Ministerieel Besluit van 07 mei 2011
gepubliceerd op 14 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels

bron
vlaamse overheid
numac
2011035399
pub.
14/06/2011
prom.
07/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


7 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 2, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, ofwel het Soortenbesluit, artikel 42, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 1981, waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading wordt toegestaan met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035215 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld sluiten tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld;

Gelet op het advies 47.704/3 van de Raad van State, gegeven op 26 januari 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies 2010/64 van de strategische adviesraad MiNa-Raad, gegeven op 16 december 2010, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is enkel van toepassing op pootringen die bestemd zijn voor specimens van vogelsoorten die afkomstig zijn van kweek in het Vlaamse Gewest, conform artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, en op pootringen voor vinken (Fringilla coelebs ) als vermeld in artikel 41, § 2, van het voormelde besluit.

De beschermde vogelsoorten waarop artikel 41, § 1 van het Soortenbesluit van toepassing zijn in het bijzonder de vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Een lijst van deze vogelsoorten is te vinden op de website van het directoraatgeneraal voor milieu van de Europese Commissie, meer specifiek op de volgende weblink : http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/eu_species/index_en.htm

Art. 2.§ 1. De in het Vlaamse Gewest afgegeven gesloten pootringen, zoals vermeld in artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende normen : 1° De pootringen moeten van een dergelijke kwaliteit zijn dat de binnendiameter noch langs fysische noch langs chemische weg kan worden veranderd.De pootringen mogen niet uitgevijld, gerekt, doorgezaagd of op enige andere wijze aangepast worden; 2° de pootringen zijn vervaardigd van verhard aluminium, met een treksterkte van van minimum 250 Newton/mm2 en maximum 280 Newton/mm2;3° de pootringen zijn voorzien van een kleurlaag die voor elk jaar waarin de ring wordt aangebracht, verschillend is;4° de pootringen moeten cilindervormig zijn en de beide openingen ervan moeten dezelfde diameter bezitten;5° het unieke merkteken op de pootringen moet ten minste de volgende vermeldingen bevatten : a) de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht;b) de aanduiding van de binnendiameter in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig;c) de initialen of een hiermee overeenstemmende lettercode van de erkende vereniging die de ring uitgeeft;d) het unieke kweeknummer van de kweker die de pootring heeft aangevraagd bij de in c) vermelde erkende vereniging;e) per ring een uniek nummer. De vermeldingen op de pootringen moeten op zulke wijze zijn aangebracht dat zij leesbaar blijven gedurende de hele gebruiksduur van de ring. 6° de pootringen, aangebracht bij vogels van een bepaalde soort, moeten voldoen aan de voor de betrokken soort vastgelegde maximumbinnendiameter, uitgedrukt in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig, zoals bepaald in de bijlage.Voor soorten waarvoor geen maximumbinnendiameter is bepaald in de bijlage moet de ring passend zijn, conform artikel 42, eerste lid, 4°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Voor deze laatste soorten is in de laatste kolom van de bijlage de afkorting « NB » toegevoegd, waarmee wordt aangegeven dat de maximumbinnendiameter « niet bepaald » is. § 2. In afwijking van paragraaf 1, 2°, kunnen pootringen voor roofvogels (Accipitriformes ) vervaardigd zijn van roestvrij staal.

Dergelijke stalen ringen moeten niet voorzien zijn van een kleurlaag zoals vermeld in paragraaf 1, 3°.

In afwijking van paragraaf1, 2°, kunnen pootringen voor vogelsoorten, behorend tot een van de volgende ordes, vervaardigd zijn van kunststof of roestvrij staal : 1° eendachtigen (Anseriformes );2° ooievaarachtigen (Ciconiiformes );3° hoendervogels (Galliformes );4° kraanvogelachtigen (Gruiformes );5° steltloperachtigen (Charadriiformes );6° duifachtigen (Columbiformes );7° pelikaanachtigen (Pelicaniformes ).

Art. 3.Open pootringen, als vermeld in artikel 41, § 2, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de pootringen moeten zo zijn vervaardigd dat zij, na eenmaal rond de poot van de vogel te zijn gesloten, niet meer kunnen worden verwijderd zonder te breken of de poot van de vogel te kwetsen;2° de diameter van de pootringen na sluiting moeten aangepast zijn aan de vogelsoort;3° de pootringen dragen een samengesteld nummer, bestaande uit de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring wordt ontvangen en een nummer uit een doorlopende reeks, bestaande uit minstens vier cijfers.De eerste ring van elke reeks draagt het nummer 0001.

Art. 4.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 14 september 1981, waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading wordt toegestaan met toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;2° het ministerieel besluit van 9 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035215 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld sluiten tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 15 november 2011.

Brussel, 7 mei 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage : Maximumbinnendiameter gesloten pootring per soort als vermeld in artikel 2, § 1, 6°, uitgedrukt in millimeter tot op één tiende van een millimeter nauwkeurig De maximumbinnendiameter wordt weergegeven in de laatste kolom van de tabel.

