Ministerieel Besluit van 06 juni 2000
gepubliceerd op 12 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de veiligheidsofficieren en de onderzoekers in het kader van de veiligheidsmachtigingen worden aangeduid voor het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007161
pub.
12/07/2000
prom.
06/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2000. - Ministerieel besluit waarbij de veiligheidsofficieren en de onderzoekers in het kader van de veiligheidsmachtigingen worden aangeduid voor het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Landsverdediging Gelet op de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, in het bijzonder artikel 11, § 1, 4°;

Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, in het bijzonder, de artikelen 13, 1°, a, en 18 derde lid;

Overwegende dat de veiligheidsofficieren in een openbaar bestuur aangewezen worden door de minister onder wie dat bestuur ressorteert overeenkomstig artikel 13, 1°, a, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen;

Overwegende dat de leden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht die belast zullen worden met het instellen van de veiligheidsonderzoeken aangesteld worden, op voorstel van de Chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht, door de Minister van Landsverdediging overeenkomstig artikel 18, derde lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen;

Overwegende dat de Chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht voorstelt deze opdracht toe te vertrouwen aan het personeel van het Detachement « Veiligheidsonderzoeken » van de Dienst Veiligheid, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als veiligheidsofficier zoals bedoeld in artikel 13, 1°, a, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen : 1° Voor de verschillende eenheden van de Krijgsmacht;de officieren die tot op heden de functie van verantwoordelijke voor de veiligheid vervulden overeenkomstig het reglement IF 5 « Onderrichting over de militaire veiligheid », N° 104, paragraaf g; 2° Voor het Burgerlijk Algemeen Bestuur : de Chef van de Directie Burgerpersoneel.

Art. 2.De leden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht belast met het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken, bedoeld in artikel 18, derde lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, zijn de personeelsleden van het Detachement « Veiligheidsonderzoeken » bij deze dienst.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van de inwerkingtreding van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen.

Brussel, 6 juni 2000.

A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^