Ministerieel Besluit van 07 januari 2013
gepubliceerd op 25 januari 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000042
pub.
25/01/2013
prom.
07/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 10ter, § 2ter, tweede lid; 12bis, § 3bis, tweede lid; 61/27, § 1, eerste en tweede lid, § 2, eerste lid, § 5; 61/29, § 4, tweede lid; 61/30, § 1 tot § 3, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2012.

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 32, § 2ter, eerste lid; 110quinquiesdecies, § 3, eerste lid; 110sexiesdecies, § 3, § 4, eerste en derde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 augustus 2012.

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals laatstelijk gewijzigd door het ministerieel besluit van 22 augustus 2012.

Overwegende de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Overwegende de programmawet van 30 december 2001;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Artikel 1.In artikel 6, § 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, laatstelijk gewijzigd door de ministeriële besluiten van 25 juni 2012 et 22 augustus 2012, worden de woorden « artikel 61/27, § 1, eerste en tweede lid, § 2, eerste lid en § 5; artikel 61/30, § 1 en § 2; » ingevoegd tussen de woorden « artikel 61/23; » en de woorden « artikel 72, eerste en derde lid; » ingevoegd.

Art. 2.In artikel 8, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd door de ministeriële besluiten van 17 november 2011 en 25 juni 2012 worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden « en § 2ter, tweede lid;» ingevoegd tussen de woorden « artikel 10ter, § 2, tweede lid, tweede zin, en derde lid, en § 2bis » en de woorden « ; artikel 11, § 2, alinéa 3; »; 2° de woorden « § 3bis, tweede lid, » worden ingevoegd tussen de woorden « artikel 12bis, § 2, vierde lid, tweede zin, en vijfde lid, § 3, vierde lid, » en de woorden « en § 6, tweede lid;artikel 13, § 6, tweede lid; »; 3° de woorden « artikel 61/29, § 4, tweede lid;artikel 61/30, § 3; » worden ingevoegd tussen de woorden « artikel 61/24; » en de woorden « artikel 74/8, § 1, tweede lid; ».

Art. 3.In artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd door de ministeriële besluiten van 17 juni 2009 en 21 september 2011 worden de woorden « artikel 32, § 2ter; eerste lid; » ingevoegd tussen de woorden « artikel 30bis; » en de woorden « artikel 40, eerste en vijfde lid; » en worden de woorden « artikel 110sexiesdecies, § 3 en § 4, derde lid; » ingevoegd tussen de woorden « artikel 110quinquies, § 3, en § 4, derde lid; » en de woorden « artikel 118, eerste lid ».

Art. 4.In artikel 14, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd door de ministeriële besluiten van 21 september 2011 en van 17 november 2011 worden de woorden « artikel 110quinquiesdecies, § 3, eerste lid; artikel 110sexiesdecies, § 4, eerste lid; » ingevoegd tussen de woorden « artikel 110decies; » en de woorden « artikel 111. ».

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 januari 2013.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^