittent met betrekking tot de laatste periode van het lopend boekjaar waarvoor een resultatenrekening is opgesteld en de corresponderende periode van het afgelopen boekjaar. Instructies bij Punt 5.3.2. (b) De bespreking en analyse van het management moet een bespreking van belangrijke wijzigingen in de elementen opgesomd in punt 5.3.1. hierboven omvatten, behalve wat betreft de invloed van inflatie en de veranderende prijzen op verrichtingen voor tussentijdse periodes. 5.4. Gedetailleerde Financiële Staten 5.4.1. Beknopte beschrijving van het consolidatiebeleid toegepast door de Emittent overeenkomstig Regel 4730 van dit Reglement, daarin begrepen de omstandigheden waarin werd afgeweken van de normale praktijk om Verbonden Ondernemingen waarin een meerderheidsbelang wordt gehouden te consolideren en entiteiten waarin geen meerderheidsbelang wordt gehouden niet te consolideren.

Instructies bij Punt 5.4.1. 1. Indien de Staat van Herkomst van de Emittent geen wetten of reglementeringen heeft die de consolidatie van financiële staten regelt, moet de consolidatiepolitiek die toegepast wordt door de Emittent beschreven worden.2. De beschrijving moet de naam en de maatschappelijke zetel van de filialen die in de consolidatie opgenomen zijn vermelden, indien die informatie belangrijk is voor het inschatten van activa en passiva, de financiële situatie en de winsten en verliezen van de Emittent.Het is voldoende hem te onderscheiden via een verwijzing naar de lijst van de voornaamste ondernemingen waarvan details vereist worden in punt 5.4.10. 3. Voor elk van de voornaamste ondernemingen waarnaar verwezen wordt in instructie 2, moeten details gegeven worden van : - de totale verhouding van deelnemingen van derde partijen, indien de financiële staten globaal geconsolideerd worden; - de verhouding van de consolidatie berekend op basis van belangen, indien de consolidatie werd uitgevoerd op een pro rata basis. 5.4.2. De balansen voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) opgesteld in de vorm van een vergelijkende tabel. 5.4.3. De resultatenrekening voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) opgesteld in de vorm van een vergelijkende tabel. 5.4.4. De cashflow-overzichten voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren) opgesteld in de vorm van een vergelijkende tabel. 5.4.5. De verslagen van de wettelijke toezichthouders voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.6. De bijlagen of nota's bij de jaarrekeningen voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.7. Het overzicht van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren). 5.4.8. Het resultaat uit lopende activiteiten per financieel instrument, na belastingen, voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).

Instructies bij Punt 5.4.8. 1. Indien de Emittent geconsolideerde financiële staten opneemt in het prospectus, moet hij de geconsolideerde winst (verlies) uit lopende activiteiten per financieel instrument vermelden.2. Indien in de loop van bovenvermelde periode het aantal financiële instrumenten van de Emittent gewijzigd is als gevolg van, bijvoorbeeld, een kapitaalverhoging of Bvermindering of de herindeling of splitsing van financiële instrumenten, moet de winst (verlies) uit de lopende activiteiten per financieel instrument, desgevallend geconsolideerd, aangepast worden om hen vergelijkbaar te maken en moet de gebruikte aanpassingsformule meegedeeld worden. 5.4.9. De frequentie en het bedrag van de dividenden per financieel instrument voor de afgelopen drie boekjaren (of over de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).

Instructies bij Punt 5.4.9.

Indien in de loop van bovenvermelde periode het aantal financiële instrumenten van de Emittent gewijzigd is als gevolg van, bijvoorbeeld, een kapitaalverhoging of Bvermindering of de herschikking of splitsing van financiële instrumenten moet het bedrag van de dividenden per financieel instrument al dan niet geconsolideerd, aangepast worden om het vergelijkbaar te maken en moet de gebruikte aanpassingsformule meegedeeld worden. 5.4.10. De volgende gegevens inzake de voornaamste ondernemingen waarin de Emittent een deel van het kapitaal bezit en die wellicht een belangrijk effect hebben op de beoordeling van zijn activa en passiva, zijn financiële positie of zijn winsten en verliezen : (a) naam en statutaire zetel van de onderneming;(b) bedrijfssector;(c) gedeelte van het kapitaal in bezit;(d) geplaatst kapitaal;(e) reserves;(f) resultaat uit lopende activiteiten, na belastingen, voor het laatste boekjaar;(g) waarde waartegen de Emittent de financiële instrumenten in zijn rekeningen inschrijft;(h) nog vol te storten bedrag in verband met de in bezit zijnde financiële instrumenten;(i) bedrag aan dividenden ontvangen in het afgelopen boekjaar met betrekking tot de financiële instrumenten;(j) bedrag van schuldvorderingen en schulden van de Emittent ten aanzien van de onderneming. Instructies bij Punt 5.4.10. 1. Voor de doeleinden van dit punt betekent een « voornaamste onderneming » een onderneming waarin de Emittent een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, indien de boekwaarde van die deelneming ten minste tien procent of meer van het kapitaal en de reserves bedraagt of ten minste voor tien procent van de nettowinst (verlies) van de Emittent verantwoordelijk is of, in het geval van een groep, indien de boekwaarde van die deelneming ten minste tien procent van de geconsolideerde netto-activa bedraagt of ten minste voor tien procent van de netto geconsolideerde winst (verlies) van de groep verantwoordelijk is.2. Voor de doelstellingen van dit punt betekent de term « netto-activa » de som van het aandelenkapitaal en de reserves (met uitsluiting van minderheidsdeelnemingen).3. De hierboven opgesomde informatie moet niet gegeven worden op voorwaarde dat de Emittent bewijst dat zijn deelneming een strikt tijdelijk karakter heeft.4. De informatie die vereist wordt onder de punten (e) en (f) mag weggelaten worden indien de onderneming waarin een deelneming wordt gehouden haar financiële staten niet publiceert. 5.4.11. Elke belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden sinds het einde van het boekjaar van de Emittent waarop de laatste gepubliceerde financiële staten betrekking hebben of sinds de opstelling van de tussentijdse financiële staten. 5.4.12. Indien de Emittent een dominante positie bekleedt binnen een groep met een of meer afhankelijke ondernemingen, worden de gegevens bepaald in Hoofdstuk IV voor de Emittent en de groep verstrekt.

Instructies bij Punt 5.4.12.

De Marktautoriteit kan toestaan dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld voor de Emittent alleen of voor de groep alleen op voorwaarde dat de details die niet verstrekt worden onbelangrijk zijn. HOOFDSTUK VI. - Informatie over het Bestuur, de Leiding en het Toezicht van de Emittent 6.1. leden van de Raad, Leidinggevende en Toezichthoudende Organen 6.1.1. Lijst met de naam en leeftijd van alle leden van de Raad en Hoger Kaderleden van de Emittent alsmede van alle personen die voorgedragen of verkozen zijn om lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent te worden. 6.1.2. Beschrijving van alle posities en functies die bij de Emittent worden bekleed door iedere persoon bedoeld in punt 6.1.1. Vermelding van de duurtijd van de benoeming van die personen als lid van de Raad of Hoger Kaderlid en de periode(n) waarin zij deze functie hebben uitgeoefend. Beknopte beschrijving van eventuele regelingen of afspraken tussen die personen en een of meer andere personen, met vermelding van de naam van die persoon of personen, als gevolg waarvan zij tot lid van de Raad of Hoger Kaderlid, gekozen werden of zullen worden.

Instructies bij Punt 6.1.2.

Overeenkomsten of afspraken met leden van de Raad of Hogere Kaderleden van de Emittent die het uitsluitend handelen in deze hoedanigheid moeten niet opgenomen worden. 6.1.3. Beschrijving van de aard van eventuele familierelaties tussen leden van de Raad, Hogere Kaderleden of personen die door de Emittent aangeduid of gekozen zijn om lid van de Raad of Hoger Kaderlid te worden.

Instructies bij Punt 6.1.3.

De term « familierelaties » betekent elke relatie door het bloed, huwelijk, of adoptie zonder verder te gaan dan de eerste neef. 6.1.4. Beknopte beschrijving van de professionele ervaring opgedaan in de afgelopen vijf jaren door alle natuurlijke personen die in punt 6.1.1 genoemd worden, daarin begrepen hun voornaamste beroepswerkzaamheden en dienstbetrekkingen in de afgelopen vijf jaren, de naam en hoofdactiviteit van de bedrijven of andere organisaties waarin die werkzaamheden of dienstbetrekkingen werden uitgeoefend, en of die bedrijven of organisaties een moeder-, dochter- of andere Verbonden Onderneming van de Emittent betreffen.

Instructies bij Punt 6.1.4. 1. Indien één van de personen waarnaar verwezen wordt in punt 6.1.1 te werk gesteld is bij de Emittent of één van zijn Verbonden Ondernemingen sinds minder dan vijf jaar moet een korte uitleg opgenomen worden met betrekking tot de aard van de verantwoordelijkheid van die persoon in vroegere posities om een gepaste beschrijving van zijn of haar vroegere professionele ervaring te verschaffen. 2. Wat vereist is, is informatie met betrekking tot het niveau van zijn of haar professionele bekwaamheid wat in bepaalde gevallen bepaalde informatie kan omvatten met betrekking tot de omvang van de verrichting waarop toezicht werd gehouden. 6.1.5. Vermelding van eventuele belangrijke bestuursfuncties van de personen genoemd in punt 6.1.1 in een of meer andere ondernemingen dan deze van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. 6.1.6. Beschrijving van de volgende gebeurtenissen die zich in de afgelopen vijf jaren hebben voorgedaan en die van wezenlijk belang zijn om de geschiktheid of integriteit van een lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent te beoordelen : (a) het indienen door of tegen bedoelde persoon van een verzoekschrift op grond van faillissement- of insolvabiliteitwetten, of de aanstelling van een curator, fiscaal agent of vergelijkbare functionaris door een rechtbank met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of de eigendommen van die persoon of een firma waarin hij of zij een zaakvoerder-vennoot was ten tijde van of twee jaar vóór het indienen, of een vennootschap of samenwerkingsverband waarvan hij een lid van de Raad of Hoger Kaderlid was ten tijde van of twee jaar vóór het indienen.(b) een veroordeling van die persoon in een strafrechtelijke procedure of het vernoemen van die persoon als verdachte in een hangende strafrechtelijke procedure (uitgezonderd verkeersovertredingen en andere kleinere misdrijven);(c) elk bevel, arrest of vonnis door een bevoegde rechtbank of autonome financiële autoriteit tegen die persoon, dat later niet is ingetrokken, opgeschort of nietig verklaard is en dat hem permanent of tijdelijk het uitvoeren van de hierna bedoelde activiteiten verbiedt, of hem in dat opzicht enige andere beperkingen oplegt : (i) het optreden als beleggingsadviseur, vaste overnemer, borg, makelaar of bemiddelaar in financiële instrumenten, of als een verbonden persoon, lid van de Raad of werknemer van een beleggingsonderneming, bank, verzekeringsmaatschappij of soortgelijke instelling, of deelname in of voortzetten van enig optreden of enige praktijk met betrekking tot dergelijke activiteiten; (ii) het uitoefenen van elke soort van handelsactiviteit; of (iii) het uitoefenen van enigerlei activiteit met betrekking tot de aankoop of verkoop van financiële instrumenten of met betrekking tot enigerlei schending van financiële wetgeving of daarmee equivalente bepalingen.

