Ministerieel Besluit van 07 juni 2001
gepubliceerd op 09 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016200
pub.
09/08/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is zich onverwijld te schikken naar de Richtlijn 2001/33/EG van de Commissie van 8 mei 2001 tot wijziging van sommige bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, Besluit :

Artikel 1.De bijlagen I, II, III en IV van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 mei 2001.

Brussel, 7 juni 2001.

J. GABRIELS

Bijlage 1. Bijlage I, deel B, wordt vervangen door : « Deel B.Schadelijke organismen die niet mogen worden binnengebracht of verspreid in bepaalde beschermde gebieden a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juni 2001. De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^