Ministerieel Besluit van 06 maart 2020
gepubliceerd op 16 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van geslachten en soorten van groenten in het kader van de reglementering van de handel in en van de keuring van plantgoed van groentegewassen, groentezaden en zaad van cichorei voor de industrie

bron
vlaamse overheid
numac
2020030550
pub.
16/04/2020
prom.
06/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030550

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


6 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van geslachten en soorten van groenten in het kader van de reglementering van de handel in en van de keuring van plantgoed van groentegewassen, groentezaden en zaad van cichorei voor de industrie


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a), b) en c); - het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, artikel 1/1, vernummerd en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018, artikel 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018, en artikel 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018; - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 22.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De bevoegde entiteit heeft op 27 januari 2020 een voorstel van wijziging aan het keurings- en certificeringsreglementering van zaaizaden van groentezaad en cichorei aan de minister bezorgd; - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 januari 2020; - Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft advies gegeven op 19 december 2019, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 3 januari 2020; - De Raad van State heeft advies 66.993/3 gegeven op 3 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECOMOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, in bijlage II bij Richtlijn 2008/72/EG van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie.

Art. 2.De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 en 14 september 2018, wordt vervangen door de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.In bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van levera type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze mater type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de sluiten tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Allium ascalonicum" worden vervangen door de zinsnede "Allium cepa - Aggregatum Groep";2° de woorden "Allium cepa" worden vervangen door de zinsnede "Allium cepa - Cepa Groep";3° de woorden "Brassica pekinensis" worden vervangen door de zinsnede "Brassica rapa - Chinese Kool Groep";4° de woorden "Lycopersicon lycopersicum" worden vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum".

Art. 4.In bijlage 7 bij het ministerieel besluit van 30 april 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017040318 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen sluiten tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen wordt in de tabel de rij

Brassica rapa L. Chinese kool,

Meiraap, stoppelknol


" vervangen door de rij

Brassica rapa L.


(1) Chinese kool Groep

Chinese kool

(2) Knolraap Groep

Knolraap


".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Brussel, 6 maart 2020.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^