Ministerieel Besluit van 07 juni 2012
gepubliceerd op 20 juni 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012203324
pub.
20/06/2012
prom.
07/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het overleg gepleegd op 16 februari 2012 tussen de Gewestregeringen en de federale overheid, goedgekeurd op 8 maart 2012;

Gelet op het advies 51.332/4 van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De uitvoeringsrichtlijn 2012/1/EU van de Commissie van 6 januari 2012 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan het gewas Oryza sativa moet voldoen wordt bij dit besluit omgezet.

Art. 2.In bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen wordt punt 3, A, vervangen als volgt : « A. Oryza sativa : Het aantal planten dat duidelijk als besmet met Fusarium fujikuroi kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan : - twee planten per 200 m2 voor de productie van basiszaad; - vier planten per 200 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste nabouw; - acht planten per 200 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de tweede nabouw.

Het aantal planten dat duidelijk als wilde planten of als planten met rode zaden kan worden herkend, mag niet meer bedragen dan : - 0 voor de productie van basiszaad; - één plant per 100 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad van de eerste en de tweede nabouw. » Namen, 7 juni 2012.

C. DI ANTONIO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^