Gebruikte afkortingen in de tabel : NB : niet bepaald g : groot k : klein m : mannetje v : vrouwtje

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam


Phalacrocorax carbo

aalscholver

18,0

Neophron percnopterus

aasgier

20,0

Ixobrychus sturmii

Afrikaans woudaapje

NB

Asio capensis

Afrikaanse velduil

12,0

Calidris mauri

Alaskastrandloper

NB

Sterna aleutica

Aleoetenstern

NB

Alca torda

alk

NB

Tachymarptis melba

Alpengierzwaluw

4,0

Prunella collaris

Alpenheggemus

3,3

Pyrrhocorax graculus

Alpenkauw

6,5

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Alpenkraai

6,5

Lagopus mutus

Alpensneeuwhoen

10,0

Charadrius semipalmatus

Amerikaanse bontbekplevier

NB

Hylocichla mustelina

Amerikaanse boslijster

NB

Tringa solitaria

Amerikaanse bosruiter

NB

Fregata magnificens

Amerikaanse fregatvogel

NB

Pluvialis dominica

Amerikaanse goudplevier

NB

Hirundo pyrrhonota

Amerikaanse klipzwaluw

NB

Aythya collaris

Amerikaanse kuifeend

9,0

Fulica americana

Amerikaanse meerkoet

NB

Chordeiles minor

Amerikaanse nachtzwaluw

NB

Actitis macularia

Amerikaanse oeverloper

NB

Porphyrula martinica

Amerikaanse purperkoet

NB

Botaurus lentiginosus

Amerikaanse roerdomp

NB

Setophaga ruticilla

Amerikaanse roodstaart

NB

Anas americana

Amerikaanse smient

9,0

Aythya americana

Amerikaanse tafeleend

10,0

Falco sparverius

Amerikaanse torenvalk

7,0

Ixobrychus exilis

Amerikaanse woudaapje

NB

Falco amurensis

Amoerroodpootvalk

NB

Coccothraustes coccothraustes

appelvink

3,3

Buteo rufinus

arendbuizerd

16,0

Sylvia deserticola

Atlasgrasmus

NB

Larus audouinii

Audouins meeuw

10,0

Tetrao urogallus

auerhoen

20,0 m 16,0 v

Hesperiphona vespertina

avonddikbek

NB

Pluvialis fulva

Aziatische goudplevier

NB

Melanocorypha bimaculata

Aziatische kalanderleeuwerik

NB

Alectoris chukar

Aziatische steenpatrijs

9,0

Pyrrhula murina

Azorengoudvink

NB

Parus cyanus

azuurmees

NB

Sylvia cantillans

baardgrasmus

2,5

Panurus biarmicus

baardmannetje

2,7

Calidris bairdii

Bairds strandloper

NB

Accipiter brevipes

Balkansperwer

10,0

Ficedula semitorquata

Balkanvliegenvanger

2,5

Icterus galbula

Baltimore-troepiaal

4,0

Ceryle alcyon

bandijsvogel

NB

Alectoris barbara

Barbarijse patrijs

9,0

Carduelis flammea

barmsijs soortencomplex

2,4 k 2,6 g

Bartramia longicauda

Bartrams ruiter

NB

Aquila clanga

bastaardarend

20,0

Turdus torquatus

beflijster

4,2

Sterna bengalensis

Bengaalse stern

NB

Tadorna tadorna

bergeend

12,0

Phylloscopus bonelli

bergfluiter

2,0

Prunella montanella

bergheggemus

NB

Anthus berthelotii

Berthelots pieper

2,7

Merops apiaster

bijeneter

4,0

Phylloscopus inornatus

bladkoninkje

2,0

Luscinia svecica

blauwborst

2,5

Guiraca caerulea

blauwe bisschop

3,5

Cyanopica cyana

blauwe ekster

6,5

Circus cyaneus

blauwe kiekendief

12,0

Ardea cinerea

blauwe reiger

15,0

Monticola solitarius

blauwe rotslijster

NB

Fringilla teydea

blauwe vink

2,7

Parula americana

blauwe zanger

NB

Tarsiger cyanurus

blauwstaart

2,5

Anas discors

blauwvleugeltaling

8,0

Tryngites subruficollis

blonde ruiter

NB

Oenanthe hispanica

blonde tapuit

2,8

Dolichonyx oryzivorus

bobolink

NB

Hirundo rustica

boerenzwaluw

2,5

Lymnocryptes minimus

bokje

3,5

Columba bollii

Bolles laurierduif

9,0

Calidris fuscicollis

Bonapartes strandloper

NB

Pelagodroma marina

bont stormvogeltje

NB

Charadrius hiaticula

bontbekplevier

4,5

Ceryle rudis

bonte ijsvogel

NB

Zoothera naevia

bonte lijster

NB

Sterna fuscata