Instructies bij Punt 6.1.6. 1. Voor het berekenen van de vijfjaarlijkse periode waarnaar verwezen wordt in dit punt zal de datum van een gebeurtenis die weergegeven moet worden geacht worden de datum te zijn waarop het definitief bevel, vonnis of besluit werd uitgesproken, of de datum waarop het recht van beroep tegen voorlopige bevelen, vonnissen of besluiten vervallen is.Met betrekking tot een aanvraag tot faillissement, zal de relevante datum de datum van het indienen van onbetwiste aanvragen zijn of de datum waarop de goedkeuring van een betwiste aanvraag definitief wordt. 2. Indien één van de gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt in dit punt voorgekomen is en informatie in verband daarmee weggelaten is omdat ze niet belangrijk is, moet de Emittent aan de Marktautoriteit, op het ogenblik van de aanvraag (of op het ogenblik dat ontwerpdocumenten worden ingediend) als bijkomende informatie en niet als onderdeel van het prospectus de documenten verstrekken met betrekking tot de weglating, en een beschrijving geven van de gebeurtenis en de redenen voor de weglating van de informatie die er betrekking op heeft.3. De Emittent mag verzachtende omstandigheden verbonden met de gebeurtenissen die vermeld worden overeenkomstig dit punt uitleggen. 4. Emittenten die opgericht werden binnen de laatste vijf jaar dienen met betrekking tot elke oprichter de gebeurtenissen vermeld in punt 6.1.6 te beschrijven die voorkwamen gedurende de laatste vijf jaar en die van belang zijn voor een investeringsbeslissing. 6.2. Bezoldiging van het Management Instructies bij Punt 6.2. 1. De informatie vereist door dit punt is de minimum informatie die de Emittent moet verstrekken.De Emittenten worden evenwel aangemoedigd om bijkomende of meer gedetailleerde informatie in verband met de vergoeding van de kaderleden te verstrekken. 2. Indien de Emittent aan zijn aandeelhouders of op een andere wijze informatie ruimer is dan deze bepaald in dit punt, moet die informatie ook verstrekt worden overeenkomstig dit punt. 6.2.1. Overzicht van het totaalbedrag aan bezoldigingen door de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen betaald aan alle leden van de Raad en Hogere Kaderleden als een groep, zonder ze bij naam te noemen, voor diensten geleverd in al hun hoedanigheden in het afgelopen boekjaar. Die informatie wordt in een overzicht in tabelvorm voorgesteld waarin de vergoedingen worden opgenomen en waarin, het basissalaris, de bonussen, de geldwaarde van de overige jaarlijkse emolumenten worden opgenomen die niet als salaris of bonus kunnen worden aangemerkt, en de vergoedingen op lange termijn. Overige emolumenten betaald aan leden van de Raad en Hogere Kaderleden, zoals warrants en opties, dienen in een voetnoot onder de tabel te worden beschreven.

Instructies bij Punt 6.2.1. 1. Indien mogelijk, moet de informatie gegeven worden op een gecumuleerde basis.De informatie vereist door dit punt en punt 6.2.2 mag in één tabel verstrekt worden indien de Emittent dit wenst. 2. Indien enige bezoldiging verstrekt overeenkomstig dit punt betaald werd overeenkomstig een belangrijke bonus of winstdeelnemingsplan, beschrijf dan kort het plan en de basis waarop leden van de Raad of Hogere Kaderleden hieraan deelnemen.De term « plan » omvat alle plannen, overeenkomsten, toelatingen of afspraken, al dan niet geformaliseerd in een geschreven document. 6.2.2. Overzicht van het totaalbedrag dat door de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen in het afgelopen boekjaar gereserveerd of gecumuleerd werd als pensioenvoorziening, voorziening voor uittreding of soortgelijke voorzieningen voor leden van de Raad en Hogere Kaderleden van de Emittent, overeenkomstig bestaande plannen aangeboden door de Emittent of zijn Verbonden Ondernemingen of waartoe zij bijdragen.

Instructies bij Punt 6.2.2. 1. De term « plan » in dit punt omvat alle plannen, overeenkomsten, toelatingen of afspraken, al dan niet geformaliseerd in een geschreven document.2. Er dient geen informatie verstrekt te worden met betrekking tot betalingen die op actuariële basis toegerekend worden onder een plan dat voorziet in vaste voordelen in het geval van pensioen op een bepaalde leeftijd of na een bepaald aantal dienstjaren. 6.2.3. Beschrijving van alle standaardregelingen met vermelding van totaalbedragen, op grond waarvan leden van de Raad van de Emittent een vergoeding ontvangen voor hun diensten als lid van de Raad, waarin begrepen aanvullende bedragen die toegekend worden voor deelname in commissies of voor speciale opdrachten. 6.2.4. Beschrijving van eventuele andere regelingen op grond waarvan leden van de Raad van de Emittent een vergoeding ontvingen voor hun diensten als lid van de Raad in het laatste afgesloten boekjaar, met vermelding van het totale uitgekeerde bedrag.

Instructies bij Punt 6.2.4.

De informatie vereist door dit punt moet elke afspraak, inclusief consultantovereenkomsten aangegaan met betrekking tot de zitting van de leden van de Raad in de Raad omvatten. De belangrijkste bepalingen van dergelijke overeenkomst moeten opgenomen worden. 6.3. Arbeidsovereenkomsten 6.3.1. Beknopte of gezamenlijke beschrijving van de voorwaarden van alle overeenkomsten of regelingen tussen de Emittent en ieder lid van de Raad of Hoger Kaderlid van de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen.

Instructies bij Punt 6.3.1.

De Emittent wordt aangemoedigd om een lijst van alle bovenvermelde contracten of afspraken mee te delen. Dergelijke lijst moet minimum het volgende omvatten : (a) de naam van elke partij;(b) de datum van elk contract, de termijn en bijzonderheden over eender welke voorziene opzegtermijn;(c) de globale bezoldiging van leden van de Raad en Hogere Kaderleden, als een groep, zonder hen individueel te noemen, inclusief de salarissen en andere voordelen, ongeacht of deze ontvangen worden van de Emittent zelf of van zijn Verbonden Ondernemingen;(d) eventuele commissies of winstdelingsafspraken;(e) eventuele regelingen die voorzien in een vergoeding te betalen bij pensionering of voortijdige beëindiging van de contracten die naar het oordeel van de Raad aanleiding zouden kunnen geven tot de uitbetaling van sommen die groter zijn dan normaal van toepassing in dergelijke omstandigheden;en (f) ieder ander element dat nodig is om beleggers in staat te stellen om de mogelijke aansprakelijkheid van de Emittent bij voortijdige beëindiging van de contracten in te schatten. 6.3.2. Beschrijving van alle voorzieningen in de Statuten van de Emittent, overeenkomsten of andere regelingen op grond waarvan een persoon die een controlefunctie uitoefent, lid van de Raad, Hoger Kaderlid of bedrijfsleider van de Emittent, handelend in die hoedanigheid, op enigerlei wijze verzekerd is tegen of gevrijwaard wordt voor enigerlei aansprakelijkheid die hij of zij in die hoedanigheid kan oplopen. 6.4. Bijzondere Verhoudingen en Verrichtingen die daarmee verband houden 6.4.1. Beknopte beschrijving van elke belangrijke verrichting of reeks van gelijkaardige verrichtingen in de afgelopen drie boekjaren (of in de bestaansduur van de Emittent en zijn voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), of elke huidig voorgenomen verrichting of reeks van gelijkaardige verrichtingen, waarbij de Emittent of zijn Verbonden Ondernemingen partij waren of zullen zijn, waarvan de aard of de voorwaarden ongebruikelijk zijn en waarin Verbonden Partijen een aanzienlijk rechtstreeks of onrechtstreeks belang hadden of zullen hebben. Naam van die personen en een vermelding van de verhouding van die persoon tot de Emittent, de aard van het belang van die persoon in de verrichting, het bedrag van die verrichting en, indien mogelijk, het bedrag van het belang van die persoon in de verrichting.

