Ministerieel Besluit van 07 mei 2020
gepubliceerd op 20 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041338
pub.
20/05/2020
prom.
07/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041338

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 MEI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het Ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van levera type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze mater type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de sluiten tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, laatst gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad, artikel 4;

Gelet op het Ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van levera type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze mater type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de sluiten tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 19 september 2019, goedgekeurd op 4 oktober 2019 ;

Gelet op het advies 67.095/3 van de Raad van State, gegeven op 9 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op artikel 2, § 3, 6° van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest, waarbij geen evaluatieverslag moet worden opgesteld voor een wetgevend of reglementair ontwerp dat geen rechtstreekse of onrechtstreekse invloed heeft op natuurlijke personen, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, in bijlage II bij Richtlijn 2008/72/EG van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie, gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.In de bijlage II, 3, A, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie worden, in de eerste kolom van de tabel de vermeldingen tussen "Asparagus officinalis" en "Cichorium endivia" vervangen door: "Beta vulgaris (Rode Biet Groep) Beta vulgaris (andere dan de Rode Biet Groep) Brassica oleracea (Bloemkool Groep) Brassica oleracea (andere dan de Bloemkool Groep) Brassica rapa (Chinese Kool Groep) Brassica rapa (Knolraap Groep) Capsicum annuum Cichorium intybus (Witlof Groep, Bladcichorei Groep) Cichorium intybus (Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei))".

Art. 3.In hetzelfde besluit, worden in bijlage III, 2, in de eerste kolom van de tabel de vermeldingen tussen "Capsicum annuum" en "Cichorium endivia" vervangen door: "Cichorium intybus (Witlof Groep, Bladcichorei Groep) Cichorium intybus (Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei))".

Art. 4.In de bijlage I van het Ministerieel besluit van 19 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016089 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van levera type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze mater type ministerieel besluit prom. 19/02/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000016066 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de sluiten tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Allium ascalonicum" worden vervangen door de woorden "Allium cepa - Aggregatum Groep";2° de woorden "Allium cepa" worden vervangen door de woorden "Allium cepa - Cepa Groep";3° de woorden "Brassica pekinensis" worden vervangen door de woorden "Brassica rapa - Chinese Kool Groep";4° de woorden "Lycopersicon lycopersicum" worden vervangen door "Solanum lycopersicum".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Brussel, 7 mei 2020.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, A. MARON


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^