bonte stern

NB

Calidris alpina

bonte strandloper

4,0

Oenanthe pleschanka

bonte tapuit

3,2

Ficedula hypoleuca

bonte vliegenvanger

2,3

Sitta europaea

boomklever

2,9

Certhia brachydactyla

boomkruiper

2,0

Lullula arborea

boomleeuwerik

2,5

Anthus trivialis

boompieper

2,5

Falco subbuteo

boomvalk

9,0

Tachycineta bicolor

boomzwaluw

NB

Emberiza rustica

bosgors

2,7

Acrocephalus palustris

bosrietzanger

2,5

Tringa glareola

bosruiter

4,5

Strix aluco

bosuil

12,0

Sylvia curruca

braamsluiper

2,5

Branta leucopsis

brandgans

14,0

Limicola falcinellus

breedbekstrandloper

3,5

Bucephala clangula

brilduiker

10,0

Sylvia conspicillata

brilgrasmus

2,5

Sterna anaethetus

brilstern

NB

Melanitta perspicillata

brilzee-eend

11,0

Anas falcata

bronskopeend

10,0

Phylloscopus fuscatus

bruine boszanger

NB

Sula leucogaster

bruine gent

NB

Circus aeruginosus

bruine kiekendief

12,0

Lanius cristatus

bruine klauwier

NB

Toxostoma rufum

bruine krombekspotlijster

NB

Muscicapa dauurica

bruine vliegenvanger

NB

Emberiza caesia

bruinkeelortolaan

2,8

Emberiza bruniceps

bruinkopgors

2,9

Molothrus ater

bruinkop-koevogel

NB

Parus cinctus

bruinkopmees

NB

Bucephala albeola

buffelkopeend

8,0

Remiz pendulinus

buidelmees

2,5

Buteo buteo

buizerd

12,0

Bulweria bulwerii

Bulwers stormvogel

NB

Branta canadensis

Canadese gans

20,0

Grus canadensis

Canadese kraanvogel

14,0

Regulus teneriffae

Canarisch goudhaantje

2,5

Saxicola dacotiae

Canarische roodborsttapuit

3,0

Haematopus meadewaldoi

Canarische scholekster

NB

Tadorna ferruginea

casarca

14,0

Bombycilla cedrorum

cederpestvogel

3,8

Cettia cetti

Cetti's zanger

2,7

Oceanodroma monorhis

Chinees stormvogeltje

NB

Emberiza cirlus

cirlgors

2,7

Serinus citrinella

citroenkanarie

2,3

Motacilla citreola

citroenkwikstaart

2,5

Corvus dauuricus

Daurische kauw

NB

Phoenicurus moussieri

diadeemroodstaart

2,5

Podilymbus podiceps

dikbekfuut

NB

Uria lomvia

dikbekzeekoet

NB

Acrocephalus aedon

diksnavelrietzanger

NB

Tachybaptus ruficollis

dodaars

9,0

Sterna dougallii

Dougalls tern

4,0

Jynx torquilla

draaihals

3,3

Rissa tridactyla

drieteenmeeuw

NB

Picoides tridactylus

drieteenspecht

4,0

Calidris alba

drieteenstrandloper

3,5

Anthus campestris

duinpieper

2,5

Larus genei

dunbekmeeuw

8,0

Chersophilus duponti

Duponts leeuwerik

3,2

Phalacrocorax pygmeus

dwergaalscholver

NB

Hieraaetus pennatus

dwergarend

14,0

Anser erythropus

dwerggans

14,0

Emberiza pusilla

dwerggors

2,3

Catharus ustulatus

dwerglijster

NB

Larus minutus

dwergmeeuw

NB

Otus scops

dwergooruil

6,0

Sterna albifrons

dwergstern

3,5

Glaucidium passerinum

dwerguil

7,0

Phylloscopus neglectus

effen fitis

NB

Caprimulgus aegyptius

Egyptische nachtzwaluw

NB

Somateria mollissima

eidereend

12,0

Pica pica

ekster

6,0

Falco eleonorae

Eleonora's valk

11,0

Serinus serinus

Europese kanarie

2,3

Alectoris graeca

Europese steenpatrijs

9,0

Phasianus colchicus

fazant

12,0

Oenanthe finschii

Finsch' tapuit

NB

Phylloscopus trochilus

fitis

2,0

Phoenicopterus ruber

flamingo

16,0

Phylloscopus sibilatrix

fluiter

2,0

Sterna forsteri

Forsters stern

NB

Larus pipixcan

Franklins meeuw

NB

Carduelis flavirostris

frater

2,5

Podiceps cristatus

fuut

NB

Garrulus glandarius

gaai

6,0

Vireo flavifrons

geelborstvireo

NB

Emberiza chrysophrys

geelbrauwgors

NB

Sphyrapicus varius

geelbuiksapspecht

NB

Emberiza citrinella

geelgors

2,8

Xanthocephalus xanthocephalus

