Ministerieel Besluit van 07 augustus 2006
gepubliceerd op 16 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende gebruikstoelating van vaccins voor diergeneeskundig gebruik ter voorkoming van eendenpest

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022806
pub.
16/08/2006
prom.
07/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende gebruikstoelating van vaccins voor diergeneeskundig gebruik ter voorkoming van eendenpest


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 25 maart 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de geneesmiddelen type wet prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet op de geneesmiddelen - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies sluiten op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 6quater, § 2, 3°, hersteld bij de wet van 1 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de voorwaarden en modaliteiten van de invoer en van het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert sluiten dat de voorwaarden en modaliteiten van de invoer en het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert, inzonderheid op artikel 1, 2°;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat : - er geen vaccin ter voorkoming van eendenpest in België bestaat waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend; - de voorkoming van deze ziekte noodzakelijk is ter bescherming van de gezondheid van dieren; - er vaccins bestaan ter voorkoming van eendenpest die over een vergunning voor het in de handel brengen beschikken, in ten minste één andere Lidstaat; - de voorwaarden en modaliteiten voor de invoer en het in bezit hebben van deze geneesmiddelen dringend moeten vastgelegd worden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om zonder uitstel de nodige reglementaire maatregelen in België te nemen inzake het gebruik van vaccins tegen eendenpest, een ziekte die is opgenomen in de lijst van de World Organisation for Animal Health (OIE) onder de naam van virale enteritis van de eend, en als belangrijk beschouwd wordt op socio-economisch en sanitair gebied en op niveau van internationale uitwisseling van dieren en producten van dierlijke oorsprong, Besluit :

Artikel 1.Het gebruik van vaccins ter voorkoming van eendenpest wordt toegestaan voor een periode van één jaar onder de voorwaarden en modaliteiten bepaalt in het koninklijk besluit van 29 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/1999 pub. 03/09/1999 numac 1999022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit dat de voorwaarden en modaliteiten van de invoer en van het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert sluiten dat de voorwaarden en modaliteiten van de invoer en het in bezit hebben van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik reglementeert.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Brussel, 7 augustus 2006.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^