Ministerieel Besluit van 07 juli 2005
gepubliceerd op 12 augustus 2005
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2005003599
pub.
12/08/2005
prom.
07/07/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 JULI 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten


De Minister van Financiën, Gelet op de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 juli 2003 en het ministerieel besluit van 28 november 2003;

Gelet op de beslissing van Euronext Brussels N.V. om de eerste markt, de tweede markt en de nieuwe markt te fusioneren tot één enkele markt « Eurolist by Euronext » genoemd, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1° van het ministerieel besluit van 11 april 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/04/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten sluiten houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten worden de woorden « de eerste markt, de tweede markt, de nieuwe markt » vervangen door de woorden « de « Eurolist by Euronext » markt ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 april 2005.

Brussel, 7 juli 2005.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^