Ministerieel Besluit van 07 juli 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage op grond waarvan de steunverlening voor tabak in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen wordt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202854
pub.
08/09/2006
prom.
07/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage op grond waarvan de steunverlening voor tabak in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen wordt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, paragraaf 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 319/2006 van de Commissie van 20 februari 2006;

Gelet op Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2183/2005 van de Commissie van 22 december 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, laatst gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 489/2006 van de Commissie van 24 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006200957 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid sluiten tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij;

Gelet op het overleg van 26 juni 2006 tussen de gewestregeringen en de federale overheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de verplichting zich onverwijld te houden aan de in de aanhef bedoelde verordeningen van de Raad en de Commissie;

Overwegende dat het geboden is het percentage te bepalen op grond waarvan de steunverlening voor tabak in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen wordt;

Overwegende dat de betrokken landbouwers vanaf 1 januari 2006 in aanmerking zullen komen voor de aangevraagde opneming;

Overwegende dat er boetes zullen worden opgelegd in geval van verkeerde toepassing van de nieuwe bedrijfstoeslagregeling of van niet-naleving van de bij de Europese regelgeving opgelegde termijnen voor de invoering van de regeling, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 25, tweede paragraaf, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006200957 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid sluiten tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden de bedragen i.v.m. de tabakspremie in de bedrijfstoeslagregeling opgenomen naar rato van een percentage dat op 100 % vastgelegd is.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2006.

Namen, 7 juli 2006.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^