Instructies bij Punt 6.4.1. 1. De belangrijkheid van een belang moet bepaald worden op basis van de betekenis van de informatie voor de investeerders in het licht van alle omstandigheden van de zaak in casu.De belangrijkheid van het belang voor de persoon die een belang heeft, de verhouding tussen de partijen bij de verrichting en het bedrag van de verrichtingen zijn enkele voorbeelden van factoren die in rekening moeten gebracht worden om de belangrijkheid van deze informatie voor de investeerders te beoordelen. 2. Om het bedrag van een verrichting of van een reeks van vergelijkbare verrichtingen te berekenen, moet de Emittent alle periodieke betalingen of afbetalingen in rekening brengen.3. Het bedrag van het belang van enige Verbonden Partij zal berekend worden zonder rekening te houden met het bedrag van de winsten of verliezen verbonden met de verrichting.4. Bij de beschrijving van een verrichting met betrekking tot de aankoop of verkoop van activa door of aan de Emittent of één van zijn Verbonden Ondernemingen, anders dan in de gewone bedrijfsvoering, moet de Emittent de aanschafwaarde van die activa aangeven en indien ze verworven zijn door de verkoper binnen een periode van twee jaar voorafgaand aan de verrichting de prijs betaald door de verkoper.De Emittent moet ook de principes aangeven op basis waarvan de aankoopprijs of de verkoopprijs die door de Emittent betaald respectievelijk ontvangen werd berekend werd, alsmede de naam van de persoon die deze berekening uitvoerde. 5. Punt 6.4.1. vereist dat informatie gegeven wordt met betrekking tot de verrichtingen die een vergoeding inhouden, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de Emittent of enige van zijn Verbonden Ondernemingen aan een Verbonden Partij voor diensten in om het even welke hoedanigheid tenzij het belang van die persoon alleen resulteert uit de eigendom, individueel en in het totaal, van minder dan 10 procent van enige categorie van financiële instrumenten van een andere vennootschap die diensten verstrekt aan de Emittent of enige van zijn Verbonden Ondernemingen. 6. Punt 6.4.1 vereist niet dat informatie wordt gegeven met betrekking tot de verrichtingen waarbij : (a) de commissies of kosten verbonden met de verrichting bepaald worden via een openbare aanbesteding, of de verrichting betrekking heeft op het leveren van diensten als algemeen aannemer of diensten van openbaar nut, aan commissies of kosten vastgesteld overeenkomstig de wet of een overheidsinstantie;(b) de verrichting heeft betrekking op bankdepositodiensten, overdrachtsagent, « registrar », « trustee », of vergelijkbare diensten;of (c) het belang van de Verbonden Partij volgt uit feit van het houden van financiële instrumenten van de Emittent en dergelijke persoon geen bijkomend of specifiek voordeel ontvangt dat niet gedeeld wordt op een pro rata basis. 7. Punt 6.4.1 vereist de beschrijving van belangrijke rechtstreekse of onrechtstreekse belangen in verrichtingen. Een persoon die een zekere functie of relatie heeft in een onderneming, een vennootschap of een andere entiteit die een verrichting aangaat met de Emittent of één van zijn Verbonden Ondernemingen, zou een onrechtstreeks belang kunnen hebben in deze verrichting ingevolge die functie of deze relatie. Dit belang hoeft evenwel niet als « substantieel » in de zin van punt 6.4.1 beschouwd te worden indien : (a) het belang enkel resulteert uit (i) de functie van die persoon lid van de Raad van een andere vennootschap of organisatie die partij is bij de verrichting;of (ii) de rechtstreekse of onrechtstreekse eigendom van die persoon en alle Verbonden Partijen, in totaal, van minder dan tien procent van het aandelenkapitaal in een andere persoon (andere dan een vennootschap onder firma) die partij is bij de verrichting; of (iii) zowel een dergelijke functie als eigendom; (b) het belang van die persoon resulteert enkel uit de positie van die persoon als vennoot in een vennootschap onder firma waarin die persoon en alle andere Verbonden Partijen een belang hebben van minder dan tien procent;of (c) het belang van die persoon resulteert enkel uit het feit dat zij een deelneming (inclusief een belang in een commanditaire vennootschap, maar met uitzondering van een belang in een vennootschap onder firma) of een schuldvordering heeft ten opzichte van een andere entiteit die partij is bij de verrichting met de Emittent of één van zijn Verbonden Onderneming, en de verrichting is niet belangrijk voor die andere entiteit.8. Het kan voorkomen dat alhoewel de huidige instructies niet uitdrukkelijk voorzien dat bepaalde informatie niet gepubliceerd moet worden, het belang van een Verbonden Partij bij een bepaalde verrichting of een reeks van verrichtingen geen substantieel rechtstreeks of onrechtstreeks belang inhouden.In dat geval is het niet vereist de informatie in verband met dat belang en die verrichting overeenkomstig dit punt bekend te maken. 6.4.2. Beschrijving van de volgende verhoudingen die nu bestaan of in het afgelopen boekjaar bestaan hebben met betrekking tot leden van de Raad of personen aangeduid om de functie van lid van de Raad te vervullen, met vermelding van de identiteit van de entiteit met wie de Emittent die verhouding heeft, de naam van de aangeduide persoon of lid van de Raad die verbonden is met die entiteit en de aard van de verhouding van die aangeduide persoon of lid van de Raad, de verhouding tussen die entiteit en de Emittent en het bedrag aan zaken die zijn uitgevoerd tussen de Emittent en die entiteit in het laatste volledige boekjaar van de Emittent, of van de voorgenomen verrichtingen in het lopende boekjaar van de Emittent : (a) indien de aangeduide persoon of lid van de Raad een Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is, van enige commerciële of professionele entiteit of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan tien procent in het aandelenkapitaal heeft, of in het afgelopen boekjaar gehad heeft in enige commerciële of professionele entiteit die betalingen heeft gedaan aan de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen in het laatste volledige boekjaar van de Emittent in ruil voor eigendommen of diensten, of voorstelt dit te doen in het lopende boekjaar van de Emittent, voor een bedrag ten belopen van meer dan vijf procent van (i) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de Emittent over zijn laatste volledige boekjaar, of (ii) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de andere entiteit over zijn laatste volledige boekjaar;(b) indien de aangeduide persoon of lid van de Raad een Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is van enige commerciële of professionele entiteit, of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan tien procent in het aandelenkapitaal heeft of in het afgelopen boekjaar gehad heeft, in enige commerciële of professionele entiteit aan wie de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen betalingen heeft gedaan in het laatste volledige boekjaar van de Emittent in ruil voor eigendommen of diensten, of aan wie de Emittent voorstelt dit te doen in het lopende boekjaar van de Emittent, voor een bedrag ten belopen van meer dan vijf procent van (i) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de Emittent over zijn laatste volledige boekjaar, of (ii) de geconsolideerde bruto-opbrengsten van de andere entiteit over zijn laatste volledige boekjaar;(c) indien de aangeduide persoon of lid van de Raad een Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is van enige commerciële of professionele entiteit of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van meer dan tien procent in het aandelenkapitaal heeft, of in het afgelopen boekjaar gehad heeft, in enige commerciële of professionele entiteit bij wie de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen aan het einde van het laatste volledige boekjaar van de Emittent een totaalbedrag aan schulden had van meer dan vijf procent van de totale geconsolideerde activa van de Emittent aan het einde van dat boekjaar;(d) indien de aangeduide persoon of lid van de Raad lid van, of « of counsel » in, een advocatenkantoor is, of dat in het afgelopen boekjaar geweest is, dat door de Emittent het afgelopen boekjaar is geraadpleegd is of in het lopende boekjaar zal geraadpleegd worden, met dien verstande dat het bedrag aan honoraria betaald door de Emittent aan een advocatenkantoor niet dient openbaar gemaakt te worden indien dat bedrag niet meer bedraagt dan vijf procent van de bruto-opbrengsten van dat advocatenkantoor over het laatste volledige boekjaar van dat kantoor;(e) indien de aangeduide persoon of lid van de Raad een vennoot of Hoger Kaderlid is, of in het afgelopen boekjaar geweest is, van een beleggingsonderneming- of zakenbank die in het afgelopen boekjaar diensten voor de Emittent verricht heeft anders dan als deelnemer in een syndicaat, of van wiens diensten de Emittent voornemens is gebruik te maken in het lopende boekjaar, met dien verstande evenwel dat het bedrag van de ontvangen vergoedingen door een beleggingsonderneming- of zakenbank niet openbaar dient gemaakt te worden indien dat bedrag niet meer bedraagt dan vijf procent van de bruto-opbrengsten van de beleggingsonderneming- of zakenbank over het laatste volledige boekjaar van die bank; (f) alle andere verhoudingen, waarvan de Emittent kennis heeft, tussen de aangeduide persoon of lid van de Raad en de Emittent, waarvan de aard en reikwijdte in essentie gelijkaardig zijn aan de verhoudingen bedoeld in punt 6.4.2 (a) tot en met (e).

Instructies bij Punt 6.4.2. 1. Om te bepalen of betalingen of schulden vijf procent van de geconsolideerde bruto-opbrengsten van een entiteit, andere dan de Emittent, overschrijden, is het aangewezen zich te baseren op de informatie verstrekt door de aangeduide persoon of lid van de Raad.2. Om de betalingen voor goederen en diensten te berekenen, moeten niet in aanmerking genomen worden : (a) de betalingen indien de commissies of kosten waarvan sprake is in de verrichting bepaald zijn op basis van openbare aanbesteding, of indien de verrichting het leveren van diensten als algemeen aannemer impliceert, of als publieke dienstverlening, aan commissies of kosten die vastgesteld zijn door de wet of door een overheidsinstantie;(b) de betalingen die resulteren uit de eigendom van financiële instrumenten van de Emittent, indien geen enkel bijkomend of bijzonder voordeel ontvangen wordt dat niet gedeeld wordt met alle houders van de klasse van financiële instrumenten op een pro rata basis;of (c) de betalingen gedaan of ontvangen door dochterondernemingen andere dan de belangrijkste ondernemingen zoals gedefinieerd in punt 5.4.10, met dien verstande dat alle dochterondernemingen die de betrokken betalingen hebben ontvangen of uitgevoerd samen geen belangrijke dochteronderneming zoals gedefinieerd in punt 5.4.10 zijn. 3. Voor de berekening van de schulden moeten niet in aanmerking genomen worden : (a) de financiële schuldinstrumenten die publiek aangeboden, verhandeld, genoteerd of ingeschreven op een gereglementeerde markt of een effectenbeurs werden;(b) de schulden aangegaan ingevolge overnames die aan marktvoorwaarden uitgevoerd zijn;of (c) de schulden aangegaan door dochterondernemingen andere dan de belangrijkste ondernemingen zoals gedefinieerd in punt 5.4.10, met dien verstande dat al deze dochterondernemingen die schulden aangegaan zijn samen, geen belangrijke dochteronderneming zijn zoals gedefinieerd in punt 5.4.10. 4. Het is niet vereist de informatie voorzien in punt 6.4.2 te verstrekken met betrekking tot een lid van de Raad die niet langer lid van de Raad is op het ogenblik van het indienen van prospectus. 6.4.3. Indien een Verbonden Partij op enig moment sinds het begin van het afgelopen boekjaar van de Emittent schulden heeft gehad tegenover de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen of zij de begunstigde is geweest van enige waarborg gegeven door de Emittent of een van zijn Verbonden Ondernemingen voor een bedrag van meer dan ECU 50.000, een vermelding van de naam van die persoon, de aard van de verhouding waarin het bedrag van die persoon of de waarborg die haar verstrekt werd kadert, het hoogste totaalbedrag aan uitstaande schulden of waarborgen op enig moment in die periode, de aard van het verschuldigde bedrag of de waarborg en van de verrichting die eraan ten grondslag ligt, het uitstaande bedrag ervan op de laatst mogelijke datum en de daarop betaalde of in rekening gebrachte interest.

Instructies bij Punt 6.4.3.

Het bedrag van de schulden omvat niet de bedragen die betaald moeten worden voor overnames die gebeurd zijn aan marktvoorwaarden, voor gewone reiskosten en onkostenvergoedingen en voor andere verrichtingen in de gewone bedrijfsvoering. 6.4.4. Indien de Emittent in de loop van de afgelopen vijf boekjaren is opgericht : (a) vermelding van de namen van de oprichters, de aard en het bedrag van zaken met enige waarde (waaronder geld, eigendommen, contracten, opties en rechten van allerlei aard) die rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen werden of zullen worden door elk van de oprichters van de Emittent, vanwege de Emittent, en de aard en het bedrag van de activa, diensten of andere vergoedingen daarvoor ontvangen of te ontvangen door de Emittent;(b) met betrekking tot activa die de Emittent van een oprichter van de Emittent verwerft of zal verwerven, het bedrag waartegen de activa werden of zullen worden verworven en de gehanteerde of te hanteren regels waarop de bepaling van dat bedrag is gebaseerd, en de vermelding van de personen die deze bepaling vaststellen samen met hun eventuele verhouding tot de Emittent of zijn oprichter.Indien de activa door een oprichter van de Emittent binnen twee jaren vóór overdracht aan de Emittent werden verworven, de verwervingskosten voor de oprichter.

Instructies bij Punt 6.4.4.

Alle verwijzingen naar de oprichters van een Emittent zijn verwijzingen naar de oprichters van de Emittent en zijn Verbonden Ondernemingen. 6.5. Veranderingen van Wettelijke Toezichthouder 6.5.1. Indien in de twee laatste boekjaren van de Emittent of in elke daaropvolgende tussenliggende periode een wettelijke toezichthouder van de rekeningen die eerder werd benoemd als de voornaamste wettelijke toezichthouder van de financiële staten van de Emittent, of een wettelijke toezichthouder die eerder werd benoemd voor het controleren van de jaarrekeningen van een van zijn Verbonden Ondernemingen en op wiens verslag de voornaamste wettelijke toezichthouder zich uitdrukkelijk baseerde ontslag heeft genomen (of te kennen heeft gegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming na afloop van de huidige controle), of ontslagen is, een verklaring of : (a) de voormalige bedrijfsrevisor geweigerd heeft om zich ter herbenoeming voor te stellen of ontslagen is, met vermelding van de datum;(b) het controleverslag van de voornaamste bedrijfsrevisor voor een van de laatste twee boekjaren een negatieve of onthoudende opinie bevatte, of onder voorbehoud werd gegeven of gewijzigd omwille van onduidelijkheid, de reikwijdte van de controle of de boekhoudkundige principes, met een beschrijving van deze negatieve of onthoudende opinie, deze wijziging of die voorbehouden;(c) het besluit tot verandering van wettelijke toezichthouder werd aanbevolen of goedgekeurd door het Controlecomité of de Raad. Bijlage B Inhoud van het Addendum (Dubbele Verhandeling met Aangeduide Markten in de Verenigde Staten) Inleiding 0.1. Verklaring waarin aan de beleggers wordt meegedeeld dat Gevoelige Informatie ter beschikking zal worden gesteld van de beleggers in Europa via de EASDAQ-Communicatiemiddelen overeenkomstig de regels betreffende de Doorlopende Verplichtingen van de Emittenten. 0.2. Aanduiding van de plaats waar de Statuten en de financiële staten van de Emittent voor de aandeelhouders beschikbaar zullen worden gesteld. Vermelding van de wijze waarop documenten zoals de jaarverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 5550 van dit Reglement, of de kwartaalverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 5551 van dit Reglement, ter beschikking zullen worden gesteld van de beleggers. 1. Algemene informatie 1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen en/of naam en statutaire zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus of, in voorkomende gevallen, voor bepaalde gedeelten daarvan, met, in dat geval, de vermelding van deze gedeelten. Vermelding of deze natuurlijke en/of rechtspersonen al dan niet gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens de wetgeving van de landen waar het aanbod plaatsvindt. 1.2. Verklaring van de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus dat, voor zover hun bekend, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat zij geen weglatingen bevatten die de strekking ervan zouden veranderen. 1.3. Verklaring dat het prospectus is goedgekeurd door een Bevoegde Overheid, overeenkomstig de Prospectusrichtlijn, en vermelding van de Bevoegde Overheid die het prospectus heeft goedgekeurd en van de datum van deze goedkeuring. Indien van toepassing, een verklaring dat een certificaat is afgegeven door die Bevoegde Overheid voor het verkrijgen van een wederzijdse erkenning van het prospectus in een andere Lid-Staat, met vermelding van de betreffende Bevoegde Overheid en de datum van deze erkenning. 2. Informatie over de Toelating tot Verhandeling op EASDAQ 2.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 2.3 van Bijlage A van dit Reglement. 3. Informatie over de Aangeboden Financiële Instrumenten 3.1. Een beschrijving van het fiscale regime, inclusief bepalingen omtrent roerende voorheffing, waaraan de houders van de financiële instrumenten onderworpen zijn overeenkomstig de wetten en reglementen van de staten waar de financiële instrumenten aangeboden worden, inclusief in ieder geval België. 3.2. Verklaring die de vrije overdraagbaarheid van de aangeboden financiële instrumenten binnen de Europese Unie en hun volledige volstorting bevestigt overeenkomstig Regel 4401 (a) van dit Reglement. 3.3. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punten 2.9.1 en 2.9.2 van Bijlage A van dit Reglement. 4. Informatie met betrekking tot het Aanbod op EASDAQ 4.1. Openbaarmaking van de informatie bedoeld in punten 2.4. en 2.5. van Bijlage A bij dit Reglement, voor zover het aanbod op EASDAQ betreft.