geelkoptroepiaal

6,0

Larus cachinnans

geelpootmeeuw

NB

Gavia adamsii

geelsnavelduiker

NB

Coccyzus americanus

geelsnavelkoekoek

NB

Vermivora chrysoptera

geelvleugelzanger

NB

Dendroica virens

gekraagde groene zanger

NB

Phoenicurus phoenicurus

gekraagde roodstaart

2,5

Motacilla flava

gele kwikstaart

2,5

Dendroica petechia

gele zanger

NB

Phalacrocorax auritus

geoorde aalscholver

NB

Podiceps nigricollis

geoorde fuut

10,0

Calidris melanotos

gestreepte strandloper

NB

Turnix sylvatica

gestreepte vechtkwartel

NB

Falco rusticolus

giervalk

14,0 m 15,0 v

Apus apus

gierzwaluw

4,0

Parus palustris

glanskop

2,5

Pterodroma feae

Gon-gonstormvogel

NB

Regulus regulus

goudhaantje

2,0

Pluvialis apricaria

goudplevier

6,0

Zoothera dauma

goudlijster

NB

Pyrrhula pyrrhula

goudvink

2,7 k 3,0 g

Sylvia communis

grasmus

2,3

Anthus pratensis

graspieper

2,5

Cisticola juncidis

graszanger

2,5

Pycnonotus barbatus

grauwe buulbuul

NB

Phylloscopus trochiloides

grauwe fitis

2,0

Phalaropus lobatus

grauwe franjepoot

3,5

Anser anser

grauwe gans

20,0

Miliaria calandra

grauwe gors

3,3

Circus pygargus

grauwe kiekendief

12,0

Lanius collurio

grauwe klauwier

3,3

Puffinus griseus

grauwe pijlstormvogel

NB

Muscicapa striata

grauwe vliegenvanger

2,0

Hippolais olivetorum

griekse spotvogel

2,7

Burhinus oedicnemus

griel

8,0

Turdus eunomus

grijskoplijster

NB

Larus cirrocephalus

grijskopmeeuw

NB

Picus canus

grijskopspecht

5,0

Catharus minimus

grijswangdwerglijster

NB

Emberiza cia

grijze gors

2,9

Junco hyemalis

grijze junco

NB

Calidris pusilla

grijze strandloper

NB

Elanus caeruleus

grijze wouw

12,0

Merops persicus

groene bijeneter

NB

Picus viridis

groene specht

5,0

Carduelis chloris

groenling

2,9

Tringa nebularia

groenpootruiter

6,5

Ardea herodias

grote blauwe reiger

NB

Dendrocopos major

grote bonte specht

3,9

Larus hyperboreus

grote burgemeester

14,0

Steganopus tricolor

grote franjepoot

NB

Tringa melanoleuca

grote geelpootruiter

NB

Motacilla cinerea

grote gele kwikstaart

2,7

Limnodromus scolopaceus

grote grijze snip

NB

Catharacta skua

grote jager

14,0

Calidris tenuirostris

grote kanoet

NB

Acrocephalus arundinaceus

grote karekiet

3,3

Locustella fasciolata

grote krekelzanger

NB

Loxia pityopsittacus

grote kruisbek

3,5

Turdus viscivorus

grote lijster

4,5

Larus marinus

grote mantelmeeuw

NB

Anthus richardi

grote pieper

2,7

Puffinus gravis

grote pijlstormvogel

NB

Sterna sandvicensis

grote stern

5,5

Aythya valisineria

grote tafeleend

11,0

Otis tarda

grote trap

18,0

Mergus merganser

grote zaagbek

13,0

Melanitta fusca

grote zee-eend

12,0

Casmerodius albus

grote zilverreiger

16,0

Limosa limosa

grutto

7,0

Pinicola enucleator

haakbek

3,5

Francolinus francolinus

halsbandfrankolijn

9,0

Histrionicus histrionicus

harlekijneend

9,0

Accipiter gentilis

havik

12,0 m 14,0 v

Hieraaetus fasciatus

havikarend

18,0

Bonasa bonasia

hazelhoen

10,0

Prunella modularis

heggenmus

2,5

Geronticus eremita

heremietibis

NB

Catharus guttatus

hermietlijster

NB

Columba oenas

holenduif

7,0

Upupa epops

hop

4,5

Columba palumbus

houtduif

8,0

Scolopax rusticola

houtsnip

7,0

Apus affinis

huisgierzwaluw

NB

Emberiza striolata

huisgors

NB

Corvus splendens

huiskraai

NB

Passer domesticus

huismus

3,0

Delichon urbica

huiszwaluw

2,8

Phylloscopus humei

humes bladkoning

NB

Gavia immer

ijsduiker

14,0

Clangula hyemalis

ijseend

9,0

Calcarius lapponicus

