Ministerieel Besluit van 07 december 2001
gepubliceerd op 18 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Oost-Vlaanderen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001247
pub.
18/12/2001
prom.
07/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Oost-Vlaanderen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de provinciewet, inzonderheid op artikel 66, § 1, gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding, inzonderheid op artikel 94, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2001;

Gelet op het besluit van 14 november 2001 van de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen, meegedeeld op 26 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 9 oktober 2001, dat de inwerkingtreding van de regels van de nieuwe provinciale boekhouding met een jaar uitstelt, dit wil zeggen tot 1 januari 2003, en dat de mogelijkheid behoudt voor de provincies die dit vragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken, om ze toe te passen vanaf 1 januari 2002, bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2001;

Overwegende dat de bevoegde diensten van de provincie Oost-Vlaanderen reeds een ontwerp van begroting hebben voorbereid volgens deze nieuwe regels en dat zij beschikken over de nodige software om de nieuwe provinciale boekhouding te starten op 1 januari 2002;

Overwegende dat dit besluit derhalve zo vlug mogelijk in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.De artikelen 1, 6° en 7°, 9, 16 tot 22, 23, tweede lid, 26, 36, §§ 3 en 4, 38 tot 42, 45, 58, tweede lid, 59, tweede en derde lid, 67, 7°, en 70 tot 72, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding treden in werking op 1 januari 2002 voor de provincie Oost-Vlaanderen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2001.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^