Ministerieel Besluit van 06 juli 2000
gepubliceerd op 19 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022524
pub.
19/07/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 3, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen, uitgebracht op 23 mei 2000 door de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten;

Gelet op de beslissing, genomen op 29 mei 2000 door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 mei 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 juni 2000;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, meer bepaald gemotiveerd door het feit dat : - De Minister van Economie, na advies van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten, opgericht door het koninklijk besluit van 8 augustus 1975, een afwijking heeft toegestaan krachtens artikel 5bis van het ministeriel besluit van 21 februari 2000 tot vastelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen. - als gevolg van deze afwijking, in het belang van de sociaal verzekerden, alle betrokken partijen en met name het farmaceutische bedrijf, de verzekeringsinstellingen, de apothekers-verstrekkers en de tariferingsdiensten, binnen een redelijke termijn in kennis zouden moeten worden gesteld van de wijzigingen in de vergoedingsbases die moeten worden aangebracht; - als deze afwijking niet toegestaan wordt bestaat het gevaar dat het farmaceutisch bedrijf de betrokken verpakkingen uit de handel neemt;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In § 79 van hoofdstuk IV-B) van bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° sub a) : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

Brussel, 6 juli 2000.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^