Ministerieel Besluit van 06 mei 2008
gepubliceerd op 05 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022268
pub.
05/06/2008
prom.
06/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 MEI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Pensioendienst voor de Overheidssector


De Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid de artikelen 1 en 11, § 2;

Gelet op de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de « Pensioendienst voor de overheidssector »;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel en houdende sommige wijzingen met betrekking tot de loopbaan in niveaus B, C en D bij de Federale Overheidsdienst Financiën en bij de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2007 houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Pensioendienst voor de overheidssector;

Gelet op het advies van de Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 9 januari 2008;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 24 januari 2008;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 9 april 2008, Besluit :

Artikel 1.Het personeelsplan van de Pensioendienst voor de overheidssector wordt vastgesteld overeenkomstig onderstaande tabellen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De aanwervingen en de bevorderingen die uit het personeelsplan voortvloeien, zullen slechts doorgevoerd worden rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Art. 3.Bij de toewijzing van bevorderingsbetrekkingen door verhoging in de weddenschalen DA2, DA3 of DA4 (administratieve medewerkers), DT3, DT4 of DT5 (technische medewerkers) en DF2 (financiële medewerkers) worden de normen van sociale programmatie op de verscheidene reglementaire data nageleefd.

Art. 4.§ 1. Met ingang van 1 januari 2008 worden conform het organiek reglement en in overeenstemming met het nieuwe organogram van de PDOS twee functies van auditeur-generaal, bezoldigd met de weddenschaal A42, gecreëerd.

De kandidaturen zijn opengesteld voor beide taalgroepen. In overeenstemming met de taalwetgeving zal één van beide betrekkingen worden toegewezen aan een Nederlandstalige kandidaat; de andere betrekking zal worden toegewezen aan een Franstalige kandidaat. Om in aanmerking te komen, moeten de kandidaten de statutaire voorwaarden vervullen om in aanmerking te komen voor een bevordering tot een titel van klasse A4. Bijkomende voorwaarden inzake specifieke ervaring in de betrokken kennisdomeinen kunnen worden voorzien. § 2. Met ingang van 1 januari 2008 worden conform het organiek reglement van de PDOS en in overeenstemming met het nieuwe organogram twee functies van directeur voor het interne audit, bezoldigd met de weddenschaal A31, gecreëerd.

De kandidaturen zijn opengesteld voor beide taalgroepen. De kandidaten moeten de statutaire voorwaarden vervullen om in aanmerking te komen voor een bevordering tot een titel van klasse A3.

Art. 5.Binnen de budgettaire enveloppe mogen tijdelijk afwezige statutaire personeelsleden worden vervangen door contractuele personeelsleden.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006 met uitzondering van artikel 4 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2008.

Brussel, 6 mei 2008.

Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^