Ministerieel Besluit van 06 september 2013
gepubliceerd op 03 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.037

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014533
pub.
03/10/2013
prom.
06/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.037


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/00664/54/SI van 25 juni 2009;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.037;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 30 op de spoorlijn nr. 54 Mechelen vertakking Heike - Sint-Niklaas, gelegen te Bornem, ter hoogte van de kilometerpaal 22.037, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A45 en 2°, a), van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit : 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een afsluitsysteem voor voetgangers en fietsers links van de weg, aan weerszijden van de overweg;3) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;4) een verkeersbord A45 : a) links van de weg, aan weerszijden van de overweg;b) op de middenberm, kant Hingenesteenweg;c) op de middenberm, kant Stationsplein en georiënteerd naar de Nieuwe Kouterstraat;d) op de middenberm, kant Stationsplein en georiënteerd naar de Stationstraat;5) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;6) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/00664/54/SI van 25 juni 2009 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 30.

Brussel, 6 september 2013.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^