Ministerieel Besluit van 07 december 2008
gepubliceerd op 22 december 2008
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de werkkleding en het embleem van de « gemeenschapswachten »

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008001040
pub.
22/12/2008
prom.
07/12/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende de werkkleding en het embleem van de « gemeenschapswachten »


Minister van Binnenlandse zaken, Gelet op de wet van 15/05/2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst voor gemeenschapswachten en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, zoals gewijzigd door de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008003322 bron federale overheidsdienst financien Wet ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 46 type wet prom. 24/07/2008 pub. 06/02/2009 numac 2008001022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 46 sluiten, inzonderheid artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 februari 2008;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 22 juli 2008;

Gelet op advies 44.994/2/V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State sluiten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, gegeven op21 november 2008;

Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « de wet » : de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling sluiten tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst voor gemeenschapswachten en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Art. 2.§ 1. De werkkleding van de gemeenschapswachten bestaat uit de volgende elementen : a) een paarse winterjas;b) een paarse jas tussenseizoen;c) een paarse windjekker;d) een paarse fleece trui;e) een wit T-shirt, een wit poloshirt of een wit hemd;f) een donkergrijze of zwarte broek;g) grijze of zwarte schoenen;h) een paarse pet. § 2. De paarse kleur van de jassen, de fleece trui en de pet komt overeen met de referentie PMS 268C. § 3. De gemeenschapswachten die de taken van gemachtigde opzichters uitoefenen, bedoeld in artikel 3, 3° van de wet, moeten bovendien uitgerust zijn met : a) een fluovest; b) een band overeenkomstig de bepalingen van artikel 59.21 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; c) een C 3 bord overeenkomstig de bepalingen van artikel 68.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 31/03/2000 numac 1999000004 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/12/1975 pub. 14/07/2014 numac 2014000537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. § 4. De winterjas, de jas tussenseizoen, de windjekker en de fluovest hebben op het onderste deel twee reflecterende veiligheidsbanden, met een minimumbreedte van 5 cm, en een doorzichtige plastic drager waarin de identificatiekaart, bedoeld in artikel 12 van de wet, gestoken kan worden, zodanig dat deze op leesbare wijze gedragen kan worden.

Art. 3.§ 1. Het embleem van de gemeenschapswachten bestaat uit een symbool en het opschrift « gemeenschapswacht ». Dit embleem is exclusief voorbehouden aan de functie van gemeenschapswacht.

Overeenkomstig de bijlage van dit besluit, wordt het opschrift « gemeenschapswacht » rechts van het symbool op de fleece trui op de T-shirts, de poloshirts, de hemden en vooraan op de jassen en fluovest geplaatst. Deze wordt gecentreerd onder het symbool op de rug van de jassen. Op de pet staat het symbool zonder tekst. § 2. Het embleem moet worden aangebracht : - op de winterjassen en jassen tussenseizoen, op de windjekker en op de fluovest, op de voorkant rechts, boven de borst, en op de achterkant in het midden, ter hoogte van de schouderbladen; - op de fleece truien, T-shirts, poloshirts en hemden, op de voorkant rechts, boven de borst; - op de pet, op de voorkant. § 3. Het embleem moet wit zijn op de jassen, de windjekker de fleece trui en de pet en paars, referentie PMS 268C, op de T-shirts, poloshirts, hemden en fluovest.

Dit embleem is 3 cm hoog voor de voorkant van de jassen, de fluovest, de fleece truide T-shirts en de poloshirts, en 7 cm hoog voor de achterkant van de jassen en de fluovest. Het symbool op de pet is 2 cm hoog. § 4. Het embleem is als bijlage aan onderhavig besluit gevoegd. § 5. Op de jassen, het fluovest, de fleece trui en de T-shirts, polos en hemden kan het embleem van de organiserende of begunstigde gemeente, van de preventiedienst van die gemeenten, of van de begunstigde openbare vervoersmaatschappij worden aangebracht.

Om elke verwarring met andere bestaande uniformen te vermijden, mag geen ander embleem of accessoire aan deze werkkleding worden toegevoegd.

Art. 4.De gemeenschapswacht bevoegd tot het vaststellen van feiten die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie of die een inbreuk kunnen vormen op de gemeentelijke retributiereglementen krachtens artikel 3, § 1, 4° en § 2 van de wet, draagt op de rechtermouw van de jassen, de fleece truien, T-shirts, poloshirts en hemden een band van 2 cm breed met de vermelding « vaststeller ».

Art. 5.De gemeenschapswachten moeten het volledige uniform dragen zoals beschreven in de artikelen 2, 3 en 4 vanaf het moment dat zij in dienst treden.

Overgangsbepalingen

Art. 6.Vanaf de inwerkingtreding van onderhavig beslist, moeten de gemeenschapswachten vanaf de instelling van de Dienst voor Gemeenschapswachten de pet vermeld in artikel 2 dragen en is de bestaande kleding voorzien met ten minste een embleem bedoeld in artikel 3, onder voorbehoud dat deze elementen ter beschikking worden gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken.

De overige elementen van de werkkleding zoals bepaald in artikel 2 worden zo spoedig mogelijk gedragen en ten laatste op 1 maart 2010.

Art. 7.De dienst die de gemeenschapswachten tewerkstelt, stelt de regels op met betrekking tot het onderhoud, de vervanging en de terugbezorging van de werkkleding op, zoals bedoeld in artikel 2.

Brussel, op 7 december 2008.

P. DEWAEL

Bijlage Embleem en werkkleding van de gemeenschapswachten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit betreffende de werkkleding en het embleem van « Gemeenschapswacht ».

Gegeven te Brussel, op 7 december 2008.

De Minister van Binnenlandse zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^