ijsgors

2,9

Bucephala islandica

ijslandse brilduiker

11,0

Alcedo atthis

ijsvogel

3,5

Passerina cyanea

indigogors

2,7

Lanius isabellinus

isabelklauwier

NB

Oenanthe isabellina

isabeltapuit

3,2

Pagophila eburnea

ivoormeeuw

NB

Morus bassanus

jan-van-gent

20,0

Anthropoides virgo

jufferkraan

16,0

Morus capensis

Kaapse Jan-van-gent

NB

Apus caffer

kaffergierzwaluw

NB

Melanocorypha calandra

kalanderleeuwerik

3,3

Serinus canaria

kanarie

2,7

Calidris canatus

kanoet

5,5

Charadrius asiaticus

kaspische plevier

NB

Dendroica castanea

kastanjezanger

NB

Dumetella carolinensis

katvogel

NB

Corvus monedula

kauw

6,0

Fringilla montifringilla

keep

2,7

Aquila heliaca

keizerarend

24,0

Philomachus pugnax

kemphaan

6,5 m 5,0 v

Tyto alba

kerkuil

10,0

Vanellus vanellus

kievit

5,5

Charadrius vociferus

killdeerplevier

NB

Lanius excubitor

klapekster

4,0

Porzana parva

klein waterhoen

4,0

Alle alle

kleine alk

NB

Hydranassa caerulea

kleine blauwe reiger

NB

Dendrocopos minor

kleine bonte specht

2,9

Larus glaucoides

kleine burgemeester

NB

Tringa flavipes

kleine geelpootruiter

NB

Limnodromus griseus

kleine grijze snip

NB

Stercorarius parasiticus

kleine jager

6,5

Acrocephalus scirpaceus

kleine karekiet

2,5

Lanius minor

kleine klapekster

3,3

Larus philadelphia

kleine kokmeeuw

NB

Calandrella rufescens

kleine kortteenleeuwerik

3,3

Larus fuscus

kleine mantelmeeuw

NB

Puffinus assimilis

kleine pijlstormvogel

NB

Charadrius dubius

kleine plevier

3,5

Porphyrula alleni

kleine purperkoet

NB

Numenius minutus

kleine regenwulp

NB

Anser brachyrhynchus

kleine rietgans

16,0

Hippolais caligata

kleine spotvogel

NB

Locustella lanceolata

kleine sprinkhaanzanger

NB

Calidris minuta

kleine strandloper

3,5

Aythya affinis

kleine toppereend

9,0

Falco naumanni

kleine torenvalk

7,0

Tetrax tetrax

kleine trap

12,0

Ficedula parva

kleine vliegenvanger

2,3

Egretta garzetta

kleine zilverreiger

11,0

Cygnus columbianus

kleine zwaan

20,0

Sylvia melanocephala

kleine zwartkop

2,5

Porzana pusilla

kleinst waterhoen

5,0

Stercorarius longicaudus

kleinste jager

6,5

Calidris minutilla

kleinste strandloper

NB

Recurvirostra avosetta

kluut

7,0

Carduelis cannabina

kneu

2,5

Fulica cristata

knobbelmeerkoet

12,0

Cygnus olor

knobbelzwaan

24,0

Cuculus canorus

koekoek

5,0

Bulbulcus ibis

koereiger

11,0

Larus ridibundus

kokmeeuw

NB

Anser albifrons

kolgans

16,0

Somateria spectabilis

koningseider

12,0

Sterna maxima

koningsstern

NB

Parus major

koolmees

2,8

Turdus iliacus

koperwiek

4,0

Tetrao tetrix

korhoen

12,0

Calandrella brachydactyla

kortteenleeuwerik

2,9

Chlamydotis undulata

kraagtrap

14,0

Corvus corone

kraai

7,0

Grus grus

kraanvogel

20,0

Anas strepera

krakeend

10,0

Turdus pilaris

kramsvogel

4,2

Locustella fluviatilis

krekelzanger

2,5

Pelecanus crispus

kroeskoppelikaan

24,0

Pluvianus aegyptius

krokodilwachter

NB

Calidris ferruginea

krombekstrandloper

4,0

Netta rufina

krooneend

11,0

Loxia curvirostra

kruisbek

3,3

Calonectris diomedea

Kuhls pijlstormvogel

10,0

Phalacrocorax aristotelis

kuifaalscholver

16,0

Podiceps auritus

kuifduiker

10,0

Aythya fuligula

kuifeend

9,0

Clamator glandarius

kuifkoekoek

2,5

Galerida cristata

kuifleeuwerik

3,2

Parus cristatus

kuifmees

2,3

Lunda cirrhata

kuifpapegaaiduiker

NB

Lophodytes cucullatus

kuifzaagbek

9,0

Nycticorax nycticorax

kwak

14,0

Coturnix coturnix

kwartel

4,5

Crex crex

kwartelkoning

5,5

