Ministerieel Besluit van 07 januari 2002
gepubliceerd op 13 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's

bron
federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden
numac
2002021004
pub.
13/06/2002
prom.
07/01/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's


De Minister van Wetenschappelijk onderzoek, Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bij de wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46, § 1;

Gelet op de voorstellen van de Beheerscommissie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 12 december 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juli 2001, Besluit :

Artikel 1.De tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's worden vastgesteld volgens de tabellen opgenomen als bijlage A.

Art. 2.De bedragen uitgedrukt in Belgische frank in de derde kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1, zijn geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001.

Art. 3.De bedragen uitgedrukt in euro in de vierde kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1 zijn geldig vanaf 1 januari 2002.

Art. 4.De tariefverlagingen worden gepreciseerd in de bijlage B.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 juli 2001.

Art. 6.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 januari 2002.

Ch. PICQUE

BIJLAGE A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 januari 2002.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^