Ministerieel Besluit van 06 juni 2000
gepubliceerd op 29 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007165
pub.
29/06/2000
prom.
06/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken


De Minister van Landsverdediging, De Minister van Begroting, Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken, inzonderheid op de artikelen 1 en 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 september 1999;

Gelet op het akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 7 januari 2000;

Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de krijgsmacht afgesloten op 20 maart 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringendheid, gemotiveerd door de enorme druk die heerst op de arbeidsmarkt voor de in dienstneming van informaticapersoneel en de toekomstige verhoging van deze druk te wijten aan de verplichtingen tot aanpassing van de informaticatoepassingen aan de overgang naar het jaar 2000 en aan de invoering van de Europese munteenheid;

Gelet op het feit dat in de schoot van het departement aan het burgerpersoneel belast met informaticataken, reeds een eerste uitbetaling verricht werd in december 1999;

Overwegende dat het gepast is om binnen de kortst mogelijke termijnen de nodige maatregelen te treffen opdat het informaticapersoneel in dienst blijft gedurende de periode van implementatie van de projecten van overgang naar het jaar 2000 en van de invoering van de europese munteenheid;

Besluiten :

Artikel 1.§ 1. De informaticataken bedoeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan de militairen belast met informaticataken zijn : 1° conceptie en installatie van een informaticainfrastructuur;2° evalueren van het gebruik van een bestaande infrastructuur;3° documenteren van informaticaprojecten;4° opstellen van parameters volgens evoluerende normen en noden;5° opmaken van prijsberekeningen voor dienstverlening aan externe gebruikers;6° opstellen van rapporten, meer bepaald evaluatierapporten, betreffende diensten, programma's, projecten of informaticatoepassingen;7° zich documenteren over de evoluties, zich bijscholen, deelnemen aan cursussen en seminaries betreffende de nieuwe informaticatechnologieën;8° prioriteiten bepalen inzake toepassingen en informaticamateriaal;9° evalueren van het gebruik van informaticamiddelen;10° deelnemen aan externe coördinatievergaderingen inzake informaticabeheer;11° animeren van werkgroepen inzake modern informaticabeheer;12° audits verrichten van informaticadiensten;13° de eenheden en diensten advies verstrekken inzake modern informatiebeheer bij middel van electronische drager;14° installeren van systeemsoftware en de upgrading ervan voorzien;15° dagelijks opvolgen van de exploitatie van programma's, beheren van de middelen en de veiligheid. § 2. Worden eveneens als informaticataken beschouwd : 1° leiden, plannen en de taken verdelen binnen een organisme waarvan de informatica op organisatietabel erkend is als een der doeleinden;2° plannen en coördineren van de verschillende fasen van een informaticaproject, ze opvolgen en controleren;3° realiseren van haalbaarheidstudies van informaticaprojecten;4° analyseren van bestaande informaticasystemen en mogelijke operationele verbeteringen ervan voorstellen;5° uitwerken van conceptuele modellen van informaticasystemen;6° programmeren van het geïnformatiseerd informatiebeheer;7° ontwikkelen van testen van de programma's en deze op punt stellen;8° invoeren van nieuwe informaticatoepassingen, opstellen en uitvoeren van exploitatieprocedures en de opvolging ervan verzekeren;daartoe de nodige initiatieven nemen om de uitvoering van de informaticaketens, binnen de gestelde termijnen, te verzekeren; 9° detecteren, identificeren, opvolgen en verbeteren van technische en softwarematige problemen;10° adviseren van gebruikers van informaticaproducten bij de keuze van technische oplossingen of bij gebruiksmodaliteiten;11° opstellen van de technische onderdelen van lastenboeken van informatica-overheidsopdrachten.

Art. 2.De criteria bedoeld in artikel 1, § 2, van hetzelfde besluit zijn : 1° toegewezen zijn aan een cel van een stafsectie of van een korps die bevoegd is voor informatica;deze bevoegdheid inzake informatica is formeel toegewezen door een reglementaire tekst of door de richtlijnen opgesteld door de chef van de Generale Staf of door de door hem aangewezen militaire overheid of blijkt expliciet uit de organieke tabellen; 2° er informaticataken uitoefenen waarvan sprake in artikel 1, § 2.

Art. 3.De chef van de Generale Staf of de door hem aangewezen militaire overheid attesteert de affectatie van gemiddeld 80 % van de totale werktijd, bedoeld in artikel 1, § 1, van voormeld koninklijk besluit, na advies van de korpscommandant van de betrokken militair.

Die minimumtijd moet ook blijken uit het activiteitenverslag bedoeld in artikel 2, § 6, van hetzelfde koninklijk besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1998.

Brussel, 6 juni 2000.

De Minister van Begroting, D. REYNDERS De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^