Larus atricilla

lachmeeuw

NB

Gelochelidon nilotica

lachstern

NB

Gypaetus barbatus

lammergier

28,0

Falco biarmicus

lanner

12,0 m 14,0 v

Strix nebulosa

laplanduil

16,0

Columba junoniae

laurierduif

7,0

Platalea leucorodia

lepelaar

18,0

Seiurus motacilla

Louisiana-waterlijster

NB

Oceanodroma castro

Madeira stormvogeltje

NB

Apus unicolor

Madeiragierzwaluw

NB

Pterodroma madeira

Madeirastormvogel

NB

Dendroica magnolia

magnoliazanger

NB

Butorides striatus

mangrovereiger

NB

Marmaronetta angustirostris

marmereend

8,0

Sula dactylatra

maskergent

NB

Emberiza spodocephala

maskergors

NB

Lanius nubicus

maskerklauwier

3,5

Geothlypis trichas

maskerzanger

NB

Parus montanus

matkop

2,5

Fulica atra

meerkoet

12,0

Sylvia mystacea

Ménétries' zwartkop

NB

Turdus merula

merel

4,2

Dendrocopos medius

middelste bonte specht

3,9

Stercorarius pomarinus

middelste jager

NB

Mergus serrator

middelste zaagbek

12,0

Dendroica coronata

mirtezanger

NB

Passer moabiticus

Moabmus

NB

Lagopus lagopus

moerassneeuwhoen

10,0

Anthus godlewskii

Mongoolse pieper

NB

Charadrius mongolus

Mongoolse plevier

NB

Aegypius monachus

monniksgier

28,0

Wilsonia citrina

monnikszanger

NB

Caprimulgus ruficollis

Moorse nachtzwaluw

NB

Eudromias morinellus

morinelplevier

5,0

Luscinia megarhynchos

nachtegaal

2,7

Caprimulgus europaeus

nachtzwaluw

4,0

Turdus naumanni

Naumanns lijster

NB

Anous stolidus

noddy

NB

Mergus albellus

nonnetje

9,0

Phylloscopus borealis

noordse boszanger

NB

Luscinia luscinia

noordse nachtegaal

2,9

Puffinus puffinus

noordse pijlstormvogel

10,0

Sterna paradisaea

noordse stern

4,0

Fulmarus glacialis

noordse Stormvogel

10,0

Seiurus noveboracensis

noordse waterlijster

NB

Nucifraga caryocatactes

notenkraker

6,0

Bubo bubo

oehoe

20,0

Strix uralensis

Oeraluil

14,0

Actitis hypoleucos

oeverloper

4,5

Anthus petrosus

oeverpieper

2,5

Riparia riparia

oeverzwaluw

2,5

Ciconia ciconia

ooievaar

16,0

Torgos tracheliotus

oorgier

NB

Phylloscopus coronatus

oostelijke kroonfitis

NB

Streptopelia orientalis

oosterse tortel

6,0

Glareola maldivarum

oosterse vorkstaartplevier

NB

Sylvia hortensis

Orpheusgrasmus

2,7

Hippolais polyglotta

Orpheusspotvogel

2,5

Emberiza hortulana

ortolaan

2,9

Seiurus aurocapillus

ovenvogel

NB

Saxicola rubetra

paapje

2,3

Calidris maritima

paarse strandloper

4,5

Anthus rubescens

Pacifische waterpieper

NB

Phylloscopus proregulus

Pallas' boszanger

NB

Emberiza pallasi

Pallas' rietgors

NB

Streptopelia senegalensis

palmtortel

6,0

Cyclorrhynchus psittacula

papegaaialk

NB

Fratercula arctica

papegaaiduiker

8,0

Gavia arctica

parelduiker

18,0

Perdix perdix

patrijs

7,0

Irania gutturalis

Perzische roodborst

NB

Bombycilla garrulus

pestvogel

3,8

Anthus gustavi

Petsjora pieper

NB

Vireo philadelphicus

Philadelphiavireo

NB

Sayornis phoebe

phoebe

NB

Anas acuta

pijlstaart

10,0

Parus caeruleus

pimpelmees

2,6

Tringa stagnatilis

poelruiter

4,5

Gallinago media

poelsnip

4,0

Porzana porzana

porseleinhoen

4,5

Sylvia undata

Provençaalse grasmus

2,5

Porphyrio porphyrio

purperkoet

12,0

Ardea purpurea

purperreiger

15,0

Carduelis carduelis

putter

2,5 k 2,8 g

Corvus corax

raaf

14,0

Phylloscopus schwarzi

Raddes boszanger

NB

Ardeola ralloides

ralreiger

16,0

Asio otus

ransuil

10,0

Numenius phaeopus

regenwulp

9,0

Cursorius cursor

renvogel

NB

Diomedea exulans

reuzenalbatros

NB

Sterna caspia

reuzenstern

9,0

Macronectes sp.

