Ministerieel Besluit van 06 oktober 2016
gepubliceerd op 09 februari 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200648
pub.
09/02/2017
prom.
06/10/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200648

WAALSE OVERHEIDSDIENST


6 OKTOBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 76;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 september 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 01.02, 12.09 en 70.01, programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om te zorgen voor het dwingend behoud van beschermde monumenten in gevaar of voor de voltooing van reeds begonnen renovatiewerken op beschermde monumenten, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 4.600 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 13 naar programma 21 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 13 en van programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet Na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 13 39.09.06.

32.527

32.527

- 1.000

-

31.527

32.527

OA 13 39.09.06.

54.378

55.422

- 600

-

53.778

55.422

OA 13 39.09.06.

5.200

3.877

- 3.000

-

2.200

3.877

OA 16 01.02.21.

650

650

+ 150

-

800

650

OA 16 12.09.21.

350

350

+ 450

-

800

350

OA 16 70.01.21.

2.300

2.750

+ 4.000

-

6.300

2.750


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 oktober 2016.

M. PREVOT C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^