Ministerieel Besluit van 07 januari 2011
gepubliceerd op 28 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2011002003
pub.
28/01/2011
prom.
07/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het Statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 33bis, § 1 en § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie sluiten tot vaststelling van de Interdepartementale Stagecommissie, Besluit :

Artikel 1.De Interdepartementale Stagecommissie is samengesteld als volgt : 1° de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst "Personeel en Organisatie", voorzitter;2° de heer F.Van Massenhove, voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, ondervoorzitter; 3° - voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : als effectieve leden : de heren C.Decoster, R. Moreau, en M. Van Hoegaerden; - voor de FOD Financiën : als effectieve leden : Mevr. M. Laloux, Mevr. D. Jungers en de heren C. Six en N. Colpin; als plaatsvervangende leden : de heren P. Jacquij, G. Vandercapellen, K. Vanhoecke en W. Van Herzeele; - voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : als effectieve leden : Mevr. M.-P. Fauconnier en de heer J. Steenbergen; als plaatsvervangend lid: de heer M. Van Hende; - voor de FOD Justitie : als effectieve leden : Mevr. A. Devos en de heren J.-Y. Mine, J. De Kinder en H. Meurisse; - voor de FOD Sociale Zekerheid : als effectieve leden : de heren A. Gubbels, J. Bertels en T. Auwers; als plaatsvervangend lid : de heer J.C. Heirman; - voor de FOD Binnenlandse Zaken : als effectieve leden : de heren J. Glorie, J. Raes en L. Vanneste; als plaatsvervangend lid : de heer F. Roosemont; - voor de FOD Personeel en Organisatie : als effectieve leden : Mevr. A. Coekelberghs, Mevr. S. Schillemans en de heren J. Hamande en M. Van Hemelrijck; als plaatsvervangende leden : Mevr. C. Benharrosch en de heer B. Smeets; - voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : als effectieve leden : de heren C. Deneve, J. Vanthuyne, M. Aseglio en M. De Gols; als plaatsvervangende leden : de heren G. Cox en P. Tousseyn; - voor de FOD Mobiliteit en Vervoer : als effectieve leden : de heren F. Van Rompuy, J.-P. Gailly; H. De Smedt-Jans en F. Durinckx; - Voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister : als effectieve leden : Mevr. Fr. Audag-Dechamps en de heer E. Van Paemel; als plaatsvervangend lid : de heer O. Alsteens; - Voor de FOD Budget en Beheerscontrole : als effectieve leden : de heren G. De Smet, A. Hurbain en L. Mabille; - Voor de FOD Informatie- en Communicatietechnologie : als effectieve leden : de heren W. Van Assche, P. Strickx en S. Forster; - Voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking : als effectieve leden : de heren P. Rietjens,G. Muylle, X. Demoulin en S. Wauthier; 4° de door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden : - voor de ACOD : als effectieve leden : Mevr.M. Belot, Mevr. C. Spaens en de heren D. Cardon en E. Nachtergaele; als plaatsvervangende leden : Mevr. C. Meerschaut, Mevr. J. Michel en de heren D. Dehan et E. Moereels; - voor het ACV-Openbare Diensten : als effectieve leden : Mevr. V. Van Der Meersch en Mevr. G. Louyest en de heren T. Van Wynsberghe en P. Tytgat; als plaatsvervangende leden : Mevr. M. Knuts en de heren Ch.

Genevrois, W. Keppens en P. Bodson; - voor het VSOA : als effectieve leden : Mevr. I. Heerman en de heren P. Monsaert, G. De Biolley en T. Brouez; als plaatsvervangende leden : Mevr. A. Adam, Mevr. M. Alvarez, Mevr.

B. François en de heer U. Bruggeman;

Art. 2.Het ministerieel besluit van 18 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie sluiten tot vaststelling van de Interdepartementale Stagecommissie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 januari 2011.

Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^