reuzenstormvogel

NB

Larus ichthyaetus

reuzenzwartkopmeeuw

NB

Anser fabalis

rietgans

18,0

Emberiza schoeniclus

rietgors

2,5

Acrocephalus schoenobaenus

rietzanger

2,3

Passer montanus

ringmus

2,7

Larus delawarensis

ringsnavelmeeuw

NB

Limosa haemastica

rode grutto

NB

Alectoris rufa

rode patrijs

9,0

Monticola saxatilis

rode rotslijster

NB

Milvus milvus

rode wouw

12,0

Corvus frugilegus

roek

7,0

Botaurus stellaris

roerdomp

14,0

Dendroica pensylvanica

roestflankzanger

NB

Erithacus rubecula

roodborst

2,5

Pheucticus ludovicianus

roodborstkardinaal

NB

Turdus migratorius

roodborstlijster

NB

Saxicola torquata

roodborsttapuit

2,5

Pipilo erythrophthalmus

roodflanktowhee

NB

Podiceps grisegena

roodhalsfuut

12,0

Branta ruficollis

roodhalsgans

12,0

Gavia stellata

roodkeelduiker

18,0

Turdus ruficollis

roodkeellijster/Zwartkeellijster

NB

Luscinia calliope

roodkeelnachtegaal

2,7

Anthus cervinus

roodkeelpieper

2,5

Calidris ruficollis

roodkeelstrandloper

NB

Lanius senator

roodkopklauwier

3,3

Carpodacus erythrinus

roodmus

2,9

Vireo olivaceus

roodoogvireo

NB

Chondestes grammacus

roodoorgors

NB

Falco vespertinus

roodpootvalk

9,0

Phaethon aethereus

roodsnavelkeerkringvogel

NB

Passerella iliaca

roodstaartgors

NB

Hirundo daurica

roodstuitzwaluw

2,8

Serinus pusillus

roodvoorhoofdkanarie

2,3

Anser rossii

Ross' Gans

NB

Rhodostethia rosea

Ross'meeuw

NB

Phalaropus fulicarius

rosse franjepoot

3,5

Limosa lapponica

rosse grutto

7,0

Cercotrichas galactotes

rosse waaierstaart

2,9

Ammomanes cincturus

rosse woestijnleeuwerik

NB

Branta bernicla

rotgans

12,0

Columba livia

rotsduif

7,0

Sitta neymayer

rotsklever

NB

Tichodroma muraria

rotskruiper

NB

Petronia petronia

rotsmus

2,9

Hirundo rupestris

rotszwaluw

2,8

Parus lugubris

rouwmees

NB

Sturnus roseus

roze spreeuw

4,4

Buteo lagopus

ruigpootbuizerd

14,0

Aegolius funereus

ruigpootuil

10,0

Sylvia rueppelli

Ruppells grasmus

2,7

Pterocles senegallus

Sahelzandhoen

6,5

Falco cherrug

saker

12,0 m 14,0 v

Sylvia sarda

Sardijnse grasmus

2,5

Aquila rapax

savanne-arend

NB

Coracias garrulus

scharrelaar

6,0

Haematopus ostralegus

scholekster

8,0

Chaetura pelagica

schoorsteengierewaluw

NB

Loxia scotica

Schotse kruisbek

3,2

Aquila pomarina

schreeuwarend

20,0

Ixobrychus eurhythmus

Schrenks woudaapje

NB

Anthus hodgsoni

Siberische boompieper

NB

Apus pacificus

Siberische gierzwaluw

NB

Heteroscelus brevipes

Siberische grijze ruiter

NB

Zoothera sibirica

Siberische lijster

NB

Locustella certhiola

Siberische snor

NB

Calidris acuminata

Siberische strandloper

NB

Anas formosa

Siberische taling

8,0

Sterna elegans

sierlijke stern

NB

Carduelis spinus

sijs

2,4

Circaetus gallicus

slangenarend

24,0

Falco peregrinus

slechtvalk

12,0 m 14,0 v

Anas clypeata

slobeend

9,0

Falco columbarius

smelleken

7,0

Anas penelope

smient

9,0

Emberiza cineracea

Smyrnagors

NB

Halcyon smyrnensis

Smyrna-ijsvogel

NB

Anser caerulescens

sneeuwgans

16,0

Plectrophenax nivalis

sneeuwgors

2,9

Nyctea scandiaca

sneeuwuil

22,0

Montifringilla nivalis

sneeuwvink

2,9

Locustella luscinioides

snor

2,5

Porzana carolina

soraral

NB

Aquila adalberti

Spaanse keizerarend

24,0

Passer hispaniolensis

Spaanse mus

3,0

Dendroica fusca

sparrenzanger

NB

Accipiter nisus

sperwer

7,0 m 8,0 v

Sylvia nisoria

sperwergrasmus

3,3

Surnia ulula

sperweruil

10,0

Vanellus spinosus

sporenkievit

6,5

Mimus polyglottos

spotlijster

NB

Hippolais icterina

spotvogel

2,5

Sturnus vulgaris

spreeuw

4,0

Locustella naevia

sprinkhaanzanger

2,5

Aegithalos caudatus

staartmees

2,0

Aquila chrysaetos

steenarend

24,0

Arenaria interpres

steenloper

4,5

Athene noctua

steenuil

8,0

Hirundapus caudacutus

stekelstaartgierzwaluw

NB

Gallinago stenura

stekelstaartsnip

NB

Polysticta stelleri

Stellers eidereend

10,0

Himantopus himantopus

steltkluut

7,0

Micropalama himantopus

steltstrandloper

NB

Aquila nipalensis

steppenarend

20,0

Syrrhaptes paradoxus

steppenhoen

7,0

Circus macrourus

steppenkiekendief

12,0

Vanellus gregarius

steppenkievit

NB

Glareola nordmanni

steppenvorkstaartplevier

NB

Larus canus

stormmeeuw

NB

Hydrobates pelagicus

stormvogeltje

2,5

Eremophila alpestris

strandleeuwerik

3,3

Charadrius alexandrinus

strandplevier

3,5

Acrocephalus dumetorum

struikrietzanger

2,5

Dendrocopos syriacus

Syrische bonte specht

4,0

Aythya ferina

tafeleend

10,0

Certhia familiaris

taigaboomkruiper

2,0

Perisoreus infaustus

taigagaai

6,5

Calidris subminuta

taigastrandloper

NB

Oenanthe oenanthe

tapuit

2,9

Eremophila bilopha

Temmincks strandleeuwerik