Bijlage C Inhoud van het Addendum (Tweevoudige Opneming met Openbaar Aanbod op EASDAQ of Openbaar Aanbod op EASDAQ van Opgenomen Financiële Instrumenten) Inleiding 0.1. Datum van uitgifte van het prospectus. 0.2. Onderscheidende of bijzondere kenmerken van de bedrijfsactiviteiten of bedrijfstak van de Emittent die een belangrijke invloed kunnen hebben op de toekomstige financiële resultaten van de Emittent. De Emittent dient een beschrijving te geven van alle belangrijke risico's en risicofactoren die de beleggers waarschijnlijk niet kennen of verwachten en die een belangrijke invloed kunnen hebben op de activiteiten van de Emittent.

Instructies bij Punt 0.2. 1. Voorbeelden van factoren die besproken kunnen worden, zijn : afhankelijkheid van één of weinig belangrijke klanten of leveranciers (inclusief leveranciers van grondstoffen of financiering);bestaande of waarschijnlijke overheidsreglementering; het aflopen van belangrijke arbeidsovereenkomsten, octrooien, merken, licenties, franchises, concessies of royalty-overeenkomsten; ongebruikelijke concurrentiële voorwaarden in de sector, de cyclische aard van de sector en de verwachte schaarste in grondstoffen en energie in de mate dat het management niet bij machte zou zijn om de voortdurende levering te kunnen verzekeren. 2. De Emittent moet er voor zorgen dat het prospectus gepaste kruisverwijzingen bevat naar de risicofactoren beschreven vooraan in het prospectus. 0.3. Verklaring waarin aan de beleggers wordt meegedeeld dat Gevoelige Informatie ter beschikking zal worden gesteld van de beleggers in Europa via de EASDAQ-Communicatiemiddelen overeenkomstig de regels betreffende de Doorlopende Verplichtingen van de Emittenten. 0.4. Aanduiding van de plaats waar de Statuten en de financiële staten van de Emittent voor de aandeelhouders beschikbaar zullen worden gesteld. Vermelding van de wijze waarop documenten zoals de jaarverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 5550 van dit Reglement, of de kwartaalverslagen waarnaar verwezen wordt in Regel 5551 van dit Reglement, ter beschikking zullen worden gesteld van de beleggers. 0.5. Verklaring dat de documenten vervat in het prospectus bundel samen moeten verdeeld worden. 1. Algemene informatie 1.1. Naam en functie van de natuurlijke personen en/of naam en statutaire zetel van de rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus of, in voorkomende gevallen, voor bepaalde gedeelten daarvan, met, in dat geval, de vermelding van deze gedeelten. Vermelding of deze natuurlijke en/of rechtspersonen al dan niet gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn krachtens de wetgeving van de landen waar het aanbod plaatsvindt. 1.2. Verklaring van de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus dat, voor zover hun bekend, de gegevens in het prospectus of in het gedeelte waarvoor zij verantwoordelijk zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat zij geen weglatingen bevatten die de strekking ervan zouden veranderen. 1.3. Verklaring dat het prospectus goedgekeurd is door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. 2. Informatie over de Toelating tot Opneming op EASDAQ 2.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 2.3 van Bijlage A van dit Reglement. 3. Informatie over de Aangeboden Financiële Instrumenten 3.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 2.2.2 van Bijlage A van dit Reglement. 3.2. Verklaring die de vrije overdraagbaarheid van de aangeboden financiële instrumenten binnen de Europese Unie en hun volledige volstorting bevestigt overeenkomstig Regel 4401 (a) van dit Reglement. 3.3. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punten 2.9.1 en 2.9.2 van Bijlage A van dit Reglement, indien toepasselijk. 3.4. Vermelding van de overige gereglementeerde markten of effectenbeurzen waarop de aangeboden financiële instrumenten reeds opgenomen zijn, verhandeld worden of genoteerd zijn, of waarop de opnaming, de toelating tot de verhandeling of de notering aangevraagd wordt of zal worden. 4. Informatie met betrekking tot de Emittent en zijn Kapitaal 4.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 3.1 van Bijlage A van dit Reglement. 4.2. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 3.3 van Bijlage A van dit Reglement.

Bijlage D Inhoud van Neergelegde Stukken (Opnemings- en Verhandelingsvoorzieningen op EASDAQ) 0.1. Een Emittent die toelating vraagt tot de Opneming op EASDAQ overeenkomstig Hoofdstuk 4 van dit Reglement, of een Markthouder die toelating vraagt tot Verhandeling op EASDAQ overeenkomstig Hoofdstuk 6 van dit Reglement, van een categorie van Financiële Instrumenten, dient bij de Marktautoriteit de volgende documenten neer te leggen : (a) een prospectus of gelijkaardig document opgesteld en gepubliceerd door de Emittent voor wie toelating tot Opneming of Verhandeling wordt gevraagd, binnen de 12 maanden voorafgaand aan het neerleggen van de aanvraag tot toelating tot Opneming of Verhandeling op EASDAQ;(b) het meest recente jaarverslag van de Emittent, met inbegrip van geconsolideerde gecontroleerde financiële staten, het verslag van de auditor en de toelichting bij de financiële staten;(c) de meest recente uitgegeven gecontroleerde of niet-gecontroleerde kwartaalverslagen van de Emittent, indien kwartaalverslagen door de Emittent worden uitgegeven;(d) elke andere relevante informatie, in het bijzonder Prijsgevoelige Informatie, in de mate deze informatie niet in voormelde verslagen tot uiting kwam en praktisch en gemakkelijk beschikbaar is;en (e) bekendmaking van : - de aard van de Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot verhandeling voor doeleinden van Notering of Verhandeling op EASDAQ wordt gevraagd; - het aantal en de categorie van Financiële Instrumenten waarvoor de toelating tot Opneming of Verhandeling op EASDAQ wordt gevraagd; - een korte beschrijving van de rechten verbonden aan de Financiële Instrumenten waarvoor toelating tot Opneming of Verhandeling op EASDAQ wordt gevraagd.

Instructie bij Bijlage D 1. De informatie die de Markthouder aan de Marktautoriteit meedeelt bevat enkel die informatie die praktisch en gemakkelijk beschikbaar is, zoals bepaald door de Marktautoriteit. 2. EASDAQ N.V. neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door haar, of enige andere entiteit, verstrekte informatie aan het publiek. 3. Dergelijke Informatie wordt ter beschikking gesteld via de EASDAQ Publicatiemiddelen of enig ander systeem goedgekeurd door en onder de voorwaarden bepaald door de Marktautoriteit. Bijlage E Inhoud van het Jaarverslag 1. Beschrijving van de Bedrijfsactiviteiten 1.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.1 van Bijlage A van dit Reglement. 2. Beschrijving van de Vooruitzichten van de Emittent 2.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.2.1 van Bijlage A van dit Reglement. 2.2. Indien de Emittent en diens voorgangers geen bedrijfsinkomsten hebben genoten gedurende elk van de drie voorafgaande boekjaren (of gedurende de bestaansduur van de Emittent en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren), een beschrijving van het bedrijfsplan van de Emittent voor ten minste het lopende boekjaar. 3. Onderzoek en Ontwikkeling 3.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.3 van Bijlage A van dit Reglement. 4. Werknemers 4.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.4 van Bijlage A van dit Reglement. 5. Beschrijving van Goederen 5.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.5 van Bijlage A van dit Reglement. 6. Gerechtelijke Procedures 6.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.6 van Bijlage A van dit Reglement. 6.2. Wat betreft enige procedure beëindigd tijdens het vierde kwartaal van het boekjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.6 van Bijlage A van dit Reglement, inclusief de datum van beëindiging en een beschrijving van de uitkomst van deze procedure voor de Emittent of enige met hem Verbonden Ondernemingen. 7. Investeringsbeleid 7.1 Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 4.7 van Bijlage A van dit Reglement. 8. Stemmingen van Houders van Financiële Instrumenten over Bepaalde Punten 8.1. Indien een aangelegenheid tijdens het vierde kwartaal van het boekjaar waarop dit jaarverslag betrekking heeft, onderworpen werd aan een stemming van de houders van financiële instrumenten, dient de volgende informatie bekendgemaakt te worden : (a) de datum van de vergadering en vermelding of het een jaarvergadering of een buitengewone vergadering betrof;(b) indien vergadering leden van de Raad heeft verkozen, de naam van elk lid van de Raad verkozen op de vergadering en de naam van elk andere lid van de Raad waarvan het mandaat voortduurde na de vergadering;(c) een korte beschrijving van elke aangelegenheid waarover gestemd werd op de vergadering en het aantal stemmen voor, tegen of voorbehouden, evenals het aantal onthoudingen betreffende elk van die aangelegenheden, inclusief een afzonderlijke becijferde tabel met betrekking tot elke persoon die aangewezen werd om een mandaat uit te oefenen. Beslissing van de Marktautoriteit van 2 april 1998 1. Indien enige zaak ter stemming werd voorgelegd aan de houders van financiële instrumenten, anders dan op een vergadering van de houders van zulke houders van financiële instrumenten, moet gelijkaardige informatie met betrekking tot zulke voorlegging ter stemming verstrekt worden.Het verzoek tot toelating of instemming (tenzij om een volmacht om te stemmen op een aandeelhoudersvergadering) met betrekking tot enige zaak wordt geacht een voorlegging ter stemming aan de houders van financiële instrumenten in de betekenis van dit punt te zijn. 2. De informatie van punt 8.1 (a) moet enkel verstrekt worden indien de informatie van punt 8.1 (b) of 8.1 (c) verstrekt moet worden. 3. De informatie van punt 8.1 (b) moet niet verstrekt worden indien (i) om volmachten voor de vergadering werd verzocht overeenkomstig Regel 5601 (b) van dit Reglement, (ii) niet om een volmacht werd verzocht tegen de kandidaten van het management vermeld in de volmacht, en (iii) alle kandidaten verkozen zijn.Indien de Emittent niet om volmachten heeft verzocht en de Raad in de samenstelling zoals voordien gemeld aan de Marktautoriteit volledig herverkozen werd, volstaat een verklaring dienaangaande als antwoord op punt 8.1 (b). 4. Punt 8.1 (c) moet beantwoord worden voor alle punten die het voorwerp uitmaakten van een stemming op de vergadering, met inbegrip van betwiste of onbetwiste herverkiezing van leden van de Raad. 5. Indien de Emittent een verslag heeft gepubliceerd over alle informatie die opgevraagd wordt door dit punt, mag dit punt beantwoord worden middels een verwijzing naar dat verslag. 9. Informatie omtrent de Aard en Omvang van de Markt waarop de Financiële Instrumenten verhandeld worden 9.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 2.6.2 van Bijlage A van dit Reglement. 10. Informatie betreffende de Controle uitgeoefend over de Emittent 10.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 3.4 van Bijlage A van dit Reglement. 11. Dividenden 11.1. Het bedrag aan dividenden per financieel instrument betreffende de voorafgaande drie boekjaren (of gedurende de bestaansduur van de Emittent en diens voorgangers, indien deze periode korter is dan drie boekjaren).

