Ministerieel Besluit van 06 juli 2001
gepubliceerd op 17 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011309
pub.
17/07/2001
prom.
06/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2001. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999011388 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden;

Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, gegeven op 19 oktober 2000;

Gelet op het advies 31.549/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2001, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "huishoudbrood", "brood" en "speciaal brood", het brood vervaardigd uit : a) alleen gebuild tarwemeel;b) een mengsel van minimum 50 % gebuild tarwemeel en maximum 50 % tarwevolgraanmeel.

Art. 2.De verkoopprijzen aan verbruiker, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, van de volgende categorieën van broden, niet gesneden en niet verpakt, mogen niet meer bedragen dan : a) huishoudbrood : 1 000 g : 1,44 EUR 500 g: 0,92 EUR b) boulot-, galet-, plaat- en carrébrood : 900 g : 1,44 EUR 450 g : 0,92 EUR c) speciaal brood : 900 g : 1,44 EUR 450 g : 0,92 EUR d) speciaal boulot-, galet-, plaat- en carrébrood : 800 g : 1,44 EUR 600 g : 1,14 EUR 400 g : 0,92 EUR Het supplement voor snijden en verpakken mag niet meer bedragen dan 0,07 EUR, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen. Het supplement voor levering aan huis van de verbruiker mag niet meer bedragen dan 0,05 EUR, belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren kan, na advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, afwijkingen op de maximumprijzen toestaan om rekening te houden met de specifieke toestand van de ondernemingen. De vragen tot afwijking moeten worden gericht aan de Afdeling Prijzen en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. Ze moeten minstens volgende gegevens bevatten : 1° de naam en het adres van de aanvrager;2° de actuele en de gevraagde prijzen van de betrokken broden;3° de redenen voor de indiening van de vraag tot afwijking evenals de becijferde rechtvaardiging ervan;4° de jaarrekeningen van de onderneming voor de laatste drie boekjaren en, in voorkomend geval, de uitbatingsrekeningen van de betrokken afdeling.

Art. 4.De artikelen of onderdelen ervan die in de eerste rij en de eerste en vierde kolom van de volgende rijen van onderstaande tabel worden vermeld, hebben betrekking op dit besluit. Voor de bedragen die in euro worden vermeld in de tweede kolom van de tabel gelden vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de derde kolom.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.Het ministerieel besluit van 28 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999011388 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 6 juli 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^