Ministerieel Besluit van 07 augustus 2002
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002016182
pub.
08/08/2002
prom.
07/08/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2002. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995 en 13 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/1999 pub. 02/09/1999 numac 1999016266 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten betreffende de bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 augustus 2001, 22 augustus 2001, 10 oktober 2001, 13 december 2001, 18 februari 2002, 11 maart en 19 april 2002;

Gelet op de Beschikking 2002/530/EG van de Commissie van 28 juni 2002 houdende wijziging van de Beschikking 2001/925/EG teneinde de looptijd van bepaalde beschermende maatregelen te verlengen in verband met de situatie ten aanzien van klassieke varkenspest in Spanje in mei 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is, gezien de gunstige situatie in Spanje in verband met de klassieke varkenspest en daaruit voortvloeiend het risico op verspreiding van deze ziekte naar andere landen, bepaalde maatregelen ter voorkoming van de insleep van deze ziekte in het Rijk op te heffen, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 augustus 2001, 22 augustus 2001, 10 oktober 2001, 13 december 2001, 18 februari 2002, 11 maart en 19 april 2002, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 augustus 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, afwezig : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^