NB

Calidris temminckii

Temmincks strandloper

3,0

Vermivora peregrina

Tennesseezanger

NB

Xenus cinereus

Terekruiter

3,3

Galerida theklae

Theklaleeuwerik

3,3

Turdus unicolor

Tickells lijster

NB

Dendroica tigrina

tijgerzanger

NB

Phylloscopus collybita

tjiftjaf

2,0

Aythya marila

toppereend

10,0

Falco tinnunculus

torenvalk

8,0

Streptopelia turtur

tortelduif

6,0

Columba trocaz

Trocazduif

7,0

Sylvia borin

tuinfluiter

2,3

Tringa totanus

tureluur

5,0

Sitta krueperi

Turkse boomklever

NB

Streptopelia decaocto

Turkse tortel

6,0

Oceanodroma leucorhoa

vaal stormvogeltje

2,5

Gyps fulvus

vale gier

28

Apus pallidus

vale gierzwaluw

NB

Turdus obscurus

vale lijster

NB

Riparia paludicola

vale oeverzwaluw

NB

Puffinus yelkouan

vale pijlstormvogel

10,0

Hippolais pallida

vale spotvogel

2,5

Catharus fuscescens

veery

NB

Alauda arvensis

veldleeuwerik

2,9

Acrocephalus agricola

veldrietzanger

NB

Asio flammeus

velduil

12,0

Fringilla coelebs

vink

2,7

Pandion haliaetus

visarend

18,0

Sterna hirundo

visdief

4,5

Larus sabini

vorkstaartmeeuw

NB

Glareola pratincola

vorkstaartplevier

5,0

Elanoides forficatus

vorkstaartwouw

NB

Regulus ignicapillus

vuurgoudhaantje

2,0

Gallinula chloropus

waterhoen

8,0

Anthus spinoletta

waterpieper

2,5

Rallus aquaticus

waterral

7,0

Acrocephalus paludicola

waterrietzanger

2,3

Gallinago gallinago

watersnip

4,5

Cinclus cinclus

waterspreeuw

4,0

Diomedea melanophris

wenkbrauwalbatros

NB

Pernis apivorus

wespendief

12,0

Egretta gularis

westelijke rifreiger

NB

Oriolus oriolus

wielewaal

4,0

Anas platyrhynchos

wilde eend

10,0

Cygnus cygnus

wilde zwaan

24,0

Emberiza aureola

wilgengors

2,7

Catoptrophorus semipalmatus

willet

NB

Wilsonia pusilla

Wilson zanger

NB

Oceanites oceanicus

Wilsons stormvogeltje

NB

Troglodytes troglodytes

winterkoning

2,0

Anas crecca

wintertaling

7,0

Vanellus leucurus

wistaartkievit

NB

Loxia leucoptera

witbandkruisbek

3,0

Haliaeetus leucoryphus

witbandzeearend

24,0 m 28,0 v

Pterocles alchata

witbuikzandhoen

6,5

Tringa ochropus

witgatje

4,0

Ficedula albicollis

withalsvliegenvanger

2,3

Zonotrichia albicollis

witkeelgors

NB

Oxyura leucocephala

witkopeend

NB

Emberiza leucocephalos

witkopgors

NB

Haliaeetus leucocephalus

witkopzeearend

24,0

Zonotrichia leucophrys

witkruingors

NB

Oenanthe leucopyga

witkruintapuit

NB

Aythya nyroca

witoogeend

9,0

Larus leucophthalmus

witoogmeeuw

NB

Dendrocopos leucotos

witrugspecht

4,0

Carduelis hornemanni

witstuitbarmsijs

2,4

Motacilla alba

witte kwikstaart

2,7

Pelecanus onocrotalus

witte pelikaan

24,0

Melanocorypha leucoptera

witvleugelleeuwerik

NB

Chlidonias leucopterus

witvleugelstern

4,0

Chlidonias hybridus

witwangstern

4,0

Sylvia nana

woestijngrasmus

NB

Charadrius leschenaultii

woestijnplevier

6,0

Oenanthe deserti

woestijntapuit

NB

Bucanetes githagineus

woestijnvink

2,7

Ixobrychus minutus

woudaapje

10,0

Numenius arquata

wulp

9,0

Melospiza melodia

zanggors

NB

Turdus philomelos

zanglijster

4,0

Haliaeetus albicilla

zeearend

24,0

Uria aalge

zeekoet

10,0

Synthiboramphus antiquus

zilveralk

NB

Larus argentatus

zilvermeeuw

NB

Pluvialis squatarola

zilverplevier

5,0

Anas querquedula

zomertaling

7,0

Piranga rubra

zomertangare

NB

Limnocorax flavirostris

zwart porseleinhoen

NB

Pterocles orientalis

zwartbuikzandhoen

6,5

Anas rubripes

zwarte eend

12,0

Plegadis falcinellus

zwarte ibis

12,0

Melanocorypha yeltoniensis

zwarte leeuwerik

NB

Parus ater

zwarte mees

2,4

Ciconia nigra

zwarte ooievaar

17,0

Phoenicurus ochruros

zwarte roodstaart

2,5

Tringa erythropus

zwarte ruiter

6,0

Dryocopus martius

zwarte specht

6,5

Sturnus unicolor

zwarte spreeuw

4,2

Chlidonias niger

zwarte stern

4,0

Oenanthe leucura

zwarte tapuit

2,5

Milvus migrans

zwarte wouw

12,0

Melanitta nigra

zwarte zee-eend

12,0

Cepphus grylle

zwarte zeekoet

10,0

Ardea melanocephala

zwartkapreiger

NB

Pterodroma hasitata

zwartkapstormvogel

NB

Prunella atrogularis

zwartkeelheggemus

NB

Sylvia atricapilla

zwartkop

2,5

Sitta canadensis

zwartkopboomklever

NB

Sitta whiteheadi

zwartkopboomklever

NB

Emberiza melanocephala

zwartkopgors

2,9

Larus melanocephalus

zwartkopmeeuw

NB

Acrocephalus melanopogon

zwartkoprietzanger

2,5

Dendroica striata

zwartkopzanger

NB

Tchagra senegala

zwartkruintsjagra

NB

Coccyzus erythrophthalmus

zwartsnavelkoekoek

NB

Piranga olivacea

zwartvleugeltangare

NB

Mniotilta varia

zwart-witte zanger

NB


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels, Brussel, 7 mei 2011.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^