Ministerieel Besluit van 06 juni 2000
gepubliceerd op 12 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de agenten van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht belast met het instellen van de veiligheidsonderzoeken

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007162
pub.
12/07/2000
prom.
06/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de agenten van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht belast met het instellen van de veiligheidsonderzoeken


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, in het bijzonder de artikelen 18 tot 21;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen in werking treedt op 1 juni 2000 overeenkomstig het artikel 33 van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van deze wet;

Overwegende dat de agenten van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid hun opdrachten betreffende de veiligheidsonderzoeken moeten kunnen uitoefenen overeenkomstig de artikelen 18 tot 20 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet, Besluit :

Artikel 1.De chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid bezorgt de agenten van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid belast met het instellen van de veiligheidsonderzoeken bedoeld in het artikel 18 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen een legitimatiekaart.

Art. 2.De legitimatiekaart wordt opgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage bij huidig besluit is opgenomen.

Deze kaart heeft de vorm van een rechthoek die een lengte heeft van 100 mm en een breedte van 76 mm en is geplastificeerd.

Art. 3.§ 1. De legitimatiekaart bevat op de voorzijde de volgende meldingen : 1° een hoofding « Koninkrijk België » en onder de hoofding, de volgende tekst : « De Minister van Landsverdediging verklaart dat »;2° in het linkergedeelte, onder de hoofding en de tekst beschreven in 1°, een pasfoto in kleur van de houder met een minimumgrootte van 25 mm op 33 mm;3° rechts van de foto, de volgende tekst : « M.(naam en voornaam van de houder cursief gedrukt) ... Graad (cursief gedrukt) ... van het Detachement Veiligheidsonderzoeken van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, werd belast met het instellen van de veiligheidsonderzoeken bij ministerieel besluit van 6 juni 2000 »; 4° links onderaan, onder de foto, het volgnummer van de kaart;5° rechts onderaan, een kader waarin de handtekening van de houder voorkomt. s'Lands zegel verschijnt onder de vermelding zoals beschreven in 3.

De droogstempel « Ministerie van Landsverdediging - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid » wordt aangebracht op de foto van de houder. § 2. De achterzijde van de legitimatiekaart bevat de volgende vermeldingen : 1° « Hij/Zij is belast met het instellen van de veiligheidsonderzoeken bedoeld in de artikelen 18 tot 21 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen.» 2° in het middenondergedeelte, de formule : « Namens de Minister, de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid », evenals de handtekening van de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid en de vermelding van zijn naam. § 3. De legitimatiekaart is omkaderd door een band met de nationale driekleur.

Art. 4.De vermelding bedoeld in artikel 3, § 1, 1°, 3° tot 5° en § 2, 1° en 2° zijn opgesteld in het Frans, Nederlands en Duits.

Art. 5.De chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid bepaalt de regels inzake verlies, diefstal of beschadiging van de legitimatiekaart.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen.

Brussel, 6 juni 2000.

A. FLAHAUT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 6 juni 2000 Model van de legitimatiekaart van de agenten van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid belast met het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 6 juni 2000.

De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^