Ministerieel Besluit van 07 juli 2009
gepubliceerd op 22 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007 houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009510
pub.
22/07/2009
prom.
07/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JULI 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 30 november 1998, houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, inzonderheid op de artikelen 5, § 3 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, inzonderheid op de artikelen 5 tot 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat;

Gelet op het feit dat het de heer Jean-Jacques Legrand, aangewezen als expert in management bij de Ondersteuningscel, werd vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden met ingang van 1 december 2008 en dat er bijgevolg in zijn vervanging dient te worden voorzien;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor de functie van expert in management bij de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2008;

Overwegende dat twee personen zich kandidaat stelden; dat één van hen zijn kandidatuur heeft ingetrokken;

Overwegende dat artikel 9 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 de voorwaarden preciseert voor de ontvankelijkheid van de kandidaturen; dat het noodzakelijk is dat de vereiste kennis en professionele ervaring van de verschillende kandidaten objectief wordt geëvalueerd;

Overwegende dat hiertoe artikel 11 van het voornoemde koninklijk besluit van 5 december 2006 in de oprichting voorziet van een selectiecomité, belast met het verlenen van een uitvoering advies aan de Minister van Justitie betreffende de verschillende kandidaturen; dat de Minister van Justitie op basis van dit advies de leden van de Ondersteuningscel aanwijst;

Overwegende dat het selectiecomité op 3 februari 2009 haar voorstellen betreffende de kandidaten voor de functie van managementexpert in de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat heeft overgemaakt aan de Minister van Justitie;

Overeenkomstig dat er uit de voorstellen resulteert dat Mevr.

Bernadette De Dobbeleer een positief advies heeft verkregen van het Selectiecomité; dat Mevr. Bernadette De Dobbeleer, dankzij haar ervaring van meer dan 10 jaar bij de overheid, over een degelijke ervaring beschikt op het vlak van personeelsbeheer alsook over een goeie kennis van managementinstrumenten; dat zij daarenboven over de nodige methodologie beschikt voor de implementatie van nieuwe processusen; dat zij daardoor op een efficiënte wijze zal kunnen meewerken aan het installeren van een nieuw organisatiebeheer van de verschillende diensten van de Veiligheid van de Staat en dat zij bijgevolg geschikt is voor het uitoefenen van de functie waarvoor zij heeft gepostuleerd, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1, van het ministerieel besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat wordt vervangen als volgt : « Mevr. Bernadette De Dobbeleer, als expert in management; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009.

Brussel, 7 juli 2009.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^