Ministerieel Besluit van 07 december 2001
gepubliceerd op 28 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur van de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031480
pub.
28/12/2001
prom.
07/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur van de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, Gelet op de ordonnantie van 9 september 1993 houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting, gewijzigd bij de ordonnantie van 8 juni 2000 Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 maart 1997 en 20 september 2001 en in het bijzonder op artikel 3bis dat in § 3, tweede lid, stelt : « De Minister stelt vast welke gegevens over de kandidaat-huurders door de referentiemaatschappijen moeten verzameld worden en die vervolgens via de gewestelijke gegevensbank overgeheveld moeten worden naar de tweedelijnsmaatschappijen betrokken bij de aanvraag en welke structuur de fiches moeten hebben waarop de gegevens worden verzameld. »;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.De doorgestuurde gegevens over kandidaat-huurders nemen de vorm aan die wordt omschreven in bijlage 1 van dit besluit.

Art. 2.Ze worden doorgestuurd in tekstformaat, code page 850.

Art. 3.De eerste kolom van bijlage 1 geeft met een letter aan bij welke gegevensgroep de informatie hoort en met een cijfer de plaats van de gegevens op de lijn.

Art. 4.Aan de hand van de inlichtingen vermeld in de kolommen 2 « Naam van het veld », 3 « definitie » en 4 « inhoud » kan de inhoud van de verschillende registraties in de gegevensbank bepaald worden.

Art. 5.Het precieze formaat waarin deze gegevens worden doorgestuurd, staat vermeld in de vijfde kolom « veldtype en lengte ».

Art. 6.De zesde kolom geeft aan wie bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, bij de referentiemaatschappij of bij de tweedelijnsmaatschappij de betrokken gegevens mag toevoegen of wijzigen.

Art. 7.De zevende kolom vermeldt de verplichte gegevens, zonder dewelke de nieuwe kandidatuur of de aanpassing van een bestaande kandidatuur niet in de gewestelijke gegevensbank mag worden ingevoerd.

Brussel op 7 december 2001.

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, A. HUTCHINSON

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^