Beslissing van de Marktautoriteit van 2 april 1998 Indien gedurende voormelde periode het aantal financiële instrumenten van de Emittent gewijzigd is ingevolge, bijvoorbeeld, een kapitaalverhoging of Bvermindering of de herindeling of splitsing van financiële instrumenten, moet het bedrag van dividenden per financieel instrument, desgevallend geconsolideerd, aangepast worden om hen vergelijkbaar te maken en moet de gebruikte aanpassingsformule meegedeeld worden. 11.2. Omschrijving van alle wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Emittent die de uit- of invoer van kapitaal beperken, inclusief deviezencontroles, of die invloed hebben op het overmaken van dividenden, interesten of andere betalingen aan houders van financiële instrumenten van de Emittent die geen ingezetenen zijn. 11.3. Beschrijving van het belastingstelsel, inclusief de bepalingen omtrent inhoudingen aan de bron, waaraan de houders van financiële instrumenten onderworpen zijn onder de bestaande wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent. 12. Geselecteerde Financiële Gegevens 12.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.1.1 van Bijlage A van dit Reglement. 13. Wisselkoersen 13.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.2.1 van Bijlage A van dit Reglement. 14. Verslag van het Management betreffende de Financiële Toestand en de Bedrijfsresultaten 14.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.3.1 van Bijlage A van dit Reglement. 15. Gedetailleerde Financiële Staten 15.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 5.4 van Bijlage A van dit Reglement. 16. Wettelijke Toezichthouders op de Rekeningen 16.1. Namen, adressen en kwalificaties van de bedrijfsrevisoren die de rekeningen van de Emittent gecontroleerd hebben overeenkomstig de bestaande wetten en reglementen van de Staat van Herkomst van de Emittent. 16.2. Verklaring dat de financiële staten gecontroleerd werden. Indien de controleverklaringen inzake de rekeningen geweigerd werden door de wettelijke toezichthouders of een voorbehoud bevatten, dient deze weigering of dit voorbehoud volledig te worden weergegeven, met opgave van de door de wettelijke toezichthouders opgegeven redenen ter rechtvaardiging van deze weigering of dat voorbehoud. 16.3. Vermelding van eender welke andere informatie die voorkomt in het jaarverslag en die gecontroleerd werd door de wettelijke toezichthouders. 17. leden van de Raad en Hogere Kaderleden van de Emittent 17.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.1 van Bijlage A van dit Reglement. 18. Bezoldiging van de Kaderleden 18.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.2 van Bijlage A van dit Reglement. 19. Arbeidsovereenkomsten 19.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.3 van Bijlage A van dit Reglement. 20. Bijzondere Verhoudingen en Verrichtingen die daarmee Verband Houden 20.1. Openbaarmaking van de informatie zoals omschreven in Punt 6.4 van Bijlage A van dit Reglement.

Bijlage F Inhoud van het kwartaalverslag De kwartaalverslagen moeten minstens de volgende informatie omvatten : (a) een samenvatting van de balans;(b) een samenvatting van de resultatenrekening;(c) een samenvatting van de cashflow staat;(d) een bespreking en analyse van het management;(e) wijzigingen in het management, de revisoren, de controle of de belangrijkste activiteiten;(f) belangrijke overnames of verkopen van activa;(g) het faillissement of de curatele van belangrijke dochterondernemingen of partners;(h) belangrijke juridische procedures;(i) belangrijke toename of afname van het aantal uistaande financiële instrumenten of van de schuld;(j) de resultaten van belangrijke beslissingen genomen door de houders van financiële instrumenten;(k) andere gebeurtenissen of informatie waarvan de Emittent redelijkerwijze meent dat zij van wezenlijk belang zijn voor de houders van financiële instrumenten;en (l) een vergelijkende tabel met dezelfde elementen als de recentste gecontroleerde financiële staten. Bijlage G De EASDAQ-Verhandelingscode 1. Toepassingsgebied 1.1. Het doel van deze EASDAQ-Verhandelingscode is te verzekeren dat de leden van de Raad of Hogere Kaderleden van de Emittenten, alsmede bepaalde personeelsleden van de Emittenten en bepaalde personen die met hen in verhouding staan, geen misbruik maken, geen verdenking op zich laden dat zij misbruik maken, en de vertrouwelijkheid bewaren, van Gevoelige Informatie waarover zij zouden beschikken of waarvan vermoed wordt dat zij die bezitten, in het bijzonder in periodes voorafgaand aan een bekendmaking van financiële resultaten. Hetzelfde geldt de voor personen die, omwille van bijzondere relaties die zij hebben met de Emittenten, toegang kunnen hebben tot Gevoelige Informatie. 2. Definities 2.1. In deze EASDAQ-Verhandelingscode zijn de volgende definities van toepassing, tenzij anders vermeld : 2.1.1. Besloten Periode : iedere periode waarin het voor een lid van de Raad of Hoger Kaderlid onderworpen is aan een verbod om te Verhandelen, zijnde : (a) de periode van twee maanden onmiddellijk voorafgaand aan de voorafgaande bekendmaking van de jaarresultaten van de Emittent of, indien korter, de periode vanaf de afsluiting van het betreffende boekjaar tot en met het tijdstip van bekendmaking;(b) de periode van een maand onmiddellijk voorafgaand aan de voorafgaande bekendmaking van de kwartaalresultaten van de Emittent of, indien korter, de periode vanop de afsluiting van het betreffende kwartaal tot en met het tijdstip van bekendmaking;(c) de periode van vijftien dagen onmiddellijk voorafgaand aan de bekendmaking door de Emittent van enige Gevoelige Informatie. 2.1.2. Verhandeling : elke verkoop of aankoop, of elke overeenkomst tot het aankopen of verkopen, van financiële instrumenten van de Emittent, en de toekenning, aanvaarding, verwerving, overdracht, uitoefening of het opgeven van een optie (hetzij een koopoptie of een verkoopoptie, of beide) of andere bestaande of toekomstige, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke, rechten of verplichtingen, tot het verwerven of overdragen van financiële instrumenten of eender welk belang in financiële instrumenten van de Emittent.

Instructies bij Punt 2.1.2 1. Voor de toepassing van deze EASDAQ-Verhandelingscode wordt de term « Verhandelen » uitgelegd overeenkomstig dit Punt.2. Duidelijkheidshalve worden de volgende gevallen beschouwd als Verhandelingen voor de toepassing van deze EASDAQ-Verhandelingscode, en zijn deze derhalve onderworpen aan de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode : (a) regelingen die een verkoop van financiële instrumenten omvatten met de bedoeling kort daarna een gelijk aantal van dergelijke financiële instrumenten terug te kopen;(b) Verhandelingen tussen leden van de Raad of Hogere Kaderleden en/of Betrokken Werknemers van de Emittent en/of Betrokken Derden;(c) Verhandelingen die buiten de markt worden uitgevoerd;(d) overdrachten om niet door een lid van de Raad of Hoger Kaderlid, met uitzondering van overdrachten waarbij het lid van de Raad of het Hoger Kaderlid een onderliggend economisch belang behoudt.3. Duidelijkheidshalve en niettegenstaande Instructie 2, zijn de volgende Verhandelingen niet onderworpen aan de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode : (a) de verbintenis of de beslissing om rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders in het kader van een uitgifte, of een aanbieding van andere aard (waaronder een aanbieding van aandelen in plaats van een dividend in contanten) uit te oefenen;(b) het uitoefenen van rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders in het kader van een uitgifte of een aanbieding van andere aard (waaronder een aanbieding van aandelen in plaats van een dividend in contanten);(c) het laten verstrijken van de periode van uitoefening van rechten toegekend aan de bestaande aandeelhouders in het kader van een uitgifte of een aanbieding van andere aard (waaronder een aanbieding van aandelen in plaats van een dividend in contanten);(d) de verbintenis tot het aanvaarden van, of het aanvaarden van, een overnamebod. 2.1.3. Verboden Periode : een periode waarin een lid van de Raad of Hoger Kaderlid geen toelating, zoals vereist door Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, mag worden gegeven, zijnde : (a) elke Besloten Periode;(b) elke periode tijdens de welke de persoon belast met het geven van de toelating tot Verhandelen redenen heeft om te denken dat de voorgestelde Verhandeling een inbreuk uitmaakt op deze EASDAQ-Verhandelingscode. 2.1.4. Betrokken Werknemer : elk personeelslid werkzaam in de administratieve, bestuurlijke of toezichthoudende organen van de Emittent of elk personeelslid van één van zijn dochtermaatschappijen dat, ingevolge zijn functie of tewerkstelling bij de Emittent of een van zijn dochtermaatschappijen, in staat is toegang te hebben tot niet-publieke Gevoelige Informatie. 2.1.5. Betrokken Derden : elke persoon aangewezen door de Emittent die, ingevolge zijn specifieke verhouding tot de Emittent of een van zijn dochtermaatschappijen, in staat is toegang te hebben tot niet-publieke Gevoelige Informatie.

Instructies bij Punt 2.1.5 Voor de toepassing van dit Reglement omvat de term Betrokken Derde in elk geval de wettelijke toezichthouders op de rekeningen van de Emittent of personen met vergelijkbare functies. 3. Gebruik van Niet-Publieke Gevoelige Informatie 3.1. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid dient zich te onthouden van : (a) het verstrekken van niet-publieke Gevoelige Informatie aan derden, behalve tenzij met als doel te voldoen aan een wettelijke vereiste of in het kader van de uitvoering van zijn taken;(b) het op grond van het bezit van dergelijke niet-publieke Gevoelige Informatie derden aanbevelen om te Verhandelen of niet te Verhandelen;(c) het bijstaan van iemand die betrokken is bij een van de bovengenoemde activiteiten. 4. Verhandelingen door leden van de Raad en Hogere Kaderleden 4.1. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen op basis van kortetermijnoverwegingen.

Instructies bij Punt 4.1 Een aan- of verkoop van financiële instrumenten van de Emittent binnen een periode van zes maanden na verkoop of aankoop van deze financiële instrumenten zal automatisch worden beschouwd als een Verhandeling op basis van kortetermijnoverwegingen. 4.2. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen gedurende een Besloten Periode. 4.3. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen op een tijdstip waarop hij of zij in het bezit is van niet-publieke Gevoelige Informatie. 4.4. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid mag geen financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen indien hij geen toelating heeft gekregen om te Verhandelen op grond van Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode. 5. Toelating om te Verhandelen 5.1. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid mag geen enkele van de financiële instrumenten van de Emittent Verhandelen zonder de Chief Executive Officer (of een of meer andere hiertoe aangewezen leden van de Raad) op voorhand in kennis te stellen en van hem toelating te hebben ontvangen. Met betrekking tot de eigen situatie dient de Chief Executive Officer of het andere aangewezen lid van de Raad de Raad op een vergadering of een andere aangewezen lid van de Raad op voorhand in kennis te stellen, en toelating te verkrijgen van de Raad of de aangewezen lid van de Raad. De bedoelde Verhandeling dient door het betrokken lid van de Raad of het Hoger Kaderlid binnen 20 dagen na het ontvangen van de toelating te worden uitgevoerd. 5.2. Het lid van de Raad of het Hoger Kaderlid dient de Chief Executive Officer (of een of meer andere hiertoe aangewezen leden van de Raad) in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de financiële instrumenten van de Emittent Verhandeld heeft overeenkomstig Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode. 5.3. De Emittent dient alle kennisgevingen ontvangen vanwege een lid van de Raad of Hoger Kaderlid ingevolge Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, alle verleende toelatingen en alle Verhandelingen van financiële instrumenten van de Emittent afgesloten overeenkomstig Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, schriftelijk te registreren. De Emittent dient het betrokken lid van de Raad of het Hoger Kaderlid een schriftelijke bevestiging te verstrekken van de registratie van deze eventuele kennisgevingen, toelatingen of Verhandelingen. 6. Gronden voor Weigering 6.1. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid mag geen toelating verstrekt worden (zoals vereist door Punt 5.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode) om financiële instrumenten van de Emittent te Verhandelen tijdens een Verboden Periode. 7. Verhandelingen in Uitzonderlijke Omstandigheden 7.1. In uitzonderlijke omstandigheden, indien deze oplossing de enige redelijke is die voor een lid van de Raad of Hoger Kaderlid open staat, kan aan een lid van de Raad of een Hoger Kaderlid toelating worden verleend om de financiële instrumenten van de Emittent te verkopen (doch niet om deze aan te kopen) wanneer dit voor hem verboden zou zijn op grond van het feit dat een dergelijke Verhandeling binnen een Besloten Periode zou vallen. De voor het verstrekken van een eventuele toelating verantwoordelijke persoon dient hiertoe het uitzonderlijk karakter van de omstandigheden te beoordelen.

Instructies bij Punt 7.1 Een voorbeeld van omstandigheden die voor de toepassing van deze bepaling als uitzonderlijk kunnen worden beschouwd, is het geval waarin een lid van de Raad of Hoger Kaderlid een dringende financiële verplichting dient te voldoen waaraan hij niet op andere wijze kan voldoen. 8. lid van de Raad of Hoger Kaderlid Handelend in de hoedanigheid van Trustee 8.1. Indien een lid van de Raad of Hoger Kaderlid een « sole trustee » is (met uitzondering van een « bare trustee »), zijn de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode van toepassing alsof hij voor eigen rekening handelt. 8.2. Ingeval een lid van de Raad of Hoger Kaderlid een « co-trustee » is (ter onderscheiding van een « bare trustee »), dient hij zijn « co-trustees » de naam van de Emittent mede te delen waarvan hij een lid van de Raad of Hoger Kaderlid is. 8.3. Indien het lid van de Raad of Hoger Kaderlid geen begunstigde van de trust is, zal een door die trust verrichte Verhandeling in financiële instrumenten van de Emittent waarvan hij een lid van de Raad of Hoger Kaderlid is, niet beschouwd worden als een Verhandeling door het lid van de Raad of het Hoger Kaderlid voor de toepassing van deze EASDAQ-Verhandelingscode indien de beslissing om te handelen genomen wordt door andere « trustees », die onafhankelijk van het lid van de Raad of Hoger Kaderlid handelen of door vermogensbeheerders namens de « trustees ».

Instructies bij Punt 8.3 De andere « trustees » of de vermogensbeheerders zullen geacht worden onafhankelijk van het lid van de Raad of het Hoger Kaderlid gehandeld te hebben voor de toepassing van deze bepaling indien zij : (a) de beslissing om te Verhandelen genomen hebben bij meerderheid en zonder overleg met, of andere betrokkenheid van, het betreffende lid van de Raad of het Hoger Kaderlid;of (b) het nemen van de beslissing gedelegeerd hebben aan een commissie waarvan het lid van de Raad of het Hoger Kaderlid geen lid is. 9. Verhandelingen door Verbonden Personen en Vermogensbeheerders 9.1. Een lid van de Raad of Hoger Kaderlid moet (voor zover dat verenigbaar is met zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van zijn vennootschap) er op toezien (door de maatregelen te treffen omschreven in Punt 9.2 van deze EASDAQ-Verhandelingscode) elke Verhandeling in financiële instrumenten van de Emittent te verbieden gedurende een Besloten Periode of tijdens een periode waarin het lid van de Raad of het Hoger Kaderlid in het bezit is van niet-publieke Gevoelige Informatie en het hem verboden zou zijn te Verhandelen omwille van het feit dat een dergelijke Verhandeling binnen een Verboden Periode zou vallen : (a) door of namens een met hem verbonden persoon;of (b) door een vermogensbeheerder, namens hem of namens een met hem verbonden persoon, indien hij of een met hem verbonden persoon fondsen in beheer heeft bij die vermogensbeheerder, tenzij de beleggingen door de laatstgenoemde op discretionaire basis beheerd worden (behoudens het bepaalde in Punt 7 van deze EASDAQ-Verhandelingscode). 9.2. Voor de toepassing van Punt 9.1 van deze EASDAQ-Verhandelingscode dient een lid van de Raad of Hoger Kaderlid aan al deze verbonden personen en vermogensbeheerders mee te delen : (a) de naam van de Emittent waarvan hij een lid van de Raad of Hoger Kaderlid is;(b) de Besloten Periodes waarin zij niet kunnen Verhandelen in de financiële instrumenten van de Emittent;(c) andere periodes tijdens de welke het lid van de Raad of Hoger Kaderlid weet dat hij zelf niet vrij is om te handelen in financiële instrumenten van de Emittent krachtens de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode, tenzij zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Emittent hem verbiedt om deze periodes bekend te maken;(d) dat zij hem in kennis moeten stellen onmiddellijk nadat zij Verhandeld hebben in financiële instrumenten van de Emittent (behoudens het bepaalde in Punt 7 van deze EASDAQ-Verhandelingscode). 10. Bijzondere Omstandigheden 10.1. Het toekennen van opties door de Raad in het kader van een aandelenplan voor het personeel aan personen die geen lid van de Raad of Hogere Kaderleden zijn, kan toegelaten zijn tijdens een Verboden Periode indien deze toekenning redelijkerwijs niet op een ander tijdstip kon plaatsvinden en het niet toekennen zou aangeven dat de Emittent zich in een Verboden Periode bevindt. 10.2. De Chief Executive Officer (of een of meer andere hiertoe aangewezen leden van de Raad) kan het uitoefenen van een optie of recht ingevolge een aandelenplan voor het personeel of de conversie van een converteerbaar financieel instrument, toestaan indien de laatste datum voor het uitoefenen van die optie of dat recht of die conversie van dat financieel instrument binnen een Verboden Periode valt en van het lid van de Raad of Hoger Kaderlid redelijkerwijs niet kon verwacht worden dit uit te oefenen op een eerder tijdstip waarop hij vrij was om dit te doen. 10.3. Indien een uitoefening of omzetting is toegestaan krachtens Punt 10.2 van deze EASDAQ-Verhandelingscode, mag de Chief Executive Officer (of een of meer andere voor dit doel aangewezen leden van de Raad) echter geen toelating verlenen voor de verkoop van de financiële instrumenten van de Emittent die verworven zijn ingevolge de betreffende uitoefening of conversie indien deze toelating wordt gevraagd. 11. Betrokken Werknemers 11.1. Betrokken Werknemers moeten de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode naleven als waren zij leden van de Raad of Hogere Kaderleden. 12. Betrokken Derden 12.1. De Emittent is er verantwoordelijk voor dat Betrokken Derden ingelicht worden over hun verplichting om de bepalingen van deze EASDAQ-Verhandelingscode na te leven als waren zij leden van de Raad of Hogere Kaderleden.

Bijlage H Kwalificatievereisten voor Leden en hun Vertegenwoordigers 1. Kwalificatievereisten voor Leden 1.1. Het Kandidaat-Lid waarnaar verwezen wordt in Regels 8201 (a) en 8201 (b) van dit Reglement moet voldoen aan de toepasselijke Europese Richtlijnen inzake de kapitaaltoereikendheid, en meer bepaald met de Richtlijn 89/299/EEG van de Raad van 18 december 1990 betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen, Richtlijn 92/121/EEG van de Raad van 21 december 1992 betreffende het toezicht op en de beheersing van grote risico's van kredietinstellingen en Richtlijn 93/6/EEG van de Raad van 15 maart 1993 inzake de kapitaaltoereikenheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen. 1.2. Het Kandidaat-Lid waarnaar verwezen wordt in Regel 8201 (c) van dit Reglement moet voldoen aan de kapitaaltoereikendheidsvereisten opgelegd door de wetgeving van zijn Staat van Herkomst en met de toepasselijke vereisten zoals bepaald in de Wet Financiële Markten, en zal het bewijs van de naleving van deze vereisten voorleggen aan het Toelatingsdepartement. 1.3. Het Kandidaat-Lid moet een aanvraag voor lidmaatschap van de European Assocation of Securities Dealers (« EASD ») indienen. 1.4 Het Kandidaat-Lid moet het lidmaatschapsgeld betalen, zoals bepaald door de raad van bestuur van EASDAQ N.V. 2. Bijkomende kwalificatievereisten voor Makelaars en Markthouders 2.1. Het Kandidaat-Lid moet een aanvraag indienen om aan te sluiten bij het EASDAQ-Verhandelingssysteem. 2.2. Het Kandidaat-Lid moet een aanvraag indienen om de nodige rekeningen te hebben bij het EASDAQ Vereffeningssysteem of bij een agent van het EASDAQ-Vereffeningssysteem. 2.3. De Bestuursvertegenwoordigers van het Lid moeten de basiscursus gevolgd hebben die door de Marktautoriteit georganiseerd wordt over het Juridisch Kader van EASDAQ, het EASDAQ-Verhandelingssysteem en de bijzondere regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem. 2.4. De Ingeschreven Vertegenwoordigers moeten de basiscursus gevolgd hebben die door Bestuursvertegenwoordigers van hun onderneming georganiseerd wordt over het Juridisch Kader van EASDAQ, het EASDAQ-Verhandelingssysteem en de bijzondere regels en voorwaarden van het EASDAQ-Vereffeningssysteem.

Bijlage I Voorwaarden voor Stabilisatie Tabel I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage J EASDAQ Invorderingsregels 1. Inleiding 1.0. De volgende procedures dienen te worden toegepast in verband met de artikels 10520 tot 10524 van dit Reglement en zijn opgesteld om de Leden een eenvoudige en efficiënte manier van invordering te verschaffen indien hun tegenpartij zijn verplichting tot levering niet nageleefd heeft op de vereffeningsdatum. 2. Invorderingsprocedures 2.0. Op voorwaarde dat vereffeningsinstructies op een correcte wijze werden overgemaakt, mag een verrichting tussen Leden die niet door de verkoper werd volbracht overeenkomstig zijn voorwaarden, door de koper worden gesloten niet eerder dan de 10de werkdag volgend op de datum waarop de levering verschuldigd was. De volgende procedures zijn van toepassing : 2.1. Kennisgeving van Invordering (a) Een schriftelijke kennisgeving van de invordering dient schriftleijk of onder elektronische vorm te worden gedaan aan de verkoper in zijn kantoor, ten laatste te 12 :00 CET, binnen de vijf werkdagen voorafgaand aan de uitoefening van de voorgestelde invordering.(b) De kennisgeving moet verder verklaren dat, tenzij levering op of voor een bepaalde vastgestelde datum wordt uitgeoefend, de Financiële Instrumenten « ingekocht » kunnen worden op een voor rekening van de verkoper vastgestelde datum.(c) De koper verliest zijn recht niet om een kennisgeving van invordering uit te geven na het verstrijken van de door deze procedure bepaalde termijn.(d) Een kopie van de kennisgeving moet, tezelfdertijd, aan de Marktautoriteit worden verzonden. 2.2. Subrogatiesituatie Indien er een subrogatiesituatie is, kan de kennisgeving onmiddellijk opnieuw gedaan worden aan een ander Lid wiens betrokken Financiële Instrumenten verschuldigd zijn, middels een herverzonden kennisgeving 2.3. Beroepsprocedure (a) Het niet-leverend Lid kan bij de Marktautoriteit beroep aantekenen om de tegen hem ingestelde invorderingsprocedures te vernietigen of te vertragen.(b) De Marktautoriteit kan de verkoper een verlenging van de uitvoeringsdatum van de invordering toestaan of, in uitzonderlijke omstandigheden, de invordering verhinderen. 2040.Uitvoering van Invordering (a) De koper dient een invorderingsagent aan te stellen.(b) De invorderingsagent moet een Lid zijn.(c) De aangestelde invorderingsagent mag geen Financiële Instrumenten aankopen van de insteller van de invordering ter garantie van de levering, hetzij rechtstreeks hetzij via een tussenpersoon.In geen geval mag de invorderingsagent verbonden zijn met de koper. (d) Indien de verkoper in gebreke blijft om de levering uit te voeren overeenkomstig de kennisgeving van invordering, kan de invorderingsagent de overeenkomst afsluiten door alle of een deel van de Financiële Instrumenten te kopen die noodzakelijk zijn om aan het bedrag dat in de kennisgeving van invordering was bepaald te voldoen.(e) De levering van het vereiste aantal Financiële Instrumenten, zoals bepaald in de kennisgeving van invordering of uitvoering, zal effectief de kennisgeving van invordering en elke herverzonden kennisgeving annuleren.(f) De invorderingsagent dient voorbereid te zijn om de prijs te verdedigen waartegen de invordering wordt uitgeoefend op de huidige markt op het tijdstip van de invordering.(g) De betrokken partijen kunnen elke andere oplossing overeenkomen, teneinde de overeenkomst, die tot een annulering van de kennisgeving van invordering leidt, na te komen. (h) Alle bijkomende uitgaven, kosten, of interestverlies (dividenden, intrestbetalingen, bijzondere rechten, enz.) zijn ten laste van de verkoper en moeten onverwijld worden vereffend. 2.5. Kennisgeving van Uitgevoerde Invordering (a) De koper moet onmiddellijk, na ontvangst van kennisgeving van uitvoering door de invorderingsagent, de verkoper voor wiens rekening de Financiële Instrumenten gekocht werden, in kennis stellen van de aangekochte hoeveelheid en de bij de uitoefening betaalde prijs.(b) Dergelijke kennisgeving dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren en de koper dient onverwijld een overeenkomstnota of bevestigingsnota uit te geven vergezeld van de bevestigingsnota van de invorderingsagenten.(c) Dezelfde kennisgeving van de uitvoering van een invordering, dient terzelfdertijd aan de partijen te worden overgemaakt aan wie een herverzonden kennisgeving was gegeven.(d) Indien een herverzonden invordering uitgevoerd wordt, beëindigt ze alle overeenkomsten die de herverzonden kennisgeving bevat (e) Dezelfde kennisgeving dient tegelijkertijd aan de Marktautoriteit overgemaakt te worden.(f) De muntverschillen tussen de oorspronkelijke overeenkomst(en) en de beëindigingsovereenkomst moeten in elk geval vereffend worden tussen de verkoper en de koper op de vereffeningsdatum van de invordering. 2.6. Onvoltooide Invordering In het geval een invordering op de dag bepaald in de kennisgeving van invordering niet voltooid is, vervalt de kennisgeving op het einde van de handel van die dag, tenzij de Marktautoriteit er in beroep anders over beslist. 2.7. Gedeeltelijke Levering (a) Voorafgaandelijk aan het sluiten van een overeenkomst waarvoor een kennisgeving van invordering werd gegeven, is de koper niet verplicht om een gedeeltijke vereffening van de invordering te aanvaarden, tenzij hij uitdrukkelijk de gedeeltelijke levering, voorgesteld door de verkoper, aanvaardt.(b) De koper dient, op de uitvoeringsdatum, elk gedeelte van de Financiële Instrumenten vereist door de overeenkomst, te aanvaarden. 2.8. EASDAQ Invorderingsschema Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Appendix : Kennisgeving van invordering (Kennisgeving van herverzonden invordering) (a) Naam van het Lid (b) Plaats (c) Datum van kennisgeving (d) Verhandelingsdatum (e) Vereffeningsdatum (f) Beschrijving van Financiële Instrumenten (g) Prijs en munteenheid (h) Netto bedrag (i) Leveringsdatum (j) EASDAQ verhandelingsidentificatie Bij deze geven wij u kennis, in overeenstemming met de EASDAQ invorderingsprocedures, van het feit dat, tenzij u voormelde financiële instrumenten aflevert op of vóór (tijd en datum van de uitvoering van deYYYYYYY.invordering), de financiële instrumenten voor uw rekening en risico zullen worden ingekocht. De volgende vennootschap YYYYYYY. (naam van de invorderingsagent) zal worden opgedragen om de invordering uit te voeren.

Opmerking : Indien een deel of alle van de voormelde financiële instrumenten aan u verschuldigd zijn door een ander lid van EASDAQ, dan kan u de kennisgeving van herverzonden invordering gebruiken.

Deze kennisgeving van invordering werd ingesteld door : (a) Naam van het Lid (b) Contact naam (c) Plaats (d) Telefoon- en faxnummer Deze kennisgeving van invordering werd herverzonden door : (a) Naam van het Lid (b) Contact naam (c) Plaats (d) Telefoon- en Faxnummer

Bijlage EASDAQ Marketreglement HOOFDSTUK 9.- Gedragscode 90. Toepassingsgebied 9001.Het gedrag van Leden bij het uitvoeren van verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten op EASDAQ wordt door dit Hoofdstuk 9 beheerst.

Instructies bij Regel 9001 Het gedrag van Leden bij het uitvoeren van verrichtingen met particuliere beleggers die buiten België gevestigd zijn, wordt in principe beheerst door de wetten en voorschriften van de Staat van Herkomst van de Leden 91. Discretionaire Bevoegdheid van de Marktautoriteit 9101.De Marktautoriteit oefent een ruime discretionaire bevoegdheid uit met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de bepalingen van dit Hoofdstuk 9. De Marktautoriteit oefent die bevoegdheid uit op een wijze die gepast is om de integriteit, veiligheid en billijke handel van EASDAQ te vrijwaren. 92. Algemene Gedragsregels 9201.Een Lid dient : (a) zijn activiteiten op een loyale en billijke wijze uit te voeren om de integriteit van, en de eerlijke praktijken op, de markt te bevorderen in het beste belang van zijn cliënten en van de integriteit van de markt;(b) zich in te zetten voor de belangen van zijn cliënten en de integriteit van de markt met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding, rekening houdende met de mate van professionele kennis van die cliënten; Instructie bij Regel 9201 (b) In het kader van dit Reglement zal een Lid worden geacht aan deze verplichting te hebben voldaan indien hij de verrichting op een gereglementeerde markt heeft uitgevoerd en overeenkomstig de regels die op die markt van toepassing zijn, tenzij hij van zijn cliënt andere instructies heeft ontvangen. (c) zich te voegen naar alle gedragscodes en de regels van toepassing op hun bedrijfsactiviteiten met betrekking tot verrichtingen in financiële instrumenten, met als doel de belangen van zijn cliënten en de integriteit van de markt optimaal te behartigen;(d) op passende wijze alle dienstige informatie in te winnen van de cliënten die hij adviseert, betreffende hun financiële positie, hun ervaring met beleggingen en hun beleggingsobjectieven die redelijkerwijze relevant zijn om zijn verplichtingen ten aanzien van zijn cliënten in verband met de gevraagde diensten optimaal na te komen, daarbij rekening houdend met de graad van professionalisme van de betrokken cliënten;(e) indien daartoe verzocht, redelijke stappen te ondernemen om binnen een redelijke termijn de cliënt die hij adviseert, in een voor de cliënt begrijpelijke taal, alle informatie te bezorgen die deze cliënt toelaat om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te nemen, evenals op een volledige en eerlijke wijze verslag uit te brengen van zijn verbintenissen jegens de cliënt.Een Lid mag geen enkele maatregel voorstellen of aanmoedigen die zijn cliënt ertoe zou aanzetten zijn wettelijke verplichtingen niet na te leven, met inbegrip van de bestaande wetten en regelgeving van zijn Staat van Herkomst; (f) elk mogelijk belangenconflict te vermijden, of, indien dit onvermijdelijk is, ervoor te zorgen dat zijn cliënten op billijke en gelijkwaardige wijze worden behandeld en, in voorkomend geval, alle andere maatregelen te nemen, zoals rapportering of naleving van interne regels en reglementen met betrekking tot geheimhouding of weigeren op te treden.Een Lid mag niet op onfaire wijze zijn eigen belangen boven die van zijn cliënten plaatsen, en wanneer een naar behoren geïnformeerde cliënt redelijkerwijs mag verwachten dat het Lid de belangen van zijn cliënten boven zijn eigen belangen zou plaatsen, dient het Lid aan de verwachtingen van zijn cliënten te voldoen; (g) verrichtingen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order uit te voeren, en tegen de beste voorwaarden die op dat tijdstip beschikbaar zijn, tenzij de cliënt hem anderszins heeft opgedragen.Bij de uitvoering van verrichtingen dient elk Lid eerst de verrichtingen voor rekening van zijn cliënt uit te voeren vooraleer hij verrichtingen voor eigen rekening uitvoert; (h) te beschikken over, en doeltreffend gebruik te maken van, de middelen en procedures die nodig zijn voor een deugdelijk uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten. Instructies bij Regel 9201 In het kader van dit Hoofdstuk 9 dient het professionalisme en de professionele kennis van de cliënt te worden beoordeeld op basis van de belegger waarvan de order uitgaat, ongeacht of de order direct door de cliënt zelf werd geplaatst of door een beleggingsonderneming die voor rekening van beleggers orders ontvangt en doorstuurt. 93. Marktgedrag 93.1 Correcte Markt 9310. Een Lid mag in geen geval : (a) betrokken zijn bij de uitvoering van, of deelnemen aan : (i) aankopen van enig Toegelaten Financieel Instrument tegen opeenvolgend hogere prijzen waarbij geen wijziging van ultieme economisch begunstigde plaatsvindt;of (ii) verkopen van enig Toegelaten Financieel Instrument waarbij geen wijziging van ultieme economisch begunstigde plaatsvindt, tegen opeenvolgend lagere prijzen; (b) een fictieve prijsaanbieding of een fictief verrichtingsverslag invoeren in het EASDAQ-Verhandelingssysteem, waarbij : (i) een valse, misleidende of kunstmatige voorstelling van activiteit in een Toegelaten Financieel Instrument te gecreërd of opgewekt wordt; (ii) een valse, misleidende of kunstmatige voorstelling van activiteit in de markt in een Toegelaten Financieel Instrument gecreëerd of opgewekt wordt; (iii) de marktprijs van een Toegelaten Financieel Instrument op onrechtmatige of oneerlijke wijze beïnvloed wordt; (iv) een marktprijs gevestigd wordt die de werkelijke toestand van de markt in een Toegelaten Financieel Instrument niet weerspiegelt; of (c) enige actie ondernemen die de billijke en ordelijke werking van de markt zou hinderen of verstoren. 93.2. Manipulatie 9320. Een Lid mag in geen geval de markt manipuleren, en in het bijzonder, mag een Lid niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan, of een belang hebben in, de winsten van een manipulatieoperatie, of willens en wetens een manipulatieoperatie organiseren of financieren. Instructies bij Regel 9320 1. Elk samenwerkingsverband, overeenkomst of handeling in onderling overleg, syndicaat of gezamenlijke rekening bewust opgericht of gebruikt om de marktprijs of de prijsaanbieding van Toegelaten Financiële Instrument op een oneerlijke wijze te beïnvloeden, wordt gelijkgesteld met manipulatie.2. Het solliciteren van inschrijvingen voor, of het aanvaarden van discretionaire orders uitgaande van, een dergelijke syndicaat, consortium of gezamenlijke rekening wordt gelijkgesteld met het uitvoeren van een manipulerende verrichting.3. Een aankoop/terugkoop-verrichting in Toegelaten Financiële Instrumenten of de kredietverstrekking aan een dergelijk samenwerkingsverband, syndicaat of gezamenlijke rekening wordt gelijkgesteld met het financieren van een manipulerende verrichting. 93.3. Onuitgevoerde Verrichtingen 9330. Een lid mag in geen geval : (a) Toegelaten Financiële Instrumenten aankopen of dergelijke aankopen voor zijn eigen rekening of voor een rekening waarin het Lid of een met het Lid verbonden persoon een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft, initiëren, terwijl dit Lid beschikt over, of weet dat een met hem verbonden persoon beschikt over, een nog niet uitgevoerde order tot aankoop van het betreffende Toegelaten Financieel Instrument ten behoeve van een cliënt;of (b) Toegelaten Financiële Instrumenten verkopen of dergelijke verkopen voor zijn eigen rekening of voor een rekening waarin het Lid of een met het lid verbonden persoon rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft, initiëren, terwijl dat Lid beschikt over, of weet dat een met het Lid verbonden persoon beschikt over, een nog niet uitgevoerde order tot verkoop van het betreffende Toegelaten Financieel Instrument ten behoeve van een cliënt.9331. Regel 9330 van dit Reglement is niet van toepassing op : (a) elke aankoop of verkoop van Toegelaten Financiële Instrumenten onder andere leveringsvoorwaarden dan de voorwaarden die opgenomen zijn in de onuitgevoerde marktorder;of (b) een onuitgevoerde marktorder die onderworpen is aan een voorwaarde die nog niet is vervuld. 93.4. Gezamenlijke Rekening 9340. Leden of met een Lid verbonden personen mogen geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben in een gezamenlijke rekening voor de aankoop of verkoop van Toegelaten Financiële Instrumenten, tenzij deze gezamenlijke rekening onmiddellijk aan de Marktautoriteit wordt gemeld.De melding dient voor elke gezamenlijke rekening de volgende informatie te bevatten : (a) de naam van de gezamenlijke rekening, alsmede de namen van alle deelnemers en hun respectievelijke aandelen in winsten en verliezen;(b) een verklaring betreffende de doelstelling van de gezamenlijke rekening;(c) de namen van de Leden die de gezamenlijke rekening aanhouden en vereffenen;en (d) een kopie van elke geschreven overeenkomst of document met betrekking tot de gezamenlijke rekening. 93.5. Compensatie en Groepering van Orders 9350. Een Lid mag in geen geval orders voor aankoop- of verkoopverrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten met elkaar compenseren of groeperen. 93.6. Stabilisatie 9360. Een Lid mag in geen geval maatregelen nemen om een categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten te stabiliseren, tenzij dit gebeurt overeenkomstig de Stabilisatieregels. 93.7. Bevestiging van Verrichtingen 9370. Elk Lid dient zijn cliënt elektronisch of schriftelijk een bevestiging toe te sturen van elke verrichting in Toegelaten Financiële Middelen die voor of met deze cliënt is uitgevoerd.Indien de verrichting op EASDAQ is uitgevoerd, dient het Lid de uitvoering van de verrichting aan de cliënt te bevestigen op de dag waarop deze verrichting is uitgevoerd. De bevestiging dient ten minste de volgende elementen te bevatten : (a) de EASDAQ identificatiecode van het rapporterende Lid;(b) of de verrichting een koop of verkoop was door het rapporterende Lid;(c) de EASDAQ identificatiecode voor de categorie van Toegelaten Financiële Instrumenten die in de verrichting betrokken waren;(d) het aantal verhandelde Toegelaten Financiële Instrumenten;(e) de prijs waaraan de verrichting werd uitgevoerd;(f) de munteenheid en vereffeningsdatum van de verrichting;en, (g) een verklaring dat "het uur van uitoefening beschikbaar is op verzoek". 93.8. Informatieverstrekking aan de Cliënt 9380. Elk Lid dient zijn cliënten op hun verzoek informatie te verstrekken omtrent de geldende algemene voorwaarden en de regels en voorschriften die betrekking hebben op de verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten.9381. Elk Lid dient erop toe te zien dat zijn cliënt geïnformeerd is van het feit dat het Lid kan gehouden zijn de Marktautoriteit te informeren over de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van de verrichting.94. Verboden Verrichtingen 9401.Een Lid mag geen verrichtingen op EASDAQ uitvoeren in Toegelaten Financiële Instrumenten waarvan de verhandeling is geschorst of waarvoor de Marktautoriteit op enige andere wijze de verhandeling heeft verboden. 9402. Een Lid mag een verrichting in Toegelaten Financiële Instrumenten uitvoeren of een order voor een verrichting in Toegelaten Financiële Instrumenten doorgeven, tenzij : (a) het Lid de persoon op wiens verzoek of voor wiens rekening het handelt, ervan in kennis heeft gesteld dat zijn tussenkomst mogelijk kan leiden tot de mededeling aan de Marktautoriteit van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van de verrichting;en (b) het Lid de toestemming heeft verkregen van, of in naam van, de uiteindelijke begunstigde om de identiteit van de laatstgenoemde aan de Marktautoriteit mee te delen.95. Verbod op het Bekendmaken of Verspreiden van Misleidende Informatie 9501.Een Lid mag in geen geval verklaringen afleggen of informatie verspreiden waarvan het Lid weet, of redelijkerwijs kan aannemen, dat deze onjuist of misleidend is, of een onregelmatige invloed zou uitoefenen op de marktprijs van een Toegelaten Financieel Instrument. 9502. Een Lid mag in geen geval aankondigingen, rondschrijvens, advertenties, krantenartikelen, beleggingsadvies of mededelingen van welke soort dan ook, publiceren of verspreiden of doen publiceren of verspreiden : (a) die tot doel hebben een verrichting als een aankoop of verkoop van een Toegelaten Financieel Instrument bekend te maken, tenzij het Lid alle redenen heeft om te geloven dat de verrichting een bonafide aankoop of verkoop van een Toegelaten Financieel Instrument was;of (b) die tot doel hebben de bied- of vraagprijs voor een Toegelaten Financieel Instrument weer te geven, tenzij het Lid alle redenen heeft om te geloven dat de prijsaanbieding een bonafide bod voor, of aanbod van, het betreffende Toegelaten Financieel Instrument is.Indien er nominale prijsaanbiedingen worden gebruikt of gegeven, dient duidelijk te worden vermeld of aangegeven dat het slechts nominale prijsaanbiedingen betreft. 96. Verbod van Beïnvloedingspraktijken 9601.Een Lid mag in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, iets met enige waarde aan een persoon geven, toestaan dat het wordt gegeven, of aanbieden om te geven, met als doel de tussenkomst van de persoon te beïnvloeden of te belonen in verband met de publicatie of verspreiding in een krant, beleggingspublicatie of gelijksoortige publicatie, van enig element dat invloed heeft op de marktprijs van een Toegelaten Financieel Instrument of die bedoeld is hierop invloed te hebben.

Instructies bij Regel 9601 Deze Regel dient niet te worden opgevat als zijnde van toepassing op een zaak die duidelijk als betaalde advertentie te onderscheiden is. 9602. Een Lid mag in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, iets met enige waarde aan een persoon geven, toestaan dat iets wordt gegeven, of aanbieden iets te geven, of iets met enige waarde van een persoon aanvaarden of ontvangen dat tijdens het uitvoeren van zijn bedrijfsactiviteiten kan leiden tot een ernstige belangenconflict voor het Lid met betrekking tot zijn verplichtingen ten opzichte van zijn cliënten.97. Werknemer, lid van de Raad, Kaderlid, Manager of Vertegenwoordiger 9701.De werknemers, leden van de Raad, Hogere Kaderleden, Toezichthouders, managers of vertegenwoordigers van een Lid mogen in geen geval een externe rekening hebben of beheren die bestemd is voor verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten. 9702. De Leden dienen de uitvoering van verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten voor een werknemer, lid van de Raad, Hoger Kaderlid, Toezichthouder, manager of vertegenwoordiger van een ander Lid te weigeren. 98. Vertrouwelijke Informatie en Niet-Publieke Gevoelige Informatie 98.1. Verbod op het Gebruik van Vertrouwelijke Informatie 9810. Een Lid dat als betaalagent, transfer agent, trustee of in een andere gelijkaardige hoedanigheid optreedt, en dat informatie heeft ontvangen met betrekking tot het eigendom van Toegelaten Financiële Instrumenten, mag deze informatie onder geen enkele omstandigheid gebruiken om aankopen, verkopen of omruilingen van dergelijke instrumenten te solliciteren, tenzij op verzoek van, en namens, de Emittent. 98.2. Verbod op het Gebruik van Niet-Publieke Gevoelige Informatie 9820. Een Lid mag in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zijn eigen rekening of die van een derde, handelen in een Toegelaten Financieel Instrument of in daarmee verbonden opties, indien een dergelijk Lid over niet-publieke Gevoelige Informatie beschikt die betrekking heeft op het Toegelaten Financieel Instrument.Een Lid mag evenmin een derde aanzetten om te handelen op basis van dergelijke informatie.

Instructies bij Regel 9820 Het verbod op het verhandelen is niet van toepassing op de verhandeling door Leden die over niet-publieke Gevoelige Informatie beschikken, maar die te goeder trouw en overeenkomstig het Juridisch Kader van EASDAQ specifieke orders uitvoeren voor rekening en risico van hun cliënten. 9821. Voor Leden die optreden onder de rechtsvorm van een vennootschap of een ander soort rechtspersoon, is het verbod dat in Regel 9820 van dit Reglement is opgenomen, van toepassing op elke natuurlijke persoon die betrokken is bij de beslissing om een dergelijke verrichting uit te voeren voor de rekening van de betrokken rechtspersoon.99. Organisatie van het Lid 9901.Elk Lid zorgt ervoor dat informatie binnen zijn organisatie vertrouwelijk wordt behandeld. 9902. Elk Lid scheidt zijn activiteiten als financieel tussenpersoon op EASDAQ op passende wijze van zijn overige activiteiten, zodat belangenconflicten en de verspreiding van vertrouwelijke of niet-publieke Gevoelige Informatie binnen zijn organisatie worden vermeden.9903. De Leden dienen naar hun beste oordeel te handelen bij het bepalen van hoe de juiste en voldoende informatie met betrekking tot het verbod op handel met voorkennis in Toegelaten Financiële Instrumenten wordt meegedeeld aan personen die uit hoofde van hun functie, positie of specifieke relatie met het Lid, toegang hebben tot niet-publieke Gevoelige Informatie. 9904. Elk Lid dat investeringsfondsen in beheer geeft bij een derde partij, dient ervoor te zorgen dat deze derde partij onderworpen is aan dezelfde verbodsbepalingen en beperkingen die van toepassing zijn op zijn eigen verrichtingen in Toegelaten Financiële Instrumenten, tenzij de beleggingen op een discretionaire basis worden beheerd zonder samenspraak met het Lid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^