Ministerieel Besluit van 07 december 2001
gepubliceerd op 18 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Antwerpen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001248
pub.
18/12/2001
prom.
07/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Antwerpen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de provinciewet, inzonderheid op artikel 66, § 1, gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding, inzonderheid op artikel 94, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2001 Gelet op het besluit van 22 november 2001 van de provincieraad van de provincie Antwerpen, meegedeeld op 26 november 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 9 oktober 2001, dat de inwerkingtreding van de regels van de nieuwe provinciale boekhouding met een jaar uitstelt, dit wil zeggen tot 1 januari 2003, en dat de mogelijkheid behoudt voor de provincies die dit vragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken, om ze toe te passen vanaf 1 januari 2002, bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad op 25 oktober 2001;

Overwegende dat de bevoegde diensten van de provincie Antwerpen reeds hun begroting en hun boekhouding 2002 hebben voorbereid volgens de in artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding vermelde nieuwe classificaties, vastgesteld door de ministeriële besluiten van 15 februari 2001;

Overwegende dat dit besluit derhalve zo vlug mogelijk in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.Artikel 41 van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding treedt in werking op 1 januari 2002 voor de provincie Antwerpen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2001.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^