Ministerieel Besluit van 06 juni 2006
gepubliceerd op 26 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000441
pub.
26/06/2006
prom.
06/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 30 juli 1979Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, inzonderheid op artikel 2, vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, inzonderheid op punt 2 van bijlage 5, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 1997;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing, gegeven op 30 maart 2006;

Gelet op de uitvoering van de vormvoorschriften voorgeschreven bij de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften;

Gelet op het advies 39.830/4 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken sluiten, gewijzigd bij de wet van 8 september 1997 en vervangen bij de wet van 2 april 2003, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° basisnormen : de normen vastgelegd in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 december 1996, 19 december 1997 en 4 april 2003;2° zichtbaar : rechtstreeks in aanraking met de lucht, op de verticale wanden, bovenop de vloeren of onder de plafonds of valse plafonds van lokalen en evacuatiewegen;3° Belgische klasse : klasse inzake reactie bij brand zoals bepaald in bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 1997;4° Europese klasse : klasse inzake reactie bij brand zoals bepaald in de beschikking van de Commissie 2000/147/EG van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling betreft van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand.

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de producten voor thermische isolatie van gebouwen zoals gedefinieerd in de normen NBN EN 13162 tot 13171, waarvan de titels zijn opgesomd in bijlage I bij dit besluit.

Art. 3.De vereisten van tabel 3 van bijlage 5 van de basisnormen worden, voor de producten voor thermische isolatie die zichtbaar gebruikt worden in gebouwen waarop de basisnormen van toepassing zijn, vervangen door de vereisten van tabel 1 van bijlage II van dit besluit.

Art. 4.De producten voor thermische isolatie waarvoor een Belgische klasse aangetoond werd vóór de inwerkingtreding van dit besluit en die een Europese klasse verkrijgen - met uitzondering van de Europese klasse waarvoor geen enkele prestatie vastgelegd is - waardoor ze, overeenkomstig dit besluit, niet meer aanvaard kunnen worden voor het gebruik waarvoor deze overeenkomstig bijlage 5 van de basisnormen toegelaten waren, mogen blijven worden aangewend onder de voorwaarden vastgelegd door bijlage 5 van de basisnormen, zoals deze bestond vóór de inwerkingtreding van dit besluit. Het behoud van hun oorspronkelijke prestatie moet evenwel aangetoond worden door een, krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998014214 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voor de bouw bestemde producten sluiten betreffende de voor de bouw bestemde producten, erkend organisme of door een gelijkwaardig organisme.

Deze bepaling zal slechts van toepassing zijn tot de inwerkingtreding van een nieuwe formulering van de vereiste van reactie bij brand betreffende het voormelde gebruik van deze producten, met een maximum van twee jaar na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 6 juni 2006.

P. DEWAEL

Bijlage I Geharmoniseerde normen betreffende de producten voor thermische isolatie van gebouwen De volgende geharmoniseerde normen zijn in het kader van de richtlijn 89/106/EEG bekendgemaakt in het publicatieblad van de Europese gemeenschappen.

Datum van toepasselijkheid van de volgende normen als geharmoniseerde Europese normen volgens artikel 4.2 a) van Richtlijn 89/106/EEG is vastgesteld op 1 maart 2002.

NBN EN 13162 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) -Specificaties NBN EN 13163 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) - Specificatie NBN EN 13164 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) - Specificatie NBN EN 13165 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - Specificatie NBN EN 13166 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim (PF) - Specificatie NBN EN 13167 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) - Specificatie NBN EN 13168 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol (WW) - Specificatie NBN EN 13169 (2001) Producten voor thermische isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd perliet (EPB) - Specificatie NBN EN 13170 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) - Specificatie NBN EN 13171 (2001) Producten voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtvezel (WF) - Specificatie Gezien om te worden bijgevoegd bij het Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen.

P. DEWAEL

Bijlage II Reactie bij brand voor de producten voor thermische isolatie van gebouwen Tabel 1 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden bijgevoegd bij het Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^