Ministerieel Besluit van 07 juli 1999
gepubliceerd op 25 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit nr. 75 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011284
pub.
25/08/1999
prom.
07/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JULI 1999. - Ministerieel besluit nr. 75 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998 en 30 oktober 1998, inzonderheid op de artikelen 74, 75 en 75bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste netto-actief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en 25 februari 1996, Besluit :

Artikel 1.Volgende met name hierna aangeduide personen worden erkend onder het nummer voor hun naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van leningen op afbetaling overeenkomstig artikel 1, 11°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet : 200176 FIRST FLANDERS FINANCE NV BOOMSESTEENWEG, 510 A 2020 ANTWERPEN 200317 SILVER FINANCE SA RUE DE LINTHOUT, 188 1040 BRUXELLES

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 juni 1999.

Brussel, 7 juli 1999.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^