Ministerieel Besluit van 07 februari 2003
gepubliceerd op 14 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2002011526
pub.
14/02/2003
prom.
07/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van airconditioners voor huishoudelijk gebruik betreft


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, de Minister belast met Middenstand, de Minister van Economie, de Minister van Consumentenzaken en de Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laatst gewijzigd bij de wet van 17 juli 2002, inzonderheid op de artikelen 14, § 1, a) en 83, § 1, 1°;

Gelet op de richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten;

Gelet op de richtlijn 2002/31/EG van de Commissie van 22 maart 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners voor huishoudelijk gebruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 31 juli 2002;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 19 november 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd is door het feit dat dit ontwerp van besluit de omzetting naar Belgisch recht beoogt van de richtlijn 2002/31/EG van de Commissie van 22 maart 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners voor huishoudelijk gebruik; dat de omzettingstermijn van deze richtlijn eindigt op 1 januari 2003; dat het elektriciteitsverbruik van airconditioners een belangrijk deel van de energiebehoefte van de huishoudens in België uitmaakt; dat de aanneming van de in de voornoemde richtlijn voorziene beschikkingen het aanzienlijk verlagen van het energieverbruik van deze apparaten beoogt en aldus bijdraagt tot de verminderde uitstoot van broeikasgassen; dat de Regering van oordeel is dat iedere vertraging in de omzetting het gevoerde beleid kan schaden in de naleving van de Belgische verplichtingen voort-komende uit de Klimaatconventie en het Kyotoprotocol; dat bijgevolg dit besluit zo spoedig mogelijk dient te worden genomen, Besluiten :

Artikel 1.§ 1. Dit besluit is van toepassing op voor aansluiting op het elektriciteitsnet bestemde airconditioners voor huishoudelijk gebruik als gedefinieerd in de Europese normen EN 255-1, EN 814-1 en de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde normen. § 2. Het geldt niet voor de volgende toestellen : a) apparaten die ook op andere energiebronnen kunnen werken;b) luchtwater- en waterwaterapparaten;c) apparaten met een vermogen (koelvermogen) van meer dan 12 kW.

Art. 2.§ 1. De in het kader van dit besluit vereiste informatie zal worden verkregen door middel van metingen overeenkomstig de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en waarvoor de lid-Staten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet, hebben gepubliceerd. § 2. De bepalingen van de bijlagen I, II en III van dit besluit betreffende de verstrekking van geluidsinformatie zijn desgevallend van toepassing overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 april 2001 betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid. Deze informatie wordt overeenkomstig dat besluit gemeten.

Art. 3.§ 1. De technische documentatie bedoeld bij artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten, hierna genoemd het koninklijk besluit, omvat : 1° de naam en het adres van de leverancier;2° een algemene beschrijving van het model, waardoor het eenduidig en gemakkelijk te herkennen is;3° informatie, waaronder eventueel tekeningen, met betrekking tot de belangrijkste ontwerpeigenschappen van het model en met name elementen die het energieverbruik wezenlijk beïnvloeden;4° de verslagen van relevante meetproeven die zijn uitgevoerd volgens de testprocedures van de in artikel 2, § 1 bedoelde geharmoniseerde normen;5° de eventuele gebruiksaanwijzing. Waar de informatie betreffende een bepaalde modellencombinatie verkregen is door een berekening op basis van het ontwerp, en/of door extrapolatie uitgaande van andere combinaties, zou de documentatie bijzonderheden van zulke berekeningen en/of extrapolaties moeten vermelden, alsmede van tests die hebben plaatsgehad ter verificatie van de nauwkeurigheid van de uitgevoerde berekeningen (details van het wiskundig model voor de berekening van het prestatievermogen van gescheiden (split) systemen, en van metingen die zijn verricht om dit model te verifiëren). § 2. Het in artikel 3, § 1, van het voornoemd koninklijk besluit bedoelde etiket dient aan de bepalingen van bijlage I van dit besluit te voldoen.

Het etiket dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht op de buitenzijde van de voor- of bovenkant van het apparaat op een zodanige wijze dat het niet aan het oog wordt onttrokken. § 3. De inhoud en opmaak van de in artikel 5, tweede lid, van het voornoemd koninklijk besluit bedoelde kaart met productinformatie dienen aan de bepalingen van bijlage II van dit besluit te voldoen. § 4. Waar de apparaten te koop, te huur, of voor huurkoop worden aangeboden door middel van een gedrukte of geschreven mededeling dan wel op enigerlei andere wijze, waarbij mag worden verwacht dat de potentiële koper het apparaat niet met eigen ogen zal kunnen zien, zoals een schriftelijke aanbieding, een postordercatalogus, advertenties op het internet of via andere elektronische media, moet deze mededeling alle in bijlage III van dit besluit gespecificeerde informatie omvatten. § 5. De energie-efficiëntieklasse van een apparaat wordt bepaald overeenkomstig bijlage IV van dit besluit.

Art. 4.Tot en met 30 juni 2003 worden toegestaan : - het op de markt brengen, de commercialisering en/of het tentoonstellen van producten en - de verspreiding van de in artikel 3, § 4 bedoelde mededelingen, die niet aan de bepalingen van dit besluit voldoen.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 7 februari 2003.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage I. - Het etiket 1. Model van het etiket 1.1 Etiket voor apparaten met alleen koelfunctie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. Specificaties betreffende het etiket a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de richtlijn 2002/31/EG toegelaten modellen die betrekking hebben op België.Het zijn de modellen in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. b) De hieronder gespecificeerde gegevens geven aan welke informatie het etiket moet bevatten : I.Naam of handelsmerk van de leverancier.

II. Modelaanduiding van de leverancier.

Voor "split" en "multi-split" eenheden, de modelaanduiding van de binnen- en van de buitenelementen van de combinatie waarop de onderstaande cijfers betrekking hebben.

III. De energie-efficiëntieklasse van het model, of van de combinatie, bepaald overeenkomstig bijlage IV. De punt van de pijl welke de lettercode bevat moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als de punt van de van toepassing zijnde pijl.

De pijl welke de lettercode bevat mag niet minder hoog zijn dan de pijlen die de energie-efficiëntieklasse aanduiden, noch meer dan tweemaal hun hoogte.

IV. Onverminderd enigerlei vereisten in het kader van het communautaire milieukeursysteem mag een kopie van deze milieukeur hier worden toegevoegd, wanneer een model overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (gepubliceerd in het EGPB nr. L 237 van 21 september 2000) de milieukeur heeft gekregen. V. Het indicatief jaarlijks energieverbruik berekend met het totaal ingangsvermogen zoals gedefinieerd in de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde normen, vermenigvuldigd met een gemiddelde van 500 uur per jaar in de koelstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 "matig").

VI. Het koelvermogen gedefinieerd als de koelcapaciteit in kW van het apparaat in de koelstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 "matig").

VII. De EER (energie-efficiëntieverhouding) van het apparaat in de koelstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 "matig").

VIII. Het type apparaat : alleen koeling, koeling/verwarming. De indicatorpijl moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als het overeenstemmend type.

IX. De koelwijze : luchtgekoeld, watergekoeld.

De indicatorpijl moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als het overeenstemmend type.

X. Alleen voor apparaten met een verwarmingsfunctie : verwarmingsvermogen gedefinieerd als de verwarmingscapaciteit in kW van het apparaat in de verwarmingsstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 = 7 °C).

XI. Alleen voor apparaten met een verwarmingsfunctie : energie-efficiëntieklasse in de verwarmingsstand overeenkomstig bijlage IV, op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt), bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 = 7 °C). Indien voor de verwarmingsfunctie van het apparaat een weerstandselement wordt gebruikt, dient de COP (efficiëntiecoëfficiënt) de waarde 1 te hebben.

XII. In voorkomend geval, geluidsniveau bij standaardfunctie, gemeten overeenkomstig de vigerende wetgeving. 3. Specificaties betreffende het drukken van het etiket 3.1 Druk Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.2 Gebruikte kleuren : CMYB - cyaan, magenta, geel, zwart Voorbeeld : 07X0 : 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

Pijlen : A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Kleur van het kader : X070 De achtergrondkleur van de pijl die de energie-efficiëntieklasse aanduidt is zwart.

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van airconditioners voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage II. - De kaart De kaart bevat de volgende informatie. De informatie kan worden verstrekt in de vorm van een tabel voor een aantal apparaten die door dezelfde leverancier worden geleverd of worden verstrekt in samenhang met de beschrijving van het apparaat. In het eerste geval moet de informatie in de hierna opgegeven volgorde wordt vermeld. 1) Naam of handelsmerk van de leverancier.2) Modelaanduiding van de leverancier. Voor "split" en "multi-split" eenheden, de modelaanduiding van de binnen- en van de buitenelementen van de combinatie waarop de onderstaande cijfers betrekking hebben. 3) De energie-efficiëntieklasse van het model als omschreven in bijlage IV, uitgedrukt als "energie-efficiëntieklasse... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt)". Wanneer deze informatie in de vorm van een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere manier worden weergegeven, op voorwaarde dat het duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt. 4) Als de informatie in tabelvorm wordt verstrekt en als aan sommige apparaten uit de tabel krachtens Verordening (EG) nr.1980/2000 een "communautaire milieukeur" is toegekend, kan dit hier worden vermeld.

In dit geval luidt de hoofding van de rubriek "Communautaire milieukeur" en bestaat de vermelding uit een afbeelding van het logo van de milieukeur. Deze bepaling geldt onverminderd enigerlei vereisten krachtens het communautaire systeem voor de toekenning van communautaire milieukeuren. 5) Het indicatief jaarlijks energieverbruik gebaseerd op een gemiddeld gebruik van 500 uur per jaar, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 "matig"), zoals gedefinieerd in bijlage I, punt V.6) Het koelvermogen gedefinieerd als de koelcapaciteit in kW van het apparaat in de koelstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 "matig"), zoals gedefinieerd in bijlage I, punt VI.7) De EER (energie-efficiëntieverhouding) van het apparaat in de koelstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 "matig").8) Het type apparaat : alleen koeling, koeling/verwarming.9) De koelwijze : luchtgekoeld, watergekoeld.10) Alleen voor apparaten met een verwarmingsfunctie : verwarmingsvermogen gedefinieerd als de verwarmingscapaciteit in kW van het apparaat in de verwarmingsstand bij volle belasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 = 7 °C), zoals gedefinieerd in bijlage I, punt X.11) Alleen voor apparaten met een verwarmingsfunctie : energie-efficiëntieklasse in de verwarmingsstand overeenkomstig bijlage IV, op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt), bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 (voorwaarden T1 = 7 °C), zoals gedefinieerd in bijlage I, punt XI.Indien voor de verwarmingsfunctie van het apparaat een weerstandselement wordt gebruikt, dient de COP (efficiëntiecoëfficiënt) de waarde 1 te hebben. 12) In voorkomend geval, geluidsniveau bij standaardfunctie, gemeten overeenkomstig de vigerende wetgeving.13) De leverancier mag bovendien de informatie van de punten 5 tot en met 8 ook vermelden voor andere testomstandigheden, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde normen. Als de kaart een afbeelding van het etiket in kleur of in zwart-wit bevat, behoeft alleen de verdere informatie te worden toegevoegd.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van airconditioners voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage III. - Postorderverkoop en andere vormen van afstandsverkoop Postordercatalogi, reclameboodschappen, schriftelijke aanbiedingen, advertenties op het internet of via andere elektronische media, zoals bedoeld in artikel 3, paragraaf 4, dienen, in de aangegeven volgorde, de gegevens te bevatten die zijn opgenomen in bijlage II. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van airconditioners voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage IV. - Energie-efficiëntieklasse 1. De energie-efficiëntieklasse van het apparaat wordt, voor de koelstand, bepaald aan de hand van de volgende tabellen waarbij de EER (energie-efficiëntieverhouding) bepaald wordt overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 en bij de voorwaarden T1 "matig". Tabel 1 - Luchtgekoelde airconditioners - koelstand Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) Geaggregeerde dubbelkanaaleenheden (in de handel gekend als "double ducts"), gedefinieerd als : "klimaatregelingsapparaat geheel in de geconditioneerde ruimte geplaatst en waarbij de toevoer- en afvoerlucht van de condensor door middel van twee leidingen met de buitenomgeving is verbonden", zullen volgens de tabel worden ingedeeld met een correctiefactor van - 0,4. Tabel 2 - Watergekoelde airconditioners - koelstand Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. De energie-efficiëntieklasse van het apparaat wordt, voor de verwarmingsstand, bepaald aan de hand van de volgende tabellen waarbij de COP (efficiëntiecoëfficiënt) bepaald wordt overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2 en bij de voorwaarden T1 = 7 °C. Tabel 3 - Luchtgekoelde airconditioners - verwarmingsstand Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) Geaggregeerde dubbelkanaaleenheden (in de handel gekend als "double ducts"), gedefinieerd als : "klimaatregelingsapparaat geheel in de geconditioneerde ruimte geplaatst en waarbij de toevoer- en afvoerlucht van de condensor door middel van twee leidingen met de buitenomgeving is verbonden", zullen volgens de tabel worden ingedeeld met een correctiefactor van - 0,4. Tabel 4 - Watergekoelde airconditioners - verwarmingsstand Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van